LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-283

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Sveikatos sistemos įstatymo 103 straipsniu, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Savivaldybių sveikatos fondų tipinius nuostatus (pridedami).

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKO

PIRMASIS PAVADUOTOJAS                                                                      ANDRIUS KUBILIUS


 

PATVIRTINTI

Lietuvos Respublikos Seimo

1997 m. birželio 19 d.

nutarimu Nr. VIII-283

 

SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDŲ TIPINIAI NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savivaldybių sveikatos fondai (toliau – fondai) yra savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros programų rengimo ir įgyvendinimo finansavimo pagrindiniai šaltiniai. Fondų lėšos taip pat gali būti naudojamos visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, veiklos programoms remti.

2. Savivaldybių sveikatos fondus steigia ir išlaidų sąmatą tvirtina savivaldybių tarybos bendruomenės sveikatos tarybos teikimu.

3. Fondų lėšas išlaidų sąmatose nurodytiems tikslams naudoja numatyta tvarka vietos savivaldos vykdomosios institucijos.

 

II. SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDŲ LĖŠŲ ŠALTINIAI

 

Fondų lėšų šaltiniai yra:

1) savivaldybių tarybų sprendimu paskirtos dotacijos;

2) savivaldybių gamtos apsaugos fondų lėšų 20 procentų atskaitymai;

3) 10 procentų žyminio mokesčio už prekybą alkoholiniais gėrimais dalis;

4) juridinių ir fizinių asmenų savanoriškos įmokos;

5) privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų dalis;

6) palūkanos už bankuose saugomas fondo lėšas;

7) Vyriausybės nustatyta lėšų, gautų pritaikius baudas už sveikatinimo veiklos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, dalis;

8) kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

III. LĖŠŲ PERDAVIMO Į SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDUS TVARKA

 

1. Fondų lėšos laikomos specialiose vietos savivaldos vykdomųjų institucijų sąskaitose.

2. Lėšų perdavimo į fondus tvarka:

1) šių nuostatų II dalies 1, 2 ir 3 papunkčiuose nurodytų lėšų dalį į fondų sąskaitas perveda vietos savivaldos vykdomosios institucijos;

2) pagal šių nuostatų II dalies 4 papunktį fondų rėmėjai lėšas perduoda fondams Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

3) pagal šių nuostatų II dalies 5 papunktį lėšų dalį į fondų sąskaitas perveda Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos;

4) pagal šių nuostatų II dalies 6 papunktį palūkanas, mokamas už bankuose saugomas fondų lėšas, apskaičiuoja ir į fondų sąskaitas įskaito bankai, kuriuose tos lėšos saugomos;

5) pagal šių nuostatų II dalies 7 papunktį nustatytą lėšų dalį apskaičiuoja ir į fondo sąskaitą perveda valstybinės tarnybos ir inspekcijos, kurioms įstatymai yra suteikę teisę taikyti administracinę atsakomybę ir ekonomines sankcijas už sveikatinimo veiklos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus.

 

IV. SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO

IR KONTROLĖS TVARKA

 

1. Fondų išlaidų sąmatas kasmet tvirtina savivaldybių tarybos bendruomenės sveikatos tarybos teikimu.

2. Fondų lėšos skiriamos:

1) savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros programoms rengti ir įgyvendinti;

2) visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, veiklos programoms remti;

3) išlaidoms šios dalies 2 punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodytų programų projektų teisinei ir ekonominei ekspertizei bei programų įgyvendinimo auditui;

4) priemonėms, mažinančioms neigiamą aplinkos teršimo poveikį gyventojų sveikatai (skirti ne mažiau, kaip nurodyta II dalies 2 papunktyje).

3. Fondų lėšų apskaitą tvarko vietos savivaldos vykdomosios institucijos.

4. Fondų lėšų naudojimo išlaidų sąmatose nurodytiems tikslams bei kontrolės tvarką nustato savivaldybių tarybos.

5. Privalomojo sveikatos draudimo lėšos, įstatymo nustatyta tvarka skirtos fondams, naudojamos savivaldybių sveikatos ugdymo programoms finansuoti.

6. Fondų lėšų naudojimo pusmetines ataskaitas tvirtina savivaldybių tarybos.

7. Per metus nepanaudotos fondų lėšos, gautos iš savivaldybių biudžetų, grąžinamos į savivaldybių biudžetus, o likusios lėšos lieka fondo sąskaitoje ir naudojamos kitais metais.

8. Fondų lėšos, panaudotos šiuose nuostatuose nenumatytiems tikslams, teisės aktų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltųjų asmenų ir grąžinamos į fondą.

9. Ataskaitos apie fondų pajamų šaltinius bei gautų lėšų naudojimą kasmet skelbiamos visuomenei.

 

V. SAVIVALDYBIŲ SVEIKATOS FONDŲ LIKVIDAVIMAS

 

Fondai likviduojami savivaldybių tarybų sprendimais ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Likvidavus fondą, likusios jo lėšos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka naudojamos sveikatos priežiūros reikmėms.

______________