LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2003 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1V-167 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-854 „DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. balandžio 12 d. Nr. 1V-523

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu bei įgyvendindamas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/82/EB, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (OL 2005 L 344, p. 38), ir 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47) nuostatas:

1. Pakeičiu:

1.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 20-614) ir išdėstau antraštę bei preambulę taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO PLANO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 6 ir 7 punktais, įgyvendindamas 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/82/EB, panaikinančios Tarybos direktyvą 90/544/EEB dėl paneuropinei antžeminei viešajai radijo ieškai skirtų dažnių juostų Bendrijoje suderinto įdiegimo (OL 2005 L 344, p. 38), ir 2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimo 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (OL 2005 L 344, p. 47) nuostatas, siekdamas užtikrinti veiksmingą radijo dažnių (kanalų) spektro naudojimą ir išvengti radijo trikdžių tarp radijo ryšio įrenginių ir kitų, palydovinių ar antžeminių, techninių sistemų, esant radijo dažnių (kanalų) spektro trūkumui, bei vadovaudamasis proporcingumo principu:“;

1.2. Radijo dažnių naudojimo planą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“:

1.2.1. išdėstau 1 punktą taip:

„1. Radijo dažnių naudojimo planas (toliau – Planas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 48 straipsnio 2 dalimi, 50 straipsnio 3 dalimi, 51 straipsnio 5 ir 6 dalimis, 58 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 122-4382), 6 ir 7 punktais ir atsižvelgiant į Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos Bendrąją Europos dažnių paskirstymo lentelę, Elektroninių ryšių komiteto (Europos radijo ryšių komiteto) sprendimus bei rekomendacijas, nurodytas Plano II skyriaus lentelės 5 grafoje.“;

1.2.2. išdėstau 9 punktą taip:

„9. Radijo dažniai (kanalai), skirti naudoti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, Plane pažymėti įrašu „valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), jeigu tai yra būtina valstybės gynybai užtikrinti. Jie skiriami Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka, taikant geografinį-dažninį radijo stočių atskyrimo principą vienu iš šių režimų:“;

1.2.3. išdėstau 10 punktą taip:

„10. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių 78, 79 ir 80 punktuose nustatytais atvejais radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami nesilaikant Plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirties.“;

1.2.4. išdėstau II skyriaus lentelės 200 eilutės 4 grafos 3 pastraipą taip:

„169,4–169,6 MHz radijo dažnių juostoje Sąraše nurodytiems mažos galios radijo ryšio įrenginiams. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, laikantis Sąraše nurodytų naudojimo sąlygų“;

1.2.5. išdėstau II skyriaus lentelės 200 eilutės 5 grafos 3 pastraipą taip:

„ECC/DEC/(05)02, 2005/82/EB, 2005/928/EB.“;

1.2.6. papildau II skyriaus lentelės 200 eilutės 4 grafą nauja 6 pastraipa:

„169,6125–169,8125 MHz radijo dažnių juostoje sekimo ir turto stebėjimo sistemoms ir radijo ieškos sistemoms.“;

1.2.7. papildau II skyriaus lentelės 200 eilutės 5 grafą nauja 6 pastraipa:

„ECC/DEC/(05)02, 2005/82/EB, 2005/928/EB.“;

1.3. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 1V-854 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 122-4382):

1.3.1. išdėstau 78 punktą taip:

„78. Veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, skiriami radijo dažniai (kanalai) Radijo dažnių naudojimo plane pažymėti įrašu „valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), jeigu tai yra būtina valstybės gynybai užtikrinti. Esant objektyviam būtinumui radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba ir saugumu, gali būti skiriami nesilaikant Radijo dažnių naudojimo plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties.“;

1.3.2. išdėstau 79 punktą taip:

„79. Veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu pareiškėjas yra atitinkamą sritį kuruojanti ministerija arba jos paskirta institucija. Esant objektyviam būtinumui radijo dažniai (kanalai) reikalingi veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, gali būti skiriami nesilaikant Radijo dažnių naudojimo plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties.“;

1.3.3. išdėstau 80 punktą taip:

„80. Veiklai, susijusiai su kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu jie reikalingi veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla, Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti. Esant objektyviam būtinumui šie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami nesilaikant Radijo dažnių naudojimo plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, jeigu tokių radijo dažnių naudojimas nekels žalingų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms.“;

1.3.4. papildau nauju 81.8 punktu:

„81.8. Taisyklių 81.1–81.7 punktuose nenurodytos institucijos – veiklai, nurodytai Taisyklių 78 ir 79 punktuose, prašymą skirti radijo dažnius (kanalus) suderinusios su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.“.

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS