LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SRITIES ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE 2010 METAIS TIKSLINGA ATLIKTI ANALIZĘ IR VERTINIMĄ, NUSTATYMO

 

2010 m. rugsėjo 13 d. Nr. 1K-287

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (Žin., 2007, Nr. 101-4130), 8 punktu ir atsižvelgdama į Finansų ministerijos korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės komisijos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą Nr. 31P-9-2 „Dėl pasiūlymų 2010 metais atlikti analizę ir vertinimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos srityse, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, svarstymo ir teikimo ministrui“,

n u s t a t a u Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jos reguliavimo srities įstaigų veiklos sritis, kuriose 2010 metais tikslinga atlikti analizę ir vertinimą:

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija:

1.1. Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų vadovaujančiosios institucijos funkcijų atlikimas;

1.2. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų bei Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nacionalinės koordinavimo institucijos funkcijų atlikimas;

1.3. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Nevyriausybinių organizacijų fondo ir Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos Nevyriausybinių organizacijų fondo tarpinės institucijos funkcijų atlikimas;

1.4. Finansų ministerijos uždavinių, susijusių su viešojo ir privataus sektorių partneryste, valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimu ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bendros politikos formavimu, įgyvendinimas.

2. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

2.1. teisėsauga ir teisinė priežiūra (asmenų skundų nagrinėjimas, administracinės teisenos taikymas, ikiteisminis tyrimas, dokumentų teisinė priežiūra, muitinės teisėtų interesų gynimas);

2.2. tikrinimas po muitinio įforminimo (muitinės deklaracijų tikrinimas po muitinio įforminimo, muitinės auditas, tikrinimas pagal bendrosios žemės ūkio politikos priemones);

2.3. leidimų taikyti supaprastintą procedūrą išdavimas;

2.4. ūkio subjektų pateiktų prašymų išduoti leidimus laikinai įvežti prekes perdirbti nagrinėjimas;

2.5. leidimų laikinai išvežti prekes perdirbti išdavimas;

2.6. leidimų įvežti prekes galutiniam vartojimui išdavimas;

2.7. patikimo asmens statuso suteikimas ir panaikinimas;

2.8. valstybės institucijos (įstaigos) nuosavybės ir lėšų jai išlaikyti naudojimo priežiūra ir kontrolė;

2.9. viešųjų pirkimų organizavimas.

3. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:

3.1. atranka ir parama auditui;

3.2. mokestinė prievolė (mokestinės paskolos sudarymas, mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo sustabdymas arba atsisakymas pradėti priverstinį išieškojimą);

3.3. informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas.

4. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos – saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas.

5. Viešoji įstaiga Audito ir apskaitos tarnyba:

5.1. auditorių ir audito įmonių atlikto audito tyrimai;

5.2. auditorių ir audito įmonių atlikto audito peržiūrų rezultatų tvirtinimas.

6. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – viešųjų pirkimų organizavimas.

7. Viešoji įstaiga Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas – viešųjų pirkimų organizavimas.

8. Finansų ministerijos mokymo centras – viešųjų pirkimų organizavimas.

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________