LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL E. SVEIKATOS SISTEMOS 2009–2015 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2010 m. birželio 18 d. Nr. V-570

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-151 (Žin., 2010, Nr. 23-1079), 63.2 punktu:

1. Tvirtinu pridedamą E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos kancleriui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2010 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-570

 

 

E. SVEIKATOS SISTEMOS 2009– 2015 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Programos uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimas

Laukiamas rezultatas

Siūlomas priemonės įvykdymo terminas

Atsakingi vykdytojai

Finansavimo šaltinis

Lėšų poreikis*, mln. Lt

1. Plėtoti e. sveikatos paslaugas gyventojams ir pacientams

1.1. Plėsti e. sveikatą ją orientuojant į gyventoją, jo sveikatą, teikiant jam tiesiogines ir netiesiogines (per sveikatos specialistus) paslaugas

1.1.1. Steigti ir plėtoti e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą bei skatinti jos naudojimą

Projektas „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo sistemos ir nuotolinių priemonių šeimos gydytojams sukūrimas įgyvendinant būtinus duomenų apsaugos sprendimus, informacijos prieigos valdymą, autorizaciją, autentifikaciją“

Sukurtas e. sveikatos portalas pacientams. Sukurtos priemonės, užtikrinančios gyventojams saugią prieigą prie asmeninės e. sveikatos istorijos (toliau – ESI) ir kitos asmens sveikatos informacijos. Nustatyta ir įteisinta bazinė ESI struktūra.

Sukurta bazinė ESI taikomoji informacinė sistema ir patikima jos bazinė techninė infrastruktūra.

Parengti ir įteisinti sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) prisijungimo prie e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos ir ESI duomenų teikimo skatinimo modeliai.

Nustatytos ir įteisintos techninės ir organizacinės e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros tvarkytojo funkcijos.

Sukurta internetu pasiekiama saugios ESI duomenų peržiūros ir duomenų teikimo į ESI priemonė, skirta sveikatos priežiūros specialistams (SPĮ, neturinčioms informacinių sistemų).

Parengti ir patvirtinti teisės aktai, reikalingi e. sveikatos plėtrai.

2010–2015 m.

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM), Valstybinė ligonių kasa prie SAM (toliau – VLK)

Europos Sąjungos struktūrinė parama

10

1.1.2. Diegti bendrą nacionalinę išankstinės registracijos pas gydytoją sistemą

Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“

Įdiegta bendra nacionalinė išankstinės registracijos pas gydytoją sistema, apimanti registracijas pas pirmo, antro ir trečio lygio paslaugas teikiančius specialistus.

2012 m.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, sveikatos priežiūros įstaigos

Europos Sąjungos struktūrinė parama

3

1.1.3. Parengti ir patvirtinti naujų ir tobulintinų registrų ir terminologijos žodynų, reikalingų e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrai ir e. sveikatos sistemai funkcionuoti, sąrašą ir pagal jame nustatytus prioritetus įsteigti, sukurti ir įteisinti numatytus registrus ar jų patobulinimus

 

Parengtas ir patvirtintas reikalingų naujų ir tobulintinų registrų, reikalingų e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrai ir e. sveikatos sistemai funkcionuoti, sąrašas su jame nustatytais prioritetais.

2010 m.

SAM, VLK, Higienos institutas, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM (toliau – VVKT), Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM (toliau – VASPVT), Valstybinis patologijos centras

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto lėšos

 

Sukurtos ir įteisintos techninės ir organizacinės priemonės registrams tvarkyti.

Kiekviename registre atliktas pradinis visų faktiškai esančių registro objektų duomenų užpildymas ir įteisintas pačių registro duomenų naudojimas.

Sukurtos ir įteisintos patogios elektroninės prieigos priemonės sveikatinimo įstaigoms ir kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka naudotis registruose tvarkomais duomenimis.

2013 m.


 

 

Projektas „Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro sukūrimas“

„Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės sistemos (SPĮLIS) bei jos pagrindu veikiančios elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros įstaigoms sukūrimas“

Sukurtas Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registras. Sukurta Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinė sistema (SPĮLIS) kaupiamos informacijos apdorojimo procesams, susijusiems su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimu (licencijų išdavimu, patikslinimu, pakeitimu, licencijos galiojimo sustabdymu, panaikinimu, atnaujinimu, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimu, licencijos dublikato išdavimu bei licencijos sąlygų laikymosi priežiūra), atlikti.

2012 m.

VASPVT

 

 

2,1

Projektas „Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos vaistinių preparatų registrų viešinimo ir prieinamumo paslaugų sukūrimas“

Sukurtas Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registras ir jam reikalinga infrastruktūra.

Sukurta Vaistinių preparatų informacinė sistema (VAPRIS) ir jai reikalinga infrastruktūra.

Sukurtos viešosios elektroninės paslaugos vaistinių preparatų informacijos prieinamumui užtikrinti.

 

2012 m.

VVKT

2

Projektas „SNOMED CT technologinės platformos sukūrimas Lietuvoje“

Terminologijos žodynas užpildytas pradiniu esamą faktinę situaciją atitinkančiu turiniu ar duomenimis ir įteisintas jų naudojimas.

2013 m.

VšĮ Valstybinis patologijos centras

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto lėšos

2,5

1.1.4. Parengti sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimus ir technines sąlygas

 

Patvirtinti ir viešai paskelbti SPĮ informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimai ir techninės sąlygos.

2010 m.

SAM, VLK

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos, sveikatinimo įstaigų lėšos

 

1.1.5. Kurti ir plėsti tarpinstitucines paslaugas e. sveikatos sistemoje

Projektas

„Viešoji paslauga „Elektroninis receptas (e. receptas)“

Sukurta e. recepto infrastruktūra, programinė įranga, užtikrinančios informacijos gydytojui apie vaistus pateikimą (elektroninis vaistų registras, vaistų nepageidaujamų reakcijų, tarpusavio sąveikos programos ir kt.) bei duomenų apie paskirtus ir išduotus vaistus perdavimą ir kaupimą. Įdiegus elektroninį receptą bus optimizuotas gydytojo darbas: nereikės receptų rašyti ranka, kokybiškiau, naudojantis vaistų registru bei pagalbinėmis programomis, bus skiriami vaistai, taip pat bus galima įdiegti receptų skyrimą ilgesniam nei šiuo metu numatytas 3 mėn. laikotarpiui, tai labai sumažintų pacientų srautus gydymo įstaigose.

2015 m.

SAM, VLK, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos ir VšĮ Klaipėdos universiteto klinikos

 

6

2. Plėtoti e. sveikatos paslaugas specialistams ir įstaigoms

2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų diegimas, plėtra ir integravimas į e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą

2.1.1. Diegti SPĮ informacines sistemas ir plėsti SPĮ egzistuojančių informacinių sistemų funkcionalumą

Projektas

„Vilniaus regiono sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos plėtra“

Diegiamos saugios, suderinamos su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra ir SAM keliamus reikalavimus tenkinančios SPĮ informacinės sistemos (techninė ir programinė įranga). SPĮ informacinė sistema integruota į e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūrą.

SPĮ informacinių sistemų plėtra: suprojektuotos ir įdiegtos naujos funkcijos į SPĮ egzistuojančias informacines sistemas, atliekami pakeitimai, būtini tarpinstitucinių e. paslaugų teikimui ir susiejimui su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra.

2011–2013 m.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Respublikinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinė ligoninė,

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas,

Valstybinis patologijos centras, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto ir savivaldybių lėšos, sveikatinimo įstaigų lėšos.

6

Projektas „Universiteto ir Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos plėtimas ir integracija į E. sveikatos informacinę sistemą“

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos,

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

 

9,2

Projektas „Respublikos lygmens ligoninės informacinės sistemos diegimas ir integracija į E. sveikatos informacinę sistemą“

VšĮ Klaipėdos ligoninė

2,5

Projektas „Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės medicinos informacinės sistemos plėtra“

VšĮ Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė

2,4


 

 

Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Šiaulių apskrities ligoninėje, VšĮ Panevėžio apskrities ligoninėje, VšĮ Kauno apskrities ligoninėje ir VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninėje“

 

 

VšĮ Šiaulių apskrities ligoninė,

VšĮ Panevėžio apskrities ligoninė,

VšĮ Kauno apskrities ligoninė,

VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninė

 

10

Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikose ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos, VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė

3

Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje“

VšĮ Vilniaus miesto universitetinė ligoninė,

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė,

VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė

 

3

2.2. Medicininių vaizdų valdymo ir telemedicinos priemonių diegimas

2.2.1. Sukurti nacionalinę medicininių vaizdų saugojimo ir bendros prieigos sistemą.

Diegti telemedicinos priemones ir technologijas sveikatinimo, profilaktikos, prevencijos ir mirtingumo mažinimo veikloms vykdyti

Projektas

„Nacionalinės medicininių vaizdų saugojimo, valdymo ir bendros prieigos informacinės sistemos sukūrimas“

Sukurta medicininių vaizdų ir signalų registravimo, kaupimo ir apdorojimo metodika. Sukurta nacionalinė medicininių vaizdų saugojimo ir prieigos naudojant e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros sąsajas informacinė sistema (angl. picture archiving communication system).

Panaudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas sukurta ir palaikoma suderinta, saugi ir patikima e. sveikatos paslaugų informacinė infrastruktūra. Sukurtas centrinis nacionalinis medicininių vaizdų archyvo (toliau – NMVA) repozitoriumas, užtikrintas medicininių vaizdų ilgalaikis saugojimas ir integralumas, integruotas vaizdų archyvas su ESI sistema ir sukurta galimybė pasiekti tyrimų rezultatus per vartotojų portalą, sumažintas pakartotinių tyrimų skaičius, sudarytos sąlygos depersonalizuotų duomenų naudojimui mokslinėje veikloje ir tyrimuose.

Įdiegtos telemedicinos priemonės, technologijos ir kuriama infrastruktūra sveikatinimo, profilaktikos, prevencijos ir mirtingumo mažinimo veikloms vykdyti.

2011–2015 m.

VLK, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos ir VšĮ Klaipėdos universiteto klinikos

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto lėšos

6

Projektas „Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai“

2015 m.

VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikos

3,4

2.3. Valdymo, statistikos ir atsiskaitymo ataskaitų, analizės priemonių diegimas

2.3.1. Sukurti sveikatos apsaugos sistemos išteklių

planavimo ir prognozavimo informacinę sistemą

 

Sukurta į sveikatos priežiūros sektoriaus valdančių ir kontroliuojančių institucijų poreikius orientuota statistinė, analitinė informacinė sistema, leidžianti:

- planuoti išteklius sveikatos apsaugos sistemoje;

- sudaryti, vykdyti ir stebėti ligų prevencijos ir sveikatinimo programas.

2015 m.

SAM, VLK

Valstybės biudžeto lėšos

 

2.4. Klinikinių sprendimų palaikymo priemonių diegimas

2.4.1. Sukurti priemones, užtikrinančias paskirstytų skaičiavimų (GRID) resursų naudojimą e. sveikatos poreikiams

Projektas „Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema“

Sukurtos priemonės, leidžiančios naudoti paskirstytų skaičiavimų išteklius medicinoje. Sukurtos informacijos apdorojimo priemonės specializuotoms gydymo sritims, leidžiančios efektyviau taikyti inovatyvius gydymo metodus.

1) Sukurtas nacionalinis klinikinių sprendimų palaikymo priemonių portalas.

2) Išanalizuotos naujų įrankių kūrimo galimybės ir taikymo sritys.

3) Sukurti, įdiegti įrankiai klinikinių sprendimų palaikymui, naudojantys Lietuvos ir (ar) Europos lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklų resursus. Užtikrinta jų sklaida.

2013 m.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė ir Vilniaus universitetas

Europos Sąjungos struktūrinė parama

4

2.5. Gerinti e. sveikatos dalyvių žinias ir gebėjimus, padėti jiems naudojant e. sveikatos priemones ir užtikrinti informavimą apie e. sveikatos priemonių naudojimą

2.5.1. Sukurti priemones profesionalios kompetencijos sklaidai, įkuriant vieną pagalbos tarnybą e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros naudotojams ir įgyvendinti skambučių centro e. sveikatos dalyviams funkcijas

 

Pagalbos tarnybos ir skambučių centro sukūrimas. Įgyvendintos e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros naudotojų pagalbos (Help desk), susijusios su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros naudojimu, tarnybos funkcijos su visomis reikalingomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis.

Įgyvendintos E. sveikatos skambučių centro funkcijos, susijusios su medicininės informacijos teikimu sveikatos priežiūros specialistams ir darbuotojams.

E. sveikatos skambučių centro funkcijos susietos su nacionaline 112 bendros pagalbos sistema.

2015 m.

SAM, VLK

Europos Sąjungos struktūrinė parama, valstybės biudžeto lėšos

 

 

* Europos Sąjungos struktūrinė parama projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos“.

 

_________________