LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

į s a k y m a s

 

dėl lietuvos respublikos ūkio ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 4-140 „DĖL bankroto ADMINISTRATORIAUS PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ papildymo

 

2013 m. balandžio 4 d. Nr. 4-265

Vilnius

 

P a p i l d a u Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. 4-140 „Dėl Bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 21-1044), šiuo 7.5 punktu:

7.5. pareikštas draudimo sutarties galiojimo metu arba per šalių nustatytą ne trumpesnį kaip vienerių metų terminą po sutarties galiojimo pabaigos.“

 

 

 

Ūkio ministrė                                                                                        Birutė Vėsaitė