LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAPILDYMO

 

1991 m. gruodžio 20 d. Nr. I-2138

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Padaryti Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635) 6 straipsnyje šiuos pakeitimus:

1) 2 punktą papildyti trečiąja dalimi:

„Asmenims, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją iš nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Prūsijos (dabartinė Kaliningrado sritis) teritorijose, žemė suteikiama neatlygintinai pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 2 ir 4 straipsnius.“;

2) 2 punkto trečiąją dalį laikyti ketvirtąja dalimi.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                        VYTAUTAS LANDSBERGIS

______________