LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. VASARIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. V-117 „DĖL LYTIŠKAI PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ, ŽIV NEŠIOJIMO IR ŽIV LIGOS EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. V-622

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105; 2011, Nr. 79-3880):

1.1. nurodytuoju įsakymu patvirtintame Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės priežiūros tvarkos apraše:

1.1.1. įrašau 3.2, 3.4, 3.6, 8.5 punktuose vietoj žodžių „teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai“ žodžius „visuomenės sveikatos centrui apskrityje“;

1.1.2. įrašau 3.3, 10.3 punktuose vietoj žodžių „teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms“ žodžius „visuomenės sveikatos centrams apskrityse“;

1.1.3. įrašau 4 punkte vietoj žodžių „teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose“ žodžius „visuomenės sveikatos centruose apskrityse“;

1.1.4. įrašau 4.1 punkte vietoj žodžių „Teritorinėse visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose“ žodžius „Visuomenės sveikatos centruose apskrityse“;

1.1.5. išdėstau 6.2 punktą taip:

6.2. Informacija apie LPI ar ŽIV nešiojimo protrūkį, išplitusį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieną atvejį, išplitusį per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius instrumentus, staigų šių ligų išplitimą, apėmusį ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, bei apie maceruotą dėl sifilio negyvagimį, gauta iš visuomenės sveikatos centrų apskrityse, perduodama Sveikatos apsaugos ministerijai.“;

1.1.6. išdėstau 6.3 punktą taip:

6.3. LPI, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinės situacijos analizė (metinė) iki rugpjūčio 31 d. teikiama Sveikatos apsaugos ministerijai, visuomenės sveikatos centrams apskrityse, savivaldybės administracijų direktoriams, Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, Sveikatos priežiūros tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.“;

1.1.7. įrašau 7.3 punkte vietoj žodžių „atitinkamai teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai“ žodžius „atitinkamam visuomenės sveikatos centrui apskrityje“;

1.1.8. įrašau 9 punkte vietoj žodžių „Teritorinės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos“ žodžius „Visuomenės sveikatos centrai apskrityse“;

1.1.9. išdėstau 9.3 punktą taip:

9.3. gavę informaciją iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie LPI ar ŽIV nešiojimo protrūkį, išplitusį tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (arba esant 5 ir daugiau atvejų, išplitusių lytiniu būdu iš vieno infekcijos šaltinio), arba kiekvieną atvejį, išplitusį per kraują ar jo produktus, žmogaus audinius ir (ar) organus, medicininius instrumentus, staigų šių ligų išplitimą, apėmusį ribotą žmonių grupę ir (ar) ribotą teritoriją, kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais vykdo epidemiologinio protrūkio, jo priežasčių ar tokio atvejo tyrimą. Pagal kompetenciją inicijuoja tarpžinybinės darbo grupės epidemiologiniam tyrimui atlikti sudarymą. Apibendrintą protrūkio ar tokio atvejo tyrimo informaciją, rezultatus ir išvadas visuomenės sveikatos centrai apskrityse pateikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui bei Sveikatos apsaugos ministerijai;“;

1.1.10. įrašau 9.4 punkte vietoj žodžių „gavusios“, „apibendrinusios“ žodžius „gavę“, „apibendrinę“;

1.1.11. įrašau 9.5, 10.5 punktuose vietoj žodžių „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“ žodžius „Sveikatos apsaugos ministerijai“;

1.1.12. išbraukiu 10.7 punkte žodžius „Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“;

1.2. nurodytuoju įsakymu patvirtintoje statistinės apskaitos formos Nr. 151-9/a „Lytiškai plintančios infekcijos, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos epidemiologinio tyrimo protokolas“ pastaboje įrašau vietoj žodžių „teritorinei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai“ žodžius „visuomenės sveikatos centrui apskrityje“;

1.3. nurodytuoju įsakymu patvirtintoje statistinės ataskaitos formoje Nr. 65 – sveikata, mėnesinė, metinė „Duomenys apie per mėnesį nustatytus lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjus ir ŽIV“ išdėstau pastabą taip:

„PASTABA.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos ir kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV laboratorinius tyrimus, teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui apskrityje 1 kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse duomenis apie teritorijoje nustatytus LPI sukėlėjus ir ŽIV teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui 1 kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos.“;

1.4. nurodytuoju įsakymu patvirtintoje statistinės ataskaitos formoje Nr. 67 – sveikata, mėnesinė, metinė „Ataskaita apie ištirtus dėl ŽIV asmenis pagal tiriamąsias grupes“ išdėstau pastabą taip:

„PASTABA. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, atliekantys ŽIV laboratorinius tyrimus, teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui apskrityje 1 kartą per mėnesį iki kito mėnesio 5 dienos. Visuomenės sveikatos centrai apskrityse duomenis apie teritorijoje nustatytus LPI sukėlėjus ir ŽIV teikia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui 1 kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS