LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 15 d. Nr. 34

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 95-3505, Nr. 177-6553; 2005, Nr. 57-1948, Nr. 146-5327; 2006, Nr. 10-351):

1.1. Įrašyti 2 punkto antrojoje pastraipoje po nuorodos į oficialaus paskelbimo šaltinį „Nr. 8-184“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinį „2005, Nr. 57-1950“.

1.2. Išbraukti 6 punkte žodžius „arba Ministras Pirmininkas“.

1.3. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė sudaroma ir svarstoma pagal šio Reglamento IV skyriaus nuostatas (išskyrus šio Reglamento 10 punkto trečiojoje pastraipoje nurodytą atvejį).

Ministras Vyriausybės pasitarimo metu gali pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę naują klausimą. Toks pasiūlymas gali būti teikiamas tik tuomet, kai yra svarbių priežasčių, dėl kurių teisės akto projektas negali būti teikiamas svarstyti Vyriausybei šio Reglamento nustatyta tvarka. Sprendimas dėl naujo klausimo įtraukimo į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę priimamas Vyriausybės posėdžio metu šio punkto trečiojoje pastraipoje nustatyta tvarka, įvertinus pateiktus šio Reglamento 76 punkte nustatyta tvarka Vyriausybės kanceliarijos ir Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo arba Ministro Pirmininko patarėjo pastabas ir pasiūlymus, apie kuriuos Vyriausybės posėdyje referuoja Vyriausybės kancleris.

Vyriausybės posėdžio metu Ministras Pirmininkas turi teisę pasiūlyti įtraukti į darbotvarkę ir naujų klausimų. Prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, ministras turi teisę pasiūlyti Ministrui Pirmininkui įtraukti į posėdžio darbotvarkę naują klausimą, kurį būtina nedelsiant svarstyti dėl susiklosčiusios ypatingos situacijos. Tokiu atveju ministras kreipiasi į Ministrą Pirmininką su pasiūlymu įtraukti naują klausimą į darbotvarkę. Ministrui Pirmininkui pritarus ministro pasiūlymui, dėl įtrauktino naujo klausimo balsuojama šio Reglamento 87–89 punktuose nustatyta tvarka. Jeigu dėl klausimo įtraukimo teigiamas sprendimas nepriimamas, klausimas turi būti teikiamas svarstyti šio Reglamento nustatyta tvarka.

Kaip papildomi ministrų pasiūlyti klausimai į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę negali būti įtraukiami didelės apimties ir/ar sudėtingi teisės aktų projektai.

Šio punkto ketvirtosios pastraipos nuostatos netaikomos tais atvejais, kai Vyriausybės pasitarimo metu aptariamą projektą (prieš tai įvertintą Vyriausybės kanceliarijoje ir apsvarstytą ministerijų valstybės sekretorių pasitarime) pasiūloma įtraukti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.“

1.4. Įrašyti 16.9 punkte vietoj žodžių „apskričių viršininkų, Vyriausybės atstovų, taip pat Vyriausybės įstaigų vadovų, kitų“ žodžius „Vyriausybės skiriamų valstybės tarnautojų“.

1.5. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Ministro įsakymai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 41-991), Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas teisingumo ministro 1998 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 104 (Žin., 1998, Nr. 87-2416; 2002, Nr. 50-1923), ir Dokumentų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).

Ministrų įsakymų, kuriais nustatoma paramos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų lėšų naudojimo tvarka arba kuriais prisiimami (ar padidinami) finansiniai, garantiniai ir kiti skoliniai įsipareigojimai, tenkintini iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, projektai turi būti suderinti su Finansų ministerija.

Rengiant ministrų įsakymų projektus, perkeliančius ir (ar) įgyvendinančius Europos Sąjungos direktyvas, kartu parengiamos ir Koordinavimo taisyklių 7 priede nustatytos formos direktyvų (kitų Europos Sąjungos teisės aktų) ir Lietuvos Respublikos nacionalinių teisės aktų (teisės aktų projektų) atitikties lentelės (toliau vadinama – atitikties lentelė), kurios įvedamos į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą.“

1.6. Išbraukti 24 punkte žodžius „arba Ministro Pirmininko“.

1.7. Išdėstyti 44 punktą taip:

44. Prie Vyriausybei teikiamo teisės akto projekto pridedami atitinkamos institucijos lydraštis–teikimas (toliau vadinama – teikimas), Sprendimų projektų poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 (Žin., 2003, Nr. 23-975), 2 arba 4 priede nustatytos formos sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma (išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai sprendimo projekto poveikio vertinimo pažyma nėra būtina), arba 3 priede nustatytos formos informacija apie sprendimo projekto įgyvendinimo poveikį valstybės finansams. Prie teikiamo teisės akto projekto, perkeliančio ir (ar) įgyvendinančio Europos Sąjungos direktyvų ar kitų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, pridedama Koordinavimo taisyklių 7 priede nurodyta atitikties lentelė, kuri taip pat įvedama į Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą. Vyriausybės kanceliarijai papildomai pateikiama kompiuterinė laikmena su teisės akto projekto įrašu, arba teisės akto projektas jai perduodamas elektroniniu paštu.“

1.8. Papildyti šiuo 45.81 punktu:

45.81. ar teisės akto projektas notifikuotinas Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1446; 2004, Nr. 63-2264) reikalavimus, jeigu taip – nurodyti notifikavimo Europos Komisijai datą;“.

1.9. Išdėstyti 47 punktą taip:

47. Vyriausybei teikiami teisės aktų projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymą, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas ir Dokumentų rengimo taisykles.“

1.10. Papildyti šiuo 49.6 punktu:

49.6. Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Europos teisės departamentas) – norminių teisės aktų koncepcijos, įstatymų projektai, norminių Vyriausybės nutarimų projektai, teisės aktų projektai, susiję su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių projektai;“.

1.11. Išdėstyti 50 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Jeigu dėl pateikto derinti teisės akto projekto suinteresuota institucija pateikia susijusių su suinteresuotos institucijos veiklos sritimi esminių pastabų, į kurias rengėjai neatsižvelgia, arba jeigu rengėjai neatsižvelgia į didžiąją dalį suinteresuotos institucijos pateiktų pastabų, iškilusiems prieštaravimams pašalinti rengėjai paprastai organizuoja pasitarimą, kuriame dalyvauti gali būti kviečiami Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo, Vyriausybės kanceliarijos, Teisingumo ministerijos, kitų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojai. Teisės akto projektas laikomas suderintu, jeigu suinteresuotas ministras (arba viceministras, ministerijos valstybės sekretorius ar ministerijos sekretorius), Vyriausybės įstaigos, kitos valstybės ar savivaldybės institucijos vadovas (ar jo pareigas laikinai einantis asmuo) vizuoja projektą (ir priedus, jeigu jų yra) be pastabų arba raštu patvirtina, kad pritaria projektui be pastabų.“

1.12. Išdėstyti 55 punktą taip:

55. Vyriausybės kanceliarijos padalinys, kuriam perduodamas teisės akto projektas, įvertina gauto teisės akto projekto turinį, jo atitiktį galiojantiems įstatymams, Vyriausybės nutarimams, pateikdamas teisės akto projekto dalykinį vertinimą, taip pat įvertina teisės akto projekto atitiktį šio Reglamento reikalavimams. Vyriausybės kanceliarijos padalinys teisės akto projektą įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (jeigu gautas didelės apimties ir/ar sudėtingas projektas – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas). Bendras terminas, per kurį yra vertinamas teisės akto projektas, įskaitant įvertinimą Teisės departamente, neturi būti ilgesnis kaip 8 darbo dienos, o jeigu gautas didelės apimties ir/ar sudėtingas projektas – 13 darbo dienų.

Vyriausybės kanceliarijos padalinys nevertina teisės akto projekto, kuris nėra derintas su šio Reglamento 49.1–49.12 punktuose nurodytomis institucijomis, kai su minėtomis institucijomis suderinti teisės akto projektą yra privaloma. Ministras Pirmininkas Vyriausybės kanclerio pasiūlymu arba Vyriausybės kancleris – Ministro Pirmininko pavedimu savo rezoliucija tokį teisės akto projektą (kopiją) grąžina rengėjams suderinti.

Gavęs teisės akto projektą (išskyrus šio punkto antrojoje pastraipoje nurodytu atveju), Vyriausybės kanceliarijos padalinys parengia pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, taip pat pažymą apie klausimo esmę ir suderinimą (kurioje pateikiamas ir teisės akto projekto dalykinis vertinimas bei atitiktis šio Reglamento reikalavimams).

Vyriausybės kanceliarijos padalinio vadovas (ar jo pavedimu – patarėjas) vizuoja pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, ir ją kartu su teisės akto projektu bei pažyma apie klausimo esmę ir suderinimą pateikia Teisės departamentui, o teisės akto projekto ir su juo susijusių dokumentų kopiją pateikia Ministro Pirmininko vyriausiajam patarėjui arba Ministro Pirmininko patarėjui.

Teisės departamentas, įvertinęs, ar teisės akto projektas atitinka galiojančius įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir teisinės technikos reikalavimus, vizuoja pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę (jeigu pareikšta pastabų ir pasiūlymų, vizuoja nurodydamas, kad atskirame lape pridedamos pastabos ir pasiūlymai, kuriuos pasirašo Teisės departamento direktorius ar jo pavedimu – teisininkas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (o jeigu gautas didelės apimties ir/ar sudėtingas projektas – ne vėliau kaip per 8 darbo dienas) nuo projekto gavimo Teisės departamente dienos.“

1.13. Papildyti 59 punktą šia trečiąja pastraipa:

„Skubos tvarka paprastai nevertinami didelės apimties ir/ar sudėtingi teisės aktų projektai.“

1.14. Papildyti 60 punktą šia trečiąja pastraipa:

„Ypatingos skubos tvarka nevertinami didelės apimties ir/ar sudėtingi teisės aktų projektai.“

1.15. Išdėstyti 62 punkto trečiąją pastraipą taip:

„Be Vyriausybės kanclerio, jo pavaduotojų ir ministerijų valstybės sekretorių (jų nesant – ministerijų sekretorių), pasitarime dalyvauja Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai ir Europos teisės departamento atstovas. Pasitarime gali dalyvauti Vyriausybės posėdžiui teikiamo teisės akto projekto rengėjai ar jų atstovai, ministerijų administracijų teisės padalinių vadovai ar jų funkcijas atliekantys teisininkai.“

1.16. Įrašyti 63 punkto antrojoje ir trečiojoje pastraipose vietoj žodžio „trečiojoje“ žodį „antrojoje“.

1.17. Pripažinti netekusia galios 64 punkto pirmąją pastraipą.

1.18. Papildyti šiuo 641 punktu:

641. Teisės akto projektas, kuriam ministerijų valstybės sekretorių pasitarime pritarta be pastabų arba dėl kurio buvo pareikštos tik redakcinio pobūdžio pastabos, arba kuris pateiktas patikslintas pagal ministerijų valstybės sekretorių pasitarime pareikštas pastabas, teikiamas Vyriausybės kancleriui dėl įtraukimo į Vyriausybės posėdžio darbotvarkės projektą tik po to, kai pažymą apie klausimą, įtrauktiną į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę, vizuoja Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas ar Ministro Pirmininko patarėjas (Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas ar Ministro Pirmininko patarėjas teisės akto projekto įvertinimą pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio projekto gavimo) ir Teisės departamento direktorius ar jo pavaduotojas (jų nesant – kitas Vyriausybės kanclerio įgaliotas teisininkas). Jeigu dėl teisės akto projekto yra pastabų, apie tai pažymima toje pažymoje ir pridedamos pastabos.“

1.19. Įrašyti 68 punkte po žodžių „gali dalyvauti“ žodžius „Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas, Ministro Pirmininko patarėjai“, o po žodžių „valstybės tarnautojai“ – žodžius „Europos teisės departamento generalinis direktorius“.

1.20. Įrašyti 70 punkte po žodžio „pastabas“ žodžius „Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo ar Ministro Pirmininko patarėjo ir Teisės departamento direktoriaus ar jo pavaduotojo (jų nesant – kito Vyriausybės kanclerio įgalioto teisininko) šio Reglamento 641 punkte nustatyta tvarka pareikštas pastabas“.

1.21. Papildyti šiuo 701 punktu:

701. Pasikeitus Vyriausybei arba ministrui, Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai turi būti vizuoti paskirto naujo ministro. Teisės akto projektas, kurį ministras atsisako vizuoti, grąžinamas rengėjams.“

1.22. Išbraukti 76 punkte žodį „paprastai“ ir įrašyti po žodžio „kanceliarijoje“ žodžius „ir Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo ar Ministro Pirmininko patarėjo“.

1.23. Įrašyti 77 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „direktorius“ žodžius „Bendrųjų reikalų departamento direktorius“, o po žodžio „vadovas“ – žodžius „Europos teisės departamento generalinis direktorius“.

1.24. Papildyti šiuo 821 punktu:

821. Vyriausybės posėdžiai transliuojami internetu, išskyrus tuos, kuriuose svarstomi su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija susiję projektai.“

1.25. Išdėstyti 91 punktą taip:

91. Vyriausybės nutarimai registruojami, kai juos pasirašo Ministras Pirmininkas. Vyriausybės nutarimui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos ir nurodoma Vyriausybės posėdžio, kuriame priimtas Vyriausybės nutarimas, data.“

1.26. Išbraukti 99 punkto trečiojoje pastraipoje žodžius „Vyriausybės nutarimų dėl koncepcijų patvirtinimo, norminių teisės aktų koncepcijų, Vyriausybės nutarimų dėl įstatymų pateikimo Seimui ir įstatymų projektų originalų“.

1.27. Įrašyti 1076 punkte vietoj žodžių „registravimo data“ žodžius „nurodoma Vyriausybės pasitarimo, kuriame priimtas Vyriausybės sprendimas, data“.

1.28. Įrašyti 122 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „Pirmininkas“ žodžius „ar jo pavedimu – Vyriausybės kancleris“.

1.29. Išdėstyti 136 punktą taip:

136. Lietuvos Respublikos piliečių, kitų asmenų (toliau vadinama – asmenys, pareiškėjai), prašymai, skundai ir pranešimai, adresuoti Vyriausybei ar Ministrui Pirmininkui (toliau vadinama – prašymai ir skundai), nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Lietuvos Respublikos peticijų įstatymu (Žin., 1999, Nr. 66-2128), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 (Žin., 1999, Nr. 84-2498), ir kitais teisės aktais.“

1.30. Išbraukti 145 punkte žodžius „telegramų, kitų panašių dokumentų“.

1.31. Išbraukti 146 punkte žodžius „telegramas ir kitus panašius dokumentus“.

1.32. Išbraukti 147 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „telegramas, kitus panašius dokumentus“.

1.33. Įrašyti 1672.2 punkte prieš žodžius „ne vėliau“ žodžius „jeigu įstatymai ar Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip“.

1.34. Įrašyti 1672.3 punkte po žodžio „įveikti“ žodžius „jeigu įstatymai ar Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip“.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.25 ir 1.27 punktus, įsigalioja nuo 2007 m. kovo 1 dienos.

3. Šio nutarimo 1.25 ir 1.27 punktai įsigalioja nuo 2007 m. vasario 1 dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                   Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                               Raimondas Šukys