LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 28 d. Nr. XII-342

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 45-1709, Nr. 73-3099; 2006, Nr. 4-98)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 5 dalies pakeitimas

4 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodžius „priimtiems į pareigas iki Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Valstybės tarnautojams į tarnybos Lietuvos valstybei stažą taip pat įskaitomas laikotarpis einant Valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2000, Nr. 75-2270, Nr. 102-3213; 2001, Nr. 63-2278, Nr. 85-2972) 33 straipsnio 3 dalyje nustatytas pareigas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ