LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO AUKCIONO NUOSTATŲ

 

2004 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3D-487

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527) 22 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatus (pridedama).

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 3D-487

 

PIRMINIO ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PARDAVIMO AUKCIONO NUOSTATAI

 

Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukciono nuostatai (toliau – nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73- 2527), 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiu bendrosios žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1954/2003), ir 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione organizavimo, vykdymo ir atsiskaitymo tvarką.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcionas (toliau – aukcionas) – pirminio žuvininkystės produktų pardavimo būdas, kai paskelbta pradinė kaina palaipsniui mažinama tol, kol nors vienas pirminis žuvininkystės produktų supirkėjas (toliau – supirkėjas) ar jo įgaliotas asmuo sustabdo kainos kritimą, įsigydamas žuvininkystės produktus už sustabdymo momentu užfiksuotą kainą;

aukciono patalpos – patalpos, kuriose vykdomas aukcionas, tvarkomi, laikomi ir pateikiami žuvininkystės produktai, ir kitos pagalbinės patalpos, susijusios su aukciono veikla;

aukciono organizatorius aukcioną organizuojantis juridinis asmuo;

aukciono vedėjas aukcioną vykdantis fizinis asmuo;

pardavėjas – žuvų išteklių naudotojas, pateikiantis parduoti žuvininkystės produktus;

žuvininkystės produktų pavyzdžiai – pavyzdiniai ėminiai, sudaryti remiantis 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3703/85, nustatančiu išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles, ir pateikiami supirkėjams vertinti kaip reprezentatyvūs: atrinkti taip, kad aukciono metu pagal juos būtų galima spręsti apie visą žuvininkystės produktų partiją.

3. Kitos nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme.

4. Aukciono patalpos turi būti patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka, kad jos atitinka Žuvininkystės produktų gamybos ir tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 (Žin., 2001, Nr. 16-517; 2004, Nr. 108-4064).

5. Aukcione pirminį žuvininkystės produktų supirkimą gali vykdyti tik Žuvininkystės departamente prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės departamentas) užregistruoti supirkėjais juridiniai asmenys.

6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnai tikrina kiekvieną žuvininkystės produktų partiją iškrovimo metu arba prieš pirminį pardavimą, ar žuvininkystės produktai tinkami žmonių maistui.

 

II. ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ PATEIKIMAS

 

7. Aukciono organizatorius gali teikti žuvininkystės produktų iškrovimo, atšaldymo, rūšiavimo ir kitas paslaugas arba jas pirkti iš kitų asmenų. Aukciono patalpose šios paslaugos turi būti suteikiamos taip, kad netrukdytų kitiems pardavėjams.

8. Pardavėjas yra atsakingas, kad pirminiam pardavimui pateikiami žuvininkystės produktai būtų surūšiuoti pagal šviežumo ir dydžio kategorijas ir tinkamai paženklinti vadovaujantis 1996 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2406/96, nustatančio bendras pardavimo normas tam tikriems žuvininkystės produktams, 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85 ir 2001 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2065/2001, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles, reglamentuojančias vartotojų informavimą apie žuvininkystės ir akvakultūros produktus, nuostatomis.

9. Žuvininkystės produktus rūšiuoja gamintojų organizacijų, kitokių žvejų organizacijų ar aukcionų tam įgalioti asmenys, kurie yra atsakingi už rūšiavimo kokybę.

10. Žuvininkystės departamento atsakingi asmenys tikrina žuvininkystės produktų rūšiavimą ir atitikimą minimaliems dydžio reikalavimams. Surūšiuoti žuvininkystės produktai pirminiam pardavimui pateikiami patikrinus Žuvininkystės departamento atsakingiems asmenims arba, jiems nepatikrinus, ne anksčiau kaip praėjus valandai po surūšiavimo.

11. Aukciono organizatoriai privalo kontroliuoti, kad pirminiam pardavimui būtų tiekiami tik surūšiuoti žuvininkystės produktai.

12. Visi aukcione parduodami žuvininkystės produktai turi būti laikomi aukciono patalpose, išskyrus atvejus, kai:

12.1. žuvininkystės produktai negali būti iškrauti ir surūšiuoti iki tos dienos aukciono pradžios. Tuomet išimties tvarka pateikiami žuvininkystės produktų pavyzdžiai;

12.2. pardavėjas iš žvejybos laivo jūroje iš anksto praneša apie žuvininkystės produktų, kuriuos ketina parduoti aukcione, rūšis, šviežumo ir dydžio kategorijas bei kiekį, jei numato, kad žvejybos laivas nespės pateikti žuvininkystės produktų iki aukciono pradžios, o dėl žuvininkystės produktų laikymo iki kito aukciono pradžios gali nukentėti jų kokybė.

13. Žuvininkystės produktų pavyzdžiai turi būti pateikti taip, kad būtų lengva apžiūrėti supirkėjams.

14. Kai žuvininkystės produktai parduoti pateikiami 12 punkte nurodytais atvejais, pardavėjas, įvykus pirkimo-pardavimo sandoriui, turi sudaryti sąlygas žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų, kitokių žvejų organizacijų ar pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcionų įgaliotiems asmenims, kurie atsakingi už rūšiavimo kokybę, prieš žuvininkystės produktų išgabenimą patikrinti, ar jie tinkamai surūšiuoti pagal šviežumo ir dydžio kategorijas.

15. Parduodamas žuvininkystės produktus pagal žuvininkystės produktų pavyzdžius, pardavėjas yra atsakingas už pavyzdžių ir parduodamų žuvininkystės produktų partijos atitikimą bei 12.2 punkte pateiktos informacijos apie žuvininkystės produktų kiekį, šviežumo ir dydžio kategorijas teisingumą. Pardavimas anuliuojamas, jei pardavėjo pateikti duomenys yra klaidingi arba parduodamų žuvininkystės produktų partija neatitinka žuvininkystės produktų pavyzdžių.

 

III. aukciono ORGANIZAVIMAS IR vykdymas

 

16. Aukcionas prasideda 7 val. ryto, tačiau nepalankiomis pardavimui aplinkybėmis šis laikas gali būti keičiamas pranešant supirkėjams ne vėliau kaip prieš 3 valandas iki aukciono pradžios.

17. Aukciono organizatorius gali atstovauti žuvininkystės produktų gamintojų organizacijai taikydamas intervencines žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemones pagal tarpusavio sutartį.

18. Aukciono pradžioje nurodoma visa informacija (kiekis, dydžio ir šviežumo kategorijos, pateikimo forma ir kita) apie parduodamų žuvininkystės produktų partiją, aukciono vedėjas skelbia pradinę kainą ir minimalų jos mažinimo intervalą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.

19. Paskelbta pradinė kaina palaipsniui mažinama, kol nors vienas supirkėjas sustabdo kainos kritimą, įsigydamas žuvininkystės produktus už sustabdymo momentu užfiksuotą kainą.

20. Supirkėjas gali įsigyti visą arba dalį žuvininkystės produktų partijos. Likusi partijos dalis parduodama aukciono būdu iš naujo.

21. Jei kainos kritimą sustabdo keli supirkėjai, žuvininkystės produktus įsigyja supirkėjas, pasiūlęs didžiausią kainą.

22. Aukciono vedėjas skelbia kainą ir už ją įsigijusio žuvininkystės produktus supirkėjo pavadinimą.

23. Aukciono organizatorius gali suteikti ar išnuomoti atskirą patalpą ar plotą kiekvienam supirkėjui parduotiems žuvininkystės produktams laikyti, kol juos išgabens.

24. Žuvininkystės produktus iš aukciono patalpų gali išgabenti tik aukcione juos įsigijęs supirkėjas. Tai jis turi padaryti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo.

25. Jei nupirkti žuvininkystės produktai per 6 valandas neišgabenami iš aukciono patalpų, pardavimas anuliuojamas. Supirkėjas padengia išlaidas, patirtas dėl žuvininkystės produktų laikymo, kitas, su pirkimo-pardavimo sandoriu susijusias, išlaidas bei sumoka žuvininkystės produktų vertės skirtumą, jei jis susidarė dėl jų kokybės pablogėjimo (šviežumo kategorijos pakitimo).

26. Supirkėjas aukciono patalpose negali žuvininkystės produktų perdėti į kitas dėžes, jų pakuoti, rūšiuoti.

27. Aukcionui įvykus, supirkėjas, įsigijęs žuvininkystės produktus, gali atlikti kontrolinį žuvininkystės produktų svėrimą.

28. Skundai dėl pirminio žuvininkystės produktų pardavimo aukcione gali būti teikiami aukciono organizatoriui per 6 valandas nuo aukciono pabaigos.

29. Jei supirkėjas ir pardavėjas nesilaiko šio ir kitų teisės aktų bei aukciono vidaus taisyklių, aukciono organizatorius gali juos pašalinti iš aukciono.

 

IV. ATSISKAITYMAS

 

30. Supirkėjas už žuvininkystės produktus sumoka aukciono organizatoriui per tris darbo dienas įvykus aukcionui, jei aukciono organizatorius ir supirkėjas nesusitaria kitaip. Pardavėjui už parduotus žuvininkystės produktus sumoka aukciono organizatorius, atskaitęs iš supirkėjo sumokėtos sumos užmokestį už suteiktas paslaugas, jei supirkėjas ir aukciono organizatorius nesusitarė kitaip.

31. Už parduotus žuvininkystės produktus aukciono organizatorius su pardavėju turi atsiskaityti per tris darbo dienas, įvykus aukcionui, jei aukciono organizatorius ir pardavėjas nesusitarė kitaip.

32. Aukciono metu pritaikius intervencinę žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemonę, už suteiktas paslaugas su aukciono organizatoriumi atsiskaito pardavėjas, kai gamintojų organizacija jam kompensuoja už intervencinės žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemonės taikymą.

 

V. baigiamosios nuostatos

 

33. Aukciono organizatorius parengia aukciono veiklos taisykles, neprieštaraujančias šiems nuostatams.

34. Aukciono veiklos kontrolę ir priežiūrą atlieka Žuvininkystės departamentas.

35. VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra gali tikrinti, kaip aukcione taikomos intervencinės žuvininkystės produktų rinkos reguliavimo priemonės.

36. Aukciono organizatorius, nesilaikantis šio ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir supirkimą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________