LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO Nr. V-694 „DĖL ODONTOLOGINĖS PRIEŽIŪROS (PAGALBOS) ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 2 d. Nr. V-951

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 71-3560):

1. Pakeičiu Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-694 „Dėl Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licencijavimo“ (Žin., 2004, Nr. 150-5463), ir išdėstau 64 punktą taip:

64. Informacija apie licencijos išdavimą, patikslinimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą skelbiama Rūmų interneto tinklalapyje http://www.odontologurumai.lt. Viešai pateikiama šių Taisyklių 23.1–23.6 punktuose nurodyta informacija.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS