LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BALANDŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 534 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. birželio 23 d. Nr. 695

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2003, Nr. 24-991; 2004, Nr. 93-3415):

1.1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pripažinti netekusiais galios 1.1.1, 1.1.2 ir 1.1.4 punktus.

1.3. Išdėstyti 1.4 punktą taip:

„1.4. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, turintys licencijas, nustatytas Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 62-2226), vykdyti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus, išskyrus tuos atvejus, kai formuojami žemės sklypai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos išduoda licencijas vykdyti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus;“.

1.4. Išdėstyti 1.6 punktą taip:

„1.6. nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo, kadastro duomenų formų pildymo, nekilnojamojo daikto planų parengimo, nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.“.

1.5. Išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos parengti ir patvirtinti riboženklių standartus, žemės sklypo ribų ženklinimo, Valstybinės reikšmės miškų žemės sklypų planų parengimo ir valstybinės reikšmės vandens telkinių žemės sklypų planų parengimo taisykles.

3. Įgalioti Žemės ūkio ministeriją kartu su Aplinkos ministerija parengti ir patvirtinti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, pertvarkymo taisykles.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                   Kazimira Danutė Prunskienė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. birželio 23 d. nutarimo Nr. 695

redakcija)

 

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja nekilnojamojo turto kadastro (toliau vadinama – kadastras) paskirtį ir jo objektus, kadastro tvarkytojo funkcijas, teises ir pareigas, nekilnojamųjų daiktų, registruojamų Nekilnojamojo turto registre, įrašymo į kadastrą, nekilnojamojo daikto planų ir kadastro duomenų, formų, turinio ir parengimo bei kadastro duomenų bylos suformavimo, žemės sklypų ribų posūkio taškų koordinačių nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, kadastre įrašytų duomenų pakeitimo, prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimo ir nagrinėjimo, nekilnojamojo daikto pažymėjimo kadastro žemėlapyje, nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio tikslinimo, kadastro sąveikos su kitais valstybės registrais ir kadastrais, kadastro duomenų naudojimo, kadastre įrašytų duomenų suvestinių rengimo, kadastro duomenų perdavimo į užsienio valstybes, kadastro duomenų saugos, finansavimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką.

2. Kadastro paskirtis – kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti kadastro duomenis.

3. Kadastras tvarkomas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymą (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą (Žin., 1996, Nr. 100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), šiuos Nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės registrų veiklą ir registrų duomenų tvarkymą.

4. Kadastro objektai – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti nekilnojamieji daiktai.

5. Pagrindinės šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatyme, Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme (Žin., 2001, Nr. 62-2226), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) ir Lietuvos Respublikos žemės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) vartojamas sąvokas.

 

II. KADASTRO TVARKYTOJAS

 

6. Kadastro tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau vadinama – kadastro tvarkytojas).

7. Kadastro duomenis į kadastrą įrašo ir tvarko kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai).

8. Kadastro tvarkytojas:

8.1. suderinęs su nekilnojamojo turto kadastro darbams metodiškai vadovaujančia Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – Nacionalinė žemės tarnyba) administruoja kadastrą, projektuoja, diegia, pertvarko ir naudoja šio kadastro informacinę sistemą;

8.2. organizuoja kadastro tvarkytojo darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą;

8.3. kaupia, apdoroja, atnaujina ir saugo nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis, gaunamus iš kadastro tvarkytojo padalinių;

8.4. nustato kadastro tvarkytojo kompiuterių, komunikacijų, technologinės ir biuro įrangos reikalavimus, rengia taikomąsias programas;

8.5. užtikrina kadastro duomenų saugą ir saugų duomenų perdavimą kompiuterių tinklais;

8.6. perduoda kadastro duomenis kitiems valstybės kadastrams ir registrams, gauna kitų valstybės kadastrų ir registrų duomenis, kurių reikia šiam kadastrui funkcionuoti;

8.7. organizuoja kadastro duomenų teikimą duomenų gavėjams, užtikrina duomenų teikimo sistemos veikimą;

8.8. apdoroja ir analizuoja nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, rengia suvestinius ir kitus kadastro statistikos duomenis, teikia duomenų gavėjams duomenis mokestinėms vertėms nustatyti;

8.9. tvarko nekilnojamojo daikto kadastro duomenų ir dokumentų, kurių pagrindu jie buvo įrašyti į kadastrą, archyvus, užtikrina šių archyvų saugą;

8.10. sprendžia kadastro modernizavimo klausimus;

8.11. rengia ir tvirtina prašymų įrašyti į kadastrą, pakeisti ar išbraukti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, formas, šių formų pildymo rekomendacijas ir prašymų registravimo tvarką;

8.12. nagrinėja skundus dėl kadastro tvarkytojo darbuotojų priimtų sprendimų;

8.13. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

9. Kadastro tvarkytojo darbuotojai šių Nuostatų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

9.1. priima ir registruoja prašymus įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, juos pakeisti ar išbraukti, atlikti kitus duomenų tvarkymo darbus;

9.2. nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą, pakeičia, panaikina, pataiso (raštu informuodami ir kadastro duomenų teikėjus), perkelia į duomenų bazės archyvą. Pasikeitus nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę sąlygojantiems veiksniams, perskaičiuoja nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę;

9.3. patikrina nekilnojamajam daiktui įrašyti į kadastrą pateiktus dokumentus, spausdina išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.4. teikia kadastro duomenų gavėjams išrašus apie kadastre įrašytus nekilnojamuosius daiktus;

9.5. taiso duomenų įrašymo klaidas ir praneša apie tai raštu kadastro duomenų gavėjams;

9.6. užtikrina, kad į kadastrą nebūtų įrašomi klaidingi, nereikalingi ar neišsamūs duomenys, kad įrašyti duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentus;

9.7. fizinių ir juridinių asmenų pageidavimu supažindina juos su kadastro duomenimis, teikia juos kadastro duomenų gavėjams;

9.8. teikia kadastro statistikos duomenis;

9.9. nekilnojamojo daikto savininko ar naudotojo arba jų įgaliotų asmenų (toliau vadinama – užsakovas) ar nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatančių asmenų (toliau vadinama – vykdytojas) pageidavimu atlieka žemės sklypų plano arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą;

9.10. atlieka kitas teisės aktų nustatytas ir kadastro tvarkytojo pavestas funkcijas.

10. Kadastro tvarkytojas darbuotojams gali suteikti šias kvalifikacines kategorijas: kadastro eksperto, vyresniojo kadastro specialisto, kadastro specialisto ir kadastro specialisto asistento. Kadastro tvarkytojas pagal kiekvieną kvalifikacinę kategoriją nustato specialius kvalifikacinius darbuotojų išsilavinimo ir profesinės patirties reikalavimus. Kvalifikacines kategorijas suteikia kadastro tvarkytojo šiam tikslui sudaryta atestacijos komisija.

11. Kadastro tvarkytojo darbuotojų, įrašančių nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, teises ir pareigas nustato kadastro tvarkytojas.

 

 

III. KADASTRO DUOMENŲ NUSTATYMAS

 

 

12. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustato asmenys, turintys Nacionalinės žemės tarnybos išduotą licenciją vykdyti nekilnojamojo turto kadastro objektų geodezinius matavimus Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5000) nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735) nustatyta tvarka formuojami žemės sklypai, kurių kadastro duomenis nustato asmenys, turintys kvalifikacinius leidimus, išduotus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1093 „Dėl Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 92-2311) nustatyta tvarka.

13. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis, jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

14. Į kadastrą įrašomi nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Vienam žemės sklypui gali būti nustatyti du ar daugiau žemės naudojimo būdų ir pobūdžių, jeigu tai numatyta detaliajame plane.

15. Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, atliekami:

15.1. įregistruotus Nekilnojamojo turto registre žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, išskyrus atvejus, kai atidalijami žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai kaimo gyvenamojoje vietovėje sugrąžinti bendrąja daline nuosavybe natūra po 1997 m. liepos 1 dienos;

15.2. keičiant įregistruotų Nekilnojamojo turto registre žemės sklypų, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį;

15.3. grąžinant, suteikiant ar perduodant nuosavybėn neatlygintinai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, esančius miesto gyvenamosiose vietovėse;

15.4. parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, išskyrus namų valdas kaimo gyvenamosiose vietovėse;

15.5. žemės sklypo savininkui ar naudotojui pageidaujant;

15.6. parduodant ar kitaip perduodant nuosavybėn, išnuomojant ir iš naujo pertvarkant sodininkų bendrijos žemės ar bendrijos teritorijose esančių sodų žemės sklypus, parengtus pagal žemėtvarkos ar detaliuosius planus;

15.7. perleidžiant nuosavybėn privačią žemę (pagal sandorius) miestų gyvenamosiose vietovėse ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose.

16. Žemės reformos metu Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suformuotų žemės sklypų, išskyrus valstybinės reikšmės miškų žemės sklypus miesto teritorijose, valstybinės reikšmės vandens telkinių bei šių Nuostatų 15 punkte nurodytus atvejus, kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, neatliekami. Šiuo atveju žemės sklypai ženklinami ir jų planai rengiami vadovaujantis Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo metodika, patvirtinta Žemės ir miškų ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (Žin., 1998, Nr. 43-1189; 2002, Nr. 96-4221). Valstybinės reikšmės miškų bei vandens telkinių žemės sklypų planų parengimo taisykles nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

17. Nuo 2008 m. sausio 1 d. žemės sklypų kadastriniai matavimai visais atvejais atliekami nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.

18. Statinių kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas

 

19. Nekilnojamieji daiktai formuojami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnyje nustatytais būdais. Žemės sklypų formavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. Statiniai formuojami Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

20. Žemės sklypas, kuriame yra statinių, gali būti padalytas ar atidalytas, jeigu to nedraudžia Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) ar kiti teisės aktai, tik taip, kad po padalijimo ar atidalijimo statiniui eksploatuoti reikalinga žemė būtų suformuota kaip vienas žemės sklypas. Žemės sklypas negali būti suformuotas taip, kad žemės sklypo riba kirstų statinį, kuris yra suformuotas kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas, išskyrus inžinerinius statinius (inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir panašiai).

21. Žemės sklypo ribos tarp ribų posūkio taškų, įskaitant tas, kurios ribojasi su natūraliais kontūrais, turi sudaryti vieną uždarą kontūrą, pagal kurio ribų posūkio taškų koordinates apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žemės sklypo plotas, apskaičiuotas nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų, gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba (neįregistruotų žemės sklypų) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ne daugiau kaip maksimali leistina (ribinė) ploto paklaida, nurodyta šių Nuostatų 1 priede. Jeigu šis skirtumas didesnis, vykdytojas apie tai raštu informuoja užsakovą ir apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius), kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo ribas. Šiuo atveju nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo bylos rengimo darbai gali būti tęsiami tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka bus patikslinti teritorijų planavimo dokumentai ir juose suformuoto žemės sklypo ribos. Žemės sklypo plotą kadastro tvarkytojas gali patikslinti tik apskrities viršininko sprendimu.

22. Žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, gatvės, geležinkeliai ir neprivatizuojami hidrografiniai objektai, taip pat keliais užimti plotai, neįskaityti į privatizuojamo žemės sklypo bendrą plotą, formuojami kaip atskiri žemės sklypai.

23. Jeigu nėra galimybės atidalyti ar padalyti žemės sklypą savininko ar bendraturčių nurodytomis dalimis, kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas kvadratiniais metrais ir kiekvienos dalies plotas išreikštas ne sveikaisiais skaičiais, formuojamų sklypų plotas apvalinamas iki sveikųjų skaičių, o prieš tai buvusio žemės sklypo plotas nekeičiamas. Kai žemės sklypo plotas apskaičiuotas hektarais, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio.

24. Atskiri nekilnojamieji daiktai (butai, kontoros ir panašiai), sudarantys statinį, formuojami tik po to, kai pagal šiuos Nuostatus nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir kadastro duomenys įrašyti į kadastrą.

25. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama – duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.

26. Vykdytojas, pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai naujas nekilnojamasis daiktas formuojamas pirmą kartą, nurodo:

26.1. adresą;

26.2. žemės sklypo kadastro numerį (jeigu jis yra);

26.3. kitus turimus duomenis;

26.4. konkrečius duomenis, kurių reikia vykdytojui;

26.5. pageidaujamą duomenų paketo gavimo būdą ir formą (analoginę – kopijas – ar skaitmeninę).

27. Pateikdamas kadastro tvarkytojui prašymą dėl duomenų paketo parengimo, kai atliekamas nekilnojamojo daikto padalijimas, atidalijimas, sujungimas, amalgamacija, kadastro duomenų tikslinimas po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo, vykdytojas jame nurodo šių Nuostatų 26 punkte minimus duomenis ir papildomai:

27.1. nekilnojamojo daikto (daiktų) registro kodą;

27.2. unikalų numerį;

27.3. nekilnojamojo daikto duomenų archyvinės bylos numerį.

28. Kadastro tvarkytojo pateikiamą duomenų paketą gali sudaryti:

28.1. suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;

28.2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;

28.3. žemės sklypo ar statinio plano kopija;

28.4. statinio planas iš centrinio duomenų banko;

28.5. kadastro žemėlapio ištrauka iš centrinio duomenų banko;

28.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos;

28.7. kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių dokumentų kopijos;

28.8. duomenys (skaitmeniniu pavidalu) apie suformuotą nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.

29. Kadastro tvarkytojas, priėmęs vykdytojo prašymą dėl duomenų paketo:

29.1. patikrina, ar prašyme nurodyto nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

29.2. patikrina, ar yra anksčiau suformuota šio nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla;

29.3. suformuoja vykdytojo prašomų duomenų paketą.

30. Kadastro tvarkytojas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo pateikia šių Nuostatų 28 punkte nurodytus vykdytojui reikalingus dokumentus arba motyvuotą rašytinį atsisakymą pateikti duomenis.

31. Už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurių reikia nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantiems asmenims, parengimą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 2 priedą.

32. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo metu atliekami šie veiksmai:

32.1. Nustatant žemės sklypo kadastro duomenis:

32.1.1. nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims (toliau vadinama – kviestiniai asmenys):

32.1.1.1. kai žemės sklypas ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotu žemės sklypu, kurio ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje, ir kai bendra riba sutampa, kviestinis asmuo kviečiamas tik tuo atveju, jeigu reikia atstatyti sunaikintus riboženklius;

32.1.1.2. kviestiniams asmenims kvietimai įteikiami asmeniškai arba ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki ribų ženklinimo išsiunčiami registruotu laišku. Užsakovo ir vykdytojo sutartyje numatoma, kas įteiks (išsiųs) šiuos kvietimus. Kvietime nurodomas adresas, kuriuo, jeigu kviestinis asmuo negali dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas, jis turi pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios, ir nurodoma, jog neatvykus ar neinformavus darbai bus tęsiami. Jeigu kviestinių asmenų negalima surasti nei gretimų žemės sklypų adresais, nei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nurodytais adresais, vykdytojas informaciją apie numatomus žemės sklypo kadastrinius matavimus gali paskelbti vietos dienraštyje ir seniūnijos, kurioje numatyti darbai, skelbimų lentoje, nurodydamas žemės sklypo adresą, gretimų žemės sklypų kadastro numerius, matavimus atliekančio asmens darbo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

32.1.1.3. kviestiniams asmenims raštu nurodžius neatvykimo priežastį, apie tai įrašoma žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akte. Jeigu kviestiniai asmenys kvietime nurodytu laiku raštu neinformuoja apie neatvykimo priežastį arba gretimų žemės sklypų adresais kvietimai nebuvo įteikti, todėl šie asmenys nedalyvauja paženklinant žemės sklypo ribas, darbai tęsiami be kviestinių asmenų;

32.1.1.4. paženklinus žemės sklypo ribas, surašomas žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas. Aktą pasirašo dalyvavusieji paženklinant žemės sklypo ribas kviestiniai asmenys, vykdytojas ir užsakovas arba jo įgaliotas asmuo. Patikslinami Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo kadastro duomenys, t. y. pokyčiai žemės sklypo viduje (žemės naudmenų pasikeitimai ar pasikeitimai dėl pastatytų naujų ar rekonstruotų statinių ir panašiai);

32.1.1.5. kviestiniams asmenims pareiškus pastabų raštu ar žodžiu, vykdytojas pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (tų, kurie ribojasi, ir matuojamojo žemės sklypo) suformavimo dokumentus (žemės sklypo planus, lauko matavimų abrisus, žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus ir kita) išnagrinėja pastabas ir per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių padėtis. Dėl pateiktų pastabų kadastriniai matavimai nestabdomi. Ginčai dėl kadastrinių matavimų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka;

32.1.1.6. jeigu žemės sklypo ribos netikslinamos (neatstatomos), žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas nerašomas ir kviestiniai asmenys nekviečiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenys;

32.1.2. kadastriniais matavimais, išskyrus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių bei ne mažiau kaip dvi kiekvieno sklype esančio statinio (išskyrus laikinąjį ir nesudėtingą statinį, kuriam nereikia statybos leidimo) kertės koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose:

32.1.2.1. bent du žemės sklypo riboženklius būtina susieti su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis;

32.1.2.2. matavimai atliekami globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau vadinama – GPS) prietaisais, planimetriniais ėjimais, linijinėmis kampinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija ir kitais matavimais, jeigu jų tikslumas atitinka šiuos reikalavimus:

32.1.2.2.1. susiejant su geodeziniu pagrindu GPS prietaisais, koordinačių nustatymo valstybinio geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu vidutinė kvadratinė klaida turi neviršyti 0,1 metro, kai susiejami žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemės sklypai bei sklypai kaimuose ir miesteliuose, ir 0,05 metro, kai susiejami žemės sklypai miestuose. Pradiniais punktais pasirenkami GPS tinklų punktai. Tokie pat tikslumo reikalavimai taikomi ir susiejant kampinėmis ar linijinėmis sankirtomis, mikrotrianguliacija, kombinuotais tinklais;

32.1.2.2.2. kai matuojami žemės sklypai, kurie ribojasi su anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotais žemės sklypais, bendrų riboženklių koordinačių skirtumas (geodezinio pagrindo punktų atžvilgiu) neturi būti didesnis kaip 0,1 metro miestuose, 0,2 metro – urbanizuotose teritorijose kaimo vietovėje, 0,6 metro – kitose kaimo vietovėse ir teritorijose, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183) priskirtose miestams po 1995 m. birželio 1 dienos. Kai ši sąlyga užtikrinama, bendriems riboženkliams paliekamos tiek ankstesnių, tiek vėlesnių matavimų metu nustatytos koordinatės;

32.1.2.3. koordinuojamų taškų koordinatės apskaičiuojamos 0,01 metro tikslumu. Jeigu susiejimo su valstybiniu geodeziniu pagrindu ar su šia sistema susietomis vietinėmis koordinačių sistemomis tinklas išlyginamas ir koordinatės skaičiuojamos 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, linijų ilgiams įvedama pataisa dėl projekcijos;

32.1.3. kadastrinių matavimų metu vietovėje kartografuojamos faktinės žemės naudmenos:

32.1.3.1. užstatytos teritorijos ribos (pastatų, kiemų, aikštelių užimta žemė, kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama žemė);

32.1.3.2. transporto inžineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos), kiti keliai (nesuformuoti kaip statiniai);

32.1.3.3. vandens telkinių ribos ir hidrografinis tinklas;

32.1.3.4. miško kontūrai, ariamosios žemės, sodų, pievų ir natūralių ganyklų, kitos žemės, kurią sudaro medžių ir krūmų želdiniai, pelkių kontūrai;

32.1.3.5. pažeista žemė – eksploatuojamų ir išeksploatuotų naudingųjų iškasenų karjerų, durpynų ir sąvartynų plotai;

32.1.4. kartografuojami objektai, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai, apskaičiuojami šių teritorijų plotai. Inžineriniai tinklai kartografuojami, jeigu jie nepažymėti stambaus mastelio topografiniuose planuose. Sudarant žemės sklypo planą, jame turi būti daromas įrašas apie tai, kokia medžiaga panaudota žymint inžinerinius tinklus;

32.1.5. apskaičiuojami bendras žemės sklypo plotas ir žemės naudmenų plotai;

32.1.6. apskaičiuojama žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 (Žin., 1999, Nr. 21-597; 2002, Nr. 102-4574), taip pat vidutinė rinkos vertė (nurodoma ir jos nustatymo data);

32.1.7. parengiamas ar patikslinamas žemės sklypo planas. Planai rengiami ir kadastro tvarkytojui teikiami toje koordinačių sistemoje, pagal kurią buvo atliekami kadastriniai matavimai. Tais atvejais, kai kadastriniai matavimai buvo atlikti nenustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, planai rengiami ir kadastro tvarkytojui teikiami toje koordinačių sistemoje, kurioje parengta kartografinė medžiaga nurodyta šių Nuostatų 35.1 punkte. Koordinates į 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą perskaičiuoja kadastro tvarkytojas. Žemės sklypo planai turi būti suderinti su žemėtvarkos skyriumi;

32.1.8. užpildoma žemės sklypo kadastro duomenų forma naudojant suderintus su Nacionaline žemės tarnyba kadastro tvarkytojo parengtus ir patvirtintus klasifikatorius;

32.1.9. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) ar papildoma jau sudaryta byla.

32.2. Nustatant statinių kadastro duomenis:

32.2.1. tais atvejais, kai nebuvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, tarpusavyje susiejami visi žemės sklype esantys statiniai ir sudaromas statinių išdėstymo planas;

32.2.2. tais atvejais, kai buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, nurodant panaudotų duomenų šaltinį. Tais atvejais, kai pastatų kerčių koordinatės nėra nustatytos, statinių išdėstymo planas sudaromas pagal žemės sklypo kadastrinių matavimų duomenis, jame įbraižomi pamatuoti statiniai;

32.2.3. nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus pastato, suformuoto kaip atskiras nekilnojamasis daiktas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;

32.2.4. išmatuojamos statinių fizinės ribos, nustatomi statinių pagrindinių konstrukcijų statybos produktai, statinio inžinerinės sistemos (vandentiekis, nuotekų šalinimas, šildymas, karštas vanduo, elektra, dujos, vėdinimas ir kondicionavimas) ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia nekilnojamojo daikto duomenims įrašyti į nekilnojamojo turto kadastrą:

32.2.4.1. inžinerinių statinių kontūrų ir (arba) ašių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje nustatomos grafiškai arba atliekant kadastrinius matavimus. Inžinerinių statinių kadastro duomenys nustatomi iš užsakovo ar vykdytojo surinktos topografinės ar kartografinės medžiagos ir jiems sudaryti panaudotos medžiagos pagal jų tarpusavio sutartis;

32.2.4.2. nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį ar kitus parametrus. Nebaigtuose statyti statiniuose atskirų nekilnojamųjų daiktų (butų, kontorų ir panašiai) kadastro duomenų bylos gali būti sudaromos, jeigu statinys pastatytas tiek, kad galima apskaičiuoti atskirų nekilnojamųjų daiktų bendrą plotą ir vertę, aprašyti juos šių Nuostatų nustatyta tvarka ir jeigu nustatyti viso statinio kadastro duomenys, sudaryta šio statinio kadastro duomenų byla, kadastro duomenys įrašyti į kadastrą;

32.2.5. statiniai fotografuojami. Fotografavimo tikslas – išsamiai ir vaizdžiai parodyti statinį arba jo dalį. Pastatų fotografavimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba;

32.2.6. nustatoma statinio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis ir pavadinimas, o iš pateiktų dokumentų – adresas (statinio numeris, gatvės pavadinimas ir vietovės pavadinimas), statinio statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai. Pastatų, patalpų ir inžinerinių statinių pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties klasifikacija pateikiama šių Nuostatų 3–5 prieduose;

32.2.7. apskaičiuojamas statinio plotas, tūris ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenims įrašyti į kadastrą;

32.2.8. parengiami pastatų aukštų planai;

32.2.9. užpildomos statinių kadastro duomenų formos pagal kadastro tvarkytojo parengtus (suderinus su Nacionaline žemės tarnyba) ir patvirtintus klasifikatorius;

32.2.10. apskaičiuojamos statinio vertės:

32.2.10.1. atkūrimo sąnaudos (statybos vertė);

32.2.10.2. atkuriamoji vertė;

32.2.10.3. vidutinė rinkos vertė ir jos nustatymo data;

32.2.11. parengiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (du egzemplioriai) arba papildoma jau sudaryta byla.

33. Kadastro duomenų techninių klaidų taisymo, palėpių kadastrinių matavimų, nekilnojamųjų daiktų formavimo į naujus kadastro objektus ir statinių paskirties keitimo procedūros techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

34. Nekilnojamojo daikto planai turi būti parengti taip, kad naudojantis valstybinės koordinačių sistemos duomenimis būtų galima nustatyti nekilnojamojo daikto vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Nekilnojamųjų daiktų planai rengiami ir kadastro duomenų formos pildomos kompiuterinėmis priemonėmis (analogine ir skaitmenine formomis).

35. Žemės sklypų planai turi atitikti šiuos reikalavimus:

35.1. žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis šia kartografine medžiaga:

35.1.1. ortofotografiniais žemėlapiais 1: 10000 mastelio analogine forma ORT10LT arba miestų ar kaimų gyvenamųjų vietovių ortofotografiniais žemėlapiais 1: 5000 mastelio analogine forma;

35.1.2. ortofotografiniais žemėlapiais 1: 10000 mastelio skaitmenine forma ORT10LT. Šiuo atveju rengiami 1: 10000, 1: 5000 ar 1: 2000 mastelio planai;

35.1.3. miesto ir kaimo gyvenamųjų vietovių topografiniais planais 1: 500–1: 1000 mastelio analogine ar skaitmenine formomis bei miestų, miestelių ir gyvenamųjų vietovių topografiniais žemėlapiais 1: 2000 mastelio analogine ar skaitmenine formomis;

35.1.4. Lietuvos teritorijos georeferenciniu pagrindu;

35.2. 1: 10000 mastelio žemės sklypų planai turi būti rengiami naudojantis tik ortofotografiniais žemėlapiais;

35.3. žemės sklypo (išskyrus sodininkų bendrijų narių sklypus) plane turi būti:

35.3.1. įbraižyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai;

35.3.2. užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė:

35.3.2.1. valstybinėje koordinačių sistemoje – kai žemės sklypo planas parengtas naudojantis ortofotografiniu ar topografiniu žemėlapiu;

35.3.2.2. koordinačių sistemoje, kurioje sudaryta naudojama topografinė medžiaga. Šiuo atveju turi būti nurodyta koordinačių sistema;

35.3.3. įbraižytos žemės sklypų ribos ir jų posūkio taškai;

35.3.4. nurodyti žemės sklypo ribų ilgiai tarp posūkio taškų.

36. Iš kadastrinių matavimų metu sukauptų ir iš turimos kartografinės medžiagos duomenų atskirame lape parengiamas žemės sklypo planas:

36.1. Planas konstruojamas išbraižius koordinačių tinklą tokiu masteliu: užstatytose miestų teritorijose – 1: 500; kitose miestų teritorijose ir urbanizuotose kaimo vietovių teritorijose – 1: 500–1: 2000; kitose kaimo vietovėse – 1: 500–1: 10000. Mastelis priklauso nuo žemės sklypo ploto ir informacijos kiekio. Plano formatas turi atitikti A0–A3 standarto popieriaus lapą, užtikrinantį pakankamą brėžinio, lentelių, įrašų išdėstymą.

36.2. Koordinačių tinklas plane orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi. Siekiant geresnio žemės sklypo konfigūracijos išdėstymo, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama; šiuo atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle. Plane turi būti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklelio ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklelio susikirtimo taško koordinačių reikšmė.

36.3. Žemės sklypo plane sutartiniais ženklais išbraižoma:

36.3.1. žemės sklype arba greta jo esantys valstybinio arba vietinio geodezinio pagrindo punktai, telpantys lapo formate (įrašomi pavadinimai arba numeriai);

36.3.2. riboženkliai (įrašomi numeriai);

36.3.3. kiti ribų posūkių taškai (įrašomi numeriai);

36.3.4. linijiniai situacijos elementai, su kuriais sutampa žemės sklypo ribos;

36.3.5. žemės sklypo ribų linijos tarp riboženklių (jų ilgis nurodomas metrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu);

36.3.6. kartografuotos žemės ūkio naudmenos ir situacijos elementai;

36.3.7. objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai;

36.3.8. pastatų (išskyrus laikinuosius ir nesudėtingus, kuriems nereikia statybos leidimo) ir kitų statinių kontūrai (įrašomi koordinuotų kampų numeriai ir nurodomi statinių tipai);

36.3.9. projektuojamų gatvių ir kitų susisiekimo sistemų projektinės linijos pagal patvirtintus detaliuosius planus.

36.4. Žemės sklypo plano turinys turi atitikti šių Nuostatų, o sutartiniai ženklai – Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1518) ir 1999 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Techninių reikalavimų topografiniams žemėlapiams M 1: 10000 reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 61-2030) nustatytus reikalavimus.

37. Atlikus kadastrinius matavimus, žemės sklypų planai sudaromi bendros formos:

37.1. Planas pateikiamas abiejose lapo pusėse: vienoje pusėje braižomas planas, kitoje pildomas koordinačių žiniaraštis.

37.2. Dešinėje lapo dalyje, lentelėse, įrašomi šie duomenys: žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, gretimų žemės sklypų adresai arba žemės sklypų kadastro numeriai, žinios apie bendrą sklypo naudojimą, suderinimai, įmonės, atlikusios kadastrinius matavimus, antspaudas ir rekvizitai.

37.3. Kairiajame viršutiniame lapo kampe parodoma žemės sklypo išsidėstymo schema.

37.4. Koordinačių žiniaraštis išdėstomas kairėje lapo dalyje. Lapo viršuje rašomas pavadinimas. Jis turi būti identiškas abiejose lapo pusėse.

37.5. Pavadinimas išdėstomas plano viršutinėje dalyje, laisvai tarp sklypo išdėstymo schemos ir lentelių. Žemės sklypo pavadinimo paskutinės eilutės apačia turi būti ne žemiau kaip žemės sklypo vietos schemos apatinis rėmelis. Pavadinime didžiosiomis raidėmis rašoma: „ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M1:“. Įrašomas plano sudarymo mastelio vardiklis. Po šiuo užrašu privalomas toks įrašas „Sklypo plotas m2“. Čia įrašomas žemės sklypo plotas (kvadratinio metro tikslumu).

37.6. Kitoje plano pusėje sudaromas koordinačių žiniaraštis. Viršutinėje lapo dalyje, kairėje, pakartojamas plano pavadinimas. Žemiau rašoma „Žemės sklypo kadastro Nr. “, dar žemiau – pavadinimas „KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS“ ir braižoma lentelė, kurioje surašomos žemės sklypo ribos posūkio taškų bei koordinuotų pastatų kerčių koordinačių reikšmės.

37.7. Apatinėje lentelės dalyje, pirmojoje skiltyje, nurodomos žemės sklypo centro koordinatės ir planšetės nomenklatūra koordinačių sistemoje, kurioje buvo atliekami matavimai, bei LKS-94 sistemoje. Paskutinėje eilutėje turi būti asmens, sudariusio žiniaraštį, parašas, vardo pirmoji raidė, pavardė ir pasirašymo data.

37.8. Lapo apačioje pateikiama nuoroda į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) 47 ir 48 straipsnius.

38. Duomenys statinių išdėstymo planams sudaryti gaunami horizontalinės nuotraukos metodais (linijiniais, kampiniais ir kombinuotaisiais matavimais). Matavimų tikslas – gauti duomenis, leidžiančius sudaryti nekilnojamojo turto objektų išdėstymo reikiamo mastelio planus ir šiuos objektus tarpusavyje susieti. Atliekant lauko matavimus, naudojamasi žemės sklypų geodezinių matavimų duomenimis (jų planais).

39. Sudarant statinių, kuriems nėra ar negali būti suformuotas žemės sklypas, išdėstymo planą, jame įbraižomi visi nekilnojamojo turto objektai, kuriems atliekami kadastriniai matavimai.

40. Statinių išdėstymo planai braižomi masteliu 1: 500–1: 2000, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą.

41. Statinių išdėstymo planai braižomi taip:

41.1. Naudojamasi abrisu ir kita turima pagalbine kartografine medžiaga. Planai braižomi ant A0–A4 formato popieriaus lapų. Pagrindinis plano mastelis M 1: 500. Atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, mastelis gali būti 1: 1000 arba 1: 2000.

41.2. Planas išdėstomas lapo viduryje ir orientuojamas šiaurės kryptimi.

41.3. Braižant statinių išdėstymo planą, visi pastatai žymimi simboliais: pirmasis simbolis (skaičius) nurodo pastato numerį sklype, antrasis simbolis (didžioji raidė) – pastato paskirtį, trupmenos skaitiklis (skaičius) – pastato aukštų skaičių, vardiklis (mažoji raidė) – sienų statybos produktus.

41.4. Inžineriniai statiniai braižomi vadovaujantis „Sutartinių topografinių planų M 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 ir 1: 5000 ženklų“ techninių reikalavimų reglamentu pagal lauko matavimus arba nukopijuojant iš kartografinės medžiagos.

41.5. Dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe nurodomi vykdytojo rekvizitai.

42. Aukštų planai sudaromi tik pagrindiniams pastatams. Pagalbinių pastatų aukštų planai sudaromi, kai to pageidauja užsakovas. Tuo atveju, kai braižomi pagalbinio pastato aukštų planai, visi kadastro duomenys apie šį pastatą renkami ir aprašomi kaip pagrindinio pastato.

43. Atliekant lauko darbus pastatų aukštų planams sudaryti, turi būti išmatuotos ir aprašytos visos pastato sudedamosios dalys.

44. Pastatų aukštų planai braižomi pagal abrisą masteliu 1: 100–1: 200, atsižvelgiant į objekto dydį, detalumą ir sudėtingumą, laikantis sutartinių ženklų.

45. Pastatų aukštų planai braižomi tokia tvarka:

45.1. pastato išoriniai kontūrai;

45.2. vidaus laikančiosios sienos;

45.3. priestatų sienos;

45.4. pertvaros, krosnys, vidaus bei išorės durys ir langai;

45.5. kiti pastato elementai.

46. Braižant šių Nuostatų 45 punkte nurodytus planus, dešiniajame apatiniame statinių išdėstymo plano kampe taip pat nurodomi vykdytojo rekvizitai.

47. Nekilnojamųjų daiktų planų parengimo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

48. Parengti iki šių Nuostatų įsigaliojimo pagal rengimo metu galiojusius reikalavimus Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų, kurių ribos pažymėtos kadastro žemėlapyje, planai pripažįstami tinkamais, jeigu:

48.1. šių sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, išskyrus tuos atvejus, kai ribos neatitinka dėl netikslios kartografinės medžiagos;

48.2. pagal koordinačių duomenis galima nustatyti šių žemės sklypų vietą Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar jų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas ir yra pažymėtos kadastro žemėlapyje (išskyrus sodininkų bendrijų narių sodų sklypus).

49. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų (išskyrus sodininkų bendrijų narių sklypus), kurių ribos nepažymėtos kadastro žemėlapyje dėl to, kad nebuvo galima nustatyti šių žemės sklypų vietos Lietuvos teritorijoje ir patikrinti, ar žemės sklypų ribos atitinka gretimų žemės sklypų ribas, planai turi būti parengti pagal šių Nuostatų reikalavimus.

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimas

 

50. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakitimų fiksavimas – veiksmai, kuriais nustatomi įrašyto į nekilnojamojo turto kadastrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pasikeitimai ir atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

51. Fiksuojant žemės sklypų kadastro duomenų pasikeitimą:

51.1. kartografuojamos žemės naudmenos, kurių reikia žemės kadastro duomenims, nurodytiems Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje, nustatyti, ir fiksuojami kiti pakitimai;

51.2. parengiamas žemės sklypo planas;

51.3. apskaičiuojamas bendras žemės sklypo plotas, parengiama žemės naudmenų eksplikacija;

51.4. apskaičiuojamos žemės sklypo vertės:

51.4.1. žemės sklypo vertė pagal Žemės įvertinimo metodiką;

51.4.2. vidutinė rinkos vertė pagal žemės verčių žemėlapius, parengtus laikantis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 515 (Žin., 2003, Nr. 5-221);

51.5. parengiama žemės sklypo kadastro duomenų forma;

51.6. atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

52. Pakitusi žemės naudmenų situacija koreguojama panaudojant ortofotografinius žemėlapius bei kartografuojant vietovėje pagal šių Nuostatų 32.1.3 punktą.

53. Fiksuojant statinių kadastro duomenų pasikeitimą, atliekami šie darbai:

53.1. Vietoje apžiūrimi pastatai, atskiri aukštai ir palyginama su esamais planais. Atliekami kontroliniai matavimai. Jeigu nėra pagrindinių pastatų fasadų nuotraukų arba fasadai pasikeitę, jie nufotografuojami.

53.2. Apžiūrėjimo ir matavimo metu nustatyti pasikeitę duomenys surašomi abrise.

53.3. Jeigu kadastro duomenų patikrinimo metu nustatoma, kad pastate pakeista naudojamų patalpų paskirtis, jos eksplikuojamos pagal faktinę paskirtį.

53.4. Pastatytų naujų priestatų, antstatų kadastro duomenys renkami ir apdorojami pagal pagrindinius pastatų kadastro matavimų reikalavimus.

53.5. Žymint pastato pakeitimus planuose, vadovaujamasi pagrindiniais kadastro duomenų rinkimo ir įforminimo principais ir sutartiniais ženklais.

53.6. Užfiksavus kadastro duomenų pasikeitimus, pastato aukštų planuose pažymimi visi atsiradę nauji konstrukciniai elementai, santechnikos įrengimai ir visi kiti elementai – kaip ir fiksuojant pagrindinius kadastro duomenis.

53.7. Braižomi nauji pastatų aukštų planai. Plotai apskaičiuojami pagal nustatytus naujus matmenis, neatsižvelgiant į tai, kiek pasikeitė patalpos plotas.

53.8. Apskaičiuojami patalpų plotai, kurie anksčiau nebuvo skaičiuoti (įstiklintų lodžų, įstiklintų balkonų, įstiklintų verandų, sandėliukų šaltuose priestatuose, antstatuose ir t. t.). Šios patalpos išmatuojamos, apskaičiuojami plotai.

53.9. Parengiama kadastro duomenų forma.

53.10. Atnaujinama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

54. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų tikslinimo procedūros, parengtų kadastro duomenų bylų pildymo, pastato kadastro duomenų atnaujinimo, kai keičiasi nekilnojamojo daikto – patalpos kadastro duomenys, techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos

 

55. Atlikus nekilnojamojo daikto kadastrinius matavimus, užpildomos kadastro duomenų formos.

56. Žemės sklypo kadastro duomenų formos lentelėse įrašoma žemės sklypo adresas, žemės sklypo kadastro numeris, žinios apie žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį, žemės sklypo formavimo juridinio dokumento tipas, numeris ir data, žemės sklypo ženklinimo data, duomenys apie žemės naudmenų kiekį ir vertes, žemės naudojimo apribojimus, Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius (nurodant jų unikalų numerį) ar neįregistruotus statinius ir statinių savininkus.

57. Statinių kadastro duomenų formose aprašomi pagrindinio bei pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų, kitų statinių ir jų dalių bei patalpos (buto) kadastro duomenys.

58. Pagrindinio pastato, kadastro duomenų formose įrašoma:

58.1. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris, bendras plotas; duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, elektrą, viryklę, vonios kambarį, vėdinimą ir kondicionavimą; statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris), pastato centro koordinatės, plotas bruto, užstatytas plotas, pagrindinių konstrukcijų lyginamieji svoriai;

58.2. pagrindinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė;

58.3. pagrindinio pastato vidaus plotų eksplikacija: patalpų pažymėjimas, pavadinimas, bendras plotas, gyvenamosios paskirties patalpų naudingas, gyvenamasis, verslo, pagalbinis naudingas, pagalbinis nenaudingas, rūsių (pusrūsių) ir garažų plotai; negyvenamosios paskirties patalpų pagrindinis ir pagalbinis plotai; patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius; gyvenamosios paskirties patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, skaičius.

59. Pagalbinio pastato kadastro duomenų formose įrašoma:

59.1. pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų kadastro duomenys: pastato adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, aukštų skaičius, tūris; duomenys apie pamatų, sienų, perdangų, stogo konstrukcijos, stogo dangos, išorės apdailos, pertvarų, grindų, langų, durų, vidaus apdailos statybos produktus; duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, elektrą; užstatytas plotas, statinio buvimo vieta žemės sklype (žemės sklypo, kuriame yra statinys, unikalus numeris) ir centro koordinatės, jeigu pagalbinis pastatas suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto kadastro objektas;

59.2. pagalbinio pastato, jo dalių ir priestatų įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

60. Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenų formose įrašoma:

60.1. kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys: statinio adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai, baigtumas, statinio statybos produktai, statinio markė, tipas, ilgis, plotis, aukštis (gylis), diametras (skerspjūvis), plotas, tūris ir kiti duomenys;

60.2. kitų statinių ir jų dalių įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

61. Patalpos (buto) kadastro duomenų formose įrašoma:

61.1. patalpos (buto) kadastro duomenys: adresas, unikalus numeris, kadastro duomenų fiksavimo data, pažymėjimas plane, paskirtis, pavadinimas, objekto aprašymas, priklausinių aprašymas, aukštas, kuriame yra patalpa (butas), bendras ir gyvenamasis plotai, duomenys apie šildymą, vandentiekį, nuotekų šalinimą, dujas, karštą vandenį, viryklę, vonios kambarį;

61.2. šių formų lentelėje įrašomi ir pastato, kuriame yra patalpa (butas), duomenys: pastato paskirtis, pavadinimas, sienų statybos produktai, unikalus numeris, pažymėjimas plane, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai, centro koordinatės, aukštų skaičius, bendras plotas, tūris, baigtumas;

61.3. patalpos (buto) įkainojimo duomenys: įkainojimo data, kasmetinis vertės mažinimo koeficientas, įkainojimo pagrindas, vidutinė vieneto vertė, nusidėvėjimas, atkūrimo sąnaudos (statybos vertė), atkuriamoji vertė, vidutinė rinkos vertė.

62. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formas pildo vykdytojai. Inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir panašiai) kadastro duomenų formų turinį ir pildymo techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

 

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

 

63. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla formuojama:

63.1. žemės sklypo su jame esančiais statiniais (taip pat nebaigtais statyti), išskyrus laikinus statinius ar nesudėtingus statinius, kuriems nereikia statybos leidimo;

63.2. žemės sklypo, kuriame nėra statinių;

63.3. statinių (taip pat nebaigtų statyti), išskyrus laikinų statinių ar nesudėtingų statinių, kuriems nereikia statybos leidimo, kai nėra suformuotas žemės sklypas;

63.4. patalpų, kurios Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;

63.5. inžinerinių statinių.

64. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje komplektuojami šie dokumentai:

64.1. žemės sklypo planas (skaitmeninės ir analoginės formos);

64.2. žemės sklypo kadastro duomenų forma (skaitmeninės ir analoginės formos);

64.3. žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas;

64.4. panaudotų valstybinio ar vietinio geodezinio tinklo punktų numeriai, pavadinimai ar kodai ir jų koordinatės (išrašas iš šių punktų registravimo dokumentų), nurodant šaltinį;

64.5. geodezinių matavimų schema – laisvai pasirinkto mastelio, nurodant linijų ilgį ir kampus, išskyrus atvejus, kai matuota GPS prietaisais;

64.6. statinių planai (skaitmeninės ir analoginės formos);

64.7. statinių kadastro duomenų formos (skaitmeninės ir analoginės formos);

64.8. pastatų fotonuotraukos;

64.9. verčių nustatymo žiniaraščiai;

64.10. dokumentai, nurodyti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje, kurių pagrindu kadastre įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;

64.11. kiti dokumentai, kurių pagrindu atlikti kadastriniai matavimai.

65. Tais atvejais, kai buvo atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia žemėtvarkos skyriui ir apie tai informuoja užsakovą. Tuomet žemėtvarkos skyrius patikrina, ar:

65.1. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra visi reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64 punkte;

65.2. žemės sklypo planas parengtas pagal teisės aktų reikalavimus;

65.3. žemės sklypo ribos atitinka teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypo ribas.

66. Žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, surašo bylos patikrinimo aktą, kurio formą tvirtina Nacionalinė žemės tarnyba.

67. Tuo atveju, kai žemėtvarkos skyrius, patikrinęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, nenustato aplinkybių, trukdančių suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyriaus vedėjas jį suderina pasirašydamas. Žemėtvarkos skyrius privalo suderinti žemės sklypo planą per 3 darbo dienas nuo jo gavimo.

68. Tuo atveju, kai patikrinimo metu nustatomos aplinkybės, trukdančios suderinti parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą grąžina vykdytojui, raštu nurodęs trūkumus.

69. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą žemėtvarkos skyriui pakartotinai suderinti. Žemėtvarkos skyrius pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti ir žemės sklypo planą suderinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

70. Žemėtvarkos skyriaus vedėjui suderinus parengtą žemės sklypo planą, žemėtvarkos skyrius pasidaro žemės sklypo plano, kadastro duomenų formos, ribų paženklinimo–parodymo akto ir verčių nustatymo žiniaraščių kopijas, kurios laikomos žemėtvarkos skyriuje. Vykdytojas, su žemėtvarkos skyriumi suderinęs žemės sklypo planą ir parengęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, perduoda ją užsakovui.

71. Tuo atveju, kai buvo atliekami statinių kadastriniai matavimai, pagal šių Nuostatų reikalavimus parengtą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą vykdytojas pateikia užsakovui.

72. Vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama šių Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka.

73. Vykdytojo sudaromoje su užsakovu sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo turi būti aptartos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.

74. Vykdytojas parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus teikia kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai, jeigu vykdytojo ir užsakovo sutartyje dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo yra numatyta parengto žemės sklypo plano (tuo atveju, kai buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinė patikra arba jeigu vykdytojas to pageidauja.

75. Kadastro tvarkytojas paskiria darbuotoją, kuris priima vykdytojo teikiamą išankstinei patikrai žemės sklypo planą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus.

76. Tuo atveju, kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kadastro tvarkytojas:

76.1. patikrina, ar galima žemės sklypo ribas pažymėti kadastro žemėlapyje, deda spaudą žemės sklypo plane ir padaro žymą nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Kadastro tvarkytojas žemės sklypo planą privalo patikrinti per 3 darbo dienas nuo jo gavimo;

76.2. išankstinės patikros metu nustatęs, kad negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, žemės sklypo planą grąžina vykdytojui ir raštu nurodo trūkumus.

77. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia žemės sklypo planą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą žemės sklypo planą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jo gavimo.

78. Tuo atveju, kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kadastro tvarkytojas:

78.1. patikrinęs, ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje yra reikiami dokumentai, nurodyti šių Nuostatų 64.1–64.11 punktuose, ir tai, ar galima nekilnojamojo daikto ribas pažymėti kadastro žemėlapyje ir kadastro duomenis įrašyti į kadastrą arba juos pakeisti, deda spaudą ant kadastro duomenų bylos ir pažymi kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą. Kadastro tvarkytojas kadastro duomenų bylą privalo patikrinti per 3 darbo dienas nuo jos gavimo;

78.2. išankstinės patikros metu nustatęs, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje nėra reikiamų dokumentų, nurodytų šių Nuostatų 64.1–64.11 punktuose, arba kad negalima nekilnojamojo daikto ribų pažymėti kadastro žemėlapyje ir kadastro duomenų įrašyti į kadastrą arba jų pakeisti, bylą grąžina vykdytojui ir raštu nurodo trūkumus.

79. Vykdytojas, pašalinęs trūkumus, pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą kadastro tvarkytojui pakartotinei patikrai. Kadastro tvarkytojas pakartotinai pateiktą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą turi patikrinti per 2 darbo dienas nuo jos gavimo.

80. Apie žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę patikrą liudija kadastro tvarkytojo spaudas ant žemės sklypo plano ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos. Šio spaudo formą bei turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

81. Už žemės sklypo plano išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima nekilnojamojo daikto ribas pažymėti kadastro žemėlapyje, taip pat už nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę ar pakartotinę patikrą, ar galima kadastro duomenis įrašyti į kadastrą arba juos pakeisti, už žymos kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenis padarymą kadastro tvarkytojui atlyginama pagal šių Nuostatų 6 priedą.

82. Kadastro tvarkytojo iš anksto patikrinta (jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje arba buvo atliekama vykdytojo pageidavimu) ir su žemėtvarkos skyriumi suderinta (tuo atveju, kai buvo atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla (2 egzemplioriai) perduodama užsakovui. Užsakovui perduodami ir šių Nuostatų 64.1, 64.2, 64.6 ir 64.7 punktuose nurodyti kadastro duomenų formos bei planai, parengti skaitmenine forma.

83. Užsakovas kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą (2 egzempliorius) ir šių Nuostatų 64.1, 64.2, 64.6 ir 64.7 punktuose nurodytus kadastro duomenų formas bei planus, parengtus skaitmenine forma. Kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos vieną egzempliorių ir šių Nuostatų 64.1, 64.2, 64.6 ir 64.7 punktuose nurodytus kadastro duomenų formas bei planus, parengtus skaitmenine forma.

 

IV. NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS Į KADASTRĄ

 

Prašymų įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti pateikimas ir nagrinėjimas

 

84. Kartu su prašymu įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti kadastro tvarkytojui turi būti pateikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje. Tais atvejais, kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų ir kai žemės sklypo plotas neviršija maksimalios leistinos (ribinės) ploto paklaidos, nurodytos šių Nuostatų 1 priede, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis keičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, gavęs pareiškėjo prašymą.

85. Kadastro tvarkytojas, gavęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, įregistruoja jį kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje, nurodydamas prašymo gavimo datą (metus, mėnesį, dieną), laiką (valandą ir minutes), kartu su prašymu pateiktus dokumentus, prašymą priėmusį asmenį, ir suteikia prašymui eilės numerį.

86. Kompiuterinėje prašymų registravimo knygoje taip pat daroma žyma apie kadastro tvarkytojo priimtą sprendimą prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti.

87. Prašymą pateikusio asmens pageidavimu jam išduodama pažyma apie prašymo įregistravimo faktą, datą ir laiką. Pažymos formą tvirtina kadastro tvarkytojas.

88. Kadastro tvarkytojo darbuotojas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo patikrina, ar:

88.1. prašymą pateikęs asmuo turi teisę jį paduoti;

88.2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;

88.3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti, duomenys sutampa su nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;

88.4. žemės sklypo planas teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su žemėtvarkos skyriumi;

88.5. prašomo įrašyti nekilnojamojo daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje;

88.6. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar žemės sklypo planas yra iš anksto patikrinti kadastro tvarkytojo ir padaryta žyma kadastre apie nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymą, jeigu ši išankstinė patikra buvo numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje ar atlikta vykdytojo pageidavimu.

89. Išnagrinėjęs prašymą, kadastro tvarkytojas gali priimti vieną iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje numatytų sprendimų.

90. Kai pateiktieji dokumentai atitinka nustatytuosius reikalavimus ir jų pakanka duomenims įrašyti, kadastro tvarkytojo darbuotojas nekilnojamojo daikto kadastro duomenis įrašo į kadastrą.

91. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą patvirtinantys dokumentai pareiškėjams įteikiami asmeniškai arba jų pageidavimu išsiunčiami paštu.

92. Tais atvejais, kai nustatomos aplinkybės, dėl kurių nekilnojamojo daikto ribų pažymėti kadastro žemėlapyje negalima, kadastro tvarkytojas pagal turimus duomenis turi patikrinti greta esančių nekilnojamųjų daiktų ribas, pažymėtas kadastro žemėlapyje. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje pažymėtos nekilnojamųjų daiktų ribos yra netikslios, kadastro tvarkytojas turi jas patikslinti.

93. Sprendimas prašymą atmesti ar sprendimo priėmimą atidėti turi būti rašytinis ir motyvuotas. Atidėdamas sprendimo priėmimą, kadastro tvarkytojas nustato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą, kad būtų pašalintos aplinkybės, trukdančios įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeisti. Sprendimą pasirašo kadastro tvarkytojo padalinio vadovas ir jį parengęs specialistas. Kartu su sprendimu prašymą atmesti pareiškėjui grąžinami pateiktieji dokumentai.

94. Į kadastrą įrašyti duomenys keičiami valstybės valdžios ar valdymo institucijų teikimu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais.

 

Kadastro duomenų įrašymas ir pakeitimas

 

95. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą įrašo tas padalinys, kurio aptarnavimo teritorijoje yra nekilnojamasis daiktas.

96. Į kadastrą įrašyti duomenys kaupiami ir saugomi Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke (toliau vadinama – centrinis duomenų bankas).

97. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenys – suformuojamas įrašas.

98. Į kadastrą įrašomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti kadastro objektai.

99. Keičiant kadastro duomenis dėl žemės sklypo naudmenų pasikeitimo, šiems duomenims įrašyti į kadastrą kadastro tvarkytojui turi būti pateiktas viešojo administravimo subjekto sprendimas dėl žemės sklypo naudmenų pakeitimo.

100. Į kadastrą draudžiama įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prieš tai nepatikrinus, ar šio daikto ribas galima pažymėti kadastro žemėlapyje.

101. Įrašo suformavimo kadastre tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

102. Įrašydami nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą, kadastro tvarkytojo padaliniai kiekvienam nekilnojamajam daiktui suteikia identifikavimo kodą:

102.1. Žemės sklypui suteikiamas:

102.1.1. žemės sklypo kadastro numeris iš trijų dalių dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX/YYYY: ZZZZ“ (XXXX – kadastro vietovės kodas, YYYY – kadastro bloko kodas, ZZZZ – sklypo numeris kadastro bloke);

102.1.2. žemės sklypo unikalus numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą žemės sklypo egzistavimo laiką.

102.2. Statiniui (pastatams ir inžineriniams statiniams, iš jų ir nebaigtiems statyti) suteikiamas unikalus statinio numeris iš dvylikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX“, nekintantis visą statinio egzistavimo laiką.

102.3. Patalpoms, kurios suformuotos kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, suteikiamas unikalus numeris iš šešiolikos skaitmeninių simbolių – „XXXX-XXXX-XXXX: XXXX“, nekintantis visą patalpos egzistavimo laiką.

103. Įregistruotą Nekilnojamojo turto registre nekilnojamąjį daiktą padalijus, atidalijus ar kelis nekilnojamuosius daiktus sujungus, įrašomiems į kadastrą šiems suformuotiems naujiems nekilnojamiesiems daiktams suteikiami nauji identifikavimo kodai, o buvusieji jų identifikavimo kodai tampa archyviniais. Archyviniai duomenys saugomi centriniame duomenų banke Nekilnojamojo turto registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077), nustatyta tvarka.

104. Nekilnojamojo turto registre įregistruotų amalgamuotų nekilnojamųjų daiktų identifikavimo kodai nekeičiami. Šiuo atveju tik patikslinami kadastro duomenų bazėje esantys nekilnojamojo daikto kadastro duomenys.

105. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenys laikomi įrašytais į kadastrą nuo to momento, kai kadastro tvarkytojo padalinys gauna centrinio duomenų banko patvirtinimą.

106. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs patvirtinimą, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašyti į centrinį duomenų banką, spausdina kadastro tvarkytojo nustatytos formos išrašą apie kadastro duomenų bazėje įrašytus nekilnojamojo daikto kadastro duomenis.

107. Įrašius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į kadastrą ar juos pakeitus, sudaroma šio daikto dokumentų archyvinė byla, kurioje laikomi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje nurodyti dokumentai. Nekilnojamojo daikto dokumentų archyvinės bylos saugomos kadastro tvarkytojo archyvuose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) ir kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka.

108. Atlyginimo kadastro tvarkytojui už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į kadastrą ar jų pakeitimą dydį ir tvarką nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

 

Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimas kadastro žemėlapyje

 

109. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo darbuotojai valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą.

110. Bazinę kartografinę medžiagą ir valstybinio geodezinio pagrindo taškų, taip pat vietinio geodezinio pagrindo, susijusio su valstybine koordinačių sistema, taškų koordinates ir kitą juos apibūdinančią informaciją, kurios reikia kadastro žemėlapiui, kadastro tvarkytojui teikia Nacionalinė žemės tarnyba.

111. Kadastro tvarkytojo padaliniai kadastro žemėlapyje pažymi:

111.1. žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, nustatytas kadastrinių matavimų metu arba vektorizuojant planus;

111.2. pastatų kontūrų ar pastatų centrų taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje;

111.3. inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų, jų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje.

112. Kadastro tvarkytojo padalinys, pažymėdamas nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje, įrašo kiekvieno nekilnojamojo daikto identifikavimo kodą.

113. Prieš pažymėdami kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas, kadastro tvarkytojo padaliniai patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti nekilnojamojo daikto ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje.

114. Apie nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane. Šio spaudo formą ir turinį nustato ir tvirtina kadastro tvarkytojas.

115. Kadastro žemėlapyje pažymimos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribos pagal:

115.1. posūkio taškų ir riboženklių koordinates, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus:

115.1.1. valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje;

115.1.2. vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema;

115.1.3. sąlyginėje koordinačių sistemoje;

115.2. posūkio taškų koordinates, nustatytas analitiškai:

115.2.1. vektorizuojant ar digituojant (skaitmeninant) detaliuosius planus M 1: 500, 1: 1000;

115.2.2. vektorizuojant ortofotografinius žemėlapius;

115.2.3. digituojant (skaitmeninant) ortofotografinius žemėlapius;

115.2.4. digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus).

116. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2, 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus.

117. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 ir 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 punktą.

118. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1 ir 115.1.2 punktus.

119. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.1 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2–115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 punktus.

120. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.2 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 ir 115.2.4 punktus, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1 punktus.

121. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.3 punktą, yra tikslesnės negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, bet mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3, 115.2.1 ir 115.2.2 punktus.

122. Žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.2.4 punktą, yra mažesnio tikslumo negu ribos, nustatytos pagal šių Nuostatų 115.1.1–115.1.3 ir 115.2.1–115.2.3 punktus.

123. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos, išmatuotos kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutampa (yra tarpas arba persidengimas) su jau pažymėtomis kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribomis, taip pat išmatuotomis valstybinėje koordinačių sistemoje, kadastro žemėlapyje žymimos ribos, kai jos nesutampa: miestuose – iki 0,1 metro, urbanizuotose kaimo vietovėse – iki 0,2 metro, kitose kaimo vietovėse – iki 0,6 metro. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje sujungiamos kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka. Jeigu nesutapimai didesni, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos, o netikslumai taisomi šių Nuostatų 125–128 punktuose nustatyta tvarka.

124. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų, gretimų žemės sklypų ribomis ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų (kelių, vandens telkinių ir panašiai) atžvilgiu, tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje.

125. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su šių Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Tais atvejais, kai kadastro tvarkytojas negali sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo jam dienos kadastro tvarkytojas parengia išvadą, nurodydamas tikrinto sklypo plano netikslumus, ir pateikia ją žemėtvarkos skyriui, kuris, kadastro tvarkytojui pateikus išvadą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Priėmus sprendimą patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis, Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka surašomas žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktas ir jo pagrindu pagal Žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2005, Nr. 66-2359), parengiamas naujas žemės sklypo planas. Netikslumus turi ištaisyti žemės sklypo planą parengęs juridinis asmuo.

126. Kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai, kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus vedėjo išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo dienos pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje.

127. Jeigu žymimos kadastro žemėlapyje žemės sklypo ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis, pažymėtomis kadastro žemėlapyje, ir pagal ortofotografinio žemėlapio situaciją aiškiai matomas ribų persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu (kelių, vandens telkinių ir panašiai), tikslinama mažesnio tikslumo riba. Jeigu patikslinus ribas ploto paklaida sumažėja iki leistinos ir žemės sklypo konfigūracija nepasikeičia, žemės sklypo ribos pažymimos kadastro žemėlapyje. Jeigu ploto paklaida neleistina ar pasikeičia žemės sklypo konfigūracija, kadastro tvarkytojas apie netikslumus per 5 darbo dienas nuo žemės sklypo plano pateikimo jam dienos raštu informuoja žemėtvarkos skyrių, kuris priima sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis. Žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje pažymimos šių Nuostatų nustatyta tvarka.

128. Nustačius, kad kadastro žemėlapyje yra netikslumų, kadastro tvarkytojas patikslina kadastro žemėlapyje anksčiau įbraižyto žemės sklypo ribas ir įbraižo suformuoto naujo žemės sklypo ribas šių Nuostatų nustatyta tvarka.

129. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimo, kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, techninius reikalavimus nustato Nacionalinė žemės tarnyba.

 

Žymos padarymas kadastre

 

130. Kadastro tvarkytojo padalinys žymą kadastre daro gavęs Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnyje nustatytų institucijų pranešimus. Šių pranešimų forma, teikimo ir kitos sąlygos nustatomos kadastro tvarkytojo ir pranešimus teikiančių institucijų susitarimuose.

131. Institucija, išdavusi leidimą statinį statyti, rekonstruoti, kapitaliai remontuoti ar atlikti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės tvarkymo statybos darbus, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

131.1. žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalų numerį;

131.2. pagrindinę tikslinę statinio paskirtį ir pavadinimą;

131.3. statinio parametrus (bendrą plotą, tūrį);

131.4. statybos (sienų) produktus;

131.5. patalpų, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaičių;

131.6. statybos leidimo numerį ir jo išdavimo datą.

132. Institucija, pripažinusi statinį tinkamu naudoti, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

132.1. žemės sklypo, kuriame yra statinys, kadastro ir unikalų numerį;

132.2. pagrindinę tikslinę statinio paskirtį ir pavadinimą;

132.3. statinio parametrus (bendrą plotą, tūrį);

132.4. statybos (sienų) produktus;

132.5. patalpų, kurios suformuotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, skaičių;

132.6. statytojo pavadinimą, kodą;

132.7. statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto numerį ir datą.

133. Institucija, priėmusi sprendimą gyvenamąsias patalpas pripažinti netinkamomis gyventi, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

133.1. gyvenamųjų patalpų unikalų numerį;

133.2. gyvenamųjų patalpų adresą;

133.3. sprendimo dėl gyvenamųjų patalpų pripažinimo netinkamomis gyventi numerį ir datą.

134. Institucija, teisės aktų nustatytais atvejais priėmusi sprendimą nekilnojamąjį daiktą paskelbti saugomu arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus sprendimą gamtos ar kultūros vertybę paskelbti kultūros paminklu, pranešime kadastro tvarkytojui nurodo:

134.1. nekilnojamojo daikto unikalų numerį;

134.2. nekilnojamojo daikto adresą;

134.3. sprendimo, kuriuo nekilnojamasis daiktas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (išbrauktas iš jo), numerį ir datą;

134.4. Kultūros vertybių registro kodą.

135. Kadastro tvarkytojo padalinys, gavęs pranešimą, padaro atitinkamą žymą nekilnojamojo turto kadastre. Žymų nekilnojamojo turto kadastre darymo tvarką nustato kadastro tvarkytojas.

136. Kadastro tvarkytojas, gavęs iš institucijos, priėmusios sprendimą atkurti nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą, nuosavybės teisių atkūrimo bylą, šių Nuostatų nustatyta tvarka įrašo kadastro duomenis į kadastrą.

137. Teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojai apie įregistruotą planavimo dokumentą per 15 dienų praneša kadastro tvarkytojui, nurodydami:

137.1. žemės sklypų, kurių plotai arba jų dalys įeina į teritorijų planavimo dokumente suprojektuotų žemės sklypų ribas, kadastro numerius;

137.2. pagal teritorijų planavimo dokumentą žemės sklypams numatomą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį;

137.3. teritorijų planavimo dokumentą patvirtinusią instituciją, sprendimą dėl šio dokumento patvirtinimo ir patvirtinto teritorijų planavimo dokumento kopiją.

138. Kadastro tvarkytojo padalinys pagal gautus pranešimus ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazėje įrašo teritorijų planavimo dokumentu patvirtintus duomenis.

 

V. KADASTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

139. Kadastras sudaromas ir funkcionuoja naudojantis šių valstybės registrų, kadastrų, informacinių sistemų ir kitų duomenų bazių informacija:

139.1. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus ir charakteristikas, susijusius su miškų ūkio paskirties žemės sklypų naudojimu, miško žemės ir medynų vertės nustatymu;

139.2. Žemės gelmių registro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su gelmių ištekliais;

139.3. Kelių duomenų bankų – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su kelių naudojimu;

139.4. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su vandens telkinių naudojimu;

139.5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro – apie nekilnojamojo turto naudojimo apribojimus, susijusius su saugomomis teritorijomis;

139.6. geodezinio pagrindo informacinės sistemos – valstybinio planimetrinio ir GPS pagrindo duomenimis;

139.7. savivaldybių teritorijų planavimo duomenų bankų ir teritorijų planavimo dokumentų registrų – detaliųjų, specialiųjų ir bendrųjų planų duomenimis;

139.8. Kultūros vertybių registro – apie nekilnojamojo turto objektų specialiąsias naudojimo sąlygas ir kitus naudojimo apribojimus, susijusius su nekilnojamosiomis kultūros vertybėmis, jų teritorijomis ar apsaugos zonomis;

139.9. Lietuvos Respublikos adresų registro – apie nekilnojamojo turto objektų adresus;

139.10. georeferencinių duomenų bazių.

140. Keitimosi kadastro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) duomenimis tvarka nustatoma registrų tvarkytojų sutartyse.

 

VI. KADASTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

141. Kadastro duomenys, išskyrus valstybės paslaptį sudarančius duomenis, yra vieši.

142. Kadastro duomenys teikiami iš centrinio duomenų banko Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų nustatyta tvarka.

143. Duomenys teikiami valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkytojams, kurie turi nustatytąja tvarka patvirtintus registrų (kadastrų, klasifikatorių) nuostatus, reglamentuojančius gaunamų duomenų naudojimą ir sąveiką su kitais registrais.

144. Informacija centrinio duomenų banko duomenų pagrindu teikiama duomenų gavėjams pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

145. Atlyginimą už naudojimąsi kadastro duomenimis nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai.

146. Suvestinius ir analitinius kadastro duomenis duomenų gavėjų užsakymu rengia kadastro tvarkytojas. Apibendrinti ar susisteminti kadastro duomenys, įvairi statistika ir analizė teikiami pagal kadastro tvarkytojo ir duomenų gavėjų sutartis.

147. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia žemės kadastro statistikos duomenis (žemės kadastro statistikos duomenų rodikliai pateikti šių Nuostatų 7 priede) pagal sausio 1 d. būklę.

148. Kadastro tvarkytojas Nacionalinės žemės tarnybos užsakymu rengia ir kasmet iki vasario 15 d. jai pateikia savivaldybių ir apskričių teritorijose esančių pastatų kadastro suvestinius duomenis pagal sausio 1 d. būklę, grupuodamas juos pagal naudojimo paskirtį, statybos metus, pastatų sienų statybos produktus ir kitus kadastrinių matavimų rodiklius.

149. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Žemės verčių žemėlapių sudarymo taisyklėmis, rengia žemės verčių žemėlapius, atlikdamas vertinimą masiniu būdu.

 

VII. KADASTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

150. Kadastro duomenys kitų Europos Sąjungos valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

151. Kadastro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytais atvejais.

152. Kadastro duomenys gali būti teikiami tarptautiniais kompiuterių tinklais tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis nustatytais atvejais.

 

VIII. KADASTRO DUOMENŲ SAUGA

 

153. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Bendrųjų duomenų saugos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir Tipinių duomenų saugos nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1V-272 (Žin., 2003, Nr. 76-3511), reikalavimais, nustato ir užtikrina administracines, technines, organizacines, programines ir kitas priemones kadastro duomenims saugoti nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo ir naudojimo.

154. Už kadastro duomenų saugą atsako kadastro tvarkytojas.

155. Kadastro tvarkytojas ir kadastro duomenų gavėjai už duomenų saugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX. KADASTRO FINANSAVIMAS

 

156. Kadastras tvarkomas:

156.1. lėšomis, gautomis už nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimą, už naudojimąsi šio kadastro duomenimis, ir kitomis kadastro tvarkytojo gautomis lėšomis;

156.2. lėšomis, skiriamomis iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

X. Kadastro reorganizavimas ir likvidavimas

 

157. Kadastras reorganizuojamas ir likviduojamas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

1 priedas

 

Maksimali leistina (ribinė) paklaida tarp Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės sklypo ploto arba (neįregistruotiems sklypams) nuo žemėtvarkos projekte ar kitame teritorijų planavimo dokumente suformuoto žemės sklypo ploto ir apskaičiuoto žemės sklypo ploto, atlikus kadastrinius matavimus

 

Naudojama kartografinė medžiaga

Sklypo plotas, hektarais

Plano mastelis

1: 10000

1: 5000

1: 2000

1: 1000

1: 500

Ortofotografiniai žemėlapiai

Iki 1

0,05

0,03

0,02

1,1–2,0

0,06

0,04

0,03

2,1–4,0

0,07

0,05

0,04

4,1 ir daugiau

0,08

0,06

0,05

Kita kartografinė medžiaga

Iki 1

0,07

0,05

0,04

0,03

0,02

1,1–2,0

0,08

0,06

0,05

0,04

0,03

2,1–4,0

0,09

0,07

0,06

0,05

0,04

4,1–10,0

0,10

0,08

0,07

0,06

0,05

10,0 ir daugiau

0,12

0,10

0,08

0,07

0,06

 

PASTABA. P– žemės sklypo plotas.

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

2 priedas

 

ATLYGINIMAS UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ, KURIŲ REIKIA NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ KADASTRO DUOMENIS NUSTATANTIEMS ASMENIMS, PARENGIMĄ

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Kiekis

Formatas

Atlyginimas, litais

1.

Nekilnojamojo daikto kadastro įrašo suformavimas ir pateikimas skaitmenine forma

1 nekilnojamasis daiktas

3,5

2.

Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų (statinių išdėstymo plano ir aukštų plano) pateikimas skaitmenine forma

1 lapas

A4

2,4

A3

3,5

A2

4,7

A1

7,1

A0

9,4

3.

Kadastrinio žemėlapio ištraukos pateikimas skaitmenine forma

1 žemės sklypas

5,9

3.1.

Papildomai už kitą žemės sklypą iki 500 žemės sklypų

už kiekvieną

0,6

3.2.

Papildomai už kitą žemės sklypą nuo 500 žemės sklypų

už kiekvieną

0,4

4.

Kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinimas ant ortofotografinio žemėlapio pagrindo

1 lapas

A4

8,2

A3

10,6

A2

11,8

A1

17,7

A0

23,6

 

PASTABA. Atlyginimą už naudojimąsi kadastro duomenimis (už statinio plano kopiją, statinio plano išspausdinimą iš duomenų banko, žemės plano kopiją, kadastrinio žemėlapio ištraukos (nespalvotos) išspausdinimą iš duomenų banko, kitų registro ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų kopijų parengimą ir patvirtinimą) nustato Nekilnojamojo turto registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1129 (Žin., 2002, Nr. 72-3077).

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

3 priedas

 

Pastatų pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

1.1.

Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

pastatai, skirti gyventi vienai šeimai

1.2.

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

pastatai, skirti gyventi dviem šeimoms (dvibučiai)

1.3.

Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)

pastatai, skirti gyventi trims šeimoms ir daugiau

1.4.

Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)

pastatai, skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir panašiai)

2.

Negyvenamosios paskirties pastatai

2.1.

Viešbučių

trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai)

2.2.

Administracinė

pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai)

2.3.

Prekybos

pastatai didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinės, vaistinės, prekybos paviljonai ir kita)

2.4.

Paslaugų

pastatai paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui (pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, laidojimo namai ir kita)

2.5.

Maitinimo

pastatai žmonėms maitinti (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kita)

2.6.

Transporto

pastatai transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kita)

2.7.

Garažų

pastatai transporto priemonėms laikyti (automobilių garažai, lėktuvų angarai, vagonų, autobusų ir troleibusų garažai)

2.8.

Gamybos, pramonės

pastatai gamybai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo įmonės, kalvės, skerdyklos ir kita)

2.9.

Sandėliavimo

pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti objektai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)

2.10.

Kultūros

pastatai kultūros tikslams (kino teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, archyvai, muziejai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai bei kita)

2.11.

Mokslo

pastatai švietimo ir mokslo tikslams (institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kita)

2.12.

Gydymo

pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita), veterinarijos pastatai

2.13.

Poilsio

pastatai poilsiui (kempingai, poilsio namai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai)

2.14.

Sporto

pastatai sportui (sporto halių, salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai)

2.15.

Religinė

pastatai religiniams tikslams (bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)

2.16.

Specialioji

pastatai specialiesiems tikslams (kareivinės, kalėjimai, tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita)

2.17.

Pagalbinio ūkio

sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartas, daržinė, sandėlis, garažas, vasaros virtuvė ir panašiai)

2.18.

Kita (fermų)

pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita)

2.19.

Kita (ūkio)

pastatai žemės ūkiui tvarkyti (svirnai, angarai, garažai ir kita)

2.20.

Kita (šiltnamių)

pastatai augalams auginti (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita)

2.21.

Kita (sodų)

pastatai, esantys sodininkų bendrijose (sodo nameliai ir kita)

3.

Kita

kiti pastatai, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai pastatų paskirčiai

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

4 priedas

 

Patalpų, SUFORMUOTŲ ATSKIRaIs NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTAIs, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirtis

 

Paskirties paaiškinimas

1.

Gyvenamosios paskirties patalpos

1.1.

Gyvenamoji (butų)

butai, t. y. patalpa ar patalpų grupė su atskiru įėjimu, sudaranti nepriklausomas sąlygas vienam asmeniui ar vienai šeimai gyventi, miegoti, gaminti valgį ir panašiai

1.2.

Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų)

gyvenamosios patalpos, kurios turi bendro naudojimo patalpų (t. y. bendrabučio tipo butai, komunaliniai butai ir panašiai)

1.3.

Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių)

patalpos, skirtos gyventi įvairioms socialinėms grupėms

2.

Negyvenamosios paskirties patalpos

2.1.

Viešbučių

patalpos trumpai apsistoti

2.2.

Administracinė

patalpos administraciniams tikslams

2.3.

Prekybos

patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai

2.4.

Paslaugų

patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui

2.5.

Maitinimo

patalpos žmonėms maitinti

2.6.

Transporto

patalpos, skirtos transporto tikslams, t. y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu

2.7.

Garažų

patalpos transporto priemonėms laikyti

2.8.

Gamybos

patalpos gamybai

2.9.

Sandėliavimo

patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti

2.10.

Kultūros

patalpos kultūros tikslams

2.11.

Mokslo

patalpos švietimo ir mokslo tikslams

2.12.

Gydymo

patalpos gydymo tikslams, t. y. patalpos, kuriose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms

2.13.

Poilsio

patalpos poilsiui

2.14.

Sporto

patalpos sportui

2.15.

Religinė

patalpos religiniams tikslams

2.16.

Specialioji

patalpos specialiesiems tikslams

2.17.

Kita (pagalbinio ūkio)

patalpos pagalbiniam ūkiui (rūsiai, sandėliukai ir kita)

3.

Kita

kitos paskirties patalpos, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

5 priedas

 

Inžinerinių statinių pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis

 

Eil. Nr.

Paskirtis

Paskirties paaiškinimas

1.

Susisiekimo komunikacijos

1.1.

Kelių

keliai skirstomi į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius. Kelią sudaro žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme

1.2.

Kelių (gatvių)

keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą

1.3.

Geležinkelių

geležinkeliai skirstomi į viešojo naudojimo ir privažiuojamuosius kelius. Geležinkelio statinį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (bėgiai, pabėgiai, balasto sluoksnis), tiltai, viadukai, tuneliai, pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai ir kiti inžineriniai statiniai

1.4.

Oro uostų

oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialios aikštelės, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai

1.5.

Vandens uostų

jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukų statiniai, molai, užtveriamosios dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai

1.6.

Kitų transporto statinių

tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, lynų keliai ir kita

2.

Inžineriniai tinklai

2.1.

Naftos tinklų

magistraliniai ir skirstomieji naftotiekiai, naftos perdirbimo įrenginiai, naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai

2.2.

Dujų tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir tiesioginiai (įvadiniai) dujų vamzdynai, skirstymo stotys, katodinės apsaugos stotys, dujų reguliavimo punktai ir kiti inžineriniai statiniai

2.3.

Vandentiekio tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai ir kiti inžineriniai statiniai

2.4.

Šilumos tinklų

magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai vamzdynai šilumai tiekti ir kiti inžineriniai statiniai

2.5.

Nuotekų šalinimo tinklų

nuotekų surinkimo vamzdynai, nuotekų kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų išvadai, diukeriai ir kiti inžineriniai statiniai

2.6.

Elektros tinklų

perdavimo, skirstomieji ir įvadiniai (tiesioginės linijos) elektros tinklai, kiti inžineriniai statiniai

2.7.

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų

aukšto ir žemo dažnio ryšių bei šviesolaidžio kabelių kanalai, radijo ir televizijos perdavimo linijos, perdavimo bokštai, radijo ryšio statiniai, ryšio retransliatoriai ir kiti inžineriniai statiniai

2.8.

Kitų inžinerinių tinklų

kiti nenurodyti tinklai

3.

Kiti statiniai

3.1.

Hidrotechniniai statiniai

statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinių, hidroakumuliacinių elektrinių, siurblinių hidrotechnikos statiniai, vandens pralaidos, vandenvietės statiniai, nusodintuvai, kanalai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, tvenkiniai, laivininkystės statiniai, akvedukai, bunos, jūrų uostų infrastruktūra, akvatorija, melioracijos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai

3.2.

Sporto

sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai

3.3.

Kiti statiniai

fortai, bunkeriai, šaudyklos, poligonai, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, vėjo jėgainių statiniai, mišrios paskirties statiniai, kuriuose negalima išskirti pagrindinės paskirties iš keleto, kiti inžineriniai statiniai

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

6 priedas

 

ATLYGINIMAS UŽ ŽEMĖS SKLYPO PLANO IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBAS PAŽYMĖTI KADASTRO ŽEMĖLAPYJE, TAIP PAT UŽ NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLOS IŠANKSTINĘ AR PAKARTOTINĘ PATIKRĄ, AR GALIMA KADASTRO DUOMENIS ĮRAŠYTI Į KADASTRĄ ARBA JUOS PAKEISTI, UŽ ŽYMOS KADASTRE APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENIS PADARYMĄ

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo daikto pavadinimas

Atlyginimas, litais

1.

Žemės sklypas

 

1.1.

geodeziškai išmatuotas žemės sklypas

 

1.1.1.

iki 1 hektaro

12

1.1.2.

per 1 hektarą

23

1.2.

preliminariai išmatuotas žemės sklypas

 

1.2.1.

iki 1 hektaro

12

1.2.2.

per 1 hektarą

20

2.

Gyvenamoji patalpa

 

2.1.

iki 100 kv. metrų

14

2.2.

per 100 kv. metrų

15

3.

Negyvenamoji patalpa (garažo boksas)

15

4.

Negyvenamoji patalpa

 

4.1.

iki 100 kv. metrų

18

4.2.

nuo 100 iki 500 kv. metrų

39

4.3.

nuo 500 iki 1000 kv. metrų

71

4.4.

per 1000 kv. metrų

120

5.

Pagrindinis pastatas

 

5.1.

iki 100 kv. metrų

41

5.2.

nuo 100 iki 300 kv. metrų

69

5.3.

nuo 300 iki 500 kv. metrų

91

5.4.

nuo 500 iki 1000 kv. metrų

135

5.5.

per 1000 kv. metrų

222

6.

Pagalbinis pastatas

 

6.1.

iki 100 kv. metrų

7

6.2.

per 100 kv. metrų

10

7.

Kiti statiniai (kiemo)

5

8.

Inžineriniai statiniai

 

8.1.

inžineriniai statiniai (tiesiniai)

 

8.1.1.

iki 1 kilometro

29

8.1.2.

nuo 1 kilometro iki 10 kilometrų

44

8.1.3.

per 10 kilometrų

69

8.2.

inžineriniai statiniai (vienetais)

29

 

PASTABOS: 1. Atlyginimas už parengtos kadastro duomenų bylos patikrą, kai atnaujinami įregistruoto Nekilnojamojo turto registre nekilnojamojo daikto kadastro duomenys po rekonstravimo, kapitalinio remonto, pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimo ar kitokio pertvarkymo (po kadastro duomenų tikslinimo), apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,3. Tuo atveju, kai pasikeičia nekilnojamojo daikto ribos (padidėja tūris, ilgis ar panašiai), papildomai atlyginimas už bylos patikrą apskaičiuojamas pagal padidėjusią daikto dalį.

2. Atlyginimas už pakartotinę žemės sklypo plano ar kadastro duomenų bylos patikrą apskaičiuojamas pagal nurodytus įkainius, taikant koeficientą 0,2.

______________


Lietuvos Respublikos nekilnojamojo

turto kadastro nuostatų

7 priedas

 

ŽEMĖS KADASTRO STATISTIKOS DUOMENŲ RODIKLIAI

 

I. ŽEMĖS SKLYPAI, PLOTAI IR JŲ NAUDMENOS

 

1. Žemės savininkų skaičius.

2. Žemės sklypų skaičius.

3. Bendras žemės plotas.

4. Žemės ūkio naudmenos:

4.1. ariamoji žemė;

4.2. sodai;

4.3. pievos ir natūralios ganyklos.

5. Miškai.

6. Keliai.

7. Užstatyta teritorija.

8. Vandenys.

9. Kita žemė, kurią sudaro:

9.1. medžių, krūmų želdiniai;

9.2. pelkės;

9.3. pažeista žemė;

9.4. nenaudojama žemė.

10. Nusausinta žemė.

11. Drėkinama žemė.

 

II. ŽEMĖS NAUDOJIMAS

 

12. Privačios žemės savininkų ir valstybinės žemės naudotojų skaičius.

13. Žemės ūkio paskirties žemė:

13.1. privati žemė:

13.1.1. fizinių asmenų žemė;

13.1.2. juridinių asmenų žemė;

13.1.3. sodininkų bendrijų narių žemė;

13.2. valstybinė žemė:

13.2.1. gyventojų asmeninio ūkio žemė;

13.2.2. fizinių asmenų nuomojama žemė;

13.2.3. valstybės įmonių, mokslo ir mokymo įstaigų naudojama žemė;

13.2.4. žemės ūkio įmonių (bendrovių) ir kitų juridinių asmenų nuomojama žemė;

13.2.5. sodininkų bendrijų ir jų narių naudojama žemė;

13.2.6. nesuteikta naudotis ir neišnuomota žemė.

14. Miškų ūkio paskirties žemė:

14.1. privati žemė:

14.1.1. fizinių asmenų žemė;

14.1.2. juridinių asmenų žemė;

14.2. valstybinė žemė:

14.2.1. miškų urėdijų valdoma žemė;

14.2.2. nacionalinių parkų direkcijų valdoma žemė;

14.2.3. kitų juridinių ir fizinių asmenų naudojama žemė;

14.3. savivaldybių žemė.

15. Konservacinės paskirties žemė:

15.1. privati žemė:

15.1.1. fizinių asmenų žemė;

15.1.2. juridinių asmenų žemė;

15.2. valstybinė žemė:

15.2.1. valstybinių rezervatų ir valstybinių parkų rezervatų žemė;

15.2.2. saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemė;

15.3. savivaldybių žemė.

16. Kitos paskirties žemė:

16.1. privati žemė:

16.1.1. fizinių asmenų žemė:

16.1.1.1. namų valdų žemės sklypai;

16.1.1.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;

16.1.2. juridinių asmenų žemė:

16.1.2.1. namų valdų žemės sklypai;

16.1.2.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;

16.2. valstybinė žemė:

16.2.1. namų valdų žemės sklypai;

16.2.2. kitokiai veiklai naudojama žemė;

16.3. savivaldybių žemė:

16.3.1. namų valdų žemės sklypai;

16.3.2. kitokiai veiklai naudojama žemė.

17. Vandens ūkio paskirties žemė:

17.1. privati žemė:

17.1.1. fizinių asmenų žemė;

17.1.2. juridinių asmenų žemė;

17.2. valstybinė žemė;

17.3. savivaldybių žemė.

18. Laisvos valstybinės žemės fondas.

______________