LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 28 d. Nr. 3-169

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 1372 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3699; 2008, Nr. 51-1894) ir įgyvendindamas 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL 2007 L 263, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 79/2009 (OL 2009 L 35, p. 32), ir 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 22 d. Komisijos direktyva 2005/30/EB (OL 2005 L 106, p. 17):

1. Tvirtinu Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas nepanaikina nacionalinių tipo patvirtinimų, EB tipo patvirtinimų, suteiktų sistemoms, sudėtinėms transporto priemonių dalims ar atskiriems techniniams mazgams ir išduotų iki 2009 m. balandžio 29 d., ir netrukdo tokius tipo patvirtinimus pratęsti iki Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių 8 punkte nurodytų datų.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymą Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 41-1477);

3.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 7 d. įsakymą Nr. 3-01 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 4-190);

3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 3-171 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1984);

3.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. 3-416 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 138-5690);

3.5. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 8 d. įsakymą Nr. 3-105 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 42-1582);

3.6. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 3-239 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 74-2913);

3.7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymą Nr. 3-480 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 142-5676).

4. Šis įsakymas įsigalioja 2009 m. balandžio 29 d.

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2009 m. balandžio 28 d.

įsakymu Nr. 3-169

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja motorinių kelių transporto priemonių, priekabų (toliau – transporto priemonės) nacionalinio tipo patvirtinimo, Europos Bendrijos (toliau – EB) tipo patvirtinimo, pranešimų apie EB tipo registravimą, individualaus tipo patvirtinimo, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo tvarką.

2. Taisyklės taikomos naujoms ir naudotoms transporto priemonėms bei naujų transporto priemonių sudėtinėms dalims. Taisyklės taip pat taikomos Lietuvoje smulkiaserijiniu ar serijiniu būdu gaminamoms transporto priemonėms ir (arba) jų sudėtinėms dalims, taip pat perdirbamoms ir perdirbtoms transporto priemonėms, kai perdirbimo eigoje keičiasi transporto priemonės klasė.

3. Taisyklių objektas – visų kategorijų ir klasių transporto priemonių, įskaitant dvirates ir trirates transporto priemones, tipai.

4. Atitikties įvertinimas taikomas:

4.1. visų tipų transporto priemonėms, kurių didžiausias konstrukcinis greitis yra didesnis kaip 25 km/val., nepriklausomai nuo jų gamybos apimties;

4.2. transporto priemonėms, kurių techniniai duomenys neatitinka jų registruoto tipo;

4.3. sukomplektuotoms transporto priemonėms.

5. Atitikties įvertinimas netaikomas:

5.1. žemės ūkio ir miškų traktoriams bei jų priekaboms;

5.2. bėginėms transporto priemonėms;

5.3. laikinai šalyje registruojamoms transporto priemonėms (ne ilgiau kaip 90 dienų per metus);

5.4. technologinėms transporto priemonėms, eksploatuojamoms uždarose teritorijose;

5.5. sportiniams automobiliams ir motociklams, kurie turi galiojantį Lietuvos automobilių sporto federacijos išduotą sportinio automobilio pasą, Lietuvos motociklų sporto federacijos išduotą sportinio motociklo pasą arba kitų tarptautinių sporto federacijų išduotus sportinių transporto priemonių dokumentus;

5.6. bandomosioms transporto priemonėms;

5.7. naudotoms transporto priemonių sudėtinėms dalims;

5.8. transporto priemonėms, pagamintoms Lietuvoje ir skirtoms eksportuoti į ne Europos Sąjungos šalis;

5.9. transporto priemonėms, kurias teisėtai valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios užsienio valstybių diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, tarptautinių organizacijų atstovybės, diplomatinių atstovybių diplomatinis personalas, administracinio ir techninio personalo nariai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), konsulinių įstaigų etatiniai konsuliniai pareigūnai, konsuliniai darbuotojai ir jų šeimos nariai (jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika), tarptautinių organizacijų atstovybių nariai ir jų šeimos nariai, kurie pagal tarptautinę teisę naudojasi diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais;

5.10. transporto priemonėms, kurias kaip savo turtą į Lietuvos Respubliką iš ne Europos Sąjungos šalių įsivežė asmenys, gyvenę tose šalyse ne mažiau kaip trejus metus, bet ne daugiau kaip vieną M1, N1 klasės ar L kategorijos transporto priemonę;

5.11. transporto priemonėms (autokatafalkams), skirtoms mirusiųjų palaikams vežti ir turinčioms tam skirtą specialią įrangą;

5.12. antikvarinių motorinių transporto priemonių (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213) 2 straipsnio 1 dalyje) kopijoms;

5.13. transporto priemonėms, registruotoms Europos Sąjungos šalyse, Šveicarijos Konfederacijoje ir Norvegijos Karalystėje;

5.14. transporto priemonėms, registruotoms po 2004 m. gegužės 1 d. Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Kipro Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Slovakijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Vengrijos Respublikoje;

5.15. krašto apsaugos sistemoje naudojamoms transporto priemonėms, gaisrinėms ir viešajai tvarkai palaikyti skirtoms transporto priemonėms.

6. Už transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių atitikties įvertinimą, transporto priemonių tipo registravimą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

 

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

7. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Atitikties liudijimas – šių Taisyklių 14 priede nustatytos formos gamintojo išduotas dokumentas, liudijantis, kad pagal direktyvą patvirtintų tipų serijoms priklausanti transporto priemonė atitiko visus norminius aktus jos gamybos metu.

Atskiroji direktyva ar reglamentas – 2008 m. spalio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1060/2008, pakeičiančio Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, I, III, IV, VI, VII, XI ir XV priedus (Pagrindų direktyva) (OL 2008 L 292, p. 1), III priede nurodyta direktyva ar reglamentas. Ši sąvoka taip pat apima jų įgyvendinimo aktus.

Atskiras techninis mazgas – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam taikomi norminiame akte nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik vienam ar keliems konkretiems transporto priemonės tipams, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose aktuose.

Bandomoji transporto priemonė – transporto priemonės pavyzdys, skirtas tyrimais bei bandymais įvertinti transporto priemonės technines eksploatacines savybes, konstrukcijos atsparumą ir patikimumą, aktyviosios ir pasyviosios saugos bei aplinkos apsaugos rodiklius, vairuotojo darbo vietos ergonomiką, keleivių ir krovinių vežimo sąlygas bei kt.

Bazinė transporto priemonė – transporto priemonė, kuri naudojama pakopinio tipo patvirtinimo proceso pradiniame etape.

EB tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras Reglamento III arba VI prieduose išvardytų norminių aktų administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

EB tipo patvirtinimo liudijimas – Reglamento Nr. 1060/2008/EB IV priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatytas liudijimas. Vieno iš Reglamento Nr. 1060/2008/EB III priede išvardytų JT EEK taisyklių atitinkamame priede nustatyta pranešimo forma laikoma lygiaverte šiam liudijimui.

Gamintojas – asmuo ar įstaiga, atsakinga įgaliotajai institucijai dėl jų tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo procedūros klausimų ir atsakanti už gamybos atitikties užtikrinimą. Asmuo arba įstaiga nebūtinai turi tiesiogiai dalyvauti visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, kurių tipo patvirtinimo procedūra yra atliekama, gamybos etapuose. Gamintojo sąvoka apima ir gamintojo atstovą.

Gamintojo atstovas – EB įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, gamintojo įgaliotas jam tinkamai atstovauti santykiuose su įgaliotąja institucija ir jo vardu veikti šių Taisyklių taikymo sričiai priklausančiais klausimais.

Hibridinė elektra varoma transporto priemonė – hibridinė transporto priemonė, kurioje mechaninio varymo tikslais energija tiekiama iš šių abiejų transporto priemonėje esančių sukauptos energijos / galios šaltinių: sunaudojamo kuro; elektros energijos / galios kaupiklio (pvz., baterijos, kondensatoriaus, smagračio / generatoriaus ir t. t.).

Hibridinė motorinė transporto priemonė – bent du skirtingus energijos konverterius ir dvi skirtingas energijos kaupimo sistemas (transporto priemonėje), skirtas varyti transporto priemonę, turinti transporto priemonė.

Individualaus patvirtinimo liudijimas – dokumentas, kuriuo įgaliotoji institucija oficialiai paliudija, kad konkreti transporto priemonė yra patvirtinta.

Individualus patvirtinimas – procedūra, pagal kurią Inspekcija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

Informacinis aplankas – techninių duomenų, brėžinių, nuotraukų aplankas, kurį transporto priemonių ar jų sudėtinių dalių gamintojas pateikia techninei tarnybai (laboratorijai) arba įgaliotajai institucijai.

Informacinis dokumentas – Reglamento I ar II prieduose arba atskiros direktyvos atitinkamame priede nustatytas dokumentas, kuriame nurodyta, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas. Informacinį dokumentą leidžiama pateikti elektronine forma.

Informacinis paketas – informacinis aplankas su bandymo ataskaitomis ar kitais dokumentais, kuriuos Inspekcija ar techninės tarnybos (laboratorijos) prideda prie informacinio aplanko.

Informacinio paketo rodyklė – dokumentas, kuriame išvardytas informacinio paketo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas, su aiškiai išskirtais puslapiais. Šis dokumentas nuosekliai pateikia EB tipo patvirtinimo valdymo seką, ypač peržiūros ir atnaujinimo datas.

Įgaliotoji institucija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija), atsakanti už transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimą šalyje, išduodanti, pratęsianti, atnaujinanti, atšaukianti ar panaikinanti tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimą, suteikianti įgaliojimus techninėms tarnyboms (laboratorijoms), palaikanti ryšius su kitų valstybių analogiškomis institucijomis, atsakanti už gamintojo patvirtintos produkcijos atitikties patikrinimą bei vykdanti kitas šiose Taisyklėse minimas funkcijas. Į šią sąvoką taip pat įeina ir Ženevos sutarties kompetentinga institucija.

JT EEK taisyklės – Ženevos sutarties priedai.

Kitų valstybių įgaliotosios institucijos – Europos Sąjungos šalių įgaliotosios institucijos, turinčios savo valstybės įgaliojimus vykdyti direktyvose 2007/46/EEB ir 2002/24/ EB nurodytas tipo patvirtinimo procedūras ir išduoti atitinkamus sertifikatus bei kitus šiose direktyvose numatytus dokumentus. Į šią sąvoką taip pat įeina ir Ženevos sutarties kompetentingos institucijos.

Kompetentinga institucija (Techninė tarnyba) – įmonės, įstaigos ar organizacijos, nurodytos šių Taisyklių XVII skyriuje.

Komplektinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų tam tikrus šių Taisyklių techninius reikalavimus.

Laipsniškas tipo patvirtinimas – transporto priemonės patvirtinimo procedūra, kurios metu palaipsniui surenkami visi su transporto priemone susijusių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo liudijimai, sudaranti sąlygas baigiamajame etape patvirtinti visą transporto priemonę.

Mišrus tipo patvirtinimas – laipsniško tipo patvirtinimo procedūra, kurios metu viena ar daugiau sistemų patvirtinamos visos transporto priemonės patvirtinimo baigiamajame etape, nebūtinai šioms sistemoms išduodant EB tipo patvirtinimo liudijimus.

Mobilusis mechanizmas – specialiai suprojektuota ir pagaminta savaeigė transporto priemonė, kuri dėl jos gamybos charakteristikų nėra tinkama vežti keleivius ar krovinius. Prie transporto priemonės važiuoklės pritvirtinta įranga nelaikoma mobiliuoju mechanizmu.

Motorinė transporto priemonė – variklį turinti transporto priemonė, išskyrus skirtas judėti ne keliais bėgines transporto priemones, traktorius ir kitas savaeiges transporto priemones.

Nacionalinis tipo patvirtinimas – šiose Taisyklėse nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kai toks patvirtinimas galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Nauja transporto priemonė – transporto priemonė, kuri iki nuolatinės registracijos Lietuvoje nebuvo registruota kitoje valstybėje.

Naudota transporto priemonė – transporto priemonė, kuri iki nuolatinės registracijos Lietuvoje buvo registruota kitoje (-ose) valstybėje (-ėse).

Nekomplektinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios gamybai užbaigti reikia ne mažiau kaip dar vieno etapo, kad ji atitiktų konkrečius šių Taisyklių techninius reikalavimus.

Norminis teisės aktas – atskira direktyva, reglamentas ar JT EEK taisyklė, pridedama prie Ženevos sutarties.

Originalios dalys ar įranga – pagal specifikacijas ir gamybos standartus pagaminta įranga ar dalys, kurias transporto priemonės gamintojas tiekia dalims ar įrangai, skirtai atitinkamai transporto priemonei surinkti, gaminti. Tai taip pat taikoma ir įrangai bei dalims, pagamintoms toje pačioje kaip ir šios dalys bei įranga gamybos linijoje. Jeigu neįrodoma kitaip, laikoma, kad dalys yra originalios, jeigu gamintojas patvirtina, kad dalys atitinka sudėtinių dalių, kurios naudojamos surenkant atitinkamą transporto priemonę, kokybės reikalavimus ir buvo pagamintos pagal transporto priemonės gamintojo specifikacijas ir gamybos standartus.

Pagrindų direktyva – 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL 2007 L 263, p. 1)

Pakopinis tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią viena arba daugiau valstybių narių patvirtina, kad, atsižvelgiant į užbaigtumo laipsnį, nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus.

Priekaba – bet kokia nesavaeigė ratinė transporto priemonė, suprojektuota ir pagaminta vilkti motorine transporto priemone.

Reglamentas – 2008 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1060/2008, pakeičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, I, III, IV, VI, VII, XI ir XV priedus (OL 2008 L 292, p. 1).

Serijinė gamyba – vieno gamintojo gaminamos transporto priemonės, kurių per metus pagaminama daugiau kaip 500 vienetų.

Serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, priklausanti turimoms transporto priemonėms, kurių negalima registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti atsižvelgiant į naujų techninių reikalavimų, kuriems atitikimas nepatvirtintas, įsigaliojimą.

Sistema – vienai ar daugiau konkrečioms transporto priemonių funkcijoms atlikti sujungtų įtaisų komplektas, kuriam taikomi bet kurių norminių aktų reikalavimai.

Smulkiaserijinė gamyba – vieno gamintojo gaminamos transporto priemonės, kurių per metus pagaminama nuo 2 iki šių taisyklių 8 priede pateiktų apribojimų.

Specialios paskirties transporto priemonė – M, N ir O kategorijų transporto priemonės, kurių pagrindinė paskirtis specialia įranga atlikti specialias funkcijas.

Sudėtinė dalis – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam taikomi norminiame akte nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiame akte.

Sukomplektuota transporto priemonė – transporto priemonė, kuri yra pakopinio tipo patvirtinimo rezultatas, atitinkanti tam tikrus šių Taisyklių techninius reikalavimus.

Tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią Inspekcija patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus.

Tipo patvirtinimo liudijimas – dokumentas, kuriuo įgaliotoji institucija oficialiai paliudija, kad transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas yra patvirtintas.

Transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ar jos priekaba.

Transporto priemonės kategorija ar klasė – transporto priemonių kategorijos ir klasės nustatytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5606).

Transporto priemonės ar sudėtinės transporto priemonės dalies atitikties įvertinimas – veikla, kuria tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma, kiek transporto priemonė ar jos sudėtinės dalys atitinka šiose Taisyklėse nustatytus techninius reikalavimus. Atitikties įvertinimo procedūra apima tipo patvirtinimą, tipo patvirtinimo registravimą ir tipo priskyrimą.

Transporto priemonės ar sudėtinės transporto priemonės dalies gamintojo atstovas – asmuo, turintis gamintojo įgaliojimus ir su juo sudaręs sutartį dėl gamintojo atstovavimo įgaliotajai institucijai.

Transporto priemonės sudėtinės dalies tipo patvirtinimas – procedūra, kurios metu įgaliotoji institucija išduotų techninių tarnybų (laboratorijų) pranešimų pagrindu tvirtina transporto priemonės sudėtinės dalies tam tikrų ES direktyvų, JT EEK taisyklių ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninių reikalavimų atitikimą.

Transporto priemonės sudėtinės dalys – transporto priemonės detalės, surinkimo vienetai, mazgai, mechanizmai, agregatai, sistemos ir kita papildoma įranga, kuri montuojama transporto priemonėje.

Transporto priemonės tipas – konkrečios kategorijos transporto priemonės, kurių pagrindinės savybės, nurodytos šių Taisyklių 1 priede, nesiskiria. Transporto priemonės tipas gali turėti variantus ir versijas.

Transporto priemonės tipo patvirtinimas – procedūra, kurios metu įgaliotoji institucija išduotų techninių tarnybų (laboratorijų) bandymų protokolų ar atskirų transporto priemonių sudėtinių dalių sertifikatų pagrindu tvirtina visos transporto priemonės tipo ES direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninių reikalavimų atitikimą.

Transporto priemonės tipo patvirtinimo registravimas (toliau – tipo registravimas) – procedūra, kurios metu registruojamas transporto priemonės tipas, o transporto priemonės techniniai parametrai surašomi į Inspekcijos kompiuterinę duomenų bazę.

Transporto priemonės tipo priskyrimas – procedūra, kurios metu pavienei naujai arba naudotai transporto priemonei priskiriamas registruotas ar patvirtintas transporto priemonės tipas.

Vienos pakopos tipo patvirtinimas – procedūra, kurią sudaro visos transporto priemonės patvirtinimas vienos operacijos metu.

Virtualaus bandymo metodas – kompiuterinis modeliavimas, įskaitant skaičiavimus, kurie įrodo, kad transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka norminio akto techninius reikalavimus. Bandant virtualiu metodu nereikia naudoti transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirto techninio mazgo.

Ženevos sutartis – Jungtinių Tautų Europos Ekonominės Komisijos (toliau – JT EEK) sutartis dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų, sudaryta 1958 m. kovo 20 d. Ženevoje ir atnaujinta 1995 m. spalio 16 d. (Žin., 2001, Nr. 19-596).

Kitos sąvokos, vartojamos šiose Taisyklėse, suprantamos taip pat, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 92-2542) ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme (Žin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213).

 

III. TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMAS

 

8. Transporto priemonės tipo patvirtinimas (toliau – tipo patvirtinimas) gali būti EB tipo patvirtinimas arba atskirų transporto priemonių klasių nacionalinis tipo patvirtinimas iki šiame punkte nurodytų datų:

8.1. nauji nacionaliniai transporto priemonių tipo patvirtinimai suteikiami iki:

8.1.1. 2010 m. spalio 29 d. N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasių nekomplektinėms ir komplektinėms transporto priemonėms;

8.1.2. 2011 m. balandžio 29 d. M1 klasės specialios paskirties transporto priemonėms;

8.1.3. 2011 m. spalio 29 d. N1, O1, O2, O3 ir O4 klasių sukomplektuotoms transporto priemonėms;

8.1.4. 2012 m. spalio 29 d. N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ir O4 klasių specialios paskirties, taip pat N2 ir N3 klasių transporto priemonėms;

8.1.5. gamintojo prašymu, M2, M3 klasių, nekomplektinėms ir komplektinėms transporto priemonėms iki 2010 m. balandžio 29 d., o sukomplektuotoms – iki 2011 m. balandžio 29 d.;

8.2. nacionalinius transporto priemonių tipo patvirtinimus pratęsti galima iki:

8.2.1. 2011 m. spalio 29 d. N1 klasės nekomplektinėms ir komplektinėms transporto priemonėms;

8.2.2. 2012 m. spalio 29 d. N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasių nekomplektinėms ir komplektinėms transporto priemonėms;

8.2.3. 2012 m. balandžio 29 d. M1 klasės specialios paskirties transporto priemonėms;

8.2.4. 2013 m. balandžio 29 d. N1 klasės sukomplektuotoms transporto priemonėms;

8.2.5. 2013 m. spalio 29 d. O1, O2, O3 ir O4 klasių sukomplektuotoms transporto priemonėms;

8.2.6. 2014 m. spalio 29 d. N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 ir O4 klasių specialios paskirties, taip pat N2 ir N3 klasių transporto priemonėms;

8.2.7. 2010 m. balandžio 29 d. M2, M3 klasių nekomplektinėms ir komplektinėms transporto priemonėms, o sukomplektuotoms – iki 2011 m. balandžio 29 d.

 

IV. TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMAS IR TIPO PRATĘSIMAS

 

9. Prašymą dėl EB tipo patvirtinimo Inspekcijai pateikia transporto priemonės gamintojas. Prašymas pateikiamas tik vienoje valstybėje narėje.

10. Inspekcija išduoda EB tipo patvirtinimą:

10.1. M, N ir O kategorijų transporto priemonių tipui, atitinkančiam informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir Reglamento III priede išvardytus ir atitinkamuose norminiuose teisės aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus;

10.2. specialios paskirties transporto priemonės tipui, atitinkančiam informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir Reglamento VI priede išvardytus atitinkamuose norminiuose teisės aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus;

10.3. L kategorijos transporto priemonės tipui, atitinkančiam informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir šių Taisyklių 14 priedo II dalyje išvardytus atitinkamuose norminiuose teisės aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus.

11. EB tipo patvirtinimo procedūras nustato Inspekcija.

12. EB tipo patvirtinimas taikomas visų klasių transporto priemonių tipams. Jis atliekamas vertinant, ar konkrečios kategorijos ir paskirties transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus, išdėstytus Reglamento III ir VI priede ar šių Taisyklių 14 priedo II dalyje.

13. Gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

13.1. laipsniškas tipo patvirtinimas;

13.2. vienos pakopos tipo patvirtinimas;

13.3. mišrus tipo patvirtinimas.

14. Paraišką dėl laipsniško tipo patvirtinimo sudaro informacinis aplankas, kuriame pagal Reglamento II priedą pateikta reikalaujama informacija kartu su visais sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo liudijimais, kurių reikalauja kiekvienas III priede ar VI priede išvardytas norminis teisės aktas.

15. Paraišką dėl vienos pakopos tipo patvirtinimo sudaro:

15.1. M, N ir O kategorijų – informacinis aplankas, kuriame pateikta Reglamento I priede nurodyta informacija, susijusi su Reglamento III priede ar VI priede išvardytais reikalavimais ir prireikus II priedo 2 dalyje nurodytais norminiais teisės aktais;

15.2. L kategorijos – informacinis aplankas su išvardytais techniniais reikalavimais, kaip nurodyta šių Taisyklių 14 priedo I ir II dalyse.

16. Mišraus tipo patvirtinimo atveju Inspekcija iš gamintojo nereikalauja pateikti vieno ar daugiau EB sistemos tipo patvirtinimo liudijimų, jei informacinis aplankas papildomas vadovaujantis Reglamento I priede nurodyta informacija, kurios reikia toms sistemoms patvirtinti, šio transporto priemonės tipo patvirtinimo etapo metu. Šiuo atveju tokius netaikomus EB tipo patvirtinimo liudijimus pakeičia bandymų protokolas.

17. Pakopinio tipo patvirtinimo metu pateikiama ši informacija:

17.1. pirmajame etape – tai komplektinei transporto priemonei reikalingo informacinio aplanko ir EB tipo patvirtinimo liudijimo dalys, susijusios su bazinės transporto priemonės užbaigtumu;

17.2. antrajame ir vėlesniais etapais – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko dalys ir transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija. Taip pat gamintojas pateikia išsamią informaciją apie visus jo atliktus transporto priemonės pakeitimus ar papildymus. 17.1 ir 17.2 punktuose nurodyta informacija gali būti teikiama pagal 16 punkte nurodytą mišraus tipo patvirtinimo procedūrą.

18. Pagal taikytinus norminius teisės aktus tvirtinant sistemos ar atskiro techninio mazgo tipą, Inspekcija per 90 dienų turi susipažinti su informaciniu paketu, kol patvirtinimas bus išduotas ar bus atsisakyta jį išduoti.

19. Inspekcija, motyvuodama savo prašymą, gali pareikalauti gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų bandymų arba kad būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.

20. Gamintojas pateikia Inspekcijai būtiną transporto priemonių kiekį, tačiau ne mažiau kaip du skirtingus pavyzdžius.

21. Inspekcija suteikia pakopinį nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės tipo, atitinkančio informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir Reglamento III priede arba VI priede išvardytus atitinkamuose norminiuose aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus, patvirtinimą, atsižvelgdama į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

22. Daugiapakopis tipo patvirtinimas taip pat taikomas komplektinėms transporto priemonėms, kurias rekonstravo ar pakeitė kitas gamintojas. Daugiapakopio tipo patvirtinimo procedūras nustato Inspekcija.

23. Tvirtindama kiekvieną transporto priemonių tipą, Inspekcija:

23.1. suveda tipo patvirtinimo duomenis į Inspekcijos duomenų bazę ir ne vėliau kaip per 48 valandas (neįskaitant švenčių ir poilsio dienų) informuoja Lietuvos Respublikos institucijos, registruojančios transporto priemones, buveinę apie patvirtintą EB transporto priemonės tipą;

23.2. užpildo atitinkamus EB tipo patvirtinimo liudijimo skirsnius, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą, pagal šių Taisyklių 7 ar 14 priede pateiktą pavyzdį;

23.3. parengia informacinio paketo rodyklę;

23.4. išduoda pareiškėjui užpildytą EB tipo patvirtinimo liudijimą kartu su jo priedais;

23.5. per 30 dienų išsiunčia kitų EB valstybių įgaliotosioms institucijoms patvirtinto EB tipo patvirtinimo liudijimo kopiją.

24. Jei pagal šių Taisyklių V, XVIII skyriaus ar Reglamento VI priedą EB tipo patvirtinimui buvo taikomi apribojimai, susiję su jo galiojimu, ar tam tikros norminių aktų nuostatos nebuvo taikytos, EB tipo patvirtinimo liudijime nurodomi tie apribojimai ar nuostatų netaikymai.

25. Jeigu informaciniame aplanke nurodytos specialios paskirties transporto priemonių, nurodytų Reglamento VI priede, nuostatos,

jos nurodomos EB tipo patvirtinimo liudijime.

26. Jeigu gamintojas pasirenka mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, Inspekcija informacinio dokumento, kurio pavyzdys pateiktas Reglamento II priede, 3 dalyje nurodo norminiuose teisės aktuose nustatytų bandymų, kuriems nepateikiamas EB tipo patvirtinimo liudijimas, bandymo protokolų numerius.

27. Jeigu gamintojas pasirenka vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą, Inspekcija nustato taikytinų norminių teisės aktų sąrašą, kurio pavyzdys pateikiamas Reglamento IV priedo priedėlyje, ir šį sąrašą prideda prie EB tipo patvirtinimo liudijimo.

28. Gamintojas nedelsdamas informuoja Inspekciją apie informacijos, esančios informaciniame pakete, pakeitimą. Inspekcija, laikydamasi šiame skyriuje nurodytų reikalavimų, nusprendžia, kuri procedūra turi būti taikoma. Jei būtina, Inspekcija, pasikonsultavusi su gamintoju, gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas EB tipo patvirtinimas.

29. Paraiška dėl EB tipo patvirtinimo pakeitimo pateikiama tik tai įgaliotajai institucijai, kuri suteikė pirminį EB tipo patvirtinimą.

30. Jei Inspekcija nustato, kad, norint atlikti pakeitimą, būtini nauji patikrinimai ar bandymai, ji atitinkamai informuoja gamintoją. Tipo pratęsimo procedūros taikomos tik sėkmingai atlikus reikalingus naujus patikrinimus ar bandymus.

31. Jei pakeičiama informaciniame pakete esanti informacija, pakeitimas vadinamas revizija. Tokiais atvejais Inspekcija išduoda patikslintą informacinio paketo puslapį, kiekvieną patikslintą puslapį pažymėdama taip, kad būtų aiškiai matomas pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Laikoma, kad atnaujinta informacinio paketo suvestinė kartu su išsamiu pakeitimų aprašymu atitinka šį reikalavimą.

32. Revizija vadinama tipo patvirtinimo pratęsimu, jei taikant 27 punkto nuostatas papildomai:

32.1. reikalaujama tolesnių patikrinimų ar naujų bandymų;

32.2. pasikeitė informacija, esanti EB tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

32.3. pagal bet kurį iš norminių teisės aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės tipui, įsigalioja nauji reikalavimai. Tokiais atvejais įgaliotoji institucija išduoda patikslintą EB tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam suteikiamas pratęsimo numeris, didėjantis atsižvelgiant į paeiliui jau parengtų pratęsimų skaičių. Patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma pratęsimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

33. Kai išduodami iš dalies pakeisti EB tipo patvirtinimo puslapiai ar atnaujinta suvestinė, iš dalies keičiama ir prie patvirtinimo liudijimo pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodoma naujausio pratęsimo ar patikslinimo data arba atnaujintos suvestinės paskutinio papildymo data.

34. Jei 32.3 punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonių tipui arba yra susiję su kitomis transporto priemonių kategorijomis nei kategorija, kuriai priklauso transporto priemonė, transporto priemonės tipo patvirtinimo pratęsimo nereikalaujama.

35. Tipo pratęsimo atveju įgaliotoji institucija atnaujina visas su pakeitimais susijusias EB tipo patvirtinimo liudijimo dalis, jo priedus ir informacinio paketo rodyklę. Atnaujintas liudijimas ir jo priedai išduodami pareiškėjui. Duomenys suvedami į Inspekcijos duomenų bazę.

36. Atlikus reviziją, Inspekcija pareiškėjui išduoda patikslintus dokumentus ar atnaujintą suvestinę, įskaitant patikslintą informacinio paketo rodyklę. Duomenys pakeičiami Inspekcijos duomenų bazėje.

37. Inspekcija praneša apie EB tipo patvirtinimo pakeitimą kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms.

 

V. SMULKIASERIJINIU BŪDU GAMINAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB IR NACIONALINIS TIPO PATVIRTINIMAS

 

38. Inspekcija, remdamasi gamintojo prašymu, šių Taisyklių 16 punkte išdėstyta tvarka ir pagal šių Taisyklių 8 priedo A dalies 1 punkte nustatytus kiekybinius apribojimus suteikia transporto priemonių, atitinkančių Reglamento III priede nurodytus reikalavimus, EB tipo patvirtinimą. Inspekcija atsižvelgdama į pagrįstą gamintojo prašymą vienos ar daugiau šių Taisyklių nuostatų gali netaikyti. Šio punkto nuostatos netaikomos specialios paskirties transporto priemonėms.

39. EB tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami taip, kaip numatyta Reglamento V priede.

40. Transporto priemonėms, pagamintoms pagal šių Taisyklių XII priedo A dalies 2 punkte nurodytus kiekybinius apribojimus, Inspekcija gali netaikyti Reglamento III ar VI priede nurodytų vieno ar daugiau norminių aktų vienos ar daugiau nuostatų, jei transporto priemonėms Inspekcija nustato paprastesnius reikalavimus.

41. Transporto priemonių tipui patvirtinti Inspekcija pripažįsta sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems pagal Reglamento III priede nurodytus norminius aktus suteiktas tipo patvirtinimas.

42. Inspekcija pagrįstu gamintojo prašymu gali netaikyti vienos ar daugiau šių taisyklių nuostatų, tačiau tipo patvirtinimo liudijime nurodomas nuostatų netaikymo pagal šių Taisyklių 40 punktą pobūdis.

43. Tipo patvirtinimo liudijime, kurio pavyzdys pateiktas Reglamento IV priede, nerašoma antraštė „Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimas“. Tačiau tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal Reglamento V priedą.

44. Tipo patvirtinimas galioja Lietuvos Respublikoje. Tačiau, jei gamintojas prašo, Inspekcija registruotu laišku arba elektroniniu paštu išsiunčia tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopiją gamintojo nurodytų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms.

45. Per 60 dienų nuo tokio pranešimo iš kitos valstybės įgaliotosios institucijos gavimo Inspekcija nusprendžia, ar pripažinti tipo patvirtinimą. Apie tokį sprendimą ji oficialiai praneša pranešimą pateikusiai kitos valstybės įgaliotajai institucijai.

46. Gavusi pranešimą iš kitos valstybės Inspekcija neatsisako pripažinti tipo patvirtinimo, jei techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, yra lygiavertės Lietuvos Respublikoje nustatytoms techninėms nuostatoms.

47. Pareiškėjo, kuris pageidauja parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, prašymu Inspekcija, suteikusi patvirtinimą, pateikia pareiškėjui tipo patvirtinimo liudijimo kopiją su informaciniu paketu.

48. Lietuvos Respublikoje leidžiama parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, išskyrus atvejus, kai techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės Lietuvoje patvirtintoms techninėms nuostatoms.

 

VI. SISTEMŲ, SUDĖTINIŲ DALIŲ AR ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ EB TIPO PATVIRTINIMAS IR TIPO PRATĘSIMAS

 

49. Prašymą dėl sudėtinės dalies tipo patvirtinimo Inspekcijai pateikia transporto priemonės sudėtinių dalių gamintojas ar jo atstovas, turintis gamintojo teisės aktų reikalavimus atitinkantį įgaliojimą. Prašyme turi būti nurodytas techninis normatyvas, pagal kurį siekiama atlikti atitikties įvertinimą.

50. Inspekcija suteikia sistemos, kuri atitinka informaciniame pakete pateiktą informaciją ir atskira direktyva ar reglamentu nustatytus techninius reikalavimus, EB tipo patvirtinimą, kaip nurodyta Reglamento III arba VI prieduose.

51. Inspekcija suteikia sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų, atitinkančių informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir techninius reikalavimus, nustatytus atskira direktyva ar reglamentu, EB tipo patvirtinimą, kaip nurodyta Reglamento III priede.

52. Jeigu transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo liudijimas taip pat apima sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, papildomo sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai tai numatyta atitinkamame norminiame akte.

53. Jeigu sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atlieka savo funkciją ar ypatinga savybe pasižymi tik kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, tai patikrinti, ar sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka reikalavimus, galima tik tada, kai jie veikia kartu su tomis kitomis transporto priemonės dalimis. Būtina atitinkamai apriboti tokios sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo taikymo sritį. Tokiais atvejais EB tipo patvirtinimo liudijime nurodomi jų naudojimo apribojimai ir specialios montavimo sąlygos. Kai tokią sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą sumontuoja transporto priemonės gamintojas, taikomų naudojimo apribojimų ar montavimo sąlygų atitikimas patikrinamas, kai patvirtinamas transporto priemonės tipas.

54. Transporto priemonės gamintojas įpareigotas pateikti visą informaciją sudėtinių dalių gamintojui, kuri reikalinga suteikiant atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimą.

55. Transporto priemonės gamintojas ir sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojai, siekdami apsaugoti informaciją, kuri yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, gali susitarti dėl informacijos konfidencialumo.

56. Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojas, kuris yra EB tipo patvirtinimo liudijimo, į kurį pagal 53 punkto reikalavimus įtraukti naudojimo ar specialių montavimo sąlygų apribojimai arba abiejų šių dalykų apribojimai, turėtojas, visą išsamią informaciją apie tai pateikia transporto priemonės gamintojui.

57. Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojas kartu su pagamintomis sudėtinėmis dalimis ar atskirais techniniais mazgais pateikia nurodymus gamintojui ar vartotojui dėl naudojimo ar specialių montavimo sąlygų apribojimų arba dėl abiejų šių dalykų apribojimų.

58. Jei pakeičiama informaciniame pakete įrašyta informacija, pakeitimas vadinamas revizija. Tokiais atvejais įgaliotoji institucija išduoda patikslintus informacinio paketo puslapius, kiekvieną patikslintą puslapį pažymėdama taip, kad būtų aiškiai matomas pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data.

59. Revizija vadinama pratęsimu, jei, taikant 58 punkto nuostatas, papildomai:

59.1. reikalaujama tolesnių patikrinimų ar naujų bandymų;

59.2. pasikeitė informacija, esanti EB tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

59.3. pagal bet kurį iš norminių teisės aktų, taikomų tvirtinamam sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipui, įsigalioja nauji reikalavimai.

60. Tokiais atvejais įgaliotoji institucija išduoda papildytą EB tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam suteikiamas pratęsimo numeris, didėjantis atsižvelgiant į paeiliui jau parengtų pratęsimų skaičių. Tais atvejais, kai pakeitimas yra būtinas, taikant 59.3 punkto reikalavimus, atnaujinamas patvirtinimo numeris. Patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma pratęsimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

61. Kai išduodami iš dalies pakeisti puslapiai ar atnaujinta suvestinė, iš dalies keičiama prie patvirtinimo liudijimo pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio pratęsimo ar patikslinimo datą arba atnaujintos redakcijos paskutinio papildymo datą.

62. Lietuvos rinkai tiekiamos transporto priemonių sudėtinės dalys privalo būti sertifikuotos pagal EB norminius teisės aktus ar JT EEK taisykles ir atitinkamai paženklintos.

63. Sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatų ir liudijimų bei tipo patvirtinimo numerių apskaitą tvarko Inspekcija.

 

VII. BANDYMAI, BŪTINI EB TIPUI PATVIRTINTI

 

64. Atitiktis šioms Taisyklėms ir Reglamento III priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytiems techniniams reikalavimams įrodoma tinkamais bandymais, kuriuos vykdo paskirtos techninės tarnybos. Bandymų procedūros, speciali įranga ir tiems bandymams atlikti būtinos priemonės aprašomos Reglamento III priede išvardytuose norminiuose aktuose.

65. Atliekami reikalingi transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipo, kurį siekiama patvirtinti, pavyzdžiai, bandymai. Tačiau, suderinęs su Inspekcija, gamintojas gali pasirinkti transporto priemonę, sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą, kurie, nebūdami tipo, kurį siekiama patvirtinti, vienodi pavyzdžiai, apima pačias nepalankiausias savybes, susijusias su reikalaujamu veikimo lygiu. Kad atrankos metu būtų lengviau priimti sprendimą, gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai.

66. Kaip alternatyva 64 punkte nurodytoms bandymų procedūroms, suderinus su Inspekcija, gamintojo prašymu gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai. Šių Taisyklių 11 priede nurodomi norminiai teisės aktai, kuriems bus taikomi virtualūs bandymai.

67. Bendrosios sąlygos, kurias turi atitikti virtualaus bandymo metodai, nurodytos šių Taisyklių 11 priede. Šio priedo 2 dalyje nustatomos konkrečios bandymų sąlygos ir su tuo susijusios administracinės kiekvieno norminio teisės akto nuostatos, esančios šių Taisyklių 11 priede pateikiamame sąraše.

 

VIII. TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO GALIOJIMO PABAIGA

 

68. EB tipo patvirtinimas transporto priemonei nustoja galioti, kai:

68.1. bet kurio norminio teisės akto, taikomo patvirtintai transporto priemonei, nauji reikalavimai tampa privalomi registruojant, parduodant ar pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones, ir gamintojas ar jo atstovas neatnaujina patvirtinimo;

68.2. gamintojas visam laikui sustabdo patvirtintos transporto priemonės gamybą;

68.3. atsiranda specialus apribojimas.

69. Jeigu galios netenka tik vienas tipo variantas ar viena varianto versija, transporto priemonės EB tipo patvirtinimas netenka galios tik tiek, kiek jis susijęs su konkrečiu variantu ar versija.

70. Kai konkretaus tipo transporto priemonės gamyba nutraukiama visam laikui, gamintojas apie tai praneša Inspekcijai, suteikusiai EB tipo patvirtinimą tai transporto priemonei. Gavusi tokį pranešimą Inspekcija per 20 darbo dienų informuoja kitų valstybių narių įgaliotąsias institucijas.

71. Šių Taisyklių XII skyriaus nuostatos taikomos tik gamybai nutraukti 68.1 punkte nurodytu atveju.

72. Tais atvejais, kai transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimas negalios, gamintojas apie tai iš anksto turi informuoti Inspekciją.

73. Inspekcija visą informaciją, susijusią su EB tipo patvirtinimu, perduoda kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms, kad tam tikrais atvejais būtų galima taikyti šių Taisyklių XII skyriaus nuostatas. Pranešime nurodoma gamybos data ir paskutinės pagamintos transporto priemonės identifikavimo numeris.

 

IX. EB TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

 

74. Inspekcija, nustačiusi, kad gamintojas nevykdo gamybos organizavimo atitikties procedūrų, gali nesuteikti jokio EB tipo patvirtinimo.

75. Inspekcija EB tipo patvirtinimus suteikia vadovaudamasi šių Taisyklių IV ir VI skyrių nuostatomis.

76. Jeigu Inspekcija nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, nors ir atitinkantys numatytus reikalavimus, kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui arba labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji gali atsisakyti išduoti EB tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai išsiunčia išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pateikia įrodymus.

77. EB tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami Reglamento V priede nurodytu būdu.

78. Inspekcija per 20 darbo dienų kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms išsiunčia transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimų kopijas su kiekvieno transporto priemonės tipo, kurį jos patvirtino, priedais. Popierinė forma gali būti pakeista į elektroninę.

79. Inspekcija praneša kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms apie savo atsisakymą išduoti transporto priemonės patvirtinimą ar jo paskelbimą netekusiu galios ir nurodo savo sprendimo priežastis.

80. Inspekcija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms per praėjusį laikotarpį jos išduotų, iš dalies pakeistų, atsisakytų išduoti ar paskelbtų netekusiais galios sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimų sąrašą, kuriame pateikiama šių Taisyklių 10 priede nurodyta informacija.

81. Kitos valstybės narės prašymu Inspekcija, suteikusi EB tipo patvirtinimą, per 20 dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas šis prašymas, išsiunčia atitinkamo EB tipo patvirtinimo liudijimo kopiją su priedais. Popierinė forma gali būti pakeista į elektroninę.

 

X. GAMYBOS ORGANIZAVIMO ATITIKTIS

 

82. Gamintojo pareiga užtikrinti, kad kiekviena pagaminta transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitiktų šias Taisykles.

83. Inspekcija, prieš suteikiant ar jau suteikus transporto priemonės tipo patvirtinimą, turi teisę patikrinti, kaip gamintojas užtikrina, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai atitinka tvirtinamą ar jau patvirtintą tipą.

84. Inspekcija, suteikusi transporto priemonės tipo patvirtinimą, turi teisę tikrinti, ar tinkamai laikomasi Inspekcijos nurodytų sąlygų, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą. Patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad gaminiai atitiktų patvirtintą tipą, atliekamas Inspekcijos nustatyta tvarka ir pagal konkrečius reikalavimus, nustatytus norminiuose teisės aktuose. Inspekcija gali atlikti pavyzdžių, paimtų gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, tikrinimus ar bandymus, nurodytus Reglamento III ar VI prieduose pateiktuose norminiuose teisės aktuose.

85. Jei Inspekcija nustato, kad gamintojas nesilaiko 83 punkte nurodytų reikalavimų, nukrypsta nuo sutartų kontrolės planų arba jie nebetaikomi, imamasi būtinų priemonių, įskaitant transporto priemonės tipo patvirtinimo anuliavimą, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos tvarkos.

 

XI. ATITIKTIES LIUDIJIMAS IR ŽYMENYS

 

86. Gamintojas, kurio transporto priemonei suteiktas EB tipo patvirtinimas, pateikia atitikties liudijimą kartu su kiekviena pagaminta komplektine, nekomplektine ar sukomplektuota transporto priemone.

87. Nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės atitikties liudijimo antroje pusėje gamintojas užpildo tik tuos punktus, kurie buvo papildomai pridėti ar pakeisti dabartiniame patvirtinimo etape ir, jei taikoma, prie šio liudijimo prideda visus atitikties liudijimus, pateiktus ankstesniame etape.

88. Atitikties liudijimas parengiamas viena iš oficialių EB kalbų. Inspekcija gali pareikalauti, kad atitikties liudijimas būtų išverstas į lietuvių kalbą.

89. Atitikties liudijimas parengiamas taip, kad jo nebūtų įmanoma suklastoti. Atitikties liudijimui naudojamas popierius turi būti apsaugotas spalvine grafika ar gamintojo identifikavimo ženklo formos vandens ženklu.

90. Atitikties liudijimas užpildomas visas ir jame neturi būti kitokių transporto priemonės naudojimo apribojimų, nei numatyta norminiame akte:

90.1. M, N, O kategorijų transporto priemonių atitikties liudijimo forma nurodyta šių Taisyklių 15 priede;

90.2. L kategorijos transporto priemonių EB atitikties liudijimo forma nurodyta šių Taisyklių 14 priede.

91. Transporto priemonių, patvirtintų pagal šių Taisyklių XVIII skyriaus nuostatas, atitikties liudijimo, nurodyto šių Taisyklių 15 priede, antraštė turi būti: „Komplektinių / sukomplektuotų transporto priemonių patvirtinimas taikant išimtis naujoms technologijoms ir naujoms koncepcijoms (laikinas patvirtinimas)“.

92. Transporto priemonių, patvirtintų pagal šių Taisyklių V skyriaus nuostatas, atitikties liudijimo, nurodyto šių Taisyklių 15 priede, antraštė turi būti: „Komplektinių / sukomplektuotų transporto priemonių mažų serijų patvirtintas tipas“, šalia turi būti nurodyti transporto priemonės pagaminimo metai ir eilės numeris nuo vieno iki ribinio skaičiaus, nurodyto šių Taisyklių 8 priede pateikiamoje lentelėje, kiekvienais gamybos metais, rodančio tos transporto priemonės eilės numerį tais metais.

93. Gamintojas atitikties liudijime esančius duomenis ar informaciją transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai institucijai iš anksto gali perduoti elektroninėmis priemonėmis. Tačiau registruojant transporto priemonę turi būti pateikiamas dokumento originalas.

94. Atitikties liudijimo dublikatą gali išduoti tik transporto priemonės gamintojas. Atitikties liudijimo dublikato priekinėje pusėje turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

95. Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo gamintojas ant kiekvienos sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, pagaminto pagal patvirtintą tipą, pritvirtina EB tipo patvirtinimo žymenį, kuris reikalaujamas pagal tam tikrą direktyvą ar reglamentą.

96. Jeigu EB tipo patvirtinimo žymens nereikalaujama, gamintojas turi pritvirtinti bent jau savo prekės pavadinimą ar prekės ženklą, tipo numerį ir (arba) identifikacijos numerį.

97. EB tipo patvirtinimo žymuo turi atitikti Reglamento V priedo priedėlyje nurodytą pavyzdį.

 

XII. REGISTRAVIMAS, PARDAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

 

98. Transporto priemones, kurios turi transporto priemonės tipo patvirtinimą, galima registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti tik tada, kai jos turi galiojantį atitikties liudijimą, išduotą pagal šių Taisyklių XI skyriaus reikalavimus.

99. Nekomplektinės transporto priemonės neregistruojamos.

100. Transporto priemones, kurioms netaikomas reikalavimas dėl atitikties liudijimo, galima įregistruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti tik tada, kai jos atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

101. Mažų serijų transporto priemonių, užregistruotų, parduotų ar pradėtų eksploatuoti per vienerius metus, skaičius neturi viršyti šių Taisyklių 8 priedo A dalyje nurodyto vienetų skaičiaus.

102. Pagal šių Taisyklių 8 priedo B skirsnyje nurodytus apribojimus ir tik per ribotą laikotarpį galima užregistruoti ir leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio EB tipo patvirtinimas nebegalioja. Ši nuostata taikoma tik toms EB teritorijoje esančioms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo EB tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki tol, kol tas EB tipo patvirtinimas neteko galios.

103. 102 punkte numatyta nuostata komplektinėms transporto priemonėms taikoma dvylika mėnesių nuo tos dienos, kai baigėsi EB tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – aštuoniolika mėnesių.

104. Gamintojas, norintis pasinaudoti 102 punkto nuostatomis, pateikia Inspekcijai prašymą. Ši per 90 dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl transporto priemonių registravimo bei nustato jų kiekį. Prašyme turi būti apibūdintos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujų techninių reikalavimų.

105. Kadangi EB tipo patvirtinimas yra privalomas, taikant šių Taisyklių III skyriaus reikalavimus, 102, 103 ir 104 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos transporto priemonių tipams, kuriems galiojo nacionalinis tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki tol, kol tas patvirtinimas neteko galios.

106. Inspekcija imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad nebūtų viršytas transporto priemonių, kurios pagal šiame skyriuje nustatytą tvarką turi būti užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, skaičius. Šis skaičius turi atitikti šių Taisyklių 6 priedo reikalavimus.

107. Leidžiama parduoti ar pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus tik tada, kai jie atitinka tam tikrų norminių teisės aktų reikalavimus ir yra tinkamai pažymėti pagal šių Taisyklių 95–97 punktų reikalavimus.

108. 107 punkto nuostatos netaikomos sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, kurie yra pagaminti arba suprojektuoti būtent naujoms transporto priemonėms, kurioms netaikomi šių Taisyklių reikalavimai.

109. Leidžiama parduoti arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems, taikant šių Taisyklių XVIII skyriaus reikalavimus, netaikoma viena ar daugiau norminių teisės aktų nuostatų arba kurie yra skirti montuoti prie transporto priemonių, kurioms suteikti patvirtinimai pagal šių Taisyklių V ir XIII skyriaus reikalavimus, susijusius su atitinkama sudėtine dalimi ar atitinkamu atskiru techniniu mazgu.

110. Jeigu norminiame akte nenumatyta kitaip, leidžiama parduoti arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, skirtus montuoti prie transporto priemonių, kurioms, jas pradėjus eksploatuoti, nebuvo taikomi šių Taisyklių arba 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvos 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (OL 1970 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 1 tomas, p. 44) reikalavimai turėti EB tipo patvirtinimą.

 

XIII. INDIVIDUALUS TIPO PATVIRTINIMAS

 

111. Individualaus tipo patvirtinimo (toliau – individualus patvirtinimas) tikslas – šalyje registruoti naudotas transporto priemones iš ne EB šalių ir naujas transporto priemones, kurių konstrukcija atitinka šių Taisyklių reikalavimus.

112. Individualaus patvirtinimo procedūra taikoma pavienėms transporto priemonėms, taip pat transporto priemonėms, kurios eksploatacijos metu buvo perdirbtos, t. y. buvo pakeista konstrukcija, pasikeitė transporto priemonės tipas ar įrašai, nurodyti transporto priemonės registracijos liudijime. Transporto priemonei individualus patvirtinimas atliekamas prieš jos įregistravimą.

113. Inspekcija pripažįsta unikalios ar neunikalios transporto priemonės sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą pagal Reglamento III arba VI prieduose nurodytus norminius teisės aktus arba transporto priemonė atitinka šių Taisyklių 2 priede nustatytus reikalavimus ir turi tai įrodančius dokumentus.

114. Inspekcija nereikalauja bandymų ardant transporto priemonę. Individualaus patvirtinimo metu naudojama pareiškėjo pateikta informacija, siekiant nustatyti šių Taisyklių 2 priedo reikalavimų atitikimą.

115. Paraišką individualiam patvirtinimui gauti pateikia gamintojas arba jo įgaliotas atstovas, įsisteigęs Europos Bendrijoje, ar transporto priemonės savininkas.

116. Inspekcija suteikia individualų patvirtinimą, jei nauja transporto priemonė atitinka šių Taisyklių 2 priedo reikalavimus. Suteikus individualų patvirtinimą naujai transporto priemonei išduodamas individualaus tipo patvirtinimo liudijimas.

117. Individualaus patvirtinimo liudijimo formos pavyzdys pateiktas Reglamento IV priede. Jame pateikiama bent minimali informacija, būtina norint užpildyti registracijos paraišką, numatytą 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL 1999 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 351). Individualaus patvirtinimo liudijimuose nerašoma antraštė „EB transporto priemonės tipo patvirtinimas“.

118. Individualaus patvirtinimo liudijime įrašomas atitinkamos transporto priemonės identifikavimo numeris.

119. Jeigu pareiškėjas pageidauja parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai suteiktas individualus patvirtinimas, kitoje valstybėje narėje, Inspekcija, gavusi prašymą, pareiškėjui pateikia techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą.

120. Transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė suteikė individualų patvirtinimą, galima parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti, jei techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, yra lygiavertės Lietuvoje nustatytoms techninėms nuostatoms.

121. 119 punkte nurodytu atveju ir gamintojo arba transporto priemonės savininko prašymu Inspekcija išduoda individualų patvirtinimą transporto priemonei, kuri atitinka šių Taisyklių ir Reglamento III ar VI priedo reikalavimus. Tokią transporto priemonę leidžiama parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti.

122. Šio skyriaus nuostatos taikomos konkrečiai naujai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis pakopinio tipo patvirtinimo procedūros.

123. Šiame skyriuje numatyta procedūra negali pakeisti tarpinio etapo, esant įprastos sekos pakopinio tipo patvirtinimo procedūrai, ir negali būti taikoma, siekiant gauti transporto priemonės pirmo etapo patvirtinimą (kai atliekamas viso tipo patvirtinimas).

124. Naudotų transporto priemonių ne iš EB šalių atitikties įvertinimą atlieka techninių ekspertizių įmonės. Techninių ekspertizių įmonės statusas suteikiamas Inspekcijos nustatyta tvarka.

125. M1, N1 klasių ir L kategorijos naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas atliekamas įvertinant transporto priemonės apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisų konstrukciją, skaičių, išdėstymą ir spalvinę gamą pagal Reglamento III priede nurodytus techninius reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti paženklinti EB sertifikavimo ženklais arba pagal SAE (angl. Society of Automotive Engineers) standartą DOT. Šoniniai gabaritiniai žibintai gali būti geltonos arba raudonos spalvos. Taip pat neprivaloma įrengti šviesos (priekinių, šoninių, galinių) atšvaitų. Transporto priemonė turi atitikti jos pirmosios registracijos metu galiojančius techninius reikalavimus.

126. Atlikus atitikties įvertinimą, valdytojui išduodama techninės ekspertizės pažyma ir užpildomas įvertinimo lapas. Į įvertinimo lapą surašoma, ar sudėtinės dalys atitinka nustatytus reikalavimus, ir nurodomas jų ženklinimas. Techninės ekspertizės pažyma įforminama Inspekcijos nustatyta tvarka.

127. Transporto priemonių atitikties įvertinimo lape turi būti nurodoma: bendrųjų reikalavimų, artimųjų šviesų žibintų, tolimųjų šviesų žibintų, priekinių rūko žibintų, atbulinės eigos žibintų, posūkių rodiklių, avarinės signalizacijos, stabdymo signalo žibintų, priekinių gabaritinių žibintų, galinių gabaritinių žibintų, valstybinio numerio ženklo apšvietimo, stovėjimo šviesų žibintų, viršutinių gabaritinių žibintų, šoninių gabaritinių žibintų, galinių rūko žibintų, galinių netrikampio formos atšvaitų, galinių trikampio formos atšvaitų, priekinių netrikampio formos atšvaitų, šoninių netrikampio formos atšvaitų, dienos žibintų įrengimo, sertifikavimo žymėjimo atitiktis reikalavimams.

128. Išduodamoje pažymoje turi būti nurodoma, ar transporto priemonė atitinka reikalavimus, išvardytus atitikties įvertinimo lape.

129. Kitų klasių naudotoms transporto priemonėms iš ne EB šalių taikomi reikalavimai, nurodyti šių Taisyklių 2 priede.

130. Individualus patvirtinimas ir naudotų transporto priemonių atitikties įvertinimas galioja Lietuvos Respublikoje.

131. Individualaus patvirtinimo procedūras nustato Inspekcija.

 

XIV. GAMINTOJŲ PAREIGOS

 

132. Gamintojas atsako už visus patvirtinimo proceso aspektus ir gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar gamintojas tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose.

133. Vykdant pakopinio tipo patvirtinimą kiekvienas gamintojas yra atsakingas už jo transporto priemonės gamybos metu pridedamų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų patvirtinimą. Gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniuose etapuose patvirtintas sudėtines dalis ar sistemas, atsako už šių sudėtinių dalių ir sistemų patvirtinimą bei gamybos atitiktį.

134. Ne EB gamintojas paskiria įsisteigusį EB atstovą, kuris jam atstovautų Inspekcijoje.

135. Gamintojas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą.

136. Gamintojas suteikia teisę vartotojui ir Inspekcijai naudotis visa informacija apie transporto priemonę ar jos sudėtinę dalį. Tokia informacija pateikiama oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis. Kai Inspekcija nurodo tokią informaciją pateikti, ji pateikiama atskirame dokumente.

 

XV. NACIONALINIS TIPO PATVIRTINIMAS, TIPO PRATĘSIMAS

 

137. Nacionalinis tipo patvirtinimas taikomas visų klasių, išskyrus L kategorijos, transporto priemonėms. Jis atliekamas vertinant, ar tam tikros kategorijos ir paskirties transporto priemonė atitinka Techninius reikalavimus nacionaliniam transporto priemonės tipui patvirtinti.

138. Techninius reikalavimus nacionaliniam transporto priemonės tipui patvirtinti kasmet tvirtina Inspekcijos viršininkas.

139. Paraišką dėl tipo patvirtinimo sudaro informacinis aplankas, kuriame pagal Reglamento II priedą pateikta reikalinga informacija su visais sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo liudijimais ar jų kopijomis.

140. Vykdant pakopinį tipo patvirtinimą pateikiama ši informacija:

140.1. pirmajame etape – tai komplektinei transporto priemonei reikalingo informacinio aplanko dalys, susijusios su bazinės transporto priemonės gamybos procesu;

140.2. antrajame ir vėlesniais etapais – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko dalys, taip pat išsami informacija apie visus gamintojo atliktus transporto priemonės pakeitimus ar papildymus.

141. Gamintojas Inspekcijai pateikia prašymą. Konkrečiam transporto priemonės tipui patvirtinti gali būti pateiktas tik vienas prašymas.

142. Inspekcija gali pateikti motyvuotą prašymą ir pareikalauti gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų bandymų arba kad būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.

143. Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai vykdyti tipo tvirtinimo procedūrą, gamintojas Inspekcijai pateikia būtiną transporto priemonių kiekį.

144. Inspekcija išduoda nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatą transporto priemonės tipui, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir Techninius reikalavimus nacionaliniam transporto priemonės tipui patvirtinti, kuriuos kasmet tvirtina Inspekcijos viršininkas.

145. Inspekcija suteikia pakopinį tipo patvirtinimą nekomplektinei ar sukomplektuotai transporto priemonei, kuri atitinka Techninius reikalavimus nacionaliniam transporto priemonės tipui patvirtinti, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

146. Daugiapakopis tipo patvirtinimas taip pat taikomas komplektinėms transporto priemonėms, kurias rekonstravo ar pakeitė kitas gamintojas. Daugiapakopio tipo patvirtinimo procedūras nustato Inspekcija.

147. Kiekvienam transporto priemonės tipui patvirtinti Inspekcija:

147.1. išduoda nacionalinį tipo patvirtinimo sertifikatą pagal šių Taisyklių 3 priede pateiktą formą;

147.2. suteikia nacionalinį tipo patvirtinimo numerį – leidimo eksploatuoti numerį, kurio struktūra atitinka šių Taisyklių 5 priedo reikalavimus;

147.3. suveda duomenis į Inspekcijos duomenų bazę ir ne vėliau kaip per 48 valandas (neįskaitant švenčių ir poilsio dienų) informuoja institucijos, registruojančios transporto priemones, centrinę būstinę apie patvirtintą nacionalinį transporto priemonės tipą.

148. Paraiška dėl nacionalinio tipo patvirtinimo pakeitimo pateikiama Inspekcijai.

149. Jei Inspekcija nustato, kad, norint atlikti pakeitimą, būtini nauji patikrinimai ar nauji bandymai, ji apie tai informuoja gamintoją. Tipo pratęsimo procedūros taikomos tik sėkmingai atlikus reikalingus naujus patikrinimus ar bandymus.

150. Paraišką dėl tipo patvirtinimo pakeitimo sudaro informacinis aplankas, kuriame pateikta pagal Reglamento II priedą reikalaujama informacija su visais pasikeitusiais sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo liudijimais.

 

XVI. TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO REGISTRAVIMAS

 

151. Inspekcijoje registruojami visi transporto priemonių tipo patvirtinimai, išduoti kitose EB šalyse, taip pat konkrečių transporto priemonių EB atitikties liudijimai, kurių tipas neregistruotas Inspekcijoje.

152. EB tipo patvirtinimas registruojamas tik sutikrinus visus dokumentus ir techninius reikalavimus, pagal kuriuos buvo atliktas tipo patvirtinimas.

153. Kiekvienam registruotam transporto priemonės tipui Inspekcija:

153.1. išduoda pranešimą apie transporto priemonės tipo registravimo patvirtinimą pagal šių Taisyklių 4 priede pateiktą formą;

153.2. suteikia nacionalinį tipo patvirtinimo numerį – leidimo eksploatuoti numerį (toliau – LEN), kurio struktūra atitinka šių Taisyklių 5 priedo reikalavimus;

153.3. suveda duomenis į Inspekcijos duomenų bazę ir ne vėliau kaip per 48 valandas (neįskaitant švenčių ir poilsio dienų) informuoja institucijos, registruojančios transporto priemones, centrinę buveinę apie registruotą transporto priemonės tipą.

154. Kiekvienai konkrečiai transporto priemonei Inspekcija:

154.1. išduoda pranešimą apie konkrečios transporto priemonės tipo registravimo patvirtinimą pagal šių Taisyklių 4 priede pateiktą formą;

154.2. suteikia LEN, kurio struktūra atitinka šių Taisyklių 5 priedo reikalavimus;

154.3. suveda duomenis į Inspekcijos duomenų bazę ir ne vėliau kaip per 48 valandas (neįskaitant švenčių ir poilsio dienų) informuoja Lietuvos Respublikos institucijos, registruojančios transporto priemones, buveinę apie registruotą transporto priemonės tipą;

154.4. išduodą pažymą apie suteiktą LEN.

155. Pranešimų apie transporto priemonės EB tipo patvirtinimo registravimo tvarką nustato ir EB tipo patvirtinimo registravimo numerių apskaitą tvarko Inspekcija.

 

XVII. KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS (TECHNINĖS TARNYBOS)

 

156. Reikalavimus techninėms tarnyboms nustato ir jų priežiūrą vykdo Inspekcija.

157. Įvertinamas pasirengimas vykdyti veiklą ir parengiama įvertinimo ataskaita, kuri galioja ne ilgiau kaip trejus metus.

158. Įvertinimo ataskaita teikiama Europos Komisijai (paprašius).

159. Techninei tarnybai teisė vykdyti veiklą suteikiama Inspekcijos viršininko įsakymu.

160. Techninė tarnyba turi laikytis šių Taisyklių ir Inspekcijos nustatytų reikalavimų.

161. Techninės tarnybos atsakingos už tipo patvirtinimui atliekamus bandymus, nurodytus šiose Taisyklėse arba Reglamento III priedo norminiuose teisės aktuose, išskyrus atvejus, kai alternatyvios procedūros suderinamos su Inspekcija.

162. Techninės tarnybos, atsižvelgus į jų veiklos sritį, priskiriamos vienai ar kelioms iš šių keturių veiklos kategorijų:

162.1. A kategorija: techninės tarnybos, kurios savo patalpose atlieka bandymus, nurodytus šiose Taisyklėse ir Reglamento III priede išvardytuose norminiuose aktuose;

162.2. B kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri bandymus, nurodytus šiose Taisyklėse ir Reglamento III priede išvardytuose norminiuose aktuose, kurie atliekami gamintojo patalpose arba trečiosios šalies patalpose;

162.3. C kategorija: techninės tarnybos, kurios reguliariai vertina ir stebi gamintojo procedūras, kontroliuoja gamybos atitiktį;

162.4. D kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri ar atlieka bandymus ar patikrinimus pagal gamybos atitikties priežiūros tvarką.

163. Techninės tarnybos privalo laikytis Inspekcijos nustatytuose reikalavimuose nurodytų standartų, išskyrus pakopinio tipo patvirtinimo paskutinio etapo procedūras.

164. Techninės tarnybos vykdo tik tą veiklą, kurioms yra paskirtos.

165. Atlikdamas A kategorijos veiklą, nurodytą 162.1 punkte, gamintojas ar jo įgaliotasis atstovas gali būti paskirti technine tarnyba, tačiau turi atitikti Reglamento VII priede nurodytus reikalavimus.

166. Gamintojai ar jų įgaliotieji atstovai, paskirti technine tarnyba, privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

167. Inspekcija, paskyrusi techninę tarnybą, Europos Komisijai praneša paskirtos techninės tarnybos pavadinimą, adresą, įskaitant elektroninį adresą, atsakingų asmenų duomenis, veiklos kategoriją ir EB direktyvas, kurių bandymams atlikti buvo paskirta techninė tarnyba. Taip pat praneša apie visus tolesnius šios informacijos pakeitimus.

168. Techninė tarnyba gali suteikti tipo patvirtinimą, kai Inspekcija Europos Komisijai praneša apie tokią veiklą.

169. Kai taikant norminių aktų nuostatas reikia paskirti konkrečią organizaciją ar kompetentingą įstaigą, kurios veikla nenurodyta

162 punkte, Europos Komisija informuojama šiame skyriuje nurodyta tvarka.

 

XVIII. NAUJOS TECHNOLOGIJOS AR KONCEPCIJOS, NESUDERINAMOS SU ATSKIROMIS DIREKTYVOMIS

 

170. Gamintojui pateikus paraišką, Inspekcija gali suteikti sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, pagaminto naudojant nesuderinamas su vienu ar daugiau Reglamento III priede nurodytų norminių aktų technologijas ar koncepcijas, EB tipo patvirtinimą, jeigu Europos Komisija suteikia leidimą.

171. Kol nėra nuspręsta suteikti ar nesuteikti leidimo, Inspekcija gali suteikti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojantį transporto priemonės tipo, kuriam siekiama išimties, laikiną patvirtinimą. Jeigu suteikiamas laikinas patvirtinimas, Inspekcija apie tai praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, pateikdama bylą, kurioje:

171.1. pateikiamos priežastys, dėl kurių technologijos ar koncepcijos daro sistemą, sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą, nesuderinamus su nustatytais reikalavimais;

171.2. apibūdinamos saugos sritys ir atitinkami aplinkos apsaugos aspektai bei priemonės, kurių buvo imtasi;

171.3. apibūdinami bandymai ir jų rezultatai, kurie parodo, jog užtikrintas saugos ir aplinkos apsaugos lygis, kuris yra lygiavertis nustatytiems reikalavimams, dėl kurių siekiama išimties.

172. Inspekcija gali nuspręsti pripažinti Lietuvoje 171 punkte nurodytą laikiną patvirtinimą.

173. 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo Nr. 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, tvarka Europos Komisija nusprendžia – leisti ar neleisti valstybei narei suteikti EB tipo patvirtinimą prašomam transporto priemonės tipui.

174. Tam tikrais atvejais Europos Komisijos sprendime nurodoma, ar galiojimui taikomi kokie nors, pavyzdžiui, laiko, apribojimai. Visais atvejais patvirtinimo galiojimo trukmė yra trumpesnė nei 36 mėnesiai.

175. Jei Europos Komisija nusprendžia nesuteikti leidimo, Inspekcija iš karto praneša laikino tipo patvirtinimo, nurodyto 171 punkte, turėtojui, kad laikinas tipo patvirtinimas neteks galios praėjus šešiems mėnesiams nuo Europos Komisijos sprendimo datos. Tačiau bet kurioje valstybėje narėje, kurioje yra priimtinas laikinas tipo patvirtinimas, parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikino patvirtinimo, leidžiama iki tada, kol patvirtinimas netenka galios.

176. Šių Taisyklių 170–175 punktų nuostatos netaikomos, jei sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka JT EEK taisykles.

177. Jeigu Europos Komisija nustato, kad yra pagrindo daryti išimtį pagal šių Taisyklių XVIII skyriaus reikalavimus, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad atitinkamos atskiros direktyvos ar reglamentai būtų suderinti su technologijų raida. Šios priemonės, skirtos neesminėms atskirųjų direktyvų ar reglamentų, nurodytų Reglamento III priede, nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos taikant Sprendime Nr. 1999/468/EB nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

178. Jeigu išimtis pagal šių Taisyklių XVIII skyriaus reikalavimus yra susijusi su JT EEK taisyklių nuostatomis, Europos Komisija, laikydamasi Ženevos sutarties reikalavimų, pasiūlo iš dalies pakeisti atitinkamą JT EEK taisyklę.

179. Kai iš dalies pakeičiami tik atitinkami norminiai aktai, bet koks apribojimas, susijęs su išimtimi, panaikinamas nedelsiant.

180. Jeigu nebuvo imtasi veiksmų, būtinų suderinti norminius teisės aktus, išimties galiojimą, gavus patvirtinimą suteikusios valstybės narės (ar Inspekcijos) prašymą, galima pratęsti kitu sprendimu, priimtu Sprendimo Nr. 1999/468/EB nurodyta tvarka.

 

XIX. RINKOS PRIEŽIŪRA

 

181. Rinkos priežiūros tikslas – šalies vartotojams tiekti informaciniame pakete ir atitikties liudijime nustatytos komplektacijos transporto priemones bei sertifikuotas ir atitinkamai paženklintas transporto priemones ir jų sudėtines dalis.

182. Transporto priemonės, skirtos dalyvauti viešajame eisme, ir jų sudėtinės dalys turi atitikti šiose Taisyklėse nurodytus techninius reikalavimus ir turėti tipo patvirtinimo liudijimus. Automobilių atitikties patvirtintam ar registruotam tipui priežiūrą pagal šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus vykdo Inspekcija, o dviračių, triračių ir keturračių L kategorijos transporto priemonių pagal 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančią Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399), jų sudėtinių dalių ir motorinių transporto priemonių sudėtinių dalių pagal šių Taisyklių 13 priede nurodytus galiojančius techninius reikalavimus bei jų papildymus – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – Ne maisto produktų inspekcija).

183. Jei nustatoma ar iš kitų valstybių įgaliotųjų institucijų gaunama informacija, kad transporto priemonė, turinti galiojantį atitikties liudijimą, ar atitinkamai paženklinta jos sudėtinė dalis neatitinka patvirtinto tipo, priklausomai nuo neatitikimo pobūdžio Inspekcija gali:

183.1. dėl nustatytų pažeidimų gamintojui ar jo atstovui raštu pareikšti pastabą ir nustatyti terminą, iki kurio šis neatitikimas turi būti pašalintas;

183.2. pripažinti negaliojančiais atskirų ar visų atitinkamo tipo transporto priemonių tipo atitikimo sertifikatus, kol gamintojas ar jo atstovas įrodys, kad transporto priemonė atitinka jai keliamus techninius reikalavimus;

183.3. anuliuoti Inspekcijos išduotus transporto priemonių ar jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus ar pranešimus apie transporto priemonės tipo registravimą, kol gamintojas ar jo atstovas įrodys, kad neatitikimai pašalinti;

183.4. iki šešių mėnesių uždrausti į rinką tiekti arba registruoti šio tipo transporto priemones ar jų sudėtines dalis;

183.5. anuliuoti Inspekcijos išduotus transporto priemonių ar jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus ar pranešimus apie transporto priemonės tipo registravimą;

183.6. atsisakyti suteikti ar anuliuoti Inspekcijos išduotus transporto priemonių ar jų sudėtinių dalių tipo patvirtinimo sertifikatus, jeigu Inspekcija nustatė, kad transporto priemonės ar transporto priemonės sudėtinės dalies gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, tvirtindamas transporto priemonės ar transporto priemonės sudėtinės dalies tipą, klaidingai pateikė duomenis arba tipo patvirtinimo procedūros metu suklastojo bandymų rezultatų duomenis ir juos pateikė Inspekcijai arba nuslėpė duomenis ar technines specifikacijas, kurios galėjo turėti įtakos transporto priemonės ar transporto priemonės sudėtinės dalies tipo patvirtinimo anuliavimui, arba Inspekcijos specialistams nesuteikė prieigos prie duomenų apie transporto priemonę ar transporto priemonės sudėtines dalis, kaip numatyta 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 5“ ir „Euro 6“) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL 2007 L 171, p. 1) 13 straipsnyje.

184. Jei Ne maisto produktų inspekcija tikrindama nustato, kad transporto priemonės sudėtinė dalis, kurios tipas pagal šių Taisyklių 13 priedą turi būti patvirtintas Inspekcijoje ir atitinkamai paženklintas, neatitinka norminiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų, taip pat yra nepaženklinta ar paženklinta netinkamai, apie tokius neatitikimus raštu informuoja Inspekciją.

185. Atsižvelgusi į rastų ir atitinkamai įformintų neatitikimų kiekį ir jų pobūdį, Inspekcija per 10 darbo dienų priima sprendimą dėl gamintojo ir (arba) tipo patvirtinimą išdavusios kitos valstybės įgaliotosios institucijos informavimo apie tai, jog transporto priemonė ir jos sudėtinės dalys neatitinka patvirtinto tipo.

186. Jei kitos valstybės įgaliotosios institucijos praneša, kad Lietuvoje patvirtinto tipo transporto priemonės ar jų sudėtinės dalys, turinčios tipo patvirtinimo sertifikatus ar atitinkamai pažymėtos, neatitinka patvirtinto tipo, Inspekcija, atlikusi būtinus patikrinimus, apie jų rezultatus informuoja gamintoją. Šiuo atveju gamintojas kaip galima greičiau, tačiau ne vėliau kaip per šešis mėnesius po nurodymo gavimo, imasi veiksmų atnaujinti patvirtintą tipą.

187. Transporto priemonių ar jų sudėtinių dalių gamintojas ar jo atstovas sprendimą dėl Inspekcijos atsisakymo patvirtinti ar registruoti tipą, jį pratęsti ar anuliuoti gali apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

XX. APSAUGOS PRIEMONIŲ NUOSTATOS

 

188. Jeigu Inspekcija nustato, kad naujos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techniniai mazgai, nors ir atitinkantys taikomus reikalavimus arba tinkamai pažymėti, kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui arba labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, gali ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui atsisakyti užregistruoti arba uždrausti parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus Lietuvos teritorijoje. Inspekcija nedelsdama apie tai praneša gamintojui, kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai, nurodydama tokio sprendimo priežastis ir ar šis sprendimas priimtas dėl atitinkamų norminių aktų trūkumų, ar dėl neteisingo atitinkamų reikalavimų taikymo.

189. Transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų patvirtinto tipo neatitikimas:

189.1. Jeigu suteikus EB tipo patvirtinimą Inspekcija nustato, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos suteikto tipo, imamasi reikiamų priemonių, įskaitant, jei reikia, tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios, siekiant užtikrinti, kad transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamyba atitiktų patvirtinto tipo reikalavimus. Inspekcija kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms praneša apie priemones, kurių buvo imtasi.

189.2. 189.1 punkte išdėstyti nukrypimai nuo EB tipo patvirtinimo liudijimo ar informacinio paketo laikomi patvirtintojo tipo neatitikimu. Transporto priemonė nelaikoma neatitinkančia patvirtinto tipo reikalavimų, jeigu atitinkamuose norminiuose aktuose leidžiami kai kurie neatitikimai ir jeigu šių leidžiamų neatitikimų laikomasi.

189.3. Jeigu Inspekcijai įrodoma, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos patvirtinto tipo, Inspekcija turi teisę patikrinti, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai vis dar atitinka patvirtintą tipą. Gavusi tokį prašymą su įrodymais, Inspekcija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo datos, imasi reikiamų veiksmų.

189.4. Inspekcija paprašo valstybės narės, suteikusios sistemos, sudėtinės dalies, atskiro techninio mazgo arba nekomplektinės transporto priemonės tipo patvirtinimą, imtis reikiamų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad gaminamos transporto priemonės ir vėl atitiktų patvirtintą tipą:

189.4.1. transporto priemonės EB tipo patvirtinimo atveju, jeigu transporto priemonės neatitikimas aiškinamas tik tuo, kad sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka patvirtinto tipo;

189.4.2. daugiapakopio tipo patvirtinimo atveju, jeigu sukomplektuotos transporto priemonės neatitikimas aiškinamas tik tuo, kad nekomplektinės transporto priemonės dalimi esanti sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas arba pati nekomplektinė transporto priemonė neatitinka patvirtinto tipo.

189.5. Gavusi tokį prašymą, Inspekcija prireikus kartu su prašymą pateikusia valstybe nare kuo greičiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo datos imasi reikiamų veiksmų.

189.6. Nustačius atitikties pažeidimą, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą arba nekomplektinės transporto priemonės tipo patvirtinimą, Inspekcija imasi 189.1 punkte nurodytų priemonių.

189.7. Per 20 darbo dienų nuo EB tipo patvirtinimo paskelbimo netekusiu galios Inspekcija apie tai praneša kitoms įgaliotosioms institucijoms, nurodydama priežastis.

189.8. Jeigu Inspekcija nesutinka, jog padarytas atitikties pažeidimas, apie kurį jai buvo pranešta, ir suinteresuotosios valstybės narės siekia išspręsti ginčą, informuojama Europos Komisija. Prireikus Europos Komisija teikia atitinkamas konsultacijas, kad būtų rastas sprendimas.

190. Dalių ar įrangos, galinčios kelti rimtą pavojų svarbių sistemų tinkamam veikimui, pardavimas ir eksploatavimo pradžia:

190.1. Leidžiama parduoti ar pradėti eksploatuoti dalis ar įrangą, kurios gali kelti pavojų transporto priemonės saugumui arba aplinką tausojančioms jos veikimui būtinoms sistemoms, tik tokiu atveju, jei įgaliotoji institucija patvirtino šias dalis ir įrangą 190.6–190.13 punktuose nustatyta tvarka.

190.2. Dalys arba įranga, kurioms pagal 190.1 punkto reikalavimus turi būti suteikti leidimai, įtraukiamos į sąrašą, nurodytą šių Taisyklių 9 priede. Prieš priimant tokį sprendimą atliekamas įvertinimas, kurio rezultatai pateikiami ataskaitoje.

190.3. 190.1 punkto reikalavimai netaikomi originalioms dalims arba įrangai, kuriai taikomas sistemos tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į transporto priemonę, arba dalims ar įrangai, kuriai suteiktas tipo patvirtinimas, laikantis vieno iš Reglamento III priede nurodytų norminių aktų, išskyrus atvejus, kai patvirtinimas susijęs su kitais, nei nurodyta 190.1 punkte aspektais.

190.4. 190.1 punkto reikalavimai netaikomi toms dalims arba įrangai, kurios pagamintos išskirtinai tik lenktyninėms transporto priemonėms, kurių neketinama naudoti viešuosiuose keliuose. Jei į šių Taisyklių 9 priedą įtrauktos dalys arba įranga yra naudojamos tiek lenktyninėse transporto priemonėse, tiek kelių transporto priemonėse, šios dalys arba įranga negali būti parduodama arba siūloma parduoti plačiajai visuomenei, kuri jas naudotų kelių transporto priemonėse, nebent šios dalys arba įranga atitinka šio skyriaus reikalavimus.

190.5. Europos Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotais subjektais, nustato 190.1 punkte nurodytą leidimų suteikimo tvarką ir reikalavimus ir patvirtina nuostatas dėl vėlesnio šių Taisyklių 9 priede pateikto sąrašo atnaujinimo. Šie reikalavimai apima nurodymus dėl saugos, aplinkos apsaugos ir, kur reikia, dėl bandymų standartų. Jie gali būti grindžiami Reglamento III priede išvardytais norminiais aktais, parengti atsižvelgus į atitinkamą saugos, aplinkos apsaugos ir bandymų technologijos lygmenį arba, jei tai tinkamas būdas pasiekti reikalaujamus saugos ir aplinkos apsaugos tikslus, juos gali sudaryti dalies arba įrangos palyginimas su originalios transporto priemonės ar prireikus jos dalies saugos arba aplinką tausojančiu veikimu.

190.6. 190.1 punkte nurodytais tikslais dalių ar įrangos gamintojas Inspekcijai pateikia paskirtos techninės tarnybos parengtą bandymų protokolą, kuriame patvirtinama, kad dalys ar įranga, kuriai siekiama gauti tipo patvirtinimą, atitinka 190.5 punkte nurodytus reikalavimus. Gamintojas dėl vienos dalies tipo patvirtinimo Inspekcijai gali pateikti tik vieną paraišką.

190.7. Paraiškoje nurodomi dalių ar įrangos gamintojo duomenys, dalių ar įrangos tipas, dalių ar įrangos, kuriai siekiama gauti leidimą, identifikacijos ir dalių numeriai, taip pat transporto priemonės gamintojo pavadinimas, transporto priemonės tipas ir prireikus pagaminimo metai ar kita informacija, kuri leistų identifikuoti transporto priemonę, kurioje ketinama montuoti tokias dalis ar įrangą.

190.8. Kai Inspekcija, atsižvelgdama į bandymų protokolą ir kitus įrodymus, nustato, kad atitinkamos dalys ir įranga atitinka 190.5 punkte nurodytus reikalavimus, gamintojui išduoda EB liudijimą. Šiuo EB liudijimu leidžiama dalis ar įrangą parduoti, pateikti parduoti ir montuoti transporto priemonėse, taikant šių Taisyklių 190.13 punkto reikalavimus.

190.9. Kiekviena įrangos, patvirtintos taikant šio skyriaus reikalavimus, dalis arba įrangos detalė atitinkamai ženklinama.

190.10. Gamintojas nedelsdamas praneša Inspekcijai apie visus pasikeitimus, kurie daro poveikį sąlygoms, kuriomis buvo išduotas tipo patvirtinimas. Inspekcija nusprendžia, ar liudijimas turi būti peržiūrėtas, ar išduotas iš naujo ir ar reikalinga atlikti naujus bandymus.

190.11. Gamintojas turi užtikrinti, kad dalys ir įranga būtų pagamintos ir toliau būtų gaminamos tokiomis sąlygomis, kurių laikantis buvo išduotas liudijimas.

190.12. Prieš išduodama leidimą, Inspekcija patikrina, ar priemonės ir procedūros, skirtos atitikties kontrolei užtikrinti, yra tinkamos.

190.13. Jeigu Inspekcija nustato, kad sąlygos, reikalingos leidimui išduoti, nebėra tenkinamos, ji pareikalauja, kad gamintojas imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dalys ir įranga vėl atitiktų gamybos reikalavimus. Prireikus Inspekcija gali anuliuoti leidimą.

190.14. 190 punkto reikalavimai netaikomi daliai arba įrangos detalei tol, kol jos nebus įtrauktos į šių Taisyklių 9 priede nurodytą sąrašą. Visiems šių Taisyklių 9 priedo įrašams ar įrašų grupėms nustatomas pagrįstas pereinamasis laikotarpis, per kurį dalių ir įrangos gamintojui suteikiama galimybė pateikti paraišką gauti leidimą. Taip pat prireikus gali būti nustatyta data, iki kurios šio skyriaus reikalavimai netaikomi dalims ir įrangai, kurios skirtos transporto priemonėms, gavusioms tipo patvirtinimą iki tos datos.

190.15. Kol nepriimtas sprendimas dėl dalies ar įrangos, kurioms taikomos 190.1 punkte nurodytos nuostatos, Inspekcija gali laikytis nacionalinių nuostatų, susijusių su dalimis arba įranga, kurios gali kelti rimtą pavojų transporto priemonės saugumui arba aplinkai, tausojančia jos veikimui būtinų sistemų tinkamą veikimą.

191. Transporto priemonių atšaukimas:

191.1. Jeigu gamintojas, kurio transporto priemonei buvo suteiktas EB tipo patvirtinimas, taikydamas norminio teisės akto ar 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL 2002 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 447) nuostatas, yra priverstas atšaukti jau parduotas, užregistruotas ar pradėtas eksploatuoti transporto priemones dėl to, kad viena ar daugiau transporto priemonėse sumontuotų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų, neatsižvelgiant į tai, ar jie pagal šių Taisyklių reikalavimus buvo tinkamai patvirtinti, kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, visuomenės sveikatai ar aplinkos apsaugai, jis nedelsdamas apie tai praneša Inspekcijai.

191.2. Gamintojas Inspekcijai pasiūlo atitinkamas priemones, kad būtų pašalintas 191.1 punkto neatitikimas. Inspekcija apie siūlomas priemones nedelsdama praneša kitų valstybių narių institucijoms.

191.3. Inspekcija užtikrina, kad šiose taisyklėse numatytos priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos Lietuvoje.

191.4. Jeigu Inspekcija laiko tokias priemones nepakankamomis arba priemonės nebuvo pakankamai greitai įgyvendintos, praneša įgaliotajai institucijai, kuri suteikė transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, ir gamintojui. Jeigu Inspekcijos netenkina gamintojo priemonės, ji imasi visų reikalingų apsaugos priemonių, įskaitant transporto priemonės EB tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios, jeigu gamintojas nepasiūlo veiksmingų koreguojančių priemonių ar jų neįgyvendina. Paskelbus transporto priemonės EB tipo patvirtinimą netekusiu galios, Inspekcija per 20 darbo dienų registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis informuoja gamintoją, kitų valstybių narių įgaliotąsias institucijas ir Europos Komisiją.

191.5. 191 punkto nuostatos taip pat taikomas dalims, kurioms pagal norminį aktą netaikomas joks reikalavimas.

 

XXI. IŠIMTYS

 

192. Registruoti šalyje naujas transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio patvirtinimas nebegalioja, galima tik ribotą laiką ir tik tam tikrą skaičių transporto priemonių, kaip nurodyta šių Taisyklių 6 priede.

193. Išimtis, nurodyta 192 punkte, taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios atitinka abi pateiktas sąlygas:

193.1. tipo galiojimo metu transporto priemonės buvo Europos Sąjungos ar Lietuvos teritorijoje;

193.2. transporto priemonės turėjo galiojantį tipo atitikimo sertifikatą, išduotą, kai transporto priemonės tipo patvirtinimas galiojo, t. y. kai transporto priemonės nebuvo registruotos ar pradėtos eksploatuoti prieš tipo patvirtinimo galiojimo praradimą.

194. Registruoti šalyje naujas transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio patvirtinimas nebegalioja, galima:

194.1. komplektines transporto priemones – ne ilgiau kaip 12 mėnesių;

194.2. sukomplektuotas transporto priemones – ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

195. Atskaitos pradžia – tipo patvirtinimo sertifikato nebegaliojimo diena.

196. Gamintojas, siekiantis šalies rinkai tiekti naujų transporto priemonių, atitinkančių transporto priemonės tipą, kurio patvirtinimas nebegalioja, Inspekcijai teikia prašymą, nurodydamas technines ir (arba) ekonomines priežastis, kuriomis šis prašymas pagrįstas.

 

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

197. Visuose sprendimuose, kurie buvo priimti laikantis nuostatų, patvirtintų įgyvendinant šias Taisykles, kuriais atsisakoma patvirtinti tipą ar EB tipo patvirtinimas paskelbiamas netekusiu galios arba kuriais atsisakoma registruoti ar draudžiama parduoti transporto priemones, išsamiai nurodomos priežastys, kuriomis grindžiamas toks sprendimas.

198. Apie visus tokius sprendimus informuojama suinteresuotoji šalis, kuriai kartu pateikiama informacija apie konkrečios valstybės narės galiojančiuose įstatymuose numatytas teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis, bei apie terminus, per kuriuos galima tokiomis priemonėmis pasinaudoti.

199. Už Inspekcijai pateiktų duomenų teisingumą įstatymų nustatyta tvarka atsako duomenis pateikęs asmuo.

200. Šalyje pirmą kartą registruojamos tik tos transporto priemonės, kurioms atitikties įvertinimas buvo atliktas pagal šių Taisyklių reikalavimus.

201. Inspekcija, leidusi registruoti šalyje naujas transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio patvirtinimas nebegalioja, yra atsakinga, kad gamintojas laikysis šių Taisyklių 6 priede nurodytų sąlygų.

202. Inspekcija transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių gamintojų prašymu gali atleisti nuo vieno ar daugiau Techniniuose reikalavimuose nacionaliniam transporto priemonių tipui patvirtinti išdėstytų reikalavimų taikymo. Ši nuostata taikoma transporto priemonėms ir jų sudėtinėms dalims, kurios technologiškai arba dėl specifinės kilmės ar paskirties negali atitikti vienos ar daugiau kaip vienos sąlygos bei reikalavimų, nurodytų norminiuose aktuose.

203. Inspekcija, suteikusi transporto priemonės tipo patvirtinimą netaikydama vieno ar daugiau reikalavimų, siunčia kitų valstybių įgaliotosioms institucijoms, kurias nurodo transporto priemonės gamintojas, tipo patvirtinimo sertifikatų kopijas ir kitus dokumentus dėl padarytos išimties.

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

1 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPO APIBRĖŽIMAI

 

1. M1 klasės transporto priemonių apibrėžimai:

1.1. Tipui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

1.1.1. gamintojo pavadinimu;

1.1.2. gamintojo suteikto tipo pavadinimu;

1.1.3. pagrindiniais konstrukcijos aspektais ir dizainu:

1.1.3.1. važiuokle arba grindų forma (aiškūs ir esminiai skirtumai);

1.1.4. variklio tipu (vidaus degimo, elektros arba mišrus).

1.2. Tipo variantui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

1.2.1. kėbulo tipu (pvz.: sedanas, furgonas, kupė, kabrioletas, universalas, daugiatikslis);

1.2.2. varikliu:

1.2.2.1. veikimo principu (priverstinis uždegimas, uždegimas suspaudimu, dvitaktis, keturtaktis);

1.2.2.2. cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu;

1.2.2.3. galios skirtumu, didesniu kaip 30 proc. (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,3 karto didesnė už mažiausią);

1.2.2.4. cilindro tūrio skirtumu, didesniu kaip 20 proc. (didžiausias yra daugiau kaip 1,2 karto didesnis už mažiausią);

1.2.3. varančiųjų ašių skaičiumi, išdėstymu ir tarpusavio sujungimu;

1.2.4. vairuojamųjų ašių skaičiumi ir išdėstymu.

1.3. Varianto versijai priklauso transporto priemonės, kurios nesiskiria skleidžiamo triukšmo ir išmetimo lygiu, pateiktu informacinio paketo atitinkamuose punktuose. Vienos versijos transporto priemonėse taip pat neturi skirtis:

1.3.1. techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė;

1.3.2. variklio darbinis tūris;

1.3.3. didžiausia variklio naudingoji galia;

1.3.4. greičių dėžės tipas ir pavarų kiekis;

1.3.5. maksimalus sėdimų vietų skaičius.

2. M2 ir M3 klasės transporto priemonių apibrėžimai:

2.1. Tipui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

2.1.1. gamintojo pavadinimu;

2.1.2. gamintojo suteikto tipo pavadinimu;

2.1.3. transporto priemonės klase;

2.1.4. pagrindiniais konstrukcijos aspektais ir dizainu:

2.1.4.1. važiuokle arba laikančiuoju kėbulu, vienu arba dviem aukštais, nelanksčia arba sujungta važiuokle (aiškūs ir esminiai skirtumai);

2.1.4.2. ašių skaičiumi;

2.1.5. variklio tipu (vidaus degimo, elektros arba mišrus).

2.2. Tipo variantui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

2.2.1. klase, kaip nurodyta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (OL 2002 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 6) (tik komplektinės transporto priemonės);

2.2.2. pabaigtumu (pvz., komplektinė arba nekomplektinė);

2.2.3. varikliu:

2.2.3.1. veikimo principu (priverstinis uždegimas, uždegimas suspaudimu, dvitaktis, keturtaktis);

2.2.3.2. cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu;

2.2.3.3. galios skirtumu, didesniu kaip 50 proc. (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,5 karto didesnė už mažiausią);

2.2.3.4. cilindro tūrio skirtumu, didesniu kaip 50 proc. (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 karto didesnis už mažiausią);

2.2.3.5. variklio vieta transporto priemonėje (priekis, vidurys arba galas);

2.2.4. techniškai leistinos maksimaliai pakrautos transporto priemonės masės skirtumu, didesniu kaip 20 proc. (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią);

2.2.5. varančiųjų ašių skaičiumi, išdėstymu ir tarpusavio sujungimu;

2.2.6. vairuojamųjų ašių skaičiumi ir išdėstymu.

2.3. Varianto versijai priklauso transporto priemonės, kurios nesiskiria skleidžiamo triukšmo ir išmetimo lygiu, nurodytu atitinkamuose informacinio paketo punktuose.

3. N1, N2 ir N3 klasės transporto priemonių apibrėžimai:

3.1. Tipui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

3.1.1. gamintojo pavadinimu;

3.1.2. gamintojo suteikto tipo pavadinimu;

3.1.3. transporto priemonės klase;

3.1.4. pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

3.1.4.1. važiuokle arba grindų forma (aiškūs ir esminiai skirtumai);

3.1.4.2. ašių skaičiumi;

3.1.5. variklio tipu (vidaus degimo, elektros arba mišrus).

3.2. Tipo variantui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

3.2.1. kėbulo tipu (pvz., savivartis, autocisterna, vilkikas ir pan.) (tik komplektinės transporto priemonės);

3.2.2. pabaigtumu (pvz., komplektinė arba nekomplektinė);

3.2.3. varikliu:

3.2.3.1. veikimo principu (priverstinis uždegimas, uždegimas suspaudimu, dvitaktis, keturtaktis);

3.2.3.2. cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu;

3.2.3.3. galios skirtumu, didesniu kaip 50 proc. (didžiausia galia daugiau kaip 1,5 karto didesnė už mažiausią);

3.2.3.4. cilindro tūrio skirtumu, didesniu kaip 50 proc. (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 kartų didesnis už mažiausią);

3.2.4. techniškai leistinos maksimaliai pakrautos transporto priemonės masės skirtumu, didesniu kaip 20 proc. (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią);

3.2.5. varančiųjų ašių skaičiumi, išdėstymu ir tarpusavio sujungimu;

3.2.6. vairuojamųjų ašių skaičiumi ir išdėstymu.

3.3. Varianto versijai priklauso transporto priemonės, kurios nesiskiria skleidžiamo triukšmo ir išmetimo lygiu, pateiktu informacinio paketo atitinkamuose punktuose.

4. O1, O2, O3 ir O4 klasės transporto priemonių apibrėžimai:

4.1. Tipui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

4.1.1. gamintojo pavadinimu;

4.1.2. gamintojo suteikto tipo pavadinimu;

4.1.3. transporto priemonės klase;

4.1.4. pagrindiniais konstrukcijos aspektais ir dizainu:

4.1.4.1. važiuokle arba laikančiuoju kėbulu (aiškūs ir esminiai skirtumai);

4.1.4.2. ašių skaičiumi;

4.1.4.3. kėbulo tipo konstrukcija (priekaba, puspriekabė arba centrinės ašies priekaba);

4.1.4.4. stabdžių sistemos tipu (be stabdžių inertinė arba su stabdžiais).

4.2. Tipo variantui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

4.2.1. pabaigtumu (pvz., komplektinė arba nekomplektinė);

4.2.2. kėbulo tipu (pvz., furgonas, platforma, cisterna) (tik komplektinių arba sukomplektuotų transporto priemonių atveju);

4.2.3. techniškai leistinos maksimaliai pakrautos transporto priemonės masės skirtumu, didesniu kaip 20 proc. (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią);

4.2.4. vairuojamųjų ašių skaičiumi ir išdėstymu;

4.3. Varianto versijai priklauso transporto priemonės, kurias sudaro informaciniame pakete nurodytų elementų derinys.

5. L1, L2, L3, L4 ir L5 klasės transporto priemonių apibrėžimai:

5.1. Tipui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

5.1.1. gamintojo pavadinimu;

5.1.2. gamintojo suteikto tipo pavadinimu;

5.1.3. transporto priemonės klase;

5.1.4. pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais;

5.1.5. vienodu variklio veikimo principu (vidaus degimo, elektros, mišrus).

5.2. Tipo variantui priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

5.2.1. kėbulo tipu;

5.2.2. eksploatacijai paruoštos ir techniškai leistinos maksimaliai pakrautos transporto priemonės masės skirtumu, didesniu kaip 20 proc.;

5.2.3. varikliu:

5.2.3.1. veikimo principu (kibirkštinio uždegimo, degimo suspaudimu, elektros ir pan.);

5.2.3.2. veikimo ciklu (dvitaktis arba keturtaktis);

5.2.3.3. cilindro tūrio skirtumu, didesniu kaip 30 proc.;

5.2.3.4. cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu;

5.2.3.5. galios skirtumu, didesniu kaip 30 proc.;

5.2.3.6. veikimo būdu (elektros variklių);

5.2.3.7. pavarų dėže (rankinė, automatinė).

5.3. Tipo ir varianto versijai priskiriamos transporto priemonės, kurios nesiskiria:

5.3.1. šiomis vertėmis:

5.3.1.1. eksploatacijai paruošta mase;

5.3.1.2. maksimalia leistina mase;

5.3.1.3. variklio galingumu;

5.3.1.4. variklio cilindrų tūriu;

5.3.2. bandymų rezultatais.

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

2 priedas

 

INDIVIDUALAUS TIPO PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

1. N1 ir M1 klasės transporto priemonėms:

1 lentelė

 

Eil. Nr.

Norminis teisės aktas

Dokumentas

1

2

3

1.

Direktyva 70/157/EEB (Leistinas skleidžiamo triukšmo lygis)

Sertifikatas ar bandymo protokolas

2.

Direktyva 70/220/EEB (715/2007/EB) (Išmetami teršalai – OBD – Dūmingumas)

3.

Direktyva 71/320/EEB (Stabdžiai)

 

2. N2, N3 klasės transporto priemonėms:

2 lentelė

 

Eil. Nr.

Norminis teisės aktas

Dokumentas

1

2

3

1.

Direktyva 70/157/EEB (Leistinas skleidžiamo triukšmo lygis)

Sertifikatas ar bandymo protokolas

2.

Direktyva 2005/55/EB (Išmetami teršalai – OBD – Dūmingumas)

3.

Direktyva 71/320/EEB (Stabdžiai)

4.

Direktyva 70/22 l/EEB (Galinė apsauga nuo palindimo)

5.

Direktyva 89/297/EEB (Šoninė apsauga nuo palindimo)

6.

Reglamentas Nr. 3821/85/EEB (Tachografas)

 

3. O3, O4 klasės transporto priemonėms:

3 lentelė

 

Eil. Nr.

Norminis teisės aktas

Dokumentas

1

2

3

1.

Direktyva 71/320/EEB (Stabdžiai)

Sertifikatas ar bandymo protokolas

2.

Direktyva 70/22 l/EEB (Galinė apsauga nuo palindimo)

3.

Direktyva 89/297/EEB (Šoninė apsauga nuo palindimo)

4.

Direktyva 94/20/EEB (Sukabintuvai)

 

4. M2, M3 klasės transporto priemonėms:

4 lentelė

 

Eil. Nr.

Norminis teisės aktas

Dokumentas

1

2

3

1.

Direktyva 70/157/EEB (Leistinas skleidžiamo triukšmo lygis)

Sertifikatas ar bandymo protokolas

2.

Direktyva 2005/55/EB (Išmetami teršalai – OBD – Dūmingumas)

3.

Direktyva 71/320/EEB (Stabdžiai)

4.

Direktyva 74/408/EEB (Sėdynės – galvos atramos)

5.

Direktyva 76/115/EEB (Diržų tvirtinimo vietos)

6.

Direktyva 77/541/EEB (Saugos diržai ir susaistymo sistemos)

7.

Reglamentas Nr. 3821/85/EEB (Tachografas)

 

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

3 priedas

 

NACIONALINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMO SERTIFIKATAS

Nr. _________

 

1-oji lapo pusė

PRANEŠIMAS APIE:

tipo patvirtinimą (-1)

tipo patvirtinimo pratęsimą (-1)

atsisakymą patvirtinti tipą (-1)

tipo patvirtinimo anuliavimą (-1)

TIPUI:

komplektinei transporto priemonei (-1)

sukomplektuotai transporto priemonei (-1)

nekomplektinei transporto priemonei (-1)

transporto priemonei su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais (-1)

 

Šis sertifikatas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ____ m. _____________  ___ d. įsakymo Nr. _____ nuostatomis.

 

Leidimo eksploatuoti numeris:

Tipo patvirtinimo pratęsimo priežastis:

0.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas): ___________________________________

0.2. Tipo pavadinimas: _________________________________________________________

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-2): _______________________________________________

0.3. Transporto priemonės tipo identifikavimas, jei pažymėta ant transporto priemonės: ______

0.3.1. VIN kodo vieta transporto priemonėje: _______________________________________

0.4. Transporto priemonės klasė (-3): _______________________________________________

0.5. Komplektinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (-1): _____________

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas-1: _______________________

Nekomplektinės transporto priemonės paskutinio gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (-1):     

Sukomplektuotos transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (-1): ______________

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): _________________________

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad gamintojas pateikė tikslią informaciją apie transporto priemonę ir pridedami tos transporto priemonės tipo bandymo rezultatai.

1. Komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių (-1):

Transporto priemonės tipas atitinka / neatitinka (-1) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. ____ reikalavimus.

2. Nekomplektinių transporto priemonių/variantų (-1):

Transporto priemonės tipas atitinka / neatitinka (-1) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro_____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. ____ reikalavimus.

3. Patvirtinimas suteiktas / nesuteiktas / anuliuotas (-1)       

 

4. Patvirtinimas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. _nuostatomis, todėl jo galiojimas apribojamas iki _____ m. ____________  ___ d.

 

_________________                          ________________                ______________

(vieta)                                               (parašas)                                 (data)

 

Priedai: Atsakingų asmenų galinčių pasirašyti tipo atitikimo sertifikatus, vardai, pavardės ir parašų pavyzdžiai.

__________________

(-1) Išbraukti netinkamą variantą.

(-2) Jei, suteikiant tipo patvirtinimą jis nežinomas, tai šis punktas užpildomas paskutiniame tipo patvirtinimo etape.

(-3) Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5606).

 

2-oji lapo pusė

 

Nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms ir jų variantams tipo patvirtinimas suteikiamas pagal žemiau išvardytus nekomplektinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikatus.

 

1 etapas:

Bazinės transporto priemonės gamintojas:

Tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas šiems variantams:

2 etapas:

Gamintojas:

Tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas šiems variantams:

3 etapas:

Gamintojas:

Tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas šiems variantams:

 

Jei tvirtinamas vienas ar daugiau nekomplektinių variantų variantai, kurie yra komplektiniai ar sukomplektuoti, išvardijami:

 

Komplektinis (-iai) / sukomplektuotas (-i) variantas (-ai):

 

Reikalavimų keliamų patvirtinto nekomplektinio tipo varianto transporto priemonėms, sąrašas. Nurodyti tik tuos subjektus, kuriems išduodami tipo patvirtinimo sertifikatai.

 

Punkto Nr.

Subjektas

Direktyvų numeriai

Paskutiniai pakeitimai

Taikoma variantams

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonių, minimų Taisyklių IX skyriuje, atveju nurodomos išimtys arba išlygos:

 

Direktyvų numeriai

Punkto Nr.

Patvirtinimo būdas ir išimties pobūdis

Taikomos variantams

 

 

 

 

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

4 priedas

 

PRANEŠIMAS APIE TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO REGISTRAVIMĄ Nr. ___________

 

PRANEŠIMAS APIE:

tipo patvirtinimą (-1)

tipo patvirtinimo pratęsimą (-1)

atsisakymą patvirtinti tipą (-1)

tipo patvirtinimo anuliavimą (-1)

TIPUI:

komplektinei transporto priemonei (-1)

sukomplektuotai transporto priemonei (-1)

nekomplektinei transporto priemonei (-1)

transporto priemonei su komplektiniais ir nekomplektiniais variantais (-1)

 

Šis sertifikatas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d.  įsakymo Nr. ______ nuostatomis.

 

Leidimo eksploatuoti numeris:

Tipo patvirtinimo pratęsimo priežastis:

EB tipo patvirtinimo numeris:

0.1. Gamintojas (prekinis gamintojo pavadinimas): ___________________________________

0.2. Tipo pavadinimas: _________________________________________________________

0.2.1. Komercinis pavadinimas (-2): _______________________________________________

0.3. Transporto priemonės tipo identifikavimas, jei pažymėta ant transporto priemonės: ______

0.3.1. VIN kodo vieta transporto priemonėje: _______________________________________

0.4. Transporto priemonės klasė (-3): _______________________________________________

0.5. Komplektinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (-1): _____________

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas-1: _______________________

Nekomplektinės transporto priemonės paskutinio gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (-1):     

Sukomplektuotos transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (-1): ______________

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): _________________________

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad gamintojas pateikė tikslią informaciją apie transporto priemonę ir pridedami tos transporto priemonės tipo bandymo rezultatai.

1. Komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių (-1):

Transporto priemonės tipas atitinka / neatitinka (-1) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. _____ reikalavimus.

2. Nekomplektinių transporto priemonių/variantų (-1):

Transporto priemonės tipas atitinka / neatitinka (-1) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. _____ reikalavimus.

3. Patvirtinimas suteiktas / nesuteiktas / anuliuotas (-1)

4. Patvirtinimas išduodamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro _____ m. ____________  ___ d. įsakymo Nr. ______ nuostatomis, todėl jo galiojimas apribojamas _____ m. ____________  ___ d.

 

_______________                           _____________                       ________________

(vieta)                                           (parašas)                                       (data)

 

Priedai: Atsakingų asmenų galinčių pasirašyti tipo atitikimo sertifikatus, vardai, pavardės ir parašų pavyzdžiai.

 

_________________

(-1) Išbraukti netinkamą variantą.

(-2) Jei, suteikiant tipo patvirtinimą jis nežinomas, tai šis punktas užpildomas paskutiniame tipo patvirtinimo etape.

(-3) Vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 141-5606)

 

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

5 priedas

 

NACIONALINIO TIPO PATVIRTINIMO NUMERIO – LEIDIMO EKSPLOATUOTI NUMERIO (LEN) – STRUKTŪRA

 

1. Nacionalinis tipo patvirtinimo numeris yra sudarytas iš penkių žymenų:

1 žymuo: Lietuvos Respublikos simbolis – LT.

2 žymuo: paskutinio Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo, kuriuo tvirtinamos arba keičiamos Motorinių transporto priemonių priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklės, numerio paskutiniai trys skaičiai.

3 žymuo: transporto priemonės klasė.

4 žymuo: penkių skaitmeninių simbolių kombinacija, kuri nurodo bazinį tipo patvirtinimo numerį. Kombinacija prasideda nuo 00001.

5 žymuo: dviejų skaitmeninių simbolių kombinacija, kuri nurodo konkretaus tipo patvirtinimo pratęsimo eilės numerį. Tvirtinant konkretų tipą numerio kombinacija prasideda nuo 01. Kombinacija 00 rodo, kad tipo patvirtinimas nesikeitė nuo jo suteikimo pradžios.

Visi penki žymenys vienas nuo kito atskiriami simboliu „*“.

2. Pavyzdys: LT*114*N2*00002*01

Ši simbolių kombinacija parodo, kad Inspekcija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3-114 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2006, Nr. 41-1477), N2 klasės transporto priemonei suteikė tipo patvirtinimo numerį 00002, kuris buvo pratęstas vieną kartą.

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

6 priedas

 

SERIJOS PABAIGOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS APRIBOJIMAI

 

Maksimalus Lietuvoje registruojamų komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių, kurios minimos šių Taisyklių 102 punkte, kiekis nustatomas vienu iš šių būdų kurį pasirenka įgaliotoji institucija:

I būdas

Maksimalus vieno tipo transporto priemonių skaičius, kurį galima registruoti Lietuvoje, negali viršyti 10 proc. M1 klasės ir 30 proc. kitų kategorijų bei klasių bendro konkretaus tipo transporto priemonių skaičiaus, įregistruoto praėjusiais metais.

Jeigu atitinkamai 10 proc. ir 30 proc. neviršija 100 vienetų tai didžiausias transporto priemonių skaičius, kurį Inspekcija gali leisti registruoti, neturi viršyti 100 vienetų.

II būdas

Gamintojas ar jo atstovas Inspekcijai pateikia transporto priemonių kurios nebuvo įregistruotos nuolat naudoti, tipo atitikimo sertifikatus, kurie buvo išduoti ir galios mažiausiai tris mėnesius, kol baigsis tipo atitikimo sertifikatų galiojimas dėl atskiros direktyvos įsigaliojimo.

Šios transporto priemonės įregistruojamos per šių Taisyklių 103 punkte nurodytą laikotarpį.

 

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

7 priedas

 

BANDYMŲ REZULTATAI

 

Kiekvienu atveju pateikiant informaciją turi būti aiškiai nurodyta, kuriam variantui ar versijai ji taikoma. Su viena versija gali būti susijęs ne daugiau kaip vienas rezultatas, tačiau leidžiama sujungti keletą vienos versijos blogiausio atvejo rezultatų.

Pastaruoju atveju pranešime turi būti nurodyta, kad prie punktų, pažymėtų (*), pateikiami tik blogiausio atvejo rezultatai.

1. Triukšmo lygio bandymų rezultatai

Patvirtinant taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeriai. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų taip pat nurodomas įgyvendinimo etapas:

 

Variantas / Versija

 

 

 

Judant (dB (A)/E)

 

 

 

Stovint (dB (A)/E)

 

 

 

Variklio sukimosi dažnis (min-1)

 

 

 

 

2. Išmetamų teršalų bandymų rezultatai:

2.1. Motorinių transporto priemonių išmetami teršalai. Nurodykite naujausią keičiantį norminį aktą taikomą patvirtinant. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų taip pat nurodomas įgyvendinimo etapas:

Degalai (1) (dyzelinas, benzinas, LPG, NG, kombinuoti degalai: benzinas / LPG, kombinuoti degalai: benzinas / NG, etanolis ir kt.)

2.1.1. Transporto priemonių išmetamų teršalų I (2) tipo bandymas, bandymų ciklas paleidžiant (užvedant) šaltą variklį:

__________________

(1) Jeigu degalams taikomi apribojimai, nurodykite šiuos apribojimus (pvz., L diapazono ar H diapazono gamtinės dujos).

(2) Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, ir dujiniais degalais, atliekami bandymai su abiejų rūšių degalais. Transporto priemonėse galima naudoti tiek benziną, tiek dujinius degalus, bet jeigu benzino sistema yra skirta avariniams tikslams arba tik užvesti ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, tokios transporto priemonės bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

 

Variantas / Versija

 

 

 

CO

 

 

 

HC

 

 

 

NOx

 

 

 

HC + NOx

 

 

 

Kietosios dalelės

 

 

 

 

2.1.2. II tipo (2) bandymo išmetamų teršalų duomenys, reikalingi techninei apžiurai: II tipas, mažo sukimosi dažnio tuščiosios eigos bandymas

 

Variantas / Versija

 

 

 

CO proc.

 

 

 

Variklio sukimosi dažnis

 

 

 

Variklio alyvos temperatūra

 

 

 

 

II tipas, didelio sukimosi dažnio tuščiosios eigos bandymas

 

Variantas / Versija

 

 

 

CO proc.

 

 

 

Lambda vertė

 

 

 

Variklio sukimosi dažnis

 

 

 

Variklio alyvos temperatūra

 

 

 

 

2.1.3. III tipo bandymo rezultatas:

2.1.4. IV tipo bandymo (garavimo bandymas) rezultatas: ______ g/bandyme

2.1.5. V tipo – ilgaamžiškumo – bandymas

– Ilgaamžiškumo tipas: 80 000 km /100 000 km / netaikoma (1)

– Sutrikimo veiksnys SV: apskaičiuotas / fiksuotas (1)

– Specifikacijos vertė:

CO: _____

HC: _____

NOx: _____

2.1.6. VI tipo – išmetamų teršalų kai aplinkos temperatūra žema – bandymo rezultatas:

 

Variantas / Versija

 

 

 

CO g/km

 

 

 

HC g/km

 

 

 

 

2.1.7. OBD: taip / ne (1)

2.2. Transporto priemonių variklių skleidžiami teršalai.

Nurodomas naujausias keičiantis norminis aktas, taikomas patvirtinant. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų taip pat nurodomas įgyvendinimo etapas:

Degalai (2) (dyzelinas, benzinas, LPG, NG, etanolis ir kt.)

2.2.1. ESC bandymo rezultatai: (3)

 

Variantas / Versija

 

CO (g/kWh)

 

THC (g/kWh)

 

NOx (g/kWh)

 

PT (g/kWh)

 

___________________

(1) Išbraukti, jei netaikoma.

(2) Jeigu degalams taikomi apribojimai, šie apribojimai nurodomi (pvz., L diapazono ar H diapazono gamtinės dujos).

(3) Jeigu taikoma.

 

2.2.2. ELR bandymo rezultatai: (3)

Dūmingumo vertė: ........ m-1

 

2.2.3. ETC bandymo rezultatai: (1)

 

Variantas / Versija

 

CO (g/kWh)

 

THC (g/kWh) (1)

 

NMHC (g/kWh) (1)

 

CH4 (g/kWh) (1)

 

NOx (g/kWh) (1)

 

PT (g/kWh) (1)

 

 

2.3. Dyzelino dūmai

Nurodomas naujausias keičiantis norminis aktas, taikomas patvirtinant. Jeigu norminiame akte numatomi du arba daugiau įgyvendinimo etapų, taip pat nurodomas įgyvendinimo etapas:

2.3.1. Bandymo, atlikto variklio sukimosi dažniui tolygiai didėjant, rezultatai:

 

Variantas / Versija

 

 

 

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1):

 

 

 

Normalus sukimosi dažnis tuščiąja eiga

 

 

 

Didžiausias variklio sukimosi dažnis

 

 

 

Alyvos temperatūra (mažiausia / didžiausia)

 

 

 

 

CO2 emisijos / degalų sąnaudų bandymų rezultatai (1) (2)

Patvirtinant taikomos pagrindinio norminio akto ir naujausio iš dalies keičiančio norminio akto numeriai:

 

Variantas / Versija

 

 

 

Išmestų CO2 masė (miesto sąlygomis) (g/km)

 

 

 

Išmestų CO2 masė (užmiesčio sąlygomis) (g/km)

 

 

 

Išmestų CO2 masė (bendra) (g/km)

 

 

 

Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis) (1/100 km) (3)

 

 

 

Degalų sąnaudos (užmiesčio sąlygomis) (1/100 km) (3)

 

 

 

Degalų sąnaudos (bendros) (1/100 km) (3)

 

 

 

__________________

(1) Jeigu taikoma.

(2) Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, ir dujiniais degalais, atliekami bandymai su abiejų rūšių degalais. Transporto priemonėse galima naudoti tiek benziną, tiek dujinius degalus, bet jeigu benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvesti ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, tokios transporto priemonės bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

(3) Transporto priemonių kurios varomos NG, atveju „1/100 km“ pakeičiamas „m3/100 km“.

 

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

8 priedas

 

SMULKIASERIJINIŲ IR SERIJINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMYBOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

 

A. SMULKIASERIJINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMYBOS APRIBOJIMAI

 

1. Transporto priemonės, kurias per vienerius metus galima užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti Bendrijoje, skaičius neturi viršyti nurodyto lentelėje:

 

Transporto priemonės klasė

Vienetai

M1

1000

M2, M3

0

n1

0

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

 

2. Vieno tipo transporto priemonių, kurias pagal šių Taisyklių V skyriaus reikalavimus per vienerius metus galima užregistruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti vienoje valstybėje narėje (Lietuvos Respublikoje), skaičių nustato Inspekcija, bet tas skaičius negali būti didesnis, negu nurodyta lentelėje:

 

Transporto priemonės klasė

Vienetai

M1

75

M2, M3

250

n1

500

n2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

 

B. SERIJINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMYBOS PABAIGOS APRIBOJIMAI

 

1. Didžiausias komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių, kurios gali būti registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti, skaičius, Lietuvoje vykdant „serijos pabaigimo“ procedūrą, apribojamas vienu iš šių būdų:

1.1. vieno ar kelių tipų transporto priemonių didžiausiasis skaičius M1 klasės transporto priemonėms turi būti ne didesnis kaip 10 proc., o visoms kitoms kategorijoms – ne didesnis kaip 30 proc. visų atitinkamų tipų transporto priemonių, kurios galėjo būti registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti praėjusiais metais Lietuvoje. Jei tie 10 proc. (arba atitinkamai 30 proc.) yra mažiau kaip 100 transporto priemonių Inspekcija gali leisti pradėti eksploatuoti ne daugiau nei 100 transporto priemonių;

1.2. iš bet kokio vieno tipo transporto priemonių galima rinktis tik tas transporto priemones, kurios turi galiojantį atitikties liudijimą, kuris buvo išduotas transporto priemonės pagaminimo dieną arba vėliau ir kuris galiojo bent tris mėnesius po to liudijimo išdavimo dienos, tačiau vėliau nustojo galioti įsigaliojus norminiam aktui.

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

9 priedas

 

DALIŲ AR ĮRANGOS, KURI GALI KELTI RIMTĄ PAVOJŲ SISTEMŲ, BŪTINŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS SAUGUMUI ARBA APLINKĄ TAUSOJANČIAM VEIKIMUI, EKSPLOATAVIMUI, TINKAMOMS BANDYMŲ PROCEDŪROMS, ŽENKLINIMUI IR PAKAVIMUI, TINKAMAM VEIKIMUI, SĄRAŠAS

 

I. DALYS AR ĮRANGA, TURINTI DIDELĘ ĮTAKĄ TRANSPORTO PRIEMONĖS SAUGUMUI

 

Eil. Nr.

Detalės aprašymas

Eksploatavimo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

II. DALYS AR ĮRANGA, TURINČIOS ĮTAKOS TRANSPORTO PRIEMONĖS APLINKĄ TAUSOJANČIAM VEIKIMUI

 

Eil. Nr.

Detalės aprašymas

Eksploatavimo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

10 priedas

 

PAGAL NORMINIUS AKTUS SUTEIKTŲ EB TIPO PATVIRTINIMŲ SĄRAŠAS

 (Spaudas)

 

Sąrašo numeris:

 

Laikotarpis: nuo ___________ iki ___________

 

Tokia informacija pateikiama apie kiekvieną per pirmiau nurodytą laikotarpį suteiktą atsisakytą suteikti ar panaikintą EB tipo patvirtinimą:

 

Gamintojas: _________________________________________________________________

EB tipo patvirtinimo numeris: ___________________________________________________

Pratęsimo priežastis (kai taikoma): _______________________________________________

Gamybinė markė: _____________________________________________________________

Tipas: ______________________________________________________________________

Išdavimo data: _______________________________________________________________

Pirmoji išdavimo data (jei pratęsiama): ____________________________________________

 

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

11 priedas

 

NORMINIŲ AKTŲ, PAGAL KURIUOS GAMINTOJAS ARBA TECHNINĖ TARNYBA GALI NAUDOTI VIRTUALAUS BANDYMO METODUS, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Dalykas

Nuoroda į norminį teisės aktą

Direktyva ar reglamentas

Lygiavertė JT EEK taisyklė (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENDROSIOS SĄLYGOS, KURIAS TURI ATITIKTI VIRTUALAUS BANDYMO METODAI

 

1. Virtualaus bandymo struktūra

Aprašant ir vykdant virtualų bandymą kaip bazinę struktūrą, būtina naudoti tokią schemą: a) tikslas;

b) struktūros modelis;

c) ribinės sąlygos;

d) apkrovos prielaidos;

e) skaičiavimas;

f) įvertinimas;

g) dokumentai.

2. Kompiuterinio modeliavimo ir skaičiavimo pagrindai

2.1. Matematinis modelis

Pareiškėjo pateiktame modeliavimo / skaičiavimo modelyje turi būti atspindėtas transporto priemonės ir (arba) sudėtinės dalies struktūros sudėtingumas, susietas su norminio akto ir jo ribinių sąlygų reikalavimais. Modelis turi būti pateiktas techninei tarnybai.

2.2. Modelio patvirtinimas

Modelis turi būti patvirtintas atsižvelgiant į realias bandymo sąlygas. Turi būti įrodytas modelio rezultatų ir įprastų bandymo procedūrų palyginamumas.

2.3. Dokumentai

Pareiškėjas turi pateikti modeliavimui ir skaičiavimui naudotus duomenis ir pagalbines priemones. Tokie duomenys turi būti tinkamai pagrįsti dokumentais ir laikomi byloje.

 

KONKREČIOS SĄLYGOS, SUSIJUSIOS SU VIRTUALAUS BANDYMO METODAIS

 

Eilės Nr.

Nuoroda į norminį teisės aktą

Bandymo sąlygos ir administracinės nuostatos

Nuoroda (2)

Dalis

 

 

 

 

_________________

(1) Išsamesnė informacija pateikiama IV priedo II dalyje.

(2) Nuoroda daroma į kiekvieną 11 priede nurodytą norminį teisės aktą.

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

12 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONĖS KILMĖS LIUDIJIMAS

 

(Gamintojo deklaracija dėl bazinės / nekomplektinės transporto priemonės,
kuri su atitikties liudijimu nepateikiama)

 

Aš, žemiau pasirašęs, pareiškiu, kad toliau nurodyta transporto priemonė buvo pagaminta mūsų gamykloje ir kad tai yra naujai pagaminta transporto priemonė.

 

0.1. Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas): _______________________________

0.2. Transporto priemonės tipas: _________________________________________________

0.2.1. Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai): __________________________________________

0.3. Tipo identifikavimo priemonės: ______________________________________________

0.6. Transporto priemonės identifikavimo numeris: __________________________________

0.8. Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai): _________________________________________

 

Taip pat tvirtinu, kad pristatyta transporto priemonė atitinka toliau nurodytų norminių teisės aktų reikalavimus:

 

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

Tipo patvirtinimo numeris

Valstybė narė arba Susitariančioji šalis (1), suteikusi tipo patvirtinimą (2)

 

 

 

 

 

________________                      ________________                      ________________

(vieta)                                         (parašas)                                         (data)

 

___________________

(1) Ženevos sutarties Susitariančios Šalys.

(2) Nurodoma, jeigu iš tipo patvirtinimo numerių nustatyti neįmanoma.

_________________


Motorinių transporto priemonių,

priekabų ir šių transporto priemonių

sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo

atlikimo taisyklių

13 priedas

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDĖTINĖS DALYS, KURIŲ TIPŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS PAGAL ATSKIRŲ ES DIREKTYVŲ AR ANALOGIŠKŲ JT EEK TAISYKLIŲ PROCEDŪRAS

 

L kategorijos transporto priemonių sudėtinės dalys ir jas reglamentuojantys techniniai normatyvai:

1 lentelė

Eil. Nr.

Sudėtinės dalys

EB direktyvos

ES JT EEK taisyklės

1

2

3

4

1.

Priemonės, neleidžiančios keisti transporto charakteristikų, kurios turi įtakos saugumui

97/24/EB

 

2.

Degalų bakai

97/24/EB

 

3.

Sukabintuvai

97/24/EB

 

4.

Priemonės oro taršai mažinti

97/24/EB

 

5.

Padangos

97/24/EB

30, 54, 64, 75, 88

6.

Stabdžiai

93/14/EEB

78

7.

Apšvietimas ir šviesos signalizacija

97/24/EB

3, 19,20,37, 38, 50, 56, 57, 72, 76, 82

8.

Garsinė signalizacija

93/30/EEB

28

9.

Galinio vaizdo veidrodžiai

97/24/EB

81

10.

Atramos (išskyrus transporto priemones, turinčias 3 ir daugiau ratų)

93/31/EEB

 

11.

Sergėjimo sistemos

93/33/EEB

62

12.

Stiklai, priekinio stiklo valytuvai, apliejikliai bei šildymas ir apipūtimas triračiuose mopeduose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse su kėbulu

97/24/EB

 

13.

Turėklas keleiviui laikytis dviratėse transporto priemonėse

93/32/EEB

 

14.

Saugos diržai triračiuose mopeduose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse su kėbulu

97/24/EB

16

15.

Spidometras ir odometras motocikluose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse

2000/7/EB

39

16.

Kontrolinės lemputės

93/29/EEB

60

17.

Valdymo įrenginiai

 

60

18.

Apsauginiai šalmai

 

22

19.

Neoriginalūs keičiami duslintuvai

 

92

20.

Katalizatorius

2005/30/EB

 

 

2. M, N ir O kategorijų transporto priemonių sudėtinės dalys ir jas reglamentuojantys techniniai normatyvai:

2 lentelė

Eil. Nr.

Sudėtinės dalys

ES direktyvos

JT EEK taisyklės

1

2

3

4

1.1.

Degalų bakai / Galinė apsauga nuo palindimo po transporto priemone

70/221/EEB

58

1.2.

Vairavimo sistema

70/311/EEB

79

1.3.

Durys, jų spynos ir vyriai

70/387/EEB

11

1.4.

Garsinė signalizacija

70/388/EEB

28

1.5.

Galinio vaizdo veidrodžiai

71/127/EEB

46

1.6.

Pakaitinės stabdžių trinkelės

98/12/EB
 (XV priedas)

90

1.7.

Sergėjimo sistemos

74/61/EEB

18, 97

1.8.

Sėdynės, jų tvirtinimas

74/408/EEB

17, 80

1.9.

Spidometrai

75/443/EEB

39

1.10.

Saugos diržai

76/115/EEB

14

1.11.

Atšvaitai

76/757/EEB

3

1.12.

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai, dienos žibintai

76/758/EEB

7, 87, 91

1.13.

Posūkių rodikliai

76/759/EEB

6

1.14.

Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintai

76/760/EEB

4

1.15.

Artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai

76/761/EEB

1, 5, 8, 20, 31, 37, 98, 99

1.16.

Kaitinimo lemputės

 

2

1.17.

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

19

1.18.

Vilkimo kilpos

77/389/EEB

 

1.19.

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

38

1.20.

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

23

1.21.

Stovėjimo šviesos žibintai

77/540/EEB

77

1.22.

Specialūs įspėjamieji šviesos signalai

 

65

1.23.

Žibintų valymo įrenginiai

 

45

1.24.

Saugos diržai

77/541/EEB

16

1.25.

Kontrolinės lemputės

78/316/EEB

 

1.26.

Priekinio stiklo valytuvai ir apliejikliai

78/318/EEB

 

1.27.

Purvasaugiai

78/549/EEB

 

1.28.

Galvos atlošai

78/932/EEB

17, 25

1.29.

Stiklai

92/22/EEB

43

1.30.

Padangos

92/23/EEB

30, 54, 64, 108, 109

1.31.

Sukabintuvai

94/20/EEB

 

1.32.

Sutrumpintas sukabintuvas

 

102

1.33.

Mechaninių sukabinimo prietaisų detalės

 

55

1.34.

Avarinio sustojimo ženklai

 

27

1.35.

Apsauginiai įrenginiai (bamperiai ir t. t.)

 

42

1.36.

Priekinės apsaugos sistemos nuo palindimo po transporto priemone

2004/40/EB

93

1.37.

Vaikų tvirtinimo sistemos

 

44

1.38.

Keičiami duslintuvai

96/20/EB

59

1.39.

Keičiami katalizatoriai

 

103

1.40.

Lėtaeigių transporto priemonių ir jų priekabų galinis ženklinimas

 

69

1.41.

Ilgų ir sunkiasvorių transporto priemonių galinis ženklinimas

 

70

1.42.

Ilgų ir sunkiasvorių transporto priemonių markiruotės atšvaitai

 

104

1.4.1

Greičio ribotuvai

92/24/EEB

89

1.44.

Suskystintų naftos dujų įranga, naudojama transporto priemonėse

 

67

 

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

14 priedas

 

I. INFORMACINIS APLANKAS L KATEGORIJAI

 

(A4 formatas)

I dalis

 

A. BENDRA INFORMACIJA APIE MOPEDUS, MOTOCIKLUS, TRIRAČIUS IR KETURRAČIUS MOTOCIKLUS

 

0. BENDROJI INFORMACIJA

0.1. Gamintojas (prekybinis gamintojo pavadinimas): .................................................................

0.2. Tipo pavadinimas: .................................................................................................................

0.2.1. Komercinis pavadinimas (jei toks yra): ..............................................................................

0.3. Transporto priemonės identifikavimas, jei pažymėta ant transporto priemonės (1): ...............

0.3.1. VIN kodo vieta transporto priemonėje: .............................................................................

0.4. Transporto priemonės klasė (2): ..............................................................................................

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .......................................................................................

0.5.1. Surinkimo gamyklos (-ų) pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai): ...............................................

0.6. Gamintojo įgaliotojo atstovo, jeigu jis yra, pavadinimas ir adresas: .....................................

0.7. Privalomųjų įrašų vieta ant važiuoklės ir jų pritvirtinimo būdas: ..........................................

0.7.1. Tipo serijos numeris prasideda Nr.: ....................................................................................

0.8.1. Sudėtinės dalies ir atskirųjų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklo vieta ir pritvirtinimo būdas:  

 

1. TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDROJI KONSTRUKCIJA

1.1. Transporto priemonės fotografijos ir (arba) brėžiniai: ...........................................................

1.2. Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį: ..............................................................

1.2.1. Ratų bazė: ..........................................................................................................................

1.3. Ašių ir ratų skaičius (tam tikrais atvejais -vikšrinės važiuoklės arba vikšro juostų skaičius):

1.4. Variklio padėtis ir jo agregatų išdėstymas: ...........................................................................

1.5. Sėdimųjų vietų skaičius: ........................................................................................................

1.6. Reduktoriaus išėjimo veleno padėtis atsižvelgiant į varantįjį veleną – iš kairės arba dešinės (3)

1.6.1. Transporto priemonė įrengta taip, kad būtų tinkama dešiniąja arba kairiąja važiuojamosios dalies juosta vykstančiam kelių eismui (3)

 

2. MASĖS (7) (kg)

2.0. Nepakrautos transporto priemonės masė (6) (8): ......................................................................

2.1. Paruoštos eksploatacijai transporto priemonės masė (6): ........................................................

2.1.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: ...................................................................................

2.2. Paruoštos eksploatacijai transporto priemonės masė su vairuotoju (6): ...................................

2.2.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: ...................................................................................

2.3. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė, nurodyta gamintojo: ..

2.3.1. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: ...................................................................................

2.3.2. Techniškai leistina maksimali masė ant kiekvienos ašies: ...................................................

2.4. Į kokią didžiausią įkalnę transporto priemonė gali pradėti važiuoti esant gamintojo nurodytai techniškai leistinai maksimaliai pakrautos transporto priemonės masei: .....................................................................

2.5. Techniškai leistina maksimali velkama masė: ........................................................................

2.6. Techniškai leistina maksimali junginio masė: ........................................................................

 

3. VARIKLIS (9)

3.0. Gamintojas: ...........................................................................................................................

3.1. Modelis: ................................................................................................................................

3.1.1. Gamintojo variklio kodas (variklio identifikatorius): .........................................................

3.1.2. Variklio numerio vieta (atitinkamais atvejais): ...................................................................

3.2. Vidaus degimo variklis

3.2.1. Techninės variklio charakteristikos

3.2.1.1. Veikimo principas: priverstinio uždegimo/degimo suspaudimu, keturių taktų/dviejų taktų (1)

3.2.1.2. Cilindrų skaičius, jų išdėstymas ir uždegimo seka: .........................................................

3.2.1.2.1. Cilindro skersmuo: ...........................mm (10)

3.2.1.2.2. Stūmoklio eiga: .............................. mm (10)

3.2.1.3. Darbinis cilindro tūris (3): .................... cm3

3.2.1.4. Suspaudimo laipsnis (7): ...................................................................................................

3.2.1.5. Cilindrų bloko, stūmoklio (-ių), stūmoklio žiedų ir cilindro (-ų) brėžiniai: .....................

3.2.1.6. Variklio tuščia eiga normaliomis eksploatacijos sąlygomis: ............ min-1 (nurodyti toleranciją)

3.2.1.7. Didžiausia variklio galia .............. kW, kai apsisukimai .............. min-1

3.2.1.8. Didžiausias naudingasis sukimo momentas: ............ Nm, kai ............. min-1

3.2.2. Degalai: dyzeliniai degalai/mišinys/suskystintos naftos dujos/kiti (3)

3.2.3. Kuro bakas

3.2.3.1. Didžiausia talpa (7): ..........................................................................................................

3.2.3.2. Bako brėžinys, kuriame išvardytos naudotos medžiagos: ...............................................

3.2.3.3. Brėžiniai, aiškiai nurodantys bako padėtį transporto priemonėje: ...................................

3.2.3.4. Sumontuoto kuro bako patvirtinimo numeris: .................................................................

3.2.4. Kuro padavimas

3.2.4.1. Karbiuratorius: taip/ne (3)

3.2.4.1.1. Modelis (-iai): ...............................................................................................................

3.2.4.1.2. Tipas (-ai): ....................................................................................................................

3.2.4.1.3. Sumontuotų karbiuratorių skaičius: ..............................................................................

3.2.4.1.4. Nustatymai (7)

t. y.

3.2.4.1.4.1. Difuzoriaus: ...............................................................................................................

3.2.4.1.4.2. Lygio, plūdės kameroje: ............................................................................................

3.2.4.1.4.3. Degalų debito: ...........................................................................................................

3.2.4.1.4.4. Plūdinio vožtuvo adatos: ..........................................................................................

arba

3.2.4.1.4.5. Degalų diagrama, priklausanti nuo oro srauto ir režimo nustatymo, kurie yra privalomi siekiant užtikrinti, kad ta diagrama būtų išlaikoma: ..................................................................................................

3.2.4.1.5. Šalto variklio paleidimo sistema: rankinė/automatinė (3)

3.2.4.1.5.1. Veikimo principas (-ai): .............................................................................................

3.2.4.2. Kuro įpurškimas (tik degimo suspaudimu atveju): taip/ne (3)

3.2.4.2.1. Sistemos aprašymas: .....................................................................................................

3.2.4.2.2. Darbo principas: tiesioginis įpurškimas/forkamera/sukūrinė kamera (3)

3.2.4.2.3. Degalų siurblys

arba:

3.2.4.2.3.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.4.2.3.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

arba

3.2.4.2.3.3. Didžiausias degalų debitas (7): .................. mm3 /per vieną siurblio apsisukimą ar ciklą kai jo sukimosi greitis ............... min-1, arba parametrų grafikas: ..........................................................................

3.2.4.2.3.4. Įpurškimo paankstinimas (7): ......................................................................................

3.2.4.2.3.5. Įpurškimo paankstinimo kampas (7): ..........................................................................

3.2.4.2.3.6. Etalonavimo metodas: bandymų stende/variklyje (3)

3.2.4.2.4. Reguliatorius

3.2.4.2.4.1. Tipas: .........................................................................................................................

3.2.4.2.4.2. Momentas, kada nutraukiamas degalų tiekimas

3.2.4.2.4.2.1. Momentas, kada esant apkrovai nutraukiamas degalų tiekimas: .......min-1

3.2.4.2.4.2.2. Momentas, kada nesant apkrovai nutraukiamas degalų tiekimas: .......min-1

3.2.4.2.4.3. Variklio tuščia eiga: ..............min-1

3.2.4.2.5. Įpurškimo sistemos vamzdynas

3.2.4.2.5.1. Ilgis: ............... mm

3.2.4.2.5.2. Vidinis vamzdelių skersmuo: ................mm

3.2.4.2.6. Purkštuvas (-ai)

arba

3.2.4.2.6.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.4.2.6.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

arba

3.2.4.2.6.3. Atidarymo slėgis (7): ............ kPa arba parametrų grafikas (7): ....................................

3.2.4.2.7. Šalto variklio paleidimo sistema (jeigu ji yra)

arba

3.2.4.2.7.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.4.2.7.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

arba

3.2.4.2.7.3. Aprašymas: ................................................................................................................

3.2.4.2.8. Antrinis variklio paleidimo įtaisas (jeigu jis yra)

arba

3.2.4.2.8.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.4.2.8.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

arba

3.2.4.2.8.3. Sistemos aprašymas: ..................................................................................................

3.2.4.3. Kuro įpurškimas (tik priverstinio uždegimo atveju): taip/ne

arba

3.2.4.3.1. Sistemos aprašymas: .....................................................................................................

3.2.4.3.2. Darbo principas: įpurškimas į įleidimo kolektorių (viename/keliuose taškuose) (3) /tiesioginis įpurškimas/kitoks (apibrėžiamas įpurškimo tipas) (3): ....................................................................

arba

3.2.4.3.2.1. Kuro siurblio modelis (-iai): ......................................................................................

3.2.4.3.2.2. Kuro siurblio tipas (-ai): ............................................................................................

3.2.4.3.3. Purkštuvai: atidarymo slėgis (7): ........................ kPa arba parametrų grafikas (7):

......................................................................................................................................................

3.2.4.3.4. Įpurškimo paankstinimas: .............................................................................................

3.2.4.3.5. Šalto variklio paleidimo sistema

3.2.4.3.5.1. Veikimo principas (-ai): .............................................................................................

3.2.4.3.5.2. Veikimo/nustatymo ribos (3) (7): ..................................................................................

3.2.4.4. Kuro siurblys: taip/ne (3)

3.2.5. Elektros įranga

3.2.5.1. Nominali įtampa: ...........V, teigiamas/neigiamas polius (3)

3.2.5.2. Generatorius

3.2.5.2.1. Tipas: ............................................................................................................................

3.2.5.2.2. Nominali galia: ......................W

3.2.6. Uždegimas

3.2.6.1. Modelis (-iai): ..................................................................................................................

3.2.6.2. Tipas (-ai): .......................................................................................................................

3.2.6.3. Veikimo principas: ..........................................................................................................

3.2.6.4. Uždegimo paankstinimo kampas arba nustatytas uždegimo suveikimo momentas (7):

......................................................................................................................................................

3.2.6.5. Statinis uždegimo paankstinimo nustatymas (7): ............. iki stūmokliui pasiekiant viršutinį rimties tašką

3.2.6.6. Srovės pertraukiklio kontaktų tarpelis (7): .................... mm

3.2.6.7. Srovės pertraukiklio kontaktų sujungimo kampas (7): .................... laipsniais

3.2.6.8. Radijo trukdžių slopinimo įranga: ...................................................................................

3.2.6.8.1. Radijo trukdžių slopinimo įrangos terminija ir brėžiniai: .............................................

3.2.6.9. Nurodoma nuolatinės srovės vardinės varžos vertė ir turinčių varžą uždegimo grandinės laidininkų vardinė metro ilgio laidininko varža: .........................................................................................................

3.2.7. Aušinimo sistema: (hidraulinė/orinė) (3)

3.2.7.1. Vardiniai variklio temperatūrą reguliuojančio įtaiso suveikimo nuostatai: ......................

3.2.7.2. Skystis

3.2.7.2.1. Skysčio tipas: ...............................................................................................................

3.2.7.2.2. Cirkuliacinis (-iai) siurblys (-iai): taip/ne (3)

3.2.7.3. Oras

3.2.7.3.1. Ventiliatorius: taip/ne (3)

3.2.8. Maitinimo sistema

3.2.8.1. Slėgio sužadintuvas: taip/ne (3)

3.2.8.1.1. Modelis (-iai): ...............................................................................................................

3.2.8.1.2. Tipas (-ai): ....................................................................................................................

3.2.8.1.3. Sistemos aprašymas (didžiausias pripūtimo slėgis ................ kPa, slėgio sužadintuvo sklendė (tam tikrais atvejais)

3.2.8.2. Tarpinis aušintuvas: yra/nėra (3)

3.2.8.3. Įleidimo kolektoriaus ir pagalbinių jo įtaisų aprašymas ir brėžiniai (padidinto dujų slėgio ertmė, kaitinimo įtaisas, papildomi oro ėmikliai ir t. t.): ..........................................................................................

3.2.8.3.1. Įleidimo kolektoriaus aprašymas (brėžiniai ir/arba nuotraukos): ..................................

3.2.8.3.2. Oro filtras, brėžiniai: ....................................................................................................

arba

3.2.8.3.2.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.8.3.2.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

3.2.8.3.3. Siurbiamo oro triukšmo duslintuvas: ............................................................................

arba

3.2.8.3.3.1. Modelis (-iai): ............................................................................................................

3.2.8.3.3.2. Tipas (-ai): .................................................................................................................

3.2.9. Dujų išmetimo sistema

3.2.9.1. Visos dujų išmetimo sistemos brėžinys: ..........................................................................

3.2.10. Mažiausias įleidimo ir išleidimo angų skersmuo: .............................................................

3.2.11. Įleidimo sistema arba lygiavertės sistemos duomenys

3.2.11.1. Didžiausia vožtuvo eiga, atidarymo ir uždarymo kampai atsižvelgiant į viršutinį ir apatinį rimties taškus ar kitų galimų sistemų veikimo duomenų nustatymas: .....................................................................

3.2.11.2. Pamatinė sritis ir/arba reguliavimo diapazonai (3):

3.2.12. Priemonė, mažinanti oro taršą

3.2.12.1. Karterio dujų filtras, tik keturių taktų varikliams (aprašymas ir brėžiniai): ...................

3.2.12.2. Papildomi oro taršą mažinantys prietaisai (jei tokie yra ir jei jie nėra minimi kituose punktuose):

3.2.12.2.1. Katalizatorius: taip/ne (3)

3.2.12.2.1.1. Katalizatorių ir elementų skaičius: ..........................................................................

3.2.12.2.1.2. Katalizatoriaus (-ių) matmenys, forma ir tūris: ........................................................

3.2.12.2.1.3. Katalizinio poveikio tipas: .......................................................................................

3.2.12.2.1.4. Bendras brangiųjų metalų kiekis: ............................................................................

3.2.12.2.1.5. Santykinė koncentracija: .........................................................................................

3.2.12.2.1.6. Užpildas (struktūra ir medžiaga): ............................................................................

3.2.12.2.1.7. Narvelių kiekis porėtos struktūros katalizinio užpildo skerspjūvio centimetre: ......

3.2.12.2.1.8. Katalizatoriaus (-ių) korpuso tipas: .........................................................................

3.2.12.2.1.9. Katalizatoriaus (-ių) padėtis (vieta ir etaloninis atstumas išmetamųjų dujų vamzdyne):          

3.2.12.2.2. Deguonies jutiklis: taip/ne (3)

3.2.12.2.2.1. Tipas: .......................................................................................................................

3.2.12.2.2.2. Padėtis: ....................................................................................................................

3.2.12.2.2.3. Valdymo intervalas: ................................................................................................

3.2.12.2.3. Oro įpurškimas: taip/ne (3)

3.2.12.2.3.1. Tipas (impulsinis pūtimas, oro siurblys ir t. t): .........................................................

3.2.12.2.4. Išmetamųjų dujų recirkuliacija: taip/ne (3)

3.2.12.2.4.1. Charakteristikos (srautas ir t. t.): .............................................................................

3.2.12.2.5. Kitos sistemos (aprašymas ir veikimas): .....................................................................

3.2.13. Absorbcijos koeficiento vieta (tik degimo suspaudimu atveju): ......................................

3.3. Elektrinis traukos variklis

3.3.1. Tipas (apvija, įkrovimas): ...................................................................................................

3.3.1.1. Maksimalus valandinis galingumas (12): .................kW

3.3.1.2. Darbinė įtampa: .................V

3.3.2. Akumuliatorius

3.3.2.1. Akumuliatorių skaičius: ...................................................................................................

3.3.2.2. Masė: ................ kg

3.3.2.3. Talpa: ..................Ah

3.3.2.4. Padėtis: ............................................................................................................................

3.4. Kiti varikliai arba variklių deriniai (tiksli informacija apie tų variklių dalis): ........................

3.5. Gamintojo nustatytos aušinimo sistemos temperatūros

3.5.1. Aušinimas skysčiu

3.5.1.1. Didžiausia temperatūra išleidimo angoje: .............. C

3.5.2. Aušinimas oru

3.5.2.1. Atskaitos taškas: .............................................................................................................

3.5.2.2. Didžiausia temperatūra atskaitos taške: ................ C

3.6. Tepimo sistema

3.6.1. Sistemos aprašymas: ...........................................................................................................

3.6.1.1. Alyvos bakelio padėtis (jeigu jis yra): .............................................................................

3.6.1.2. Tiekimo sistema: (siurblys/įpurškimas į įleidimo sistemą/sumaišytas su degalais ir t. t.) (3):

3.6.2. Tepimo medžiagos sumaišytos su degalais

3.6.2.1. Tepimo medžiagų ir degalų dalis, nurodyta procentais: ..................................................

3.6.3. Alyvos aušintuvas: taip/ne (3)

3.6.3.1. Brėžinys (-iai): .................................................................................................................

arba

3.6.3.1.1. Modelis (-iai): ...............................................................................................................

3.6.3.1.2. Tipas (-ai): ....................................................................................................................

 

4. TRANSMISIJA (5)

4.1. Transmisijos sistemos brėžinys: .............................................................................................

4.2. Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t): ......................................................................

4.3. Sankaba (tipas): .....................................................................................................................

4.4. Pavarų dėžė

4.4.1. Tipas (automatinė/mechaninė) (3)

4.4.2. Pavaros perjungiamos: ranka/koja (3)

4.5. Perdavimo skaičiai

 

N

R1

R2

R3

Rt

Mažiausia nepertraukiama belaipsnė pavara

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

Didžiausia nepertraukiama belaipsnė pavara

 

 

 

 

Atbulinės eigos pavara

 

 

 

 

N = perdavimo skaičius.

R1 = pirminis perdavimo skaičius (variklio sukimosi greičio ir pirminio pavarų dėžės veleno sukimosi greičio santykis).

R2 = antrinis perdavimo skaičius (pirminio pavarų dėžės veleno sukimosi greičio ir jos antrinio veleno sukimosi greičio santykis).

R3 = galutinės pavaros perdavimo skaičius (pavarų dėžės išėjimo veleno sukimosi greičio ir varančiųjų ratų sukimosi greičio santykis).

Rt = bendras perdavimo skaičius.

 

4.5.1. Trumpas transmisijai naudojamų elektrinių ir/arba elektroninių sudėtinių dalių aprašymas:   

4.6. Didžiausias transporto priemonės greitis ir pavara, kurią įjungus transporto priemonė važiuoja tuo greičiu (km/h) (6): ..................................................................................................................................................

4.7. Spidometras

4.7.1. Modelis (-iai): .....................................................................................................................

4.7.2. Tipas (-ai): ..........................................................................................................................

4.7.3. Visos sistemos nuotraukos ir / arba brėžiniai

4.7.4. Rodomo greičio intervalas: ................................................................................................

4.7.5. Leistinoji spidometro matavimo įtaiso nuokrypa: ..............................................................

4.7.6. Techninė spidometro konstanta: ........................................................................................

4.7.7. Pavaros mechanizmo veikimo metodas ir mechanizmo aprašymas: ...................................

4.7.8. Bendras pavaros mechanizmo perdavimo skaičius: ...........................................................

 

5. AŠYS

5.1. Pakabos mazgų brėžinys: ......................................................................................................

5.1.1. Trumpas pakaboje naudojamų elektrinių ir / arba elektroninių sudėtinių dalių aprašymas: ....

5.1.2. Padangos (kategorija, matmenys ir didžiausia apkrova) ir ratlankiai (etaloninis tipas):

......................................................................................................................................................

5.2.1. Vardinis padangų skersmuo: ..............................................................................................

5.2.2. Gamintojo rekomenduotas padangų slėgis: .................kPa

5.2.3. Padangų/ratų deriniai: ........................................................................................................

5.2.4. Mažiausios greičio kategorijos simbolis, atitinkantis didžiausią projektinį transporto priemonės greitį: .       

5.2.5. Mažiausias krovumo rodiklis esant didžiausiai kiekvienos padangos apkrovai: ................

5.2.6. Transporto priemonės pobūdį atitinkančios naudojimo kategorijos: ..................................

 

6. VAIRAVIMO SISTEMA

6.1. Vairo pavara ir valdymas

6.1.1. Pavaros tipas: .....................................................................................................................

6.1.2. Trumpas vairo įrenginyje naudojamų elektrinių ir / arba elektroninių sudėtinių dalių aprašymas:       

 

7. STABDŽIAI

7.1. Stabdžių sistemos schema: ....................................................................................................

7.2. Priekiniai ir galiniai stabdžiai, diskiniai ir / arba būgniniai (3)

7.2.1. Modelis (-iai): .....................................................................................................................

7.2.2. Tipas (-ai): ..........................................................................................................................

7.3. Stabdžių sistemos sudėtinių dalių brėžinys

7.3.1. Trinkelės ir / arba jų antdėklai (3)

7.3.2. Įdėklai ir / arba trinkelių antdėklai (Nurodomas modelis, medžiagos rūšis arba identifikavimo ženklas/ (3):   

7.3.3. Stabdžių svirtys ir / arba pedalai (3): ....................................................................................

7.3.4. Stabdžių skysčio rezervuarai (jeigu jų yra): ........................................................................

7.4. Kiti įtaisai (jeigu yra): brėžinys ir aprašymas

7.5. Trumpas stabdžių sistemoje naudojamų elektrinių ir / arba elektroninių sudėtinių dalių aprašymas:     

 

8. APŠVIETIMAS IR ŠVIESOS SIGNALIZACIJA

8.1. Visų įtaisų sąrašas (nurodomas jų skaičius, modelis (-iai), tipas (-ai), sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas (-ai), priekinių žibintų tolimųjų šviesų stiprumas, spalva, atitinkamos signalinės lemputės): ..........

8.2. Apšvietimo ir šviesos signalizacijos schema: .........................................................................

8.3. Avarinės signalizacijos žibintai (jeigu sumontuoti): ..............................................................

8.4. Papildomi, specialios paskirties transporto priemonėms, nustatyti reikalavimai: ..................

8.5. Trumpas apšvietimo ir šviesos signalizacijos sistemoje naudojamų elektrinių ir / arba elektroninių sudėtinių dalių aprašymas: ....................................................................................................................................

 

9. ĮRANGA

9.1. Sukabintuvas (jeigu toks yra)

9.1.1. Tipas: kablys/žiedas/kitoks įtaisas (3)

9.1.2. Nuotraukos ir / arba brėžiniai, kuriuose nurodyta sukabintuvo padėtis ir konstrukcija: ....

......................................................................................................................................................

9.2. Valdymo, signalinių įtaisų ir indikatorių išdėstymas bei identifikavimas

9.2.1. Nuotraukos ir / arba brėžiniai, kuriuose nurodytas simbolių valdymo, signalinių įtaisų ir indikatorių išdėstymas: ......................................................................................................................................................

9.3. Privalomieji įrašai

9.3.1. Nuotraukos ir / arba brėžiniai, kuriuose nurodyta privalomųjų įrašų ir važiuoklės numerio padėtis:   

9.3.2. Oficialiosios įrašų dalies nuotraukos ir / arba jos brėžiniai (su nurodytais matmenimis): ...

......................................................................................................................................................

9.3.3. Važiuoklės numerio nuotraukos ir / arba jo brėžiniai (su nurodytais matmenimis): ...........

9.4. Įtaisas (-ai), apsaugantis (-ys) nuo neleistino transporto priemonės naudojimo

9.4.1. Įtaiso (-ų) tipas (-ai)

9.4.2. Trumpas naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) aprašymas: .................................................................

9.5. Garsinės signalizacijos įtaisas (-ai)

9.5.1. Trumpas naudojamo (-ų) įtaiso (-ų) aprašymas ir jo (jų) paskirtis: .....................................

9.5.2. Modelis (-iai): .....................................................................................................................

9.5.3. Tipas (-ai): ..........................................................................................................................

9.5.4. Sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas: ........................................................................

9.5.5. Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) parodyta garsinės signalizacijos įtaiso (-ų) padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją: ................................................................................................................

9.5.6. Būdas, kuriuo yra pritvirtintas (-i) garsinės signalizacijos įtaisas (-ai), detalės, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios tas (tie) įtaisas (-ai) yra pritvirtintas (-i):

9.6. Galinio valstybinio ženklo vieta (jeigu reikią nurodomi variantai; tam tikrais atvejais galima naudoti brėžinius): ......................................................................................................................................................

9.6.1. Plokštumos polinkio kampas atsižvelgiant į vertikalę: .......................................................

 

B. INFORMACIJA TIK APIE DVIRAČIUS MOPEDUS IR MOTOCIKLUS

 

1. ĮRANGA

1.1. Galinio vaizdo veidrodis (-džiai) (prašome apie kiekvieną galinio vaizdo veidrodį pateikti šią informaciją)

1.1.1. Modelis: .............................................................................................................................

1.1.2. Sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas: ........................................................................

1.1.3. Variantas: ...........................................................................................................................

1.1.4. Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) parodyta galinio vaizdo veidrodžio (-ių) padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją: ................................................................................................................

1.1.5. Tiksli informacija apie veidrodžio (-džių) tvirtinimą, įskaitant tą transporto priemonės dalį, prie kurios yra pritvirtintas (-i) veidrodis (-džiai): ................................................................................................

1.2. Stovas

1.2.1. Tipas: vidurinis ir / arba šoninis (3)

1.2.2. Brėžinys, kuriame parodyta stovo (-ų) padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją:     

1.3. Priemonės motociklo priekabai pritvirtinti (kai taikoma): .....................................................

1.3.1. Nuotraukos ir / arba brėžiniai, kuriuose parodyta padėtis ir konstrukcija: .........................

1.4. Turėklas keleiviui

1.4.1. Tipas: diržas ir/arba rankena (3)

1.4.2. Nuotraukos ir arba brėžiniai, kuriuose parodyta padėtis: ...................................................

1.5. Pedalus turinčių mopedų ir, jeigu taikomas Direktyvos 97/24/EB 3 skyriaus I priedo 3.5 punktas, priemonių kurių buvo imtasi saugai užtikrinti, aprašymas: ............................................................................

1.6. Direktyvos 97/24/EB 7 skyriuje nurodytos lentelės tipas ir vieta: ........................................

 

C. INFORMACIJA TIK APIE TRIRAČIUS MOPEDUS, TRIRAČIUS IR KETURRAČIUS MOTOCIKLUS

 

1. MASĖ IR GABARITAI (kg ir mm)

(Jei būtina, reikalingi ir brėžiniai)

1.1. Matmenys, kurių reikia laikytis gaminant važiuokles be kėbulo

1.1.1. Ilgis: ...................................................................................................................................

1.1.2. Plotis: .................................................................................................................................

1.1.3. Nepakrautos transporto priemonės aukštis: ........................................................................

1.1.4. Priekinė iškyša: ...................................................................................................................

1.1.5. Galinė iškyša: .....................................................................................................................

1.1.6. Rėminės transporto priemonės ribinė svorio centro padėtis: ..............................................

1.2. Masės (18)

1.2.1. Didžiausia gamintojo nurodyta naudingoji apkrova: .........................................................

2. Įranga

2.1. Kėbulas

2.1.1. Kėbulo tipas: ......................................................................................................................

2.1.2. Bendras vidinės kėbulo dalies konstrukcijos detalių brėžinys pagal mastelį: ....................

2.1.3. Bendras išorinės kėbulo dalies konstrukcijos detalių brėžinys pagal mastelį: ....................

2.1.4. Gamybos būdai ir naudotos medžiagos: ............................................................................

2.1.5. Durys keleiviams, durų užraktai ir vyriai: ..........................................................................

2.1.6. Durų išdėstymas, matmenys, durų atidarymo kryptis ir didžiausias jų atidarymo kampas:    

2.1.7. Durų užraktai ir vyriai bei jų padėtis duryse: .....................................................................

2.1.8. Techninis durų užraktų ir vyrių aprašymas: ........................................................................

2.2. Priekiniai stiklai ir kiti įstiklinimai

2.2.1. Priekinis stiklas

2.2.1.1. Naudotos medžiagos: ......................................................................................................

2.2.2. Kiti įstiklinimai

2.2.2.1. Naudotos medžiagos: ......................................................................................................

2.3. Priekinio stiklo valytuvas (-ai)

2.3.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais): .......................................

2.4. Priekinio stiklo apliejiklis (-iai)

2.4.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais): .......................................

2.5. Ledo nutirpdymas ir aprasojimo pašalinimas

2.5.1. Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais): .......................................

2.6. Galinio vaizdo veidrodis (-džiai) (prašome apie kiekvieną galinio vaizdo veidrodį pateikti tokią informaciją)

2.6.1. Modelis: .............................................................................................................................

2.6.2. Tipo patvirtinimo ženklas: ..................................................................................................

2.6.3. Variantas: ...........................................................................................................................

2.6.4. Brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) parodyta galinio vaizdo veidrodžio (-ių) padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją: ................................................................................................................

2.6.5. Išsami informacija apie galinio vaizdo veidrodžio (-džių) tvirtinimo būdą įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios yra pritvirtintas (-i) galinio vaizdo veidrodis (-džiai): ..................

2.7. Sėdynės

2.7.1. Sėdynių skaičius: ................................................................................................................

2.7.2. Sėdynių padėtis: .................................................................................................................

2.7.3. Sėdynės atskaitos taško koordinatės arba brėžinys (11)

2.7.3.1. Vairuotojo sėdynė: ..........................................................................................................

2.7.3.2. Kitos sėdynės: .................................................................................................................

2.7.4. Numatytas sėdynės atlošo polinkio kampas

2.7.4.1. Vairuotojo sėdynė: ..........................................................................................................

2.7.4.2. Kitos sėdynės: .................................................................................................................

2.7.5. Sėdynės reguliavimo intervalas, jeigu būtina

2.7.5.1. Vairuotojo sėdynė: ..........................................................................................................

2.7.5.2. Kitos sėdynės: .................................................................................................................

2.8. Keleiviams skirtų vietų šildymo sistema (kai taikoma)

2.8.1. Trumpas transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu tai sistemai naudojama aušinimo skysčio šiluma: ..............................................................................................................

2.8.2. Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu tai sistemai naudojama aušinimo oro arba išmetamųjų dujų šilumą įskaitant:

2.8.2.1. Bendrąjį šildymo sistemos brėžinį, kuriame nurodyta jos padėtis transporto priemonėje (ir garsą slopinančių įtaisų išdėstymas (įskaitant taškus, kuriuose vyksta šilumos mainai)): .........................................

2.8.2.2. Bendrąjį išmetamųjų dujų šilumą naudojančios sistemos šilumokaičio arba dalių kuriose vyksta tie šilumos mainai (šildymo sistemų, kuriose naudojama variklio aušinimo oro šiluma), brėžinį: ..................

2.8.2.3. Šilumokaičio arba dalių kuriose vyksta šilumos mainai, pjūvį, kuriame nurodomas sienelių storis, naudotos medžiagos ir techninės jų paviršiaus charakteristikos:

2.8.2.4. Techninės gamybos metodų sąlygas ir techninių kitų pagrindinių šildymo sistemos dalių pavyzdžiui, ventiliatoriaus, duomenis: ............................................................................................................

2.9. Saugos diržai

2.9.1. Saugos diržų skaičius ir jų padėtis, kartu nurodant sėdynes, prie kurių tuos saugos diržus galima sumontuoti: ......................................................................................................................................................

 

D/P

Visos sudėtinės dalies tipo

Variantas (jeigu jis yra) patvirtinimo ženklas

________________

D = vairuotojo pusėje

P = priekyje sėdinčio vairuotojo pusėje

 

Priekinės sėdynės

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Galinės sėdynės

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Vidurinės galinės ir priekinės sėdynės

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Specialūs įtaisai (pavyzdžiui: sėdynės aukščio įtaisas, avarijos vyksmo metu saugos diržą suveržiantis ir jo palaidumą mažinantis papildomas arba integruotas įtaisas ir t. t.)

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

2.10. Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

2.10.1. Tvirtinimo įtaisų skaičius ir padėtis: .................................................................................

2.10.2. Kėbulo nuotraukos ir / arba brėžiniai, kuriuose nurodyta tikroji, tinkama tvirtinimo įtaisų padėtis ir jų matmenys kartu su sėdynės atskaitos tašku: ................................................................................

2.10.3. Tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių prie kurių tie įtaisai pritvirtinti, brėžiniai (kartu nurodoma naudotų medžiagų rūšis): ............................................................................................

 

2.10.4. Saugos diržų (*) tipų, kuriuos transporto priemonėje leista pritaisyti prie tvirtinimo įtaisų ženklinimas:

 

 

 

 

 

 

Tvirtinimo įtaisų padėtis

 

 

 

 

 

Transporto priemonės konstrukcija

Sėdynės konstrukcija

Priekinės sėdynės

 

 

 

 

 

 

Dešinioji sėdynė

 

 

{

išoriniai

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

vidiniai

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

Vidurinė sėdynė

 

 

{

kairieji

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

dešinieji

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

Kairioji sėdynė

 

 

{

išoriniai

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

vidiniai

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

Galinė sėdynė

 

 

 

 

 

 

Dešinioji sėdynė

 

 

{

išoriniai

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

vidiniai

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

Vidurinė sėdynė

 

 

{

kairieji

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

dešinieji

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

Kairioji sėdynė

 

 

{

išoriniai

 

 

{

apatiniai tvirtinimo įtaisai

vidiniai

 

 

viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

 

 

 

(*) „A“: taip ženklinamas trijuose taškuose pritvirtintas saugos diržas.

„B“: taip ženklinamas per juosmenį užsisegamas saugos diržas.

„S“: taip ženklinamas specialaus tipo saugos diržas (šiuo atveju pateikiama konkreti informacija apie tų tiriamų tipų pobūdį).

„Ar“, „Br“ arba „Sr“: taip ženklinamas saugos diržas, kuris turi inercijos būgną.

„Are“, „Bre“ ir „Sre“: taip ženklinamas saugos diržas, kurio bent vienas tvirtinimo įtaisas turi inercijos būgną ir energiją sugeriantį įtaisą.

 

2.10.5. Konkretaus tipo saugos diržo, kurio vienas tvirtinimo įtaisas yra pritvirtintas prie sėdynės atlošo arba kuris turi energiją naudojantį įtaisą: ......................................................................................................

 

Išnašos

 

(1) Jei tipą identifikuoja atskiri simboliai, kurie nėra svarbūs aprašant transporto priemonės, sudėtinės dalies ar sistemos tipus šiame informaciniame pakete, tokie simboliai dokumentacijoje turi būti pakeičiami į simbolį „?“ (pvz.: ABC??123??).

(2) Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606).

(3) Išbraukti netinkamą variantą (pasitaiko atvejų kai nieko nereikia išbraukti. Tuo atveju galimi keli variantai).

(4) Vertė apvalinama iki arčiausio cm3 (?pi = 3,1416).

(5) Kiekvienam variantui turi būti pateikiamas smulkus aprašymas.

(6) Leidžiama 5 % tolerancija.

(7) Nurodoma (-os) leistinoji (-osios) nuokrypa (-os).

(8) 1. Nepakrautos transporto priemonės masė – tai normaliu būdu eksploatuoti parengtos transporto priemonės, turinčios toliau išvardytą įrangą masė:

– papildomą įrangą, kad transporto priemonę būtų galima naudoti pirmiau minėtu būdu,

– visą elektros įrangą, įskaitant gamintojo pateiktus apšvietimo, šviesos ir signalizavimo įtaisus,

– pagal parengtos naudoti transporto priemonės masės matavimo teisės aktus privalomus įrankius ir įtaisus,

– atitinkamą kiekį skysčių, kurie yra būtini tinkamam visų sudėtinių transporto priemonės dalių veikimui užtikrinti,

NB: degalai ir degalų/alyvos mišinys nėra pridedami prie pirmiau minėto skysčių kiekio, tačiau turi būti pridėti kiti skysčiai, pavyzdžiui, akumuliatorių baterijos rūgštis, hidraulinės ir aušinimo sistemų skysčiai bei variklio alyva.

2. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė: nepakrautos transporto priemonės masė, prie kurios pridedama šių sudėtinių dalių masė:

– degalų: į baką pripilama tiek degalų kad būtų pripildyta bent 90 proc. gamintojo nurodytos bako talpos,

– be normaliam transporto priemonės eksploatavimui būtinos įrangos, dar pridedama papildomos įrangos (įrankių komplektas, bagažinė, priekinis stiklas, saugos įranga ir t. t.), kurią paprastai pateikia gamintojas, masė.

NB: jei tai yra su degalų/alyvos mišiniu eksploatuojama transporto priemonė:

a) jeigu degalai iš anksto sumaišomi su alyvą turi būti suprantama, kad žodžiu „degalai“ vadinamas to tipo iš anksto sumaišytas degalų ir alyvos mišinys;

b) jeigu į transporto priemonę degalai ir alyva įpilami atskirai, turi būti suprantama, kad žodžiu „degalai“ vadinamas tik benzinas. Šiuo atveju alyvos masė jau yra pridėta prie naudoti parengtos transporto priemonės masės.

3. Techniškai leistina didžiausia masė: konkrečioms eksploatavimo sąlygoms gamintojo apskaičiuota masė; ją apskaičiuojant atsižvelgiama į medžiagų stiprumą, apkrovą kurią gali išlaikyti padangos, ir t. t.

4. Didžiausia naudingoji apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas: apkrova, gauta iš 2 skirsnyje apibrėžtos masės, prie kurios yra pridėta vairuotojo masė, atėmus 3 skirsnyje apibrėžtą masę.

5. Tariama, kad vairuotojo masė yra 75 kg.

(9) Jeigu yra sumontuoti specialūs varikliai arba sistemos, tų variklių ar sistemų gamintojas turi pateikti informaciją kuri būtų lygiavertė pateiktajai šioje antraštėje.

(10) Šis skaičius turėtų būti suapvalintas iki dešimtosios milimetro dalies.

(11) „R taškas“ arba „sėdynės atskaitos taškas“ – tai gamintojo nurodytas atskaitos taškas, kuris:

– atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją turi konkrečias koordinates,

– atitinka teorinę liemens/šlaunų sukimosi taško (H taškas) padėtį, kai sėdynė pastatyta žemiausioje įprastoje vairavimo arba naudojimo padėtyje ir atitraukta tolimiausioje galinėje padėtyje, kurią transporto priemonės gamintojas yra nurodęs visoms pateiktoms sėdynėms,

– kurį kompetentingos institucijos, jeigu jos to pageidaują gali laikyti atskaita, naudojama visoms sėdynėms, išskyrus priekines sėdynes, jeigu „H taško“ negalima nustatyti „trimate atskaitos sistema“ arba taikant „H taško“ nustatymo tvarką.

(12) Kol bus priimta atitinkama direktyva, šis skaičius nurodomas pagal Tarptautinį standartą CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1999-08).

 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, TAIKOMI L KATEGORIJOS VISŲ KLASIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

Eil. Nr.

Techninis reikalavimas

ES pirminė direktyva

ES pirminės direktyvos papildymai

1

2

3

4

1.

Variklio (kibirkštinio uždegimo ar degimo suspaudimu tipo) maksimalūs apsisukimai ir galia

95/1/EB

2002/41/EB

2.

Priemonės, neleidžiančios keisti transporto priemonės tech. charakteristikų, kurios turi įtakos saugumui

97/24/EB

 

3.

Degalų bakai (netaikoma transporto priemonėms, kurias varo tik elektros variklis)

97/24/EB

 

4.

Maksimalus konstrukcinis greitis

95/1/EB

2002/41/EB

5.

Matmenys ir masė

93/93/EEB

2004/86/EB

6.

Sukabintuvai

97/24/EB

 

7.

Išmetami teršalai (netaikoma transporto priemonėms, kurias varo tik elektros variklis)

97/24/EB

2002/51/EB 2003/77/EB

8.

Padangos

97/24/EB

 

9.

Stabdžiai

93/14/EEB

 

10.

Apšvietimo ir šviesos signalizacijos įrengimas

93/92/EEB

2000/73/EB

11.

Apšvietimas ir šviesos signalizacija

97/24/EB

 

12.

Garsinė signalizacija

93/30/EEB

 

13.

Valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta

93/94/EEB

1999/26/EB

14.

Elektromagnetinis suderinamumas

97/24/EB

 

15.

Skleidžiamas triukšmas (netaikoma transporto priemonėms, kurias varo tik elektros variklis)

97/24/EB

 

16.

Galinio vaizdo veidrodžiai

97/24/EB

 

17.

Išoriniai elementai

97/24/EB

 

18.

Atramos (išskyrus transporto priemones, turinčias 3 ir daugiau ratų)

93/31/EEB

2000/72/EB

19.

Sergėjimo sistemos

93/33/EEB

1999/23/EB

20.

Stiklai, priekinio stiklo valytuvai, apliejikliai bei šildymas ir apipūtimas triračiuose mopeduose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse su kėbulu

97/24/EB

 

21.

Turėklas keleiviui laikytis dviratėse transporto priemonėse

93/32/EEB

1999/24/EB

22.

Saugos diržai triračiuose mopeduose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse su kėbulu

97/24/EB

 

23.

Spidometras ir odometras motocikluose, triračiuose motocikluose ir keturratėse transporto priemonėse

2000/7/EB

 

24.

Kontrolinės lemputės

93/29/EEB

2000/74/EB

25.

Identifikavimo lentelė

93/34/EEB

1999/25/EB

26.

Katalizatorius

2005/30/EB

 

 


 

III. L KATEGORIJOS EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

 

EB ATITIKTIES LIUDIJIMAS

(Didžiausias formatas: A4 (210x297 mm) arba sulankstytas A4 formato lapas)

(pavyzdys)

 

1-oji lapo pusė

 

Toliau pasirašęs................................................................................................. (vardas, pavardė)

patvirtina, kad ši transporto priemonė:

0.1 Modelis: ..............................................................................  (gamintojo firmos pavadinimas)

0.2 Tipas: ......................................................................................................................................

Variantas (1): ..........................................................................................................................

Versija (1): ..............................................................................................................................

0.2.1. Serijinis (-iai) pavadinimas (-ai) (tam tikrais atvejais): .......................................................

0.4. Transporto priemonės klasė (2): ..............................................................................................

0.4.1. Transporto priemonės kategorija pagal Direktyvos 97/24/EB 7 skyrių (jeigu taikoma):

A/B/C/D (3)

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.6. Identifikavimo lentelės vieta (4): ............................................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numeris: ....................................................................

0.7. Transporto priemonės identifikavimo numerio vieta ant važiuoklės (4): ................................

 

visais atžvilgiais atitinka EB tipo patvirtinime apibūdintą tipą

– EB tipo patvirtinimo numeris:

– Data:

Neprašant jokių kitų patvirtinimų transporto priemonę galima visuomet registruoti, kad ją būtų galima naudoti dešiniąja / kairiąja (3) važiuojamosios dalies juosta vykstančiam eismui ir kad jos spidometre būtų naudojami metriniai / imperiniai (3) vienetai.

 

..........................

(Vieta)

............................

(Data)

..........................

(Parašas)

..........................

(Pareigos)

 

2-oji lapo pusė

 

Papildoma informacija

1. Ašių .............................. ir ratų skaičius: .............................

3. Transporto priemonės bazė: ................................................................................................ mm

6.1. Ilgis: ................................................................................................................................ mm

7.1. Plotis: .............................................................................................................................. mm

8. Aukštis: .............................................................................................................................. mm

12.1. Parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė (su kėbulu): ..................................... kg

12.2. Nepakrautos transporto priemonės masė: ........................................................................ kg

14.1. Techniškai leistina didžiausia pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.2. Kiekvienai ašiai tenkanti tos masės dalis:

1. ........................... kg           2. ......................... kg

14.3. Techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė:

1. ........................... kg           2. ......................... kg

17. Didžiausia priekabos masė:

(priekaba turi stabdžius): ......................... kg (priekaba be stabdžių): ....................... kg

19.1. Didžiausia vertikali apkrova priekabos sukabinimo taške: .............................................. kg

20. Variklio gamintojas: ...............................................................................................................

21. Variklio tipas (pažymėtas ant variklio): ..................................................................................

21.2. Variklio numeris: .................................................................................................................

22. Veikimo principas: elektrinis / kibirkštinio uždegimo / uždegimas nuo suspaudimo /keturių/ dviejų taktų (3)

23. Cilindrų skaičius (5): ................................................................................................................

24. Darbinis cilindro tūris: ............................................................................................................

25. Degalai (5): ...............................................................................................................................

26. Didžiausia naudingoji galia arba didžiausia tolygi vardinė galia, jeigu taikoma: ........... kW, kai variklio sūkių skaičius yra............................................................................................................................ min-1

26.1. Didžiausia naudingosios galios arba didžiausios tolygios vardinės galios ir parengtos eksploatuoti transporto priemonės masės santykis: ...........................................................................................  (kW / kg)

28. Pavarų dėžė (tipas) (7) : ...........................................................................................................

29. Perdavimo skaičius: 1. ............. 2. ............. 3. ............ 4. ............ 5. ............. 6. ..............

32. Padangų dydžio ženklinimas: 1 ašis: ................... 2 ašis: ........................

37. Kėbulas: taip / ne (3)

41. Durų skaičius ir jų konfigūracijos (8) (9): ...................................................................................

42.1. Sėdynių skaičius ir jų vieta (10): ............................................................................................

43.1. Sukabintuvo patvirtinimo ženklas, jeigu pritvirtintas: .........................................................

44. Didžiausias greitis: ......................................................................................................  km / h

45. Triukšmo lygis (11):

Stovinčios transporto priemonės: .......... dB (A), kai variklio sūkių skaičius yra ............ min-1

Važiuojančios transporto priemonės: .................... dB (A)

46. Išmetamosios dujos

I tipo bandymas:

CO: ................g/km    HC: ....................g/km    NOx: .................g/km    HC+NOx: ..........g/km

II tipo bandymas:

Mopedams CO: ....................g/min    HC: .........................g/min

Motociklams ir triračiams motociklams CO: ............................................................  kiekio proc.

Oro tarša kietosiomis dalelėmis iš kompresinio uždegimo variklio:

– patikslinta absorbcijos koeficiento vertė: .......................m-1

47. Variklio galia, už kurį yra nustatytas mokestis, arba nacionalinis (-iai) kodas (-ai):

 

Italija.......................................

Prancūzija...............................

Ispanija...................................

Belgija.....................................

Vokietija.................................

Liuksemburgas........................

Danija.....................................

Nyderlandai............................

Graikija...................................

Jungtinė Karalystė...................

Airija.......................................

Portugalija...............................

Austrija...................................

Švedija....................................

Suomija...................................

 

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys.....................................................................................................................................

 

Išnašos

 

(1) Taip pat nurodomas skaitmeninis arba kombinuotasis skaitmeninis / raidinis identifikavimo kodas. Varianto arba versijos šio kodo negalima sudaryti iš daugiau kaip 25 arba 35 simbolių.

(2) Klasifikavimas nurodytas 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančios Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 m. specialus leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399) II priedo c išnašoje.

(3) Nereikalingą išbraukti.

(4) Vieta nurodoma šiais kodais:

R – dešinysis transporto priemonės šonas

C – transporto priemonės vidurys

L – kairysis transporto priemonės šonas

x – horizontalus atstumas (nurodytas mm) nuo pačios pirmosios priekinės ašies (rašomas ženklas „–“, jeigu jis yra prieš priekinę ašį)

y – horizontalus atstumas (nurodytas mm) nuo išilginės vidurinės transporto priemonės linijos

z – atstumas (nurodytas mm) nuo žemės

(5) Cilindrų išdėstymas nurodomas šiais kodais:

LI – išdėstyti linija

V – išdėstyti V raidės forma

O – variklis priešpriešais išdėstytais cilindrais

S – vieno cilindro variklis

(6) Degalų tipas nurodomas šiais kodais:

P – benzinas

D – dyzelinas

M – Mišinys

LPG – suskystintos naftos dujos

O – kitas

(7)       M – rankinė

A – automatinė

(8) Transporto priemonėms su kėbulu.

(9) Konfigūracija nurodoma šiais kodais:

R – dešinysis transporto priemonės šonas

L – kairysis transporto priemonės šonas

F – transporto priemonės šonas

RE – transporto priemonės galas

(10) Padėtis nurodoma šiais kodais:

rx – eilės numeris

R – dešinysis transporto priemonės šone

C – transporto priemonės viduryje

L – kairysis transporto priemonės šone

(11) Pirminės direktyvos numeris ir paskutiniai padaryti direktyvos pakeitimai, kurie taikomi patvirtinimui. Jeigu tai yra dviejų ar daugiau įgyvendinimo etapų direktyva, taip nurodomas įgyvendinimo etapas.

 

IV. BANDYMO REZULTATAI L KATEGORIJOS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

 

BANDYMŲ REZULTATAI

 

1. Skleidžiamo triukšmo lygio bandymų rezultatai:

Pirminės direktyvos ir iš dalies ją keičiančios papildančios direktyvos, kurios naudojamos tipui patvirtinti, numeris. Jei tai yra dviejų arba daugiau įgyvendinimo etapų direktyva, taip nurodomas įgyvendinimo etapas

 

Variantas / versija

...

...

...

Važiuojančios transporto priemonės dB (A)

...

...

...

Stovinčios transporto priemonės dB (A)

...

...

...

Kai variklio sūkių skaičius yra (min-1)

...

...

...

 

2. Išleistų išmetamųjų dujų kiekio nustatymo metodai:

Pirminės direktyvos ir iš dalies ją keičiančios papildančios direktyvos, kurios naudojamos tipui patvirtinti, numeris. Jei tai yra dviejų arba daugiau įgyvendinimo etapų direktyva, taip nurodomas įgyvendinimo etapas

 

Variantas / versija

...

...

...

 

2.1. I tipas:

 

CO (g/km)

...

...

...

HC (g/km) (1)

...

...

...

NOx (g/km) (1)

...

...

...

HC+NOx (g/km) (2)

...

...

...

 

2.2. II tipas

 

CO (g/min) (2)

...

...

...

HC (g/min) (2)

...

...

...

NOx (kiekio proc.) (1)

...

...

...

 

3. Su uždegimo nuo suspaudimo varikliu

 

Variantas / versija

Patikslinta absorbcijos koeficiento vertė (m-1)

...

...

...

 

___________________

(1) Tik motociklams ir triračiams bei keturračiams motociklams, kaip nurodyta 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančios Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 m. specialus leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399), 1 straipsnio 3 dalies b punkte.

(2) Tik mopedams ir lengviesiems keturračiams motociklams, kaip nurodyta 2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, panaikinančios Tarybos direktyvą 92/61/EEB (OL 2002 m. specialus leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 399), 1 straipsnio 3 dalies a punkte.

_________________


Motorinių transporto priemonių priekabų

ir šių transporto priemonių sudedamųjų

dalių atitikties įvertinimo atlikimo

taisyklių

15 priedas

 

TIPO ATITIKIMO SERTIFIKATAS

 

Komplektinė/sukomplektuota (1) transporto priemonė

I dalis

 

1 pusė

 

Atsakingo asmens vardas: ............................................................................................................

(visas vardas, pavardė)

Pažymi, kad transporto priemonė:

0.1. ............ Gamintojas (prekybinis gamintojo pavadinimas): ....................................................

0.2. ............ Tipo pavadinimas: ....................................................................................................

Varianto pavadinimas (2): ..........................................................................................

Versijos pavadinimas (2): ...........................................................................................

0.2.1. ......... Komercinis pavadinimas: .........................................................................................

0.4. ............ Transporto priemonės klasė: .....................................................................................

0.5. ............ Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: ...........................

..................................................................................................................................

Transporto priemonės paskutinio gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (1):            

..................................................................................................................................

0.6. ............ Identifikavimo lentelių vieta transporto priemonėje: ...............................................

..................................................................................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN): .............................................

VIN kodo vieta ant transporto priemonės važiuoklės: .............................................

..................................................................................................................................

Transporto priemonės tipas (-ai), aprašytas (-i) tipo patvirtinime (1):

Bazinė transporto priemonė: Gamintojas: ....................................................................................

Leidimo eksploatuoti numeris: .......................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

2 etapas:                                Gamintojas: ....................................................................................

ES tipo patvirtinimo numeris: ........................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

Visais atžvilgiais atitinka komplektinės/sukomplektuotos (1) transporto priemonės tipą

Leidimo eksploatuoti numeris: .......................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

ES tipo patvirtinimo numeris: ........................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

 

Transporto priemonė gali būti registruojama pastoviam naudojimui nereikalaujant papildomo patvirtinimo etapo ir kuri yra skirta naudoti dešinės/kairės pusės eisme (1) ir su metrine/imperine (1) matavimų sistema spidometro skalėje: ......................................................................................................................................................

 

.........................

Vieta

.........................

Data

.........................

Parašas

.........................

Pareigos

 

Priedai (taikoma tik daugiapakopio tipo patvirtinimo atveju): atskiro etapo tipo atitikimo sertifikatai.

 

____________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

(2) Nurodyti skaičių ir simbolių kombinacijas – identifikavimo kodus. Šis kodas, žymint variantą ir versiją turi būti ne ilgesnis kaip 25 ir 35 simboliai.

 


 

2 pusė

 

Komplektinei arba sukomplektuotai M2 ir M3 klasių transporto
priemonei

 

(Vertės ir vienetai turi atitikti tuos, kurie pateikti tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP) bandymų atveju vertės turi būti tikrinamos pagal metodus, nurodytus atskiruose techniniuose normatyvuose, įskaitant COP bandymų tolerancijas, kurias leidžia tie techniniai normatyvai).

 

1. Ašių skaičius: .....................................ir ratų skaičius: .............................................................

2. Varančiųjų ašių skaičius: ....................

3. Ratų bazė: .........................mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. ............. mm, 2. ............. mm, 3. .............. mm, 4. ............ mm

6.1. Ilgis: .............................mm

6.2. Atstumas tarp tolimiausio transporto priemonės priekinės dalies taško ir sukabintuvo centro: .......mm

7.1. Plotis: ...........................mm

8. Aukštis: ..........................mm

10.1. Plotas, kurį dengia transporto priemonė: ..........................m

11. Galinė iškiša: ......................mm

12.1. Paruoštos eksploatacijai transporto priemonės masė: ....................................... kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: .................... kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................   kg 4. ................. kg

14.4. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................   kg 4. .................. kg

16. Maksimaliai leistina stogo apkrova: ..................................................................................  kg

17. Maksimali priekabos masė:

(su stabdžiais): ......................... kg; (be stabdžių): .................................................................  kg

18. Techniškai leistina maksimali autotraukinio masė: ............................................................ kg

19.1. Techniškai leistina maksimali masė, tenkanti motorinės transporto priemonės sukabintuvui: ........... kg

20. Variklio gamintojas: ...............................................................................................................

21. Gamintojo variklio kodas: ......................................................................................................

22. Veikimo principas: .................................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: ..............................................................................................

24. Variklio darbinis tūris: ...................................................................................................... cm3

25. Kuro rūšis (2): ..........................................................................................................................

26. Maksimali variklio galia ....................... kW, kai apsisukimai......................................... min-1

27. Sankabos tipas: .......................................................................................................................

28. Greičių dėžės tipas: ................................................................................................................

29. Pavarų santykiai: 1. .........   2. .........   3. ..........   4. .........   5. ..........   6. .........

30. Pagrindinės pavaros santykis: ................................................................................................

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........   2 ašis..........   3 ašis.........  4 ašis.........

33.1. Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pakaba yra pneumatinė arba ekvivalentiška jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbinė sistema: ...................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdžių maitinimo sistemoje: .................bar

37. Kėbulo tipas: ..........................................................................................................................

41. Durų išdėstymas ir skaičius: ...................................................................................................

42.1. Sėdimų vietų skaičius: .........................................................................................................

42.2. Stovimų vietų skaičius: .......................................................................................................

43.1. Sukabintuvo, jei toks yra, tipo patvirtinimo numeris: .........................................................

44. Maksimalus greitis: .................. km/h

45. Triukšmo lygis:

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ......................................

Stovint: ..............dB (A), kai variklio sūkiai: .......................min-1

Judant: ..............dB (A)

46.1. Išmetimai (2):

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ..............................

1. Bandymų procedūra: ...................

CO: ...............  HC: ............  NOx: ...........  HC + NOx: ............

Dūmingumas: .........................  Kietosios dalelės ......................

2. Bandymų procedūra (jei taikoma): ........................

CO: ............................  NOx: .........................  NMHC: ........................  THC: .......................

CH4: ............................  Kietosios dalelės .....................

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

___________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

(2) Pakartoti benzinu ir dujomis, kai transporto priemonė gali naudoti ir benzininį, ir dujinį kurą. Transporto priemonės, naudojančios benziną ir dujas, kai benzinas naudojamas tik išskirtiniais atvejais arba užvedant variklį ir kai benzino bako talpa ne didesnė kaip 15 l, tai jos bandomos kaip transporto priemonės, naudojančios tik dujas.

 

 

2 pusė

 

Komplektinei arba sukomplektuotai N1, N2 ir N3 klasių transporto priemonei

 

(Vertės ir vienetai turi atitikti tuos, kurie pateikti tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP) bandymų atveju vertės turi būti tikrinamos pagal metodus, nurodytus atskiruose techniniuose normatyvuose, įskaitant COP bandymų tolerancijas, kurias leidžia tie techniniai normatyvai.)

 

1. Ašių skaičius: ..................................ir ratų skaičius: ................................................................

2. Varančiųjų ašių skaičius: ....................

3. Ratų bazė: ......................... mm

4.1. Balninio sukabintuvo užriedėjimas (maksimalus ir minimalus balninio sukabintuvo atveju): .................... mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. .........mm   2. ............mm   3. ............mm   4. ..........mm

6.1. Ilgis: .............................mm

6.2. Atstumas tarp tolimiausio transporto priemonės priekinės dalies taško ir sukabintuvo centro: ...........mm

6.5. Kraunamo paviršiaus ilgis: ....................mm

7.1. Plotis: ...........................mm

8. Aukštis: ..........................mm

10.2. Plotas, kurį dengia transporto priemonė (N2 ir N3 klasėms): ..........................m2

11. Galinė iškiša: ......................mm

12.1. Paruoštos eksploatacijai transporto priemonės masė: ...................................................... kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg    4. ................. kg

14.4. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg    4. .................. kg

15. Įtraukiamos (-ų) ar pakraunamos (-ų) ašies (-ių) pozicija: ......................................................

17.1. Techniškai leistina maksimali priekabos (su stabdžiais) masė: ........................................ kg

17.2. Techniškai leistina maksimali puspriekabės (su stabdžiais) masė: ................................... kg

17.3. Techniškai leistina maksimali centrinės ašies priekabos (su stabdžiais) masė: ................ kg

17.4. Techniškai leistina maksimali priekabos (be stabdžių) masė: .......................................... kg

18. Techniškai leistina maksimali autotraukinio masė: ............................................................. kg

19.1. Techniškai leistina maksimali masė, tenkanti motorinės transporto priemonės sukabintuvui:   kg

20. Variklio gamintojas: ...............................................................................................................

21. Gamintojo variklio kodas: ......................................................................................................

22. Veikimo principas: .................................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: ..............................................................................................

24. Variklio darbinis tūris: ...................................................................................................... cm3

25. Kuro rūšis (2): ..........................................................................................................................

26. Maksimali variklio galia ....................... kW, kai apsisukimai......................................... min-1

27. Sankabos tipas: .......................................................................................................................

28. Greičių dėžės tipas: ................................................................................................................

29. Pavarų santykiai: 1. ......   2. .........   3. ..........   4. .........   5. ..........   6. ..........

30. Pagrindinės pavaros santykis: ................................................................................................

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........   2 ašis..........   3 ašis.........  4 ašis.........

33.1. Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pakaba yra pneumatinė arba ekvivalentiška jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbinė sistema: ...................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdžių maitinimo sistemoje: .................bar

37. Kėbulo tipas: ..........................................................................................................................

38. Transporto priemonės spalva (3) (tik N1 klasei): ......................................................................

39. Cisternos talpa (tik transporto priemonių, gabenančių cisternas, atveju): .......................... m3

40. Maksimali momentinė krano krovimo galia: .................................................................. kNm

41. Durų išdėstymas ir skaičius: ...................................................................................................

42.1. Sėdimų vietų skaičius: .........................................................................................................

43.1. Sukabintuvo, jei toks yra, tipo patvirtinimo numeris: .........................................................

44. Maksimalus greitis: ..................km/h

45. Triukšmo lygis:

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

Stovint: ..............dB (A), kai variklio sūkiai: .......................min-1

Judant: ..............dB (A)

46.1 Išmetimai (2):

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

1. Bandymų procedūra: ...................

CO: ...............   HC: ............   NOx: ...........   HC + NOx: ............

Dūmai: .........................   Kietosios dalelės ......................

2. Bandymų procedūra (jei taikoma): ........................

CO: ............   NOx: ...........   NMHC: .........   CH4: ........   Kietosios dalelės ..........

48.1. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios pavojingus krovinius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės):

........../ne (1)

48.2. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios gyvulius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės): ........../ne (1)

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

 

___________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

(2) Pakartoti benzinu ir dujomis, kai transporto priemonė gali naudoti ir benzininį, ir dujinį kurą. Transporto priemonės,

 

 

2 pusė

 

Komplektinei arba sukomplektuotai O1, O2, O3 ir O4 klasių transporto priemonei

 

I. Ašių skaičius: ..................................ir ratų skaičius: .................................................................

3. Ratų bazė: .........................mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. ......... mm    2. ............mm    3. ............mm

6.1. Ilgis: .............................mm

6.4. Atstumas tarp sukabintuvo centro ir tolimiausio transporto priemonės užpakalinės dalies taško: ............... mm

6.5. Kraunamo paviršiaus ilgis: ....................mm

7.1. Plotis: ...........................mm

8. Aukštis: ..........................mm

10.3. Plotas, kurį dengia transporto priemonė (tik O2, O3 ir O4 klasėms): ............................... m2

II. Galinė iškiša: ......................mm

12.1. Paruoštos eksploatacijai transporto priemonės masė: ...................................................... kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.5. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir puspriekabių ar centrinės ašies priekabų atveju masė, tenkanti sukabintuvui:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg

14.6. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės ir puspriekabių ar centrinės ašies priekabų atveju masė, tenkanti sukabintuvui:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg

15. Įtraukiamos (-ų) ar pakraunamos (-ų) ašies (-ių) pozicija: .............................

19.2. B, D, E ir H klasės sukabintuvų atveju: maksimali vilkiko (T) ar autotraukinio masė (jei T < 32000 kg): ......................... kg

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........    2 ašis..........    3 ašis.........

33.2. Ašies (-ių) pakaba yra pneumatinė arba ekvivalentiška jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbinė sistema: ...................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

37. Kėbulo tipas: ..........................................................................................................................

39. Cisternos talpa (tik transporto priemonių gabenančių cisternas, atveju): ........................... m3

43.2. Sukabintuvo tipo patvirtinimo numeris: ..............................................................................

48.1. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios pavojingus krovinius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės): ........../ne (1)

48.2. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios gyvulius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės): ........../ne (1)

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

 

___________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

 

 

TIPO ATITIKIMO SERTIFIKATAS

 

Nekomplektinė transporto priemonė II dalis

1 pusė

 

Atsakingo asmens vardas: ............................................................................................................

(visas vardas, pavardė)

 

Pažymi, kad transporto priemonė:

0.1.............. Gamintojas (prekybinis gamintojo pavadinimas): ....................................................

0.2.............. Tipo pavadinimas: ....................................................................................................

Varianto pavadinimas (1): ..........................................................................................

Versijos pavadinimas (1): ...........................................................................................

0.4.............. Transporto priemonės klasė: .....................................................................................

0.5.............. Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas: ...........................

..................................................................................................................................

Transporto priemonės paskutinio gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (2):            

..................................................................................................................................

0.6.............. Identifikavimo lentelių vieta transporto priemonėje: ...............................................

..................................................................................................................................

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN): .............................................

Transporto priemonės tipas (-ai), aprašytas (-i) tipo patvirtinime (2):

Bazinė transporto priemonė: Gamintojas: ....................................................................................

Leidimo eksploatuoti numeris: .......................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

2 etapas:                                Gamintojas: ....................................................................................

ES tipo patvirtinimo numeris: ....................................................... .

Suteikimo data: ..............................................................................

 

Visais atžvilgiais atitinka nekomplektinės transporto priemonės tipą

 

Leidimo eksploatuoti numeris: .......................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

ES tipo patvirtinimo numeris: ........................................................

Suteikimo data: ..............................................................................

 

Transporto priemonė negali būti registruojama be tolesnių tipo patvirtinimų: ....................

 

.........................

Vieta

.........................

Data

.........................

Parašas

.........................

Pareigos

 

Priedai: atskiro etapo tipo atitikimo sertifikatai

 

___________________

(1) Nurodyti skaičių ir simbolių kombinacijas - identifikavimo kodus. Šis kodas neturi viršyti 25 ir 35 simbolių varianto ir versijos atveju.

(2) Išbraukti, jei netinka.

 

 

2 pusė

 

Nekomplektinei M2 ir M3 klasių transporto priemonei

 

(Vertės ir vienetai turi atitikti tuos, kurie pateikti tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP) bandymų atveju vertės turi būti tikrinamos pagal metodus, nurodytus atskiruose techniniuose normatyvuose, įskaitant COP bandymų tolerancijas, kurias leidžia tie techniniai normatyvai.)

 

1. Ašių skaičius: ..................................ir ratų skaičius: ................................................................

2. Varančiųjų ašių skaičius: ....................

3. Ratų bazė: .........................mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. .........mm    2. ............mm    3. ............mm    4. ......... mm

6.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ................................ mm

6.3. Atstumas tarp tolimiausio transporto priemonės priekinės dalies taško ir sukabintuvo centro: ................ mm

7.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: .....................mm

9.1. Gravitacijos centro (c.o.g.) aukštis: ..........................mm

9.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: .....................mm

9.3. Minimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: .......................mm

12.3. Važiuoklės masė: ............... kg

13.1. Minimaliai leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: ............................ kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių: 1.................. kg    2................. kg    3................ kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg    4. .............. kg

14.4. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės:

1. ................ kg    2. ............... kg    3. ................ kg    4. ............... kg

16. Maksimaliai leistina stogo apkrova: ................................................................................... kg

17. Maksimali priekabos masė:

(su stabdžiais): ...................... kg; (be stabdžių): ..................................................................... kg

18. Techniškai leistina maksimali autotraukinio masė: ............................................................. kg

19.1. Techniškai leistina maksimali masė, tenkanti motorinės transporto priemonės sukabintuvui: .............. kg

20. Variklio gamintojas: ...............................................................................................................

21. Gamintojo variklio kodas: ......................................................................................................

22. Veikimo principas: .................................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: ..............................................................................................

24. Variklio darbinis tūris: ....................................................................................................... cm

25. Kuro rūšis (2): ..........................................................................................................................

26. Maksimali variklio galia....................kW, kai apsisukimai.............................................. min-1

27. Sankabos tipas: .......................................................................................................................

28. Greičių dėžės tipas: ................................................................................................................

29. Pavarų santykiai: 1. .........   2. .........   3. ..........   4. .........   5. ..........   6. .........

30. Pagrindinės pavaros santykis: ................................................................................................

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........   2 ašis..........   3 ašis.........   4 ašis.........

33.1. Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pakaba yra pneumatinė arba ekvivalentiška jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbinė sistema: ...................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdžių maitinimo sistemoje: .................bar

41. Durų išdėstymas ir skaičius: ...................................................................................................

43.1. Sukabintuvo, jei toks yra, tipo patvirtinimo numeris: .........................................................

43.3. Sukabintuvų, jei įmanoma juos sumontuoti, tipai ir klasės: .................................................

43.4. Charakteringos vertės (1): D....., V......, S......., U.......

45. Triukšmo lygis:

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

Stovint: ..............dB (A), kai variklio sūkiai: .......................min-1

Judant: ..............dB (A)

46.2. Išmetimai (2):

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

1. bandymų procedūra: ...................

CO: ...............  HC: ............  NOx: ...........  HC + NOx: ............

Dūmingumas: .........................  Kietosios dalelės......................

2. bandymų procedūra (jei taikoma): ........................

CO: ........................  NOx: ......................  NMHC: ......................  THC ....................

CH4: .......................  Kietosios dalelės.......

49. Važiuoklė, skirta padidinto važumo transporto priemonėms : taip/ne (1)

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

__________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

(2) Pakartoti benzinu ir dujomis, kai transporto priemonė gali naudoti ir benzininį, ir dujinį kurą. Transporto priemonės, naudojančios benziną ir dujas, kai benzinas naudojamas tik išskirtiniais atvejais arba užvedant variklį ir kai benzino bako talpa ne didesnė kaip 15 l, tai jos bandomos kaip transporto priemonės, naudojančios tik dujas.

 

 

2 pusė

 

Nekomplektinei N1, N2 ir N3 klasių transporto priemonei

 

(Vertės ir vienetai turi atitikti tuos, kurie pateikti tipo patvirtinimo dokumentacijoje. Gamybos atitikties (COP) bandymų atveju vertės turi būti tikrinamos pagal metodus, nurodytus atskiruose techniniuose normatyvuose, įskaitant COP bandymų tolerancijas, kurias leidžia tie techniniai normatyvai.)

 

1. Ašių skaičius: ..................................ir ratų skaičius: ................................................................

2. Varančiųjų ašių skaičius: ....................

3. Ratų bazė: .........................mm

4.2. Balninio sukabintuvo užriedėjimas (maksimalus ir minimalus, puspriekabes traukiančiai transporto priemonei (vilkikui): ..................mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. .........mm   2. ............mm   3. ............mm   4. ..........mm

6.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ............................... .mm

6.3. Atstumas tarp tolimiausio transporto priemonės priekinės dalies taško ir sukabintuvo centro: ...............mm

7.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: .............................. mm

9.1. Gravitacijos centro (c.o.g.) aukštis: ..........................mm

9.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: .............................. mm

9.3. Minimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: ................................ mm

12.3. Važiuoklės masė: ....................................... kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. ................ kg   2. ............... kg   3. ................ kg   4. ............. kg

14.3. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės:

1. ................ kg   2. ............... kg   3. ................ kg   4. ............ kg

15. Įtraukiamos (-ų) ar pakraunamos (-ų) ašies (-ių) pozicija: ......................................................

17.1. Techniškai leistina maksimali priekabos (su stabdžiais) masė: ........................................ kg

17.2. Techniškai leistina maksimali puspriekabės (su stabdžiais) masė: ................................... kg

17.3. Techniškai leistina maksimali centrinės ašies priekabos (su stabdžiais) masė: ................ kg

17.4. Techniškai leistina maksimali priekabos (be stabdžių) masė: .......................................... kg

18. Techniškai leistina maksimali autotraukinio masė: ............................................................. kg

19.1. Maksimali vertikali apkrova, tenkanti priekabos sukabintuvui: ...................................... kg

20. Variklio gamintojas: ...............................................................................................................

21. Gamintojo variklio kodas: ......................................................................................................

22. Veikimo principas: .................................................................................................................

22.1. Tiesioginis įpurškimas: taip/ne (1)

23. Cilindrų skaičius ir išdėstymas: ..............................................................................................

24. Variklio darbinis tūris: ....................................................................................................... cm

25. Kuro rūšis (2): ..........................................................................................................................

26. Maksimali variklio galia .................... kW, kai apsisukimai............................................ min-1

27. Sankabos tipas: .......................................................................................................................

28. Greičių dėžės tipas: ................................................................................................................

29. Pavarų santykiai: 1. ......   2. ......   3. .......   4. ......   5. .......   6. .......

30. Pagrindinės pavaros santykis: ................................................................................................

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........  2 ašis..........  3 ašis.........  4 ašis.......

33.1. Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pakaba yra pneumatinė arba ekvivalentiška jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbinė sistema: ...................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

36. Slėgis priekabos stabdžių maitinimo sistemoje: .................bar

41. Durų išdėstymas ir skaičius: ...................................................................................................

42.1. Sėdimų vietų skaičius ir jų vieta: .........................................................................................

43.1. Sukabintuvo, jei toks yra, tipo patvirtinimo numeris: .........................................................

43.3. Sukabintuvų jei įmanoma juos sumontuoti, tipai ir klasės: ..................................................

43.4. Charakteringos vertės (1): D/V/S/U

45. Triukšmo lygis:

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

Stovint: ..............dB (A), kai variklio sūkiai: .......................min-1

Judant: ..............dB (A)

46.1 Išmetimai (2):

Techninio normatyvo, pagal kurį suteiktas tipo patvirtinimas, numeris: ...........

1. bandymų procedūra: ...................

CO: ...............  HC: ............  NOx: ...........  HC + NOx: ............

Dūmai: .........................  Kietosios dalelės......................

2. bandymų procedūra (jei taikoma): ........................

CO: ............  NOx: ...........  NMHC: .........  CH4: ........  Kietosios dalelės .......

48.1. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios pavojingus krovinius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės):

........../ne (1)

48.2. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios gyvulius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės): ........../ne (1)

49. Važiuoklė skirta padidinto važumo transporto priemonėms: taip/ne (1)

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

 

___________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

(2) Pakartoti benzinu ir dujomis, kai transporto priemonė gali naudoti ir benzininį, ir dujinį kurą. Transporto priemonės, naudojančios benziną ir dujas, kai benzinas naudojamas tik išskirtiniais atvejais arba užvedant variklį ir kai benzino bako talpa ne didesnė kaip 15 l, tai jos bandomos kaip transporto priemonės, naudojančios tik dujas.

 

 

2 pusė

 

Nekomplektinei O1, O2, O3 ir O4 klasių transporto priemonei

 

1. Ašių skaičius: ..................................ir ratų skaičius: ................................................................

3. Ratų bazė: .........................mm

5. Ašių provėžos pločiai: 1. .........  mm 2. ............  mm 3. ............mm

6.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės ilgis: ................................ mm

6.4. Atstumas tarp sukabintuvo centro ir tolimiausio transporto priemonės užpakalinės dalies taško: ...............mm

7.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės plotis: ............................. .mm

9.1. Gravitacijos centro (c.o.g.) aukštis: ..........................mm

9.2. Maksimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: .............................. mm

9.3. Minimaliai leistinas sukomplektuotos transporto priemonės c.o.g.: ................................ mm

12.3. Važiuoklės masė: ....................................... kg

13.1. Minimaliai leistina sukomplektuotos transporto priemonės masė: .................................. kg

13.2. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

1. ................ kg   2. ............... kg   3. ................ kg

14.1. Techniškai leistina maksimali pakrautos transporto priemonės masė: ............................. kg

14.5. Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir (puspriekabių ar centrinės ašies priekabų atveju) masė, tenkanti sukabintuvui:

1. ................ kg   2. ............... kg   3................. kg

14.6. Techniškai leistina transporto priemonės masė ant kiekvienos ašies arba ašių grupės ir (puspriekabių ar centrinės ašies priekabų atveju) masė, tenkanti sukabintuvui:

1. ................ kg   2. ............... kg   3................. kg

15. Įtraukiamos (-ų) ar pakraunamos (-ų) ašies (-ių) pozicija: ......................................................

19.2. B, D, E ir H klasės sukabintuvų atveju: maksimali vilkiko (T) ar autotraukinio masė (jei T < 32000 kg): ...................................................... kg

32. Padangos/ratlankio parametrai: 1 ašis..........   2 ašis..........   3 ašis.........

33.2. Ašis (-ys) sumontuotos ant orinės pakabos ar ekvivalentiškos jai: taip/ne (1)

34. Vairavimo sistema, pagalbos būdas: ......................................................................................

35. Trumpas stabdžių sistemos aprašymas: ..................................................................................

43.2. Sukabintuvo tipo patvirtinimo numeris: ..............................................................................

43.3. Sukabintuvų jei įmanoma juos sumontuoti, tipai ir klasės: ..................................................

43.4. Charakteringos vertės (1): D/V/S/U

48.1. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios pavojingus krovinius, konstrukcijai: taip/klasė (-ės): ........../ne (1)

48.2. Transporto priemonė perėjo tipo patvirtinimo procedūrą pagal reikalavimus, keliamus transporto priemonės, gabenančios gyvulius, konstrukcijai: taip klasė (-ės): ........../ne (1)

50. Pastabos: ................................................................................................................................

51. Išimtys: ...................................................................................................................................

 

__________________

(1) Išbraukti netinkamą variantą.

_________________