LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO
PAPILDYMO 241 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2164

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 99-3516; 2008, Nr. 79-3098)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 241 straipsniu

Papildyti Įstatymą 241 straipsniu:

241 straipsnis. Mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos

Mažųjų bendrijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir sudarymo reikalavimus nustato verslo apskaitos standartai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ