VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

 

S P R E N D I M A S

DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIO ASMENS GAUTŲ DOVANŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS ĮVERTINIMO IR SAUGOJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2000 m. birželio 21 d. Nr. 9

Vilnius

 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin.,1997, Nr. 67-1659; 1998, Nr. 28-728; Nr. 44-1199; 2000, Nr. 18-431) 14 straipsniu, nutaria patvirtinti:

Pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų, kurių vertė viršija nustatytą 5 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą, įvertinimo ir saugojimo tvarką.

 

 

PIRMININKAS                                                                                                          V. ANDRIULIS

______________


PATVIRTINTA

Vyriausios tarnybinės etikos komisijos

2000 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. 9

 

Pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gaunamų dovanų,

kurių vertė viršija nustatytą 5 minimalių gyvenimo lygių (MGL) sumą, įvertinimo ir saugojimo tvarka

 

1. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 14 straipsnio 1 dalį, asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, negali priimti dovanų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti šio įstatymo 2 straipsnyje numatytą viešųjų ir privačių interesų konfliktą, t. y. situaciją, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, atlikdamas pareigas ar vykdydamas pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar vykdyti pavedimą, kurie susiję su jo privačiais interesais.

2. Minėto įstatymo 14 straipsniu nustatoma, kad šis apribojimas nėra taikomas dovanoms, gaunamoms pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybės ar savivaldybės tarnyboje, pareigomis, ir nurodoma, kad tuo atveju, kai šios dovanos vertė viršija 5 MGL, ji yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe.

3. Dovanas įvertina valstybės ar savivaldybės institucijų, kuriose dirba nurodytas dovanas gavęs asmuo, komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu (Žin.,1999, Nr. 52-1672) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 224 „Dėl turto vertinimo metodikos“ (Žin., 1996, Nr. 16-426).

4. Kilus ginčui ar nesutarimams dėl dovanos vertės, dovanai vertinti kviečiami atitinkamo turto vertinimo specialistai.

5. Dovanos, esančios valstybės ar savivaldybės nuosavybe, įrašomos institucijos, kurioje dirba ar dirbo jas gavęs asmuo, dovanų apskaitos registre ir saugomos toje institucijoje.

6. Dovanos apskaitos ir atskaitomybės dokumentuose ir apskaitos registruose įrašomos nurodant 3 punkte arba, kilus ginčui, 4 punkte numatytu būdu nustatytą dovanos vertę.

7. Institucijose saugomos dovanos, gautos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, gali būti eksponuojamos, jų nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

8. Institucijos pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautas dovanas, esančias muziejine vertybe, ar kitokius kultūros požiūriu vertingus daiktus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali perduoti valstybiniams muziejams arba archyvams.

9. Institucijose saugomos dovanos gali būti nurašomos tik tais atvejais, kai dėl kokių nors priežasčių sunaikintos arba nepataisomai sugadintos dėl stichinės nelaimės, gaisro ar kitaip, arba pavogtos.

10. Dovanų nepataisomo sugadinimo faktas nustatomas materialinių vertybių nurašymo komisijos sprendimu.

11. Dovanų vagystės faktas patvirtinamas remiantis atitinkamais teisėsaugos institucijų dokumentais.

12. Kiti dovanų apskaitos ir saugojimo klausimai sprendžiami vadovaujantis bendraisiais materialinių vertybių apskaitą ir saugojimą reglamentuojančiais teisės aktais.

13. Instituciją likviduojant dovanos perduodamos aukštesnei pagal priklausomybę valstybės institucijai.

______________