VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO,

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRANEŠIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI APIE LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS PARENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. birželio 30 d. Nr. VA-124/1B-671/V-257

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810), Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5499) ir siekdami užtikrinti informacijos pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui:

1. Tvirtiname pridedamas Pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais parengimo ir pateikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Įsakome:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) teritorinių skyrių darbuotojams ir teritorinių muitinių (toliau – TM) pareigūnams, atliekantiems pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais parengimo ir pateikimo funkcijas, laikytis šių Taisyklių.

2.2. VMI prie FM Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad būtų sukurta duomenų apdorojimo programinė įranga.

2.3. Įdiegus Taisyklių nuostatas atitinkančias informacines sistemas arba esamų informacinių sistemų papildymus VMI prie FM Duomenų valdymo skyriui, Muitinės departamento Informacinių sistemų centrui ir VSDFV Informacinės sistemos plėtros skyriui užtikrinti apsikeitimą duomenimis apie juridinius asmenis, gavusius likviduojamų teisinį statusą.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams ir AVMI viršininkams, TM viršininkams, VSDFV direktoriaus pavaduotojams ir teritorinių skyrių vedėjams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKĖ                      VIOLETA LATVIENĖ

 

 

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS

RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                 RIMUTIS KLEVEČKA

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO

VALDYBOS DIREKTORIUS                                                                  MINDAUGAS MIKAILA


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko,

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos

finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir

Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos direktoriaus

2004 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. VA-124/1B-671/V-257

 

PRANEŠIMO JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO TVARKYTOJUI APIE LIKVIDUOJAMO JURIDINIO ASMENS, UŽSIENIO JURIDINIO ASMENS FILIALO AR ATSTOVYBĖS ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS PARENGIMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie likviduojamo juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais parengimo ir pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pranešimo JAR-PBA formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5499) pateikimo Registro tvarkytojui procedūras.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810) ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 121-5499) bei kitais teisės aktais.

3. Šių Taisyklių turi laikytis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinių skyrių (toliau – AVMI), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) teritorinių skyrių darbuotojai bei teritorinių muitinių (toliau – TM) pareigūnai, vykdantys funkcijas, susijusias su informacija apie juridinių asmenų, įgijusių likviduojamų asmenų statusą (toliau – likviduojamas juridinis asmuo), atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

4. Pranešimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui (toliau – Registro tvarkytojas) apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais (toliau – Pranešimas) rengia ir teikia AVMI teritoriniai skyriai.

Pranešimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti teikiamas tik gavus informaciją iš VSDFV teritorinių skyrių ir TM apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

 

II. INFORMACIJOS APIE LIKVIDUOJAMUS JURIDINIUS ASMENIS IR JŲ ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS TEIKIMAS VMI PRIE FM, AVMI, VSDFV IR TM

 

5. Registro tvarkytojo duomenys apie likviduojamus juridinius asmenis VMI prie FM perduodami pagal duomenų teikimo sutartį Nr. JAR-089/04/(1.11-02)-23-9, sudarytą 2004 m. vasario 18 d. tarp Registro tvarkytojo ir VMI prie FM.

VMI prie FM privalo iš Registro tvarkytojo gautus duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po duomenų gavimo pateikti AVMI ir nurodyti:

5.1. likviduojamo juridinio asmens, jo filialų ir atstovybių pavadinimus;

5.2. likviduojamo juridinio asmens, jo filialų ir atstovybių identifikacinius numerius, jeigu juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas, tai nurodyti PVM mokėtojo kodą;

5.3. likviduojamo juridinio asmens, jo filialų ir atstovybių buveinių adresus;

5.4. likviduojamo juridinio asmens, jo filialų ir atstovybių įregistravimo į Registrą datas bei registro numerius;

5.5. likviduojamo juridinio asmens statuso įgijimo datą;

5.6. likviduojamo juridinio asmens likvidatoriaus (savininko) ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, telefono numerius;

5.7. juridinio asmens likvidavimo priežastį;

5.8. duomenų paskelbimo datą.

6. AVMI kitą dieną po šių taisyklių 5 punkte nurodytų duomenų gavimo pateikia šiuos duomenis VSDF valdybos teritoriniams skyriams ir TM, kurie turi pateikti AVMI duomenis apie juridinių asmenų, įgijusių likviduojamos įmonės statusą, atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo Fondo biudžetu (toliau – VSD Fondo biudžetas) bei Muitine.

7. VSDF valdybos teritoriniai skyriai, gavę iš AVMI teritorinių skyrių duomenis apie likviduojamus juridinius asmenis, per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo pateikia atitinkamai AVMI:

7.1. sąrašą tikrintinų likviduojamų juridinių asmenų, atrinktų patikrinimui pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bendradarbiavimo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 349/V-514;

7.2. sąrašą likviduojamų juridinių asmenų, kurie neskolingi VSD Fondo biudžetui.

8. TM, gavusios iš AVMI duomenis apie likviduojamus juridinius asmenis, atitinkamai AVMI per 20 darbo dienų nuo informacijos gavimo dienos turi pateikti likviduojamų juridinių asmenų, kurie neskolingi Muitinei, sąrašą.

9. VSDFV teritorinių skyrių ir TM teikiamuose šių Taisyklių 7 ir 8 punktuose išvardytuose sąrašuose nurodomi tokie privalomieji rekvizitai:

9.1. likviduojamo juridinio asmens pavadinimas;

9.2. likviduojamo juridinio asmens identifikacinis numeris;

9.3. likviduojamo juridinio asmens buveinės adresas;

9.4. likviduojamo juridinio asmens statuso įgijimo data;

9.5. duomenų pateikimo data;

9.6. pateiktų duomenų galiojimo terminas.

10. Jeigu per 9.6 punkte nurodyto pateiktų duomenų galiojimo termino laikotarpį pasikeitė likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymo būklė, t. y. jis tapo skolingu VSD Fondo biudžetui ar atsirado skola Muitinei, VSDF valdybos teritoriniai skyriai ir TM nedelsiant turi apie tai informuoti atitinkamą AVMI.

 

III. PRANEŠIMO REGISTRO TVARKYTOJUI PARENGIMAS IR PATEIKIMAS

 

11. AVMI po informacijos apie likviduojamus juridinius asmenis gavimo turi atlikti tokius veiksmus:

11.1. per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 5 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos turi išsiųsti elektroniniu ar klasikiniu paštu pranešimą juridiniam asmeniui, turinčiam likviduojamo statusą, apie privalomus atlikti veiksmus, vykdant likvidavimo procedūras (rekomenduojama pranešimo forma pateikta šių Taisyklių 1 priede);

11.2. per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 5 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos patikrinti, ar likviduojamas juridinis asmuo yra pateikęs AVMI visas privalomas deklaracijas, ataskaitas arba apyskaitas. Jei ne visos deklaracijos, ataskaitos arba apyskaitos pateiktos, turi būti siunčiama elektroniniu ar klasikiniu paštu priminimo pateikti deklaraciją ar kitokį dokumentą FR0255 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235 (Žin., 2001, Nr. 88-3118; 2003, Nr. 87-3965);

11.3. per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 5 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos pagal AVMI turimus duomenis nustatyti, ar likviduojamas juridinis asmuo yra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams;

11.4. VMI prie FM viršininko įsakymu nustatyta tvarka įvertinti, ar likviduojamas juridinis asmuo turi būti tikrinamas;

11.5. prireikus atlikti ir kitus veiksmus, reikalingus Pranešimui Registro tvarkytojui parengti.

12. VSDFV teritoriniai skyriai nustatę, kad likviduojamas juridinis asmuo skolingas VSD Fondo biudžetui, turi informuoti apie tai likviduojamą juridinį asmenį ir paraginti jį sumokėti nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas.

12.1. Likviduojamam juridiniam asmeniui atsiskaičius su VSD Fondo biudžetu per 3 darbo dienas pateikti duomenis atitinkamai AVMI.

13. TM nustačiusios, kad likviduojamas juridinis asmuo skolingas Muitinei, turi informuoti apie tai likviduojamą juridinį asmenį ir paraginti užbaigti muitinės procedūras bei atsiskaityti su Lietuvos Respublikos muitine.

13.1. Likviduojamam juridiniam asmeniui atsiskaičius su TM per 3 darbo dienas pateikti duomenis atitinkamai AVMI.

14. Nustatęs, kad likviduojamas juridinis asmuo neskolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams ir neturi būti tikrinamas, taip pat gavęs iš VSDFV teritorinio skyriaus ir TM informaciją apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais ir jei likviduojamas juridinis asmuo atliko veiksmus, nurodytus jam išsiųstame pranešime bei pateikė visas reikalingas pateikti deklaracijas ir kitus dokumentus, AVMI teritorinis skyrius per 5 darbo dienas privalo pateikti Pranešimą Registro tvarkytojui ir apie tai informuoti VMI prie FM.

 

IV. INFORMACIJOS APIE PATIKRINTUS LIKVIDUOJAMUS JURIDINIUS ASMENIS IR JŲ ATSISKAITYMĄ SU BIUDŽETAIS IR PINIGŲ FONDAIS PATEIKIMAS

 

13. Jeigu likviduojamas juridinis asmuo turi būti tikrinamas, tai po patikrinimo per 3 darbo dienas nuo likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais AVMI turi patikrinti, ar nesuėjo duomenų, pateiktų VSDFV teritorinių skyrių ir TM, šių Taisyklių 9.6 punkte nurodytas galiojimo terminas. Jeigu minėta informacija negalioja, siunčiamas užklausimas VSDFV teritoriniam skyriui ir TM pateikti pakartotinę informaciją apie likviduojamų juridinių asmenų atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.

14. VSDFV teritoriniai skyriai ir TM, gavę AVMI užklausimą, informaciją apie likviduojamų juridinių asmenų atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais pateikia per 20 darbo dienų nuo užklausos gavimo dienos.

15. AVMI, nustačiusi, kad likviduojamas juridinis asmuo nėra skolingas valstybės ir savivaldybės biudžetams bei valstybės pinigų fondams ir gavusi iš VSDFV teritorinio skyriaus bei TM informaciją apie likviduojamo juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais, fondais ir, jei likviduojamas juridinis asmuo atliko veiksmus, nurodytus jam išsiųstame pranešime, bei pateikė visas reikalingas pateikti deklaracijas ir kitus dokumentus, per 5 darbo dienas privalo pateikti Pranešimą Registro tvarkytojui ir apie tai informuoti VMI prie FM.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Šiose Taisyklėse nurodytų duomenų ir informacijos apsikeitimas tarp AVMI, VSDFV teritorinių skyrių ir TM vykdomas elektroniniu būdu. Prireikus duomenys ir informacija gali būti teikiami popieriniu variantu.

17. AVMI vykdomų Pranešimo parengimo ir pateikimo Registro tvarkytojui vidinių procedūrų seką nustato AVMI viršininkas.

18. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro, VMI prie FM viršininko, VSDFV direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių Taisyklių pakeitimų ar papildymų.

19. Darbuotojas, pareigūnas, pažeidęs šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


Pranešimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui apie

juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar

atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų

fondais parengimo ir pateikimo taisyklių

1 priedas

 

(rekomenduojama pranešimo forma)

 

Herbas

 

(Dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Adresatas                                                                             2000-00-00 Nr. (00-00)-00-00

 

PRANEŠIMAS

JURIDINIAM ASMENIUI, TURINČIAM LIKVIDUOJAMOJO STATUSĄ APIE PRIVALOMUS ATLIKTI VEIKSMUS, VYKDANT LIKVIDAVIMO PROCEDŪRAS

 

Pranešame, kad apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) turi pateikti Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) tvarkytojui pranešimą apie Jūsų atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais ir tik po to Jūs būsite išregistruoti iš Registro.

Prašome ________________ AVMI _________________  skyriui pateikti žemiau išvardytus

           (apskrities pavadinimas) (teritorinio skyriaus pavadinimas)

dokumentus ir atlikti tokius veiksmus:

1. Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/ išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formoje užpildyti „Išregistravimo lauką“, nurodyti išregistravimo priežastis ir datą, nuo kurios pageidaujate išsiregistruoti iš PVM mokėtojų registro ir grąžinti PVM registravimo pažymėjimą.

2. AVMI Akcizų administravimo skyriui (toliau – AAS) prašymą panaikinti leidimą steigti Akcizais apmokestinamų prekių sandėlį (toliau – sandėlis). Apie VMI prie FM viršininko ar jo įgalioto asmens priimtą sprendimą panaikinti leidimą steigti sandėlį Jūs būsite informuoti per 5 darbo dienas nuo sprendimo išregistruoti sandėlį priėmimo dienos. Per 15 darbo dienų nuo minėto pranešimo išsiuntimo leidimą turite grąžinti jį išdavusios AVMI AAS.

3. Jeigu atitinkamas mokesčio įstatymas nenustato ko kita, per 30 dienų pateikti atitinkamo mokesčio deklaraciją už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki juridinio asmens likviduojamo statuso gavimo dienos. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti mokesčio deklaraciją už visą mokestinį laikotarpį, jeigu tas laikotarpis pasibaigia iki likvidavimo procedūrų pabaigimo.

4. Išregistruoti elektroninį kasos aparatą ir pateikti paskutinį elektroninio kasos aparato žurnalą.

5. Sumokėti nesumokėtus mokesčius, baudas, delspinigius, palūkanas ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Be to, Jūs turite:

6. Užbaigti muitinės procedūras ir atsiskaityti su Lietuvos Respublikos muitine.

7. Sumokėti nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas, baudas ir delspinigius.

8. Realizuoti visą turimą turtą ir atsargas, kurio akcininkai neišsidalijo, o nusprendė parduoti.

 

Išsamesnė informacija teikiama tel.________________________

 

_____________________________________________________________________________  

    (pranešimą parengusio asmens pareigos)                   (parašas)                        (vardas, pavardė)

______________