VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 255 „DĖL AKCIZŲ GRĄŽINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 30 d. Nr. VA-184

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

1. Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (toliau – įsakymas):

1.1. išdėstau įsakymo preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802) ir Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo taisyklėmis, Akcizų už energetinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo taisyklėmis bei Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371), Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 61-2486; 2004, Nr. 62-2221), Sumokėtų akcizų už akcizais apmokestinamas prekes, skirtas užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veiklai, grąžinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 193 (Žin., 2002, Nr. 69-2833), ir siekdama užtikrinti tinkamą už akcizais apmokestinamas prekes sumokėtų akcizų grąžinimo procesą:“;

1.2. išdėstau įsakymo 1.5 punktą taip:

1.5. Prašymo grąžinti už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, sumokėtus akcizus FR0396 formą.“;

1.3. papildau įsakymo 1 punktą naujais 12 ir 13 papunkčiais:

1.12. FR0396 formos papildomo lapo FR0396P formą (pridedama).

1.13. FR0397 formos papildomo lapo FR0397P formą (pridedama).“;

1.4. išdėstau nauja redakcija įsakymu patvirtintą FR0396 formą (pridedama);

1.5. išdėstau nauja redakcija įsakymu patvirtintą FR0397 formą (pridedama);

1.6. išdėstau nauja redakcija įsakymu patvirtintas Akcizų grąžinimo taisykles (pridedama);

1.7. išdėstau nauja redakcija įsakymu patvirtintų Prašymo FR0396 bei FR0397 formų ir aprašo FR0415 formos pildymo taisykles (pridedama).

2. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 165 „Dėl Dokumentų formų registro“ patvirtintą tvarką įtraukti šiuo įsakymu pakeistas FR0396, FR0397, FR0396P ir FR0397P formas į Dokumentų formų registrą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 


 

 


 

*Grąžinimo pagrindai :

 

1- LR akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 1 punktas - eksportuotos akcizais apmokestinamos prekės

2- LR akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktas - tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais.

3- LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 3 p. nurodyti energetiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai.

4- LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 4 p. nurodyti energetiniai produktai, sunaudojami elektros energijos gamybos procese.

5- LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 5 p. nurodytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, išpilstyti į buitinius dujų balionus.

6- LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 6 p. nurodytos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, naudojami buitinėms reikmėms.

7- LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 7 p. nurodytos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, tiekiami į grupinius įrenginius.

8- LR akcizų įstatymo 17 str. 5 d. - prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos į kitą valstybę narę verslo tikslais ar viešųjų juridinių asmenų reikmėms.

9- LR akcizų įstatymo 17 str. 6 d. - prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje ir kurios iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas arba neregistruotas prekybininkas, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.


______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. 255 (Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. lapkričio 30 d.

įsakymo Nr. VA-184 redakcija)

 

AKCIZŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizų grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti už Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nurodytiems tikslams panaudotas akcizais apmokestinamas prekes sumokėtus akcizus (toliau – prašymas) pateikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), šių prašymų priėmimo, nagrinėjimo ir akcizų grąžinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) ir Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo taisyklėmis, (toliau – Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklės), Akcizų už energetinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už kurą grąžinimo taisyklės), Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371; 2004, Nr. 62-2223), Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 61-2486; 2004, Nr. 62-2221).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ ir Akcizų įstatyme bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

4. Užpildytas prašymų grąžinti akcizus, sumokėtus už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus naudoti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 5–7 punktuose nurodytiems tikslams FR0396 formas (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ (Žin., 2002, 87-3771, toliau – VMI prie FM viršininko įsakymas) ir prašymų grąžinti akcizus, sumokėtus už akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas Lietuvos Respublikos akcizų įstatyme nurodytiems tikslams FR0397 formas (patvirtinta VMI prie FM viršininko įsakymu) asmenys, nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklių 2 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo taisyklių 2 punkte, Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklių 2 punkte ir Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklių 3 punkte, pateikia ne dažniau kaip kartą per ketvirtį tai AVMI, kurių teritorijoje jie yra įregistruoti mokesčių mokėtojais.

5. Prašymus mokesčių mokėtojai pildo, vadovaudamiesi Prašymo FR0396, FR0397 ir aprašo FR0415 formų pildymo taisyklėmis (patvirtintos VMI prie FM viršininko įsakymu, toliau – Pildymo taisyklės).

6. Prašymų nagrinėjimo terminai nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklių 6 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo taisyklių 5 punkte, Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklių 5 punkte, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklių 6 punkte. Prašymų nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai AVMI gauna prašymą, prie kurio yra pridėti visi išnagrinėti reikalingi dokumentai, nurodyti Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklių 4 punkte, Akcizų už kurą grąžinimo taisyklių 4 punkte, Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklių 4 punkte, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklių 5 punkte. Pateikti dokumentai pagal Pildymo taisykles turi būti registruoti Pridedamų dokumentų apraše (FR0415 forma, patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255), kuris pateikiamas kartu su prašymu.

7. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamas akcizų sumas įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti ar mokestinėms nepriemokoms padengti, tai kartu su FR0396 ir FR0397 formų prašymais jis turi pateikti FR0273 formos prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) forma FR0273 patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203 (Žin., 2001, Nr. 71-2539).

8. Mokesčių mokėtojo prašymą nagrinėja ir reikalingą informaciją surenka AVMI viršininko įsakymu paskirti struktūriniai padaliniai (toliau – atsakingas padalinys).

 

III. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

9. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su mokesčių mokėtojo prašymu bei prie jo pridėtais dokumentais ir nustatęs, kad prašymas neatitinka Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklių, Akcizų už kurą grąžinimo taisyklių, Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklių, Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklių nustatytų reikalavimų (pvz., mokesčių mokėtojas nenurodė, kokios tvarkos pagrindu ir kokią akcizų sumą prašo grąžinti, nepateikė prašymą pagrindžiančių dokumentų ir pan.), per 5 dienas nuo prašymo gavimo dienos mokesčių mokėtojui privalo nusiųsti pranešimą, kuriame turi nurodyti prašymo pateikimo trūkumus ir terminą papildomai informacijai pateikti.

10. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, susipažinęs su mokesčių mokėtojo prašymu ir nustatęs, kad prašymas atitinka minėtose tvarkose nustatytus reikalavimus, per 3 darbo dienas, kreipiasi į mokesčių apskaitą vykdančius AVMI struktūrinius padalinius (toliau – MAP) dėl pažymos apie mokestinės nepriemokos dydį (toliau – pažyma) išdavimo.

11. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, remdamasis mokesčių mokėtojo prašymu, prie prašymo pateiktais dokumentais, MAP pateikta pažyma ir kita surinkta medžiaga, turi parengti motyvuotą FR0418 formos, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255, išvadą.

12. AVMI atsakingo padalinio pareigūnas, surinkęs visą būtiną sprendimui priimti informaciją apie mokesčių mokėtoją ir nustatęs, kad tikslinga prašymą tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies) AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia:

– išvadą, kurioje nurodomi prašymo tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies) motyvai;

– išvados motyvus pagrindžiančius dokumentus.

 

IV. PRAŠYMŲ TENKINIMO (NETENKINIMO) ATVEJAI

 

13. AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, gavęs Taisyklių 12 punkte nurodytus dokumentus ir atsižvelgdamas į išvadoje išdėstytus motyvus priima sprendimą mokesčių mokėtojo prašymą tenkinti, tenkinti iš dalies (FR0416 formos sprendimas grąžinti akcizus) ar netenkinti, (FR0417 formos sprendimas negrąžinti akcizų). Šių sprendimų formos patvirtintos VMI prie FM viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255.

14. Prašymas tenkinamas, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai atitiko minėtose tvarkose nustatytas sąlygas.

15. Prašymas netenkinamas, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai neatitiko tvarkose nustatytų sąlygų.

16. Prašymas tenkinamas iš dalies, jeigu mokesčių mokėtojo prašyme nurodyti pagrindai iš dalies atitinka konkrečioje tvarkoje nustatytas sąlygas.

 

Pavyzdys

Mokesčių mokėtojas kreipėsi su prašymu grąžinti akcizus, sumokėtus už alkoholinius gėrimus, panaudotus šokolado gamybai, nurodydamas prašomą grąžinti 1000 Lt akcizų sumą. Atsakingo padalinio pareigūnas, patikrinęs pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis, nustatė, kad pagrįsta tik 700 Lt akcizų suma, todėl prašymas gali būti tenkinamas tik iš dalies.

17. AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą mokesčių mokėtojo prašymą tenkinti (netenkinti, tenkinti iš dalies), vienas sprendimo egzempliorius per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos registruotu laišku siunčiamas mokesčių mokėtojui, o kitas egzempliorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos perduodamas MAP, kuris per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo perveda grąžintiną akcizų sumą į prašyme nurodytą sąskaitą.

Jeigu kartu su prašymu buvo pateiktas FR0273 formos prašymas, tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo priėmimo dienos tokio sprendimo egzempliorius ir FR0273 formos prašymas perduodami MAP, kuris grąžinamą akcizo sumą turi įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti ar mokestinėms nepriemokoms padengti pagal VMI prie FM viršininko 2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203 patvirtintas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (Žin., 2001, Nr. 71-2539).

Jeigu buvo nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi mokestinių nepriemokų, jos privalo būti dengiamos iš grąžintinų akcizų be mokesčių mokėtojo atskiro prašymo, o grąžinama tik likusi neįskaityta mokestinėms nepriemokoms akcizų suma.

18. AVMI viršininkui ar jo įgaliotam asmeniui priėmus atitinkamą sprendimą išvada ir sprendimo originalas įsegami į mokesčių mokėtojo bylą, kuri saugoma AVMI.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus ginčai dėl prašymo nagrinėjimo yra sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. 255 (Valstybinės mokesčių

inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2004 m. lapkričio 30 d.

įsakymo Nr. VA-184 redakcija)

 

PRAŠYMO FR0396 BEI FR0397 FORMŲ IR APRAŠO FR0415 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prašymo FR0396 bei FR0397 formų ir aprašo FR0415 formos pildymo taisyklės (toliau – Pildymo taisyklės) nustato FR0396 ir FR0397 formos prašymo grąžinti akcizus (toliau – prašymas) bei prie prašymų formų pridedamų dokumentų aprašo FR0415 formos užpildymo tvarką.

2. Pildymo taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – LR Akcizų įstatymas) ir Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, skirtus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 5–7 punktuose nurodytiems tikslams, grąžinimo taisyklėmis, (toliau – Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklės), Akcizų už energetinius produktus, panaudotus Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3–7 punktuose nurodytais tikslais, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už kurą grąžinimo taisyklės), Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už denatūravimui panaudotą etilo alkoholį, grąžinimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371; 2004, Nr. 62-2223), Akcizų, sumokėtų už akcizais apmokestinamas prekes, nurodytas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 5 punktuose, 5 ir 6 dalyse, grąžinimo taisyklėmis (toliau – Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklės), patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 165 (Žin., 2002, Nr. 61-2486; 2004, Nr. 62-2221).

3. Prašymai grąžinti sumokėtus akcizus gali būti teikiami ne dažniau kaip kartą per ketvirtį apskričių valstybinių mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI), kurių veiklos teritorijose asmenys, pageidaujantys susigrąžinti sumokėtą akcizą už akcizais apmokestinamas prekes, registruoti mokesčių mokėtojais.

Mokesčių mokėtojai gali teikti užpildytas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje (www. vmi. lt) paskelbtų arba AVMI gautų prašymų formas. Prašyme turi būti nurodyta jo užpildymo data ir registracijos įmonėje ar įstaigoje numeris.

4. Prašymo FR0396 forma pildoma vadovaujantis Akcizų už alkoholį grąžinimo taisyklėmis ir Akcizų, sumokėtų už etilo alkoholį, panaudotą denatūruoto etilo alkoholio gamyboje, grąžinimo taisyklėmis, prašymo FR0397 forma – vadovaujantis Akcizų už akcizais apmokestinamas prekes grąžinimo taisyklėmis ir (arba) Akcizų už kurą grąžinimo taisyklėmis.

5. FR0415 formos Pridedamų dokumentų aprašas yra prašymo neatsiejamas priedas.

6. Prašymai ir aprašai pildomi didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, raidės ir skaičiai turi būti tiksliai įrašyti į linijomis apvestus tuščius laukelius. Nurodomos sumos apvalinamos: 49 centus ir mažiau atmesti, 50 centų ir daugiau laikyti litu. Prie įrašomų skaičių negali būti pridėta jokių kitų simbolių (pvz., kablelių, brūkšnelių ar pan.).

7. Prašymą pasirašo fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ir vyr. buhalteris (buhalteris), (prie parašų nurodomi pasirašančių asmenų vardai ir pavardės bei asmens kodai).

8. Prašymai pildomi dviem egzemplioriais, aiškiai ir be braukymų. Vienas egzempliorius su gavimo žyma grąžinamas asmeniui, o kitas lieka AVMI.

9. AVMI gauti prašymai tvirtinami juos priėmusio AVMI pareigūno spaudu.

 

II. FR0396 FORMOS PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

10. Prašymo 1 langelyje įrašomas mokesčių mokėtojo (įmonės arba fizinio asmens) kodas.

11. Jeigu mokesčių mokėtojas yra ir PVM mokėtojas, tai 2 langelyje įrašomas PVM mokėtojo kodas.

12. 3 langelyje rašomas įmonės pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

13. 4 langelyje – įmonės buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris, miestas, valstybė).

14. 5 langelyje nurodomas įmonės arba fizinio asmens elektroninio pašto adresas, 6 langelyje – telefono numeris, 7 langelyje fakso numeris.

15. 8 langelyje – mokesčių mokėtojo sąskaitos numeris; 9 langelyje – banko, kuriame mokesčių mokėtojas turi sąskaitą, pavadinimas ir adresas, jeigu sąskaita atidaryta banko filiale, nurodomas banko filialo pavadinimas bei adresas (8, 9 langeliuose nurodomi to banko rekvizitai, į kurio sąskaitą turėtų būti grąžinama akcizų suma).

16. 10 langelyje – formos pildymo datą.

17. 11, 12 langeliuose nurodomas laikotarpis (nuo – iki), už kurį mokesčių mokėtojas prašo grąžinti sumokėtus akcizus.

18. 13 langelyje „Grąžinimo pagrindas*“ nurodomas vienas iš LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 1,5–7 punktų, atsižvelgiant į vykdytą veiklą. Žvaigždutės „*“ reikšmės nurodytos puslapio apačioje. Reikšmė „1“ atitinka akcizų grąžinimo pagrindą pagal LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 1 punktą, reikšmė „5“ atitinka akcizų grąžinimo pagrindą pagal LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 5 punktą, reikšmė „6“ – LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 6 punktą, reikšmė „7“ – LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 7 punktą.

19. 14 langelyje „Normatyvas (litrais)“ rašomas LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 5 ar 6 punktuose nurodytų produktų gamybai panaudoto gryno etilo alkoholio normatyvo dydis (suapvalintas iki dešimtųjų litro dalių). Šie duomenys turi būti pagrįsti prie prašymo pridedamais produktų gamybos receptūros išeigos dokumentais.

20. 15 langelyje „Mato vienetas“ nurodoma pagamintos produkcijos matavimo vienetas (pvz., kg, l).

21. 16 langelyje „Pagamintos produkcijos kiekis neto“ rašomas iš 13 langelyje apibūdintos veiklos gautos produkcijos, kuriai buvo panaudotas etilo alkoholis ir (arba) alkoholiniai gėrimai, kiekis, kurio skaitmeninė išraiška turi būti suapvalinta iki sveikų skaičių.

22. 17 langelyje „Sunaudota etilo alkoholio (litrais)“ skaičiais rašomas etilo alkoholio ir (arba) alkoholinių gėrimų, panaudotų 16 langelyje nurodytai produkcijai pagaminti, kiekis (litrais).

Etilo alkoholis kiekis turi būti perskaičiuotas į gryno etilo alkoholio kiekį, suapvalinant iki sveikų skaičių (gryno etilo alkoholio kiekis apskaičiuojamas etilo alkoholio, panaudoto prašyme nurodytiems tikslams, kiekį (litrais) dauginant iš etilo alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais ir dalinant iš 100).

1 pavyzdys

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį panaudota 87 litrai etilo alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 38 procentai ir 38 litrai etilo alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 42 procentai. Panaudoto etilo alkoholio kiekis gryno etilo alkoholio litrais apskaičiuojamas:

87 l x 38 % / 100 = 33,06 l = 33 l; 38 l x 42 % / 100 = 15,96 l = 16 l.

Iš viso: 33 l + 16 l = 49 l. Rezultatas rašomas 17 langelyje.

Prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į gryno etilo alkoholio kiekį litrais ir akcizų tarifą litais suapvalinus iki sveikų skaičių:

49 l x 32 Lt = 1568 Lt.

Jeigu produkcijai gaminti buvo panaudotas alus, jo kiekis ir grąžintina alaus akcizų suma turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant į faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais.

 

2 pavyzdys

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį buvo panaudota 43 litrai alaus, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 5,2 procento. Tokio produkcijai gaminti panaudoto alaus kiekis perskaičiuojamas atsižvelgiant į 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais ir rašomas prašymo 17 langelyje, kurio skaitmeninė išraiška turi būti suapvalinta iki sveikų skaičių: 43 l x 5,2 % = 223,6 l = 224 l.

Prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į panaudoto alaus faktinę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais, kiekį litrais ir akcizų tarifą litais, suapvalinus iki sveikų skaičių:

224 l x 0,07 Lt = 15,68 = 16 Lt.

Jeigu produkcijai gaminti buvo panaudoti kiti alkoholiniai gėrimai, jų kiekis litrais ir grąžintina akcizų suma turi būti apskaičiuojama atsižvelgiant į LR Akcizų įstatymo 21–24 straipsniuose nurodytus akcizų tarifus.

 

3 pavyzdys

Produkcijos gamybai per mokestinį laikotarpį buvo panaudota 18 litrų vyno iš šviežių vynuogių. Prašymo 17 langelyje rašomas panaudotas vyno kiekis litrais, o prašymo 19 langelyje rašoma prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į panaudoto vyno kiekį litrais ir LR Akcizų įstatymo 18 str. nurodytą tarifą litais:

18 l x 1,5 Lt = 27 Lt.

23. 18 langelyje „Akcizų tarifas (Lt)“ skaičiais rašomas LR Akcizų įstatyme atitinkamai prekių grupei nustatytas tarifas (litais), galiojantis alkoholio sunaudojimo dieną.

24. Kiekvienoje 19 langelio „Prašoma grąžinti akcizų suma (Lt)“ eilutėje skaičiais rašoma prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią mokesčių mokėtojas sumokėjo įsigydamas iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) arba importuodamas etilo alkoholį ir (arba) alkoholinius gėrimus, panaudotus LR Akcizų įstatymo 25 str. 1 d. 1,5–7 punktuose nurodytiems tikslams, pagal 13 langelyje nurodytą pagrindą.

25. 20 langelyje rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į pagrindinės formos ir jos papildomų lapų 19 langelyje nurodytas akcizų sumas.

26. 21–27 langeliuose rašomas prie prašymo pridedamų dokumentų lapų skaičius. Jeigu dokumentai nepridedami – langeliai nepildomi.

27. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus atsiimti pinigais, tai 28 langelį reikia žymėti „X“ ženklu, 29 langelyje rašoma pinigų suma, kurią pageidaujama pervesti į šios formos 8 langelyje nurodytą sąskaitą.

28. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus įskaityti einamiesiems mokėjimams sumokėti, tai 30 langelį reikia žymėti „X“ ženklu, o 31 langelyje rašoma pageidaujama įskaityti einamiesiems mokesčiams sumokėti pinigų suma.

29. Jeigu mokesčių mokėtojas pageidauja grąžinamus akcizus įskaityti mokestinėms nepriemokoms padengti, tai 32 langelį reikia žymėti „X“ ženklu, o 33 langelyje rašoma pageidaujama įskaityti mokestinėms nepriemokoms padengti pinigų suma.

30. Tuo atveju, jeigu pagrindiniame formos lape nepakanka vietos surašyti visiems duomenims, turi būti pildomas (-i) FR0396P formos papildomas (-i) lapas (-ai). 34 langelyje turi būti nurodomas užpildytų papildomų lapų skaičius. Papildomo lapo forma turi būti pildoma vadovaujantis pagrindinės formos pildymo taisyklėmis.

31. Užpildytą formą pasirašo įmonės vadovas bei vyr. buhalteris (buhalteris), nurodydami savo vardą ir pavardę arba fizinis asmuo, teikiantis šios formos prašymą, nurodydamas savo vardą ir pavardę.

 

III. FR0397 FORMOS PRAŠYMO UŽPILDYMAS

 

32. Mokesčių mokėtojas, pildydamas FR0397 formos 1–12 langelius vadovaujasi šių Pildymo taisyklių 10–17 punktuose išdėstytomis nuostatomis.

33. 13 langelyje „Grąžinimo pagrindas*“ nurodomas vienas iš LR Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 1 ar 5 punktų, 41 str. 1 d. 3–7 punktų arba viena iš LR Akcizų įstatymo 17 str. 5 ar 6 dalių, atsižvelgiant į vykdytą veiklą. Žvaigždutės „*“ reikšmės nurodytos kitoje lapo pusėje. Reikšmė „1“ atitinka akcizų grąžinimo pagrindą pagal LR Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 1 punktą, reikšmė „2“ – LR Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 5 punktą, reikšmė „3“ – LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 3 p. nurodyti energetiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai; „4“ – LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 4 p. nurodyti energetiniai produktai, sunaudojami elektros energijos gamybos procese; „5“ – LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 5 p. nurodytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, išpilstyti į buitinius dujų balionus; „6“ – LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 6 p. nurodytos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, naudojami buitinėms reikmėms; „7“ – LR Akcizų įstatymo 41 str. 1 d. 7 p. nurodytos neišpilstytos naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, tiekiami į grupinius įrenginius; „8“ – LR akcizų įstatymo 17 str. 5 d. nurodytos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje, išgabentos į kitą valstybę narę verslo tikslais ar viešųjų juridinių asmenų reikmėms; „9“ – LR akcizų įstatymo 17 str. 6 d. nurodytos prekės, už kurias akcizai buvo sumokėti Lietuvos Respublikoje ir kurios iš Lietuvos Respublikos prekių pardavėjo ar jo užsakymu kito asmens išgabentos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas arba neregistruotas prekybininkas, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį.

34. 14 langelyje „AAP tarifinės grupės kodas“ rašomas panaudotų akcizais apmokestinamų prekių, kurių akcizus prašoma grąžinti, tarifinės grupės kodas, nustatytas LR Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489).

35. 15 langelyje „Prekių kiekis“ sveikais skaičiais rašomas kiekis akcizais apmokestinamų prekių, kurių sumokėtus akcizus prašoma grąžinti.

36. 16 langelyje „Mato vienetas“ rašomas panaudotų akcizinių prekių matavimo vienetas (pvz., kg; l).

37. 17 langelyje „Akcizų tarifas (Lt)“ skaičiais rašomas LR Akcizų įstatyme atitinkamai prekių grupei nustatytas tarifas (litais).

38. 18 langelyje „Prašoma grąžinti akcizų suma (Lt)“ kiekvienoje eilutėje skaičiais rašoma prašoma grąžinti akcizų suma (litais), kurią mokesčių mokėtojas sumokėjo įsigydamas iš tiekėjo (akcizų mokėtojo) arba importuodamas akcizais apmokestinamas prekes, panaudotas LR Akcizų įstatymo 17 str. 1 d. 1 ar 5 punktuose, 41 str. 1 d. 3–7 punktuose arba 17 str. 5 ar 6 dalyse nurodytiems tikslams, pagal 13 langelyje nurodytą pagrindą.

39. 19 langelyje rašoma visa prašoma grąžinti akcizų suma, apskaičiuota atsižvelgiant į pagrindinės formos ir jos papildomų lapų 18 langelyje nurodytas akcizų sumas.

40. 20–24 langeliai pildomi vadovaujantis šių Pildymo taisyklių 26 punkte išdėstytomis nuostatomis.

41. 25–31 langeliai pildomi vadovaujantis šių Pildymo taisyklių 27–31 punktuose išdėstytomis nuostatomis.

 

IV. FR0415 FORMOS APRAŠO UŽPILDYMAS

 

42. Aprašo 1 langelyje rašomas mokesčių mokėtojo (įmonės arba fizinio asmens) kodas.

43. 2, 3 langeliuose rašomas laikotarpis (nuo – iki), už kurį mokesčių mokėtojas prašo grąžinti sumokėtus akcizus.

44. 4 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose rašoma kartu su prašymu pateikto dokumento (toliau – dokumentas) data (du paskutiniai metų skaitmenys, du mėnesio skaitmenys, du dienos skaitmenys, pvz., 02 09 12).

45. 5 langeliu pažymėto stulpelio laukelyje rašomas dokumento pavadinimas (tipas). Jeigu laukelyje pilnas dokumento pavadinimas netelpa, jį galima trumpinti.

46. 6 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose nurodoma dokumento serija. Jeigu dokumentas serijos neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

47. 7 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose nurodomas dokumento numeris. Jeigu dokumentas numerio neturi, stulpelio laukeliai nepildomi.

48. 8 langeliu pažymėto stulpelio laukeliuose rašomas dokumento lapų skaičius.

49. 9 langelyje rašomas bendras šiame apraše nurodytų dokumentų lapų skaičius. Prašyme nurodytų dokumentų lapų skaičiaus suma turi sutapti su apraše nurodytų dokumentų lapų skaičiaus suma (be paties aprašo lapų skaičiaus) ir AVMI pateikiamų dokumentų lapų skaičiumi.

Aprašą pasirašo tie patys asmenys, kurie pasirašo prašymą. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu arba fizinio asmens parašu.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50. Visi ginčai, kilę dėl prašymo pildymo, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________