LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PASITELKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI UŽTIKRINTI KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 19 d. Nr. V-303

Vilnius

 

Įgyvendindamas Valstybinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo krizių ir ekstremalių situacijų atvejais valdymo 2008–2013 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 742 (Žin., 2008, Nr. 85-3394), įgyvendinimo 2008–2010 metų priemonių 1.6 punktą:

1. T v i r t i n u Nevyriausybinių organizacijų pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2010 m. balandžio19 d. įsakymu Nr. V-303

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PASITELKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI UŽTIKRINTI KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja NVO pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais sąlygas ir NVO, pasitelkiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, vykdomas funkcijas.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

2.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818);

2.3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-787; 2004, Nr. 7-128);

2.4. Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu (Žin., 1997, Nr. 2-16);

2.5. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu (Žin., 1998, Nr. 115-3230; 2009, Nr. 159-7207);

2.6. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 25-745).

3. Nevyriausybinės organizacijos šiame Tvarkos apraše suprantamos kaip asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir viešosios įstaigos, kurių steigėjai, dalininkai ar nariai nėra tik valstybės ar savivaldybių institucijos ar įstaigos.

4. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Pirmoji pagalba – asmenų, kurie nėra sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistai, atliekami veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai, naudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias priemones bei medžiagas.

Pirmoji medicinos pagalba – sveikatos priežiūros specialistų ar farmacijos specialistų atliekami svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai ir gyvybei, naudojant turimas medicinos ir (ar) kitokias priemones bei medžiagas, kol nukentėjusiajam (pacientui) bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.

Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir (ar) aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

Kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio tvarkos aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose.

 

II. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PASITELKIMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI UŽTIKRINTI KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS SĄLYGOS

 

5. NVO, pasitelkiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, veikia gerbdamos visuotinai pripažintus tarptautinės humanitarinės teisės principus ir normas.

6. Karo ar kitų ginkluotų konfliktų atvejais NVO, šiuo Tvarkos aprašu vadovaujantis pasitelkiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti, veikia pagal 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvenciją „Dėl civilių apsaugos karo metu“ (Žin., 2000, Nr. 63-1908), 1977 m. birželio 8 d. sudarytą 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomą protokolą dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (I protokolą) (Žin., 2000, Nr. 63-1909) ir 1977 m. birželio 8 d. sudarytą 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ženevos konvencijų Papildomą protokolą dėl netarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos (II protokolą) (Žin., 2000, Nr. 63-1910).

7. NVO rekomenduojama iš anksto sudaryti su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis arba šių įstaigų steigėjais susitarimus dėl NVO pasitelkimo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais pagal iš anksto suderintus sąveikos planus.

 

III. PASITELKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI UŽTIKRINTI KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJAIS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VYKDOMOS FUNKCIJOS

 

8. NVO, pasitelkiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, ir jų nariai (atstovai) pagal savo kompetenciją bei galimybes teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šias funkcijas:

8.1. teikia pirmąją pagalbą;

8.2. padeda pirmąją medicinos pagalbą, skubiąją medicinos pagalbą ir kitas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems sveikatos priežiūros specialistams;

8.3. padeda asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pasitelkti papildomus sveikatos priežiūros specialistus;

8.4. padeda evakuoti nukentėjusiuosius (pacientus);

8.5. padeda identifikuoti ir registruoti nukentėjusiuosius (pacientus);

8.6. padeda organizuoti ir užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų laikinąjį teikimą švietimo ir kitose įstaigose;

8.7. padeda užtikrinti nukentėjusiųjų (pacientų) maitinimą ir aprūpinimą geriamuoju vandeniu;

8.8. padeda organizuoti ir atlikti kraujo donorų paiešką;

8.9. padeda teikti nukentėjusiesiems (pacientams) socialines paslaugas;

8.10. padeda aprūpinti nukentėjusiuosius (pacientus) kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;

8.11. teikia labdarą ir paramą;

8.12. padeda organizuoti tarptautinės pagalbos teikimą.

9. NVO, pasitelkiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, gali vykdyti ir kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

_________________