VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 1S-76 „DĖL PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ TAIKYMO REKOMENDACIJŲ IR PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ STANDARTINIŲ SĄLYGŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 31 d. Nr. 1S-135

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 8 straipsnio 2 dalies 4 punktu:

1. Pakeičiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 2-90) patvirtintus dokumentus:

1.1. Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos):

1.1.1. Rekomendacijų 2 punktą išdėstau taip:

2. Rekomendacijų ir Sutarčių sąlygų taikymas nėra privalomas. Sutarčių sąlygas galima naudoti perkant įvairias prekes ar paslaugas.“;

1.1.2. Rekomendacijų 5 punktą išdėstau taip:

5. Sutarčių sąlygos yra sudarytos iš Sutarties specialiųjų sąlygų ir Sutarties bendrųjų sąlygų. Sutarties specialiąsias sąlygas rekomenduojame pritaikyti konkrečiam pirkimui, atitinkamai užpildant reikiamas vietas, išbraukiant nereikalingas nuostatas ir pan. Sutarties specialiųjų sąlygų tekstą, įrašytą pasviru šriftu, reikėtų ištrinti. Sutarties bendrąsias sąlygas rekomenduojame naudoti nepakeistas. Perkančioji organizacija, vykdydama su informacinėmis technologijomis susijusius viešuosius pirkimus, gali taikyti informacinių technologijų standartinės programinės įrangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas kartu su prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių specialiosiomis sąlygomis arba informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrąsias sąlygas kartu su paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių specialiosiomis sąlygomis.“

1.2. Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines specialiąsias sąlygas (toliau – Prekių sutarties specialiosios sąlygos):

1.2.1. Prekių sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 punktą išdėstau taip:

3.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina (įkainis) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Prekėms taikomas pridėtinės vertės mokestis. (Jeigu Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė kaip 1 metai, perkančioji organizacija turi numatyti kainos (įkainio) perskaičiavimą ir dėl kitų mokesčių pasikeitimo.) Kainos koregavimo būdai numatomi kainodaros taisyklėse, pagal kainodaros taisykles perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.“;

1.2.2. Prekių sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punktą išdėstau taip:

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas

Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) (taikoma, jei mokamas avansas).

Kartu su avansinio mokėjimo sąskaita.

Visai avansinio mokėjimo sumai.

Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba joje nurodytą vėlesnę dieną ir galioja (nurodyti terminą arba datą).

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).

Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

10 % nuo bendros Sutarties kainos (arba įrašyti konkretų užtikrinimo dydį).

Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja (įrašyti terminą arba datą), t. y. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo) galiojimo terminas.

 

(Vietoje Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo perkančioji organizacija gali numatyti ir kitus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus.)“;

1.2.3. Prekių sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punktą išdėstau taip:

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas (įrašyti skaitmenimis ir žodžiais, pvz.: 0,05 %), delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – (įrašyti skaitmenimis ir žodžiais, pvz.: 0,05 %) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.“

1.3. Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines bendrąsias sąlygas (toliau – Prekių sutarties bendrosios sąlygos):

1.3.1. Prekių sutarties bendrųjų sąlygų 6.7 punktą išdėstau taip:

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.“;

1.3.2. Prekių sutarties bendrųjų sąlygų 17 punktą išdėstau taip:

17.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

17.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.“

1.4. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines specialiąsias sąlygas (toliau – Paslaugų sutarties specialiosios sąlygos):

1.4.1. Paslaugų sutarties specialiųjų sąlygų 3.3 punktą išdėstau taip:

3.3. Sutartyje numatyta Prekių kaina (įkainis) per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nekeičiama, išskyrus atvejus, kai teisės aktais yra pakeičiamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms taikomas pridėtinės vertės mokestis. (Jeigu Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu yra ilgesnė kaip 1 metai, perkančioji organizacija turi numatyti kainos (įkainio) perskaičiavimą ir dėl kitų mokesčių pasikeitimo.) Kainos koregavimo būdai numatomi kainodaros taisyklėse, pagal kainodaros taisykles perskaičiuota Sutarties kaina (įkainis) įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.“;

1.4.2. Paslaugų sutarties specialiųjų sąlygų 4.1 punktą išdėstau taip:

4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai

Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas

Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas

Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) (taikoma, jei mokamas avansas).

Kartu su avansinio mokėjimo sąskaita.

Visai avansinio mokėjimo sumai.

Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba joje nurodytą vėlesnę dieną ir galioja (nurodyti terminą arba datą).

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas).

Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.

10 % nuo bendros Sutarties kainos (arba įrašyti konkretų užtikrinimo dydį).

Įsigalioja banko ar kredito unijos garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja (įrašyti terminą arba datą), t. y. per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Tuo atveju, kai Sutarties terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir banko ar kredito unijos garantijos (draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo) galiojimo terminas.

 

(Vietoje Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijos arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo perkančioji organizacija gali numatyti ir kitus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus.)“;

1.4.3. Paslaugų sutarties specialiųjų sąlygų 5.1 punktą išdėstau taip:

5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas (įrašyti skaitmenimis ir žodžiais, pvz.: 0,05 %), delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – (įrašyti skaitmenimis ir žodžiais, pvz.: 0,05 %) delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.“

1.5. Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines bendrąsias sąlygas (toliau – Paslaugų sutarties bendrosios sąlygos):

1.5.1. Paslaugų sutarties bendrųjų sąlygų 6.7 punktą išdėstau taip:

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.“;

1.5.2. Paslaugų sutarties bendrųjų sąlygų 14 punktą išdėstau taip:

14.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.“

2. Tvirtinu šiuos dokumentus:

2.1. Informacinių technologijų standartinės programinės įrangos viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines bendrąsias sąlygas (pridedama);

2.2. Informacinių technologijų techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties standartines bendrąsias sąlygas (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                             Rimgaudas Vaičiulis


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2009 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1S-135

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ STANDARTINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

 

Bendrosios SĄLYGOS

 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Prekes iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Prekes, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, tiekianti pagal šią Sutartį Prekes.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

1.5. Informacinių technologijų standartinė programinė įranga – tiekėjo ar trečiojo asmens sukurta ir parduodama programinė įranga.

 

2. Sutarties aiškinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

2.2. Kai tam tikra reikšmė yra skirtinga tarp nurodytų skaičiais ir žodžiais, vadovaujamasi žodine reikšme. Jei mokėjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokėjimo valiutos pilno pavadinimo žodžiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas žodžiais.

2.3. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

 

3. Tiekėjo teisės ir pareigos

3.1. Tiekėjas įsipareigoja:

3.1.1. perduoti Pirkėjo nuosavybėn Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą informacinių technologijų standartinę programinę įrangą su licencija ir dokumentacija (toliau – Programą), įskaitant Programos naudojimo ir priežiūros instrukcijas, bei konsultuoti Pirkėją susijusiais klausimais;

3.1.2. pritaikyti Programą Pirkėjo poreikiams pagal Techninę specifikaciją, pateikiamą Sutarties specialiųjų sąlygų Priede Nr. 1;

3.1.3. įdiegti (instaliuoti) Programą Pirkėjo nurodytoje kompiuterinėje įrangoje;

3.1.4. apmokyti naudotis Programa vartotojus;

3.1.5. prisiimti Programos žuvimo ar sugedimo riziką iki Programos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento, jeigu kitaip nenustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose;

3.1.6. laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Pirkėjui ar trečiajai šaliai nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai;

3.1.7. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje Pirkėjui paprašius raštu, grąžinti visus iš Pirkėjo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.8. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Programos tiekimo ataskaitą, nurodydamas, kokios Programos buvo pristatytos;

3.1.9. nenaudoti Pirkėjo Prekių ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kt. be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

3.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Tiekėjas turi teisę gauti Programos kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

3.3. Tiekėjas turi kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose.

 

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja:

4.1.1. priimti Programą, jos pritaikymo darbus, jeigu Programa atitinka šios Sutarties reikalavimus;

4.1.2. priėmimo metu patikrinti perduodamą Programą, pritaikymo darbus bei po patikrinimo pasirašyti Programos gavimo dokumentus;

4.1.3. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

4.1.4. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti;

4.1.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje.

4.2. Pirkėjas turi šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

 

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

5.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Programos kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Programos tiekimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

5.2.1. transportavimo išlaidas;

5.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Programos tiekimu susijusias išlaidas;

5.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

5.2.4. pristatytos Programos pritaikymo, įdiegimo ir apmokymo išlaidas;

5.2.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

5.2.6. Programos garantinės priežiūros išlaidas.

 

6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

6.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

6.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

6.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

6.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

6.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 punktai.

 

7. Licencija

7.1. Pirkėjui suteikiama neatšaukiama, perleidžiama, visiškai apmokėta, neriboto laiko, neišimtinė, visame pasaulyje galiojanti Tiekėjo Programos licencija neribotam naudojimuisi eksploatuojant, įdiegiant, demonstruojant, keičiant, modifikuojant, parametrizuojant, dauginant arba bet kuriuo kitu būdu naudojant Programą ir visus vykdant šią Sutartį sukurtus rezultatus.

7.2. Detalesnės Tiekėjo Programos naudojimosi licencijos sąlygos pateikiamos licencijos sutartyje, kuri pateikiama kaip šios Sutarties priedas.

 

8. Intelektinės nuosavybės teisės

8.1. Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant teisę keisti ir platinti Programą, kuri Šalims priklausė iki šios Sutarties sudarymo, išlieka tai Šaliai, kuri minėtąsias teises turėjo iki Sutarties sudarymo.

8.2. Jeigu Tiekėjui inicijuojamos bankroto, likvidavimo procedūros arba Tiekėjas nustoja vykdyti savo veiklą arba per pagrįstą laiką nuo rašytinio įspėjimo neįvykdo savo įsipareigojimų, susijusių su Programos priežiūra, Pirkėjas pateikia rašytinį prašymą ir iš karto turi teisę naudoti arba gauti Programos išeities kodus ir dokumentus, su sąlyga, kad Tiekėjas gali juos pristatyti. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas savo sąskaita išeities programos kodus patalpina saugioje vietoje (Escrow susitarimas).

8.3. Tiekėjas užtikrina ir atsako, kad jo perduodama Programa nepažeidžia trečiųjų asmens patentinių, pramoninių, autorių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių ir kad Pirkėjas nepatirs jokių teisinių išlaidų ar nuostolių dėl reikalavimų arba įpareigojimų, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis į Sutarties dalyką, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl Pirkėjo kaltės

8.4. Jeigu Šalys vieningai sutaria, kad Programa pažeidžia trečiojo asmens intelektinės nuosavybės teises, arba tokį sprendimą priima teismas, Tiekėjas, suderinęs su Pirkėju, savo sąskaita, pasirenka vieną iš šių alternatyvų:

8.4.1. įgyja teisę Pirkėjui toliau naudoti Programą;

8.4.2. taip pakeičia Programą, kad jos naudojimas nebepažeistų trečiojo asmens teisių.

 

9. Tiekimo grafikas, pristatymas, instaliavimas

9.1. Tiekėjas perduoda, pritaiko ir instaliuoja Programą pagal Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose pateiktus grafikus.

9.2. Programos tiekimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, Sutarties specialiosiose sąlygose numatytu Programos instaliavimu, išbandymu, paleidimu, personalo apmokymu ir kt., Programos pristatymu į pristatymo vietą ir kt. duomenų ar informacijos pateikimu, kurios Pirkėjas gali pagrįstai pareikalauti.

9.3. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Programos tiekimo grafiko keitimas. Gavus Pirkėjo raštišką sutikimą, Programą galima pristatyti, pritaikyti, instaliuoti anksčiau, nei yra susitarta.

9.4. Tiekėjas privalo instaliuoti Programą Pirkėjo nurodytoje kompiuterinėje įrangoje prieš tai informavęs Pirkėją ir gavęs jo sutikimą.

9.5. Jeigu Tiekėjas sužino, kad Programos pristatymas ir (arba) kitų įsipareigojimų vykdymas vėluos ir toks vėlavimas yra tikėtinas ne dėl Tiekėjo kaltės, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją bei privalo savo sąskaita imtis visų reikalingų priemonių tam, kad pristatymas ir (arba) kitų įsipareigojimų įvykdymas įvyktų kiek galima greičiau.

 

10. Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos

10.1. Tiekėjas kartu su Programa turi pateikti Pirkėjui naudojimo ir priežiūros instrukcijas, kuriose būtų detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti Programą.

10.2. Techninėje specifikacijoje turi būti nurodyta naudojimo ir priežiūros instrukcijų kalba ir kopijų kiekis. Kol šios instrukcijos nepateikiamos Pirkėjui, laikoma, kad pateikta ne visa Programa.

 

11. Kokybė ir garantiniai įsipareigojimai

11.1. Tiekėjas garantuoja Programos kokybę bei paslėptų trūkumų nebuvimą. Programos kokybė privalo atitikti Techninėje specifikacijoje, Sutarties sąlygose pateiktus reikalavimus.

11.2. Jei per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą garantinį terminą išryškėja paslėptų Programos trūkumų, kurie atsirado ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Programos naudojimo taisykles, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pranešti apie tokius neatitikimus Tiekėjui, nurodydamas protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi pašalinti defektą ar gedimą arba pakeisti Programą ar jos dalį nauja. Prie garantinio taisymo taip pat priskiriami dokumentacijos pakeitimai, atitinkantys atliktą taisymą. Jeigu per pranešime nurodytą terminą Tiekėjas nepašalina trūkumų ar gedimo, Tiekėjas turi atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas dėl trūkumų šalinimo.

11.3. Garantinis aptarnavimas netaikomas, jeigu defektai atsiranda Programą naudojant ne pagal Tiekėjo nurodymus arba Sutarties nuostatas arba dėl žalos, kilusios ne dėl Tiekėjo kaltės. Garantinis aptarnavimas taip pat netaikomas tiems pakeitimams, kuriuos Programoje padarė Pirkėjas.

11.4. Garantinis aptarnavimas atliekamas toje vietoje, kurioje yra Programa, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

11.5. Programos kokybės garantinis terminas yra dveji metai, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Programos priėmimo dienos, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.

11.6. Jeigu pašalinti Programos defektų nepavyksta per Šalių suderintą protingą terminą, Pirkėjas turi teisę:

11.6.1. vienašališkai nutraukti Sutartį, grąžinti Programą Tiekėjui ir reikalauti, kad Tiekėjas gražintų Pirkėjo Sutarties galiojimo metu sumokėtą kainą bei atlygintų Pirkėjo patirtus nuostolius;

11.6.2. ginti savo teises kitais Sutartyje ir įstatymuose nustatytais būdais.

11.7. Programos kokybės garantinis laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek Programos nebuvo galima naudoti dėl defekto.

 

12. Perdavimas, nuosavybės teisės perėjimas, priėmimo patikrinimas

12.1. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose nesusitarta kitaip, Pirkėjas ne vėliau kaip per 21 dieną nuo tada, kai Programa perduodama, įdiegiama ar pritaikoma Pirkėjui naudoti, atlieka Programos priėmimo patikrinimą. Priėmimo patikrinimo terminas pratęsiamas tiek, kiek jo negalima atlikti dėl Programos, jos instaliavimo, pritaikymo darbų defektų.

12.2. Pirkėjas nedelsdamas raštu praneša Tiekėjui apie nustatytus Programos defektus, o Tiekėjas savo sąskaita nedelsdamas imasi visų veiksmų šiuos defektus pašalinti.

12.3. Po priėmimo patikrinimo sudaromas priėmimo–perdavimo aktas, kurį pasirašo Tiekėjo ir Pirkėjo atstovai. Programos priėmimo–perdavimo aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Nuosavybės teisė į Programą Pirkėjui pereina nuo Programos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Pirkėjas pasirašo Programos priėmimo–perdavimo aktą, jei Programa atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, yra tinkamai pristatyta bei įvykdyti kiti Sutartyje nustatyti Tiekėjo įsipareigojimai.

12.4. Jei Pirkėjas neinformuoja Tiekėjo apie defektus per priėmimo patikrinimo terminą arba pradeda Programą naudoti aktyvioje aplinkoje, vykdydamas savo įprastinę ūkinę veiklą, Programa laikoma priimta.

12.5. Kiekviena Šalis padengia išlaidas, kurias ji patiria atlikdama priėmimo patikrinimą. Jeigu dėl kurios nors Šalies kaltės priėmimo patikrinimą reikia atnaujinti, Šalis turi teisę reikalauti, kad kaltoji Šalis taip pat padengtų jos tiesiogines išlaidas.

12.6. Šalių pasirašytas Programos perdavimo–priėmimo aktas yra būtina sąlyga apmokėjimui už Programą. Pirkėjas apmokėjimo neatlieka, kol neįvyksta Programos priėmimas.

12.7. Jei, Pirkėjo nuomone, patikrinimo metu Programa ar jos pritaikymas neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai Programos trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu:

12.7.1. pareikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita ištaisytų Programos ar jos pritaikymo darbų defektus ir (arba) neatitikimus techninėms sąlygoms per nurodytą reikalavime ištaisyti trūkumus terminą, ir pakartoti priėmimo patikrinimą; arba

12.7.2. pareikalauti, kad Tiekėjas atlygintų Pirkėjo išlaidas Programos defektams ir (arba) neatitikimams techninėms sąlygoms ištaisyti, jei tai yra įmanoma padaryti; arba

12.7.3. atsisakyti Sutarties, gražinti Programą Tiekėjui ir reikalauti, kad Tekėjas gražintų sumokėtą kainą, nes netinkamos kokybės Programos ar jos pritaikymo darbų perdavimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

 

13. Šalių atsakomybė

13.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą. Šalių atsakomybė, nustatoma Sutarties specialiosiose sąlygose, turi būti lygiavertė abiem Šalims.

13.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

13.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

 

14. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

14.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

14.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

 

15. Šalių pareiškimai ir garantijos

15.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

15.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

15.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Programai pateikti;

15.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

15.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

 

16. Konfidencialumo įsipareigojimai

16.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Programos pateikimo terminus.

 

17. Sutarties galiojimas

17.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

17.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

17.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

 

18. Sutarties pakeitimai

18.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

18.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

 

19. Sutarties pažeidimas

19.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

19.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

19.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

19.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

19.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

19.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

19.2.5. nutraukti Sutartį;

19.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

 

20. Sutarties vykdymo sustabdymas

20.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę reikalauti atidėti Programos pristatymą sutartu laiku ir/arba į pristatymo vietą pristatytos Programos pritaikymą, įdiegimą.

20.2. Tiekėjas saugo Programą visą jos pristatymo atidėjimo laikotarpį. Jeigu Programa pristatyta į pristatymo vietą, tačiau atidėtas jos pritaikymas, įdiegimas, Pirkėjas privalo imtis visų priemonių Programai apsaugoti.

20.3. Pirkėjas padengia papildomas išlaidas, patirtas dėl saugojimo priemonių taikymo. Tiekėjui jokios papildomos išlaidos neatlyginamos, jei Sutarties vykdymo sustabdymas yra būtinas: dėl Tiekėjo kokių nors prievolių nevykdymo, dėl saugumo ar tinkamo Sutarties ar bet kokios jos dalies vykdymo, jei tik ši būtinybė neatsiranda dėl Pirkėjo veiksmų ar neveikimo.

20.4. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojanti, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

20.5. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

 

21. Sutarties nutraukimas

21.1. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių valia.

21.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

21.2.1. kai Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

21.2.2. kai keičiasi Tiekėjo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pakeitimų yra keičiama Sutartis;

21.2.3. kai Tiekėjas sudaro subtiekimo sutartį be Pirkėjo sutikimo;

21.2.4. kai Tiekėjas nesilaiko Sutarties įvykdymo terminų;

21.2.5. kai Tiekėjas nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

21.2.6. dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti Sutartį.

21.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties bendrųjų sąlygų 21.5 punkte nustatytų terminų:

21.3.1. kai Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų ir Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, per 10 (dešimt) dienų nepateikė naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis;

21.3.2. kai apskaičiuoti delspinigiai viršija Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą Sutarties vertę.

21.4. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį prieš terminą šiais atvejais:

21.4.1. kai Pirkėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas yra esminis Sutarties sąlygų pažeidimas – dėl atitinkamos Sutarties dalies, kurią pažeidžia Pirkėjas;

21.4.2. kai Pirkėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

21.4.3. kai Pirkėjas sulaiko Prekių ar jų dalies pristatymą daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Tiekėjo kaltės atsiradusių priežasčių.

21.5. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

21.6. Nutraukiant Sutartį, Pirkėjas, dalyvaujant Tiekėjui ar jo atstovams, inventorizuoja pristatytas Prekes, atliktus darbus ir pristatytas bei nepanaudotas medžiagas ir parengia jų aprašą. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

 

22. Ginčų nagrinėjimo tvarka

22.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

22.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

 

23. Baigiamosios nuostatos

23.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

23.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

23.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

23.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės direktoriaus

2009 m. gruodžio 31 d.

įsakymu Nr. 1S-135

 

informacinių technologijų Techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo SUTARTIS

 

Bendrosios SĄLYGOS

 

1. Pagrindinės Sutarties sąvokos

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas iš Tiekėjo.

1.2. Sutarties kaina – suma, kurią Pirkėjas pagal Sutartį turi sumokėti Tiekėjui už perkamas Paslaugas, įskaitant visas išlaidas ir mokesčius.

1.3. Tiekėjas – ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo, privatus ar viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė, teikianti Paslaugas pagal šią Sutartį.

1.4. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės.

1.5. Techninės įrangos priežiūros paslauga – Techninės įrangos priežiūra, siekiant palaikyti jos gerą darbinę būklę, taip pat reikalingi patikrinimai, testavimas ir reguliavimas, atsarginių dalių keitimas bei nustatytų Techninės įrangos defektų šalinimas.

1.6. Informacinių technologijų standartinės programinės įrangos (toliau – Programa) priežiūros paslauga – parama naudojant Programą ir (arba) joje nustatytų klaidų taisymas arba priemonių taikymas, siekiant išvengti ir, jeigu dėl to susitarta, programinės įrangos pritaikymas naudoti su nauja kompiuterine technika arba operacine sistema.

 

2. Tiekėjo teisės ir pareigos

2.1. Tiekėjas įsipareigoja:

2.1.1. teikti techninės įrangos ir (arba) programinės įrangos priežiūros paslaugas (toliau – Paslauga) Pirkėjui pagal Sutartį ir Pirkėjo pateiktus užsakymus už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

2.1.2. bendradarbiauti su Pirkėju, informuoti Pirkėją apie Paslaugos teikimo eigą;

2.1.3. nedelsdamas raštu informuoti Pirkėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti Paslaugos teikimą nustatytais terminais;

2.1.4. po Paslaugos suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugos teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;

2.1.5. užtikrinti iš Pirkėjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

2.1.6. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugos teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, išskiriant konkrečias Paslaugos kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugos teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;

2.1.7. nenaudoti Pirkėjo Paslaugos ženklų ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo;

2.1.8. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Tiekėjo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą norint teikti Paslaugas;

2.1.9. Pirkėjui raštu paprašius grąžinti visus iš Pirkėjo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

2.1.10. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

2.2. Tiekėjas turi teisę gauti Paslaugos kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.

2.3. Tiekėjas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

 

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas įsipareigoja:

3.1.1. sudaryti Tiekėjui visas sąlygas, būtinas Paslaugos teikimui: suteikti reikiamą darbo vietą, priemones, techninę įrangą, informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugai teikti;

3.1.2. sumokėti Sutarties kainą Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.1.3. užtikrinti, kad, jei būtina, kiekvienam Paslaugos teikimo atvejui bus paskirtas Pirkėjo darbuotojas, kuris dalyvaus atliekant priežiūros darbus;

3.1.4. suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti.

3.2. Pirkėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

 

4. Sutarties kaina (kainodaros taisyklės)

4.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

4.2. Į Sutarties kainą turi būti įskaičiuota Paslaugos kaina, visos išlaidos ir mokesčiai. Tiekėjas į Sutarties kainą privalo įskaičiuoti visas su Paslaugos teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant:

4.2.1. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais Paslaugoms atlikti, išlaidas.

 

5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

5.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Tiekėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekėjas atsisakė sudaryti Sutartį.

5.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Pirkėjui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Tiekėjui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

5.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad Tiekėjo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.

5.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

5.5. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirkėjas gali raštu pareikalauti Tiekėjo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį.

5.6. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirkėjas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirkėjas įspėja apie tai Tiekėją, nurodydamas, dėl kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.

5.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Tiekėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Pirkėjas grąžina bankui ar kredito unijai garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Pirkėjas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Tiekėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Pirkėjas jam neturi pretenzijų.

5.8. Avansinio mokėjimo grąžinimo užtikrinimui taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 punktai.

 

6. Teikimo grafikas

6.1. Tiekėjas teikia Paslaugą pagal Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose pateiktus grafikus.

6.2. Paslaugos teikimo grafike turi būti numatyta tvarka, kuria Tiekėjas vykdys Sutartį.

6.3. Be Pirkėjo raštiško sutikimo negalimas joks Paslaugos teikimo grafiko keitimas.

 

7. Paslaugos teikimo vieta

7.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytoje Paslaugos teikimo vietoje. Jeigu Paslauga teikiama kaip nuotolinės paramos paslaugos, kiekvienu paslaugos teikimo atveju Pirkėjas leidžia prisijungti duomenų perdavimui.

 

8. Atsarginės dalys

8.1. Tiekėjas naudoja originalias atsargines dalis ir pakeičiamas detales arba joms analogiškas detales ar dalis.

8.2. Nuosavybės teisė į pakeistas dalis ir detales, kurios priklauso Pirkėjui, pereina Tiekėjui. Tiekėjas užtikrina, kad įrašančiajame įrenginyje (pvz., standžiajame diske) saugomi Pirkėjo duomenys bus tinkamai sunaikinti. Tiekėjas, vykdydamas minėtąjį įsipareigojimą, supranta, kad įrašančiajame įrenginyje esanti informacija arba duomenys gali būti konfidencialūs.

 

9. Šalių atsakomybė

9.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

9.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.

9.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

 

10. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

10.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

10.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

10.3. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

 

11. Šalių pareiškimai ir garantijos

11.1. Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

11.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

11.1.2. Šalis atliko visus teisinius veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugai teikti;

11.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia ją saistančių įstatymų, kitų privalomų teisės aktų, taisyklių, statutų, teismo sprendimų, įstatų, nuostatų, potvarkių, įsipareigojimų ir susitarimų;

11.1.4. ši Sutartis yra Šaliai galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

 

12. Konfidencialumo įsipareigojimai

12.1. Šalys sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas, visą dokumentaciją ir informaciją, kurią Sutarties Šalys gauna viena iš kitos vykdydamas Sutartį, konfidencialia ir be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo neplatinti trečiosioms šalims apie ją jokios informacijos, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šio įsipareigojimo pažeidimu nebus laikomas viešas informacijos apie Pirkėją atskleidimas, jei Pirkėjas pažeidžia mokėjimo terminus, ir informacijos apie Tiekėją atskleidimas, jei Tiekėjas pažeidžia Paslaugos atlikimo terminus.

 

13. Darbo valandos ir atostogos

13.1. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, darbo dienos ir valandos vykdant Sutartį yra derinamos su Pirkėju ir nustatomos pagal Tiekėjo valstybės įstatymus ir kitus teisės aktus bei pagal Paslaugos specifiką.

13.2. Tiekėjo darbuotojų, kurie atlieka Paslaugas, kasmetinių atostogų laikas Sutarties vykdymo laikotarpiu derinamas su Pirkėju.

 

14. Sutarties galiojimas

14.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.

14.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

14.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

 

15. Sutarties pakeitimai

15.1. Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

15.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Pirkėjas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo ir teisės aktų nustatyta tvarka gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą keisti Sutarties sąlygas, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

 

16. Sutarties pažeidimas

16.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.

16.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

16.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

16.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

16.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;

16.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

16.2.5. nutraukti Sutartį;

16.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

 

17. Sutarties vykdymo sustabdymas

17.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas turi teisę sustabdyti Paslaugos ar kurios nors jos dalies teikimą.

17.2. Jei Paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) dienų ir stabdoma ne dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas gali rašytiniu pranešimu Pirkėjui pareikalauti atnaujinti Paslaugos teikimą per 30 (trisdešimt) dienų arba nutraukti Sutartį.

17.3. Kai dėl esminių klaidų ar pažeidimų Sutartis tampa negaliojanti, Pirkėjas stabdo Sutarties vykdymą. Jei minėtos klaidos ar pažeidimai vyksta dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjas, atsižvelgdamas į klaidos ar pažeidimo mastą, gali nevykdyti savo įsipareigojimo mokėti Tiekėjui arba gali pareikalauti grąžinti jau sumokėtas sumas ir pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

17.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Sutartis vėl pradedama vykdyti. Esminė klaida ar pažeidimas – tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.

 

18. Sutarties nutraukimas

18.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

18.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Tiekėjas privalo visiškai atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Tiekėjas raštu praneša Pirkėjui prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

18.3. Pirkėjas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Tiekėjui prieš 30 (trisdešimt) dienų.

18.4. Pirkėjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Tiekėjo skolą Pirkėjui ir Pirkėjo skolą Tiekėjui.

18.5. Jei Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Pirkėjo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Tiekėjui mokėtinų sumų arba pagal Tiekėjo pateiktą užtikrinimą.

18.6. Sutartį nutraukus dėl Tiekėjo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas Paslaugas, Tiekėjas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

 

19. Ginčų nagrinėjimo tvarka

19.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

19.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

 

20. Baigiamosios nuostatos

20.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

20.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

20.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

20.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties lapo kiekvienos Šalies tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais arba Sutartis susiuvama ir pasirašoma paskutinio lapo antroje pusėje.

 

_________________