LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 1 d. Nr. XI-506

Vilnius

 

1 straipsnis. 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų patvirtinimas

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2010 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 4 005 136 tūkst. litų pajamų ir 4 005 136 tūkst. litų išlaidų, iš jo – 20 000 tūkst. litų kasos apyvartos lėšų (priedėlis).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________


Lietuvos Respublikos

2009 m. gruodžio 1 d.

įstatymo Nr. XI-506

priedėlis

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2010 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio  pavadinimas

Suma, tūkst. Lt

PAJAMOS

01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

2 018 479

02

Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos

34 576

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai, iš jų:

1 911 134

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

1 511 258

03 02

Papildomi Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

399 876

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

7 500

05

Savanoriškos asmenų įmokos

6 294

06

Išieškotos ar grąžintos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

5 000

07

Kitos pajamos

2 153

08

Lėšų likutis pagal 2010 m. sausio 1 d. būklę

20 000

Iš viso pajamų:

4 005 136

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti

2 795 282

02

Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

642 754

03

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms kompensuoti

121 314

04

Centralizuotai perkamų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidoms apmokėti

133 291

05

Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti

38 413

06

Sveikatos programoms finansuoti

202 047

07

Privalomąjį sveikatos draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidos, iš jų:

52 035

– darbo užmokesčiui

17 000

– ilgalaikiam turtui įsigyti

17 602

08

Kitos išlaidos

0

09

Kasos apyvartos lėšos

20 000

10

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

0

Iš viso išlaidų:

4 005 136

 

_________________