LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2001 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 554 „DĖL DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO FORMOS IR DAUGIABUČIO NAMO SAVININKŲ BENDRIJOS PAVYZDINIŲ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. D1-553

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 15 d. įsakymą Nr. 554 „Dėl Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigimo susirinkimo protokolo formos ir Daugiabučio namo savininkų bendrijos pavyzdinių įstatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 98-3500) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO PROTOKOLO IR STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠO PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2012, Nr. 50-2440) 6 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pavyzdinę formą (pridedama).

2. T v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašo pavyzdinę formą (pridedama).

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 554

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-553

redakcija)

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ

__________________________________________________________________________

(adresai, unikalūs numeriai)

 

SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

 

20 - - Nr.

______________________

(vietovės pavadinimas)

 

Susirinkimas įvyko ______________.

(data)

Susirinkimo pirmininkas ________________________.

(vardas ir pavardė)

Susirinkimo sekretorius _________________________.

(vardas ir pavardė)

 

Bendrijos steigimo tikslas:

__________________________________________________________________________

 

Daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (-ų) patalpų skaičius (iš viso) _______.

Daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (-ų) savininkų skaičius_______.

Daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (-ų) savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, skaičius_______.

Dalyvauja: bendrijos steigimo iniciatorius (-iai)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, adresas arba

___________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas ir jo įgaliotas asmuo, įgaliojimo registracijos numeris ir data)

butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų savininkai ____  (dalyvių sąrašas pridedamas).

(skaičius)

 

Pranešimas apie Steigiamąjį susirinkimą, jo darbotvarkė ir įstatų projektas 20____ m. __________ ___ d. buvo paskelbti viešai (namo ar pastato skelbimų lentoje ir kt.). Taip pat pranešimas apie Steigiamąjį susirinkimą, jo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastato (-ų) savininkams buvo pateikti į pašto dėžutes arba registruotu laišku.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

2. Steigiamojo susirinkimo pirmininko ir steigiamojo susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

3. Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos (toliau – bendrija) steigimas.

4. Bendrijos įstatų tvirtinimas.

5. Bendrijos pirmininko (valdybos) rinkimai.

6. Kitų bendrijos organų (revizijos komisijos arba revizoriaus, ginčų nagrinėjimo komisijos arba ginčus nagrinėjančio asmens) rinkimai (jeigu renkama steigiamojo susirinkimo metu).

7. Bendrijos buveinės nustatymas.

1. SVARSTYTA. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.

NUTARTA:

1. Balsų skaičiavimo komisijos nariais išrinkti: _________________________________

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

2. SVARSTYTA. Steigiamojo susirinkimo pirmininko ir steigiamojo susirinkimo sekretoriaus rinkimai.

NUTARTA:

1. Steigiamojo susirinkimo pirmininku išrinktas

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

(„už“________ balsų).

2. Steigiamojo susirinkimo sekretoriumi išrinktas

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė)

(„už“________ balsų).

 

3. SVARSTYTA. Bendrijos steigimas.

NUTARTA. Įsteigti daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) ar kitos paskirties pastato (-ų) _____________________________________________ savininkų bendriją („už“______balsų).

(adresas)

 

4. SVARSTYTA. Bendrijos įstatų tvirtinimas.

NUTARTA. Patvirtinti bendrijos įstatus (pridedami) („už“________ balsų).

 

5. SVARSTYTA. Bendrijos pirmininko (valdybos) rinkimai.

NUTARTA:

5.1. Bendrijos pirmininku išrinktas __________________________________________

(vardas, pavardė)

(„už“____________ balsų).

5.2. Bendrijos valdybos nariais išrinkti: _______________________________________

(vardas, pavardė)

(„už“___________ balsų).

 

6. SVARSTYTA. Kitų bendrijos organų (jeigu tai numatyta Bendrijos įstatuose) rinkimai.

NUTARTA:

6.1. Bendrijos revizijos komisijos nariais arba revizoriumi išrinkti

___________________________________________________________________________

(vardai, pavardės)

(„už“ __________ balsų). (Balsų skaičius nurodomas atskirai už kiekvieną revizijos komisijos narį).

 

6.2. Ginčų nagrinėjimo komisijos nariais arba ginčus nagrinėjančiu asmeniu išrinkta

___________________________________________________________________________

(vardai, pavardės)

(„už“ ____________balsų). (Balsų skaičius nurodomas atskirai už kiekvieną ginčų nagrinėjimo komisijos narį).

 

7. SVARSTYTA. Bendrijos buveinės nustatymas.

NUTARTA. Bendrijos buveinę nustatyti ____________________________________  ir

(adresas)

įregistruoti Juridinių asmenų registre.

 

PRIDEDAMA:

1. Butų (patalpų) sąrašas pastate, išduotas VĮ Registrų centro, _____lapai (-ų).

2. Steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas,____lapai (-ų).

3. Daugiabučio (-ių) gyvenamojo (-ųjų) namo (-ų) butų ir kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (-ų) savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašas (su jų parašais), _____lapai (-ų).

4. Balsų skaičiavimo komisijos protokolai, _______ lapai (-ų).

5. Bendrijos įstatai,_________ lapai (-ų).

6. Pranešimas apie Steigiamąjį susirinkimą ir jo darbotvarkę, ____ lapai (-ų).

7. Pranešimai savivaldybės administracijos vykdomajai institucijai, pastato bendrojo naudojimo administratoriui ir (ar) pastato statytojui apie numatomą bendrijos steigiamojo susirinkimo šaukimo datą, _______lapai (-ų).

 

Susirinkimo pirmininkas

_________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

Susirinkimo sekretorius

_________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________


Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-553

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ

__________________________________________________________________________

(adresas)

 

SAVININKŲ BENDRIJOS STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO,

ĮVYKUSIO ______m. _________________d.,

DALYVIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Susirinkimo dalyvio fizinio asmens ar jo įgaliotojo asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir jo įgaliotojo asmens vardas, pavardė ir pareigos

Susirinkimo dalyvio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data arba juridinio asmens kodas

(savininko įgaliotojo asmens įgaliojimo registracijos numeris ir data)

Patalpų savininkui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų), pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai)

Susirinkimo dalyvio parašas

Pastabos

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Įgaliojimų kopijos, _____ lapų (-ai).

 

Susirinkimo pirmininkas

_________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

Susirinkimo sekretorius

_________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

_________________