LIETUVOS RESPUBLIKOS NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO 2, 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. lapkričio 16 d. Nr. XI-1132

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 72-3008; 2004, Nr. 63-2247)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Atgabenanti įmonė – Lietuvos Respublikoje registruota įmonė ar užsienio įmonės filialas, kurie atsigabena iš Europos Sąjungos valstybių įmonių nusipirktą savo vartojimo reikmėms ar pardavimui naftą ir (ar) pirmos, antros arba trečios kategorijos naftos produktus, skirtus vartoti šalies viduje.“

2. Papildyti 2 straipsnį 8 dalimi:

8. Gaminanti įmonė – Lietuvos Respublikoje registruota įmonė ar užsienio įmonės filialas, kurie perdirbdami jiems nuosavybės teise priklausančias žaliavas ar kitokiu būdu pagamina ir parduoda Lietuvos Respublikoje pirmos, antros arba trečios kategorijos naftos produktus. Šioms įmonėms taip pat priskiriamos įmonės, kurios naudojasi naftos produktų gamybos paslauga ir parduoda Lietuvos Respublikoje pirmos, antros arba trečios kategorijos naftos produktus.“

3. Papildyti 2 straipsnį 9 dalimi:

9. Importuojanti įmonė – Lietuvos Respublikoje registruota įmonė ar užsienio įmonės filialas, kurie importuoja iš Europos Sąjungos muitų teritorijai nepriskirtų šalių arba teritorijų ir išleidžia į laisvą apyvartą naftą ir (ar) pirmos, antros arba trečios kategorijos naftos produktus.“

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos atsargos taip pat gali būti kaupiamos žalios naftos, tarpinių naftos produktų ar mišinių komponentų pavidalo. Žalia nafta ar tarpiniai naftos produktai turi būti perskaičiuojami į naftos produktus pagal praėjusių kalendorinių metų naftos perdirbimo įmonių naftos perdirbimo faktinės išeigos rodiklius. Šis pakeitimas gali būti taikomas ne daugiau kaip 40 procentų pirmos ir antros kategorijų naftos produktų ir ne daugiau kaip 50 procentų trečios kategorijos naftos produktų. Mišinių komponentai, jeigu jie skirti perdirbti į šio straipsnio 1 dalyje nurodytus galutinius naftos produktus, gali pakeisti naftos produktus, kuriems jie yra skirti.“

 

3 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

naftos produktų ir naftos

valstybės atsargų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

 

2006 m. liepos 24 d. Tarybos direktyva Nr. 2006/67/EB, įpareigojanti valstybes nares išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir (arba) naftos produktų atsargas (OL 2006 L 217, p. 8).“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos priima šio įstatymo įgyvendinimui reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________