LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TURINIO IR vykdymo TVARKOS APRAŠO

 

2011 m. gegužės 26 d. Nr. V-917

Vilnius

 

Įgyvendindamas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2011 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-13 (Žin., 2011, Nr. 9-394), 12.8 punktą,

1. T v i r t i n u Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliota institucija bendram stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija:

2.1. kasmet iki einamųjų metų gegužės 25 dienos patvirtina motyvacijos įvertinimo vykdymo tvarkaraštį, reglamentą, vertinimo komisijos ir administravimo grupės sudėtį, vertinimo metodinę instrukciją;

2.2. administruoja motyvacijos įvertinimo vykdymą;

2.3. kasmet iki einamųjų metų birželio 15 d. organizuoja mokymus motyvacijos įvertinimo komisijos nariams.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. V-649 „Dėl Motyvacinio testo turinio ir laikymo tvarkos aprašo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2672).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-917

 

MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO TURINIO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Motyvacijos įvertinimo turinio ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau vadinama aprašas) nustato patikrinimo, kuris privalomas asmenims, stojantiems į pirmosios pakopos švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programų, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, valstybės finansuojamas studijų vietas (toliau vadinama stojantieji), sudedamąsias dalis ir jų turinį, jo organizavimo ir vykdymo tvarką, vertinimo komisijos sudarymo principus ir reikalavimus jos nariams bei vertinimo rezultatų įforminimą.

2. Apraše nustatytas patikrinimas suprantamas kaip stojančiųjų sąmoningo apsisprendimo studijuoti švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, siekti profesinės karjeros einant pareigas, kurioms būtina pedagogo kvalifikacija, ir preliminaraus tinkamumo tokioms pareigoms įvertinimas (toliau vadinama motyvacijos įvertinimas).

3. Stojantiems į koleginių ir universitetinių studijų programas vykdomas tas pats motyvacijos įvertinimas.

4. Motyvacijos įvertinimą sudaro dvi dalys: struktūruota nestandartizuota apklausa raštu (toliau – apklausa raštu) ir pusiau struktūruotas pokalbis (toliau – pokalbis), kurių apibendrintas turinys, nurodytas 11, 12, 14, 15 aprašo punktuose, laikomas viešu.

5. Motyvacijos įvertinimą atlieka vertinimo komisijos nariai, laikydamiesi aprašo 11–16 punktų pagrindu parengtos metodinės instrukcijos.

6. Vertinimo komisijos sudėtį, metodinę instrukciją ir motyvacijos įvertinimo reglamentą (toliau – reglamentas) tvirtina Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos bendrajam stojančiųjų priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdyti (toliau vadinama įgaliota institucija) prezidentas. Reglamente numatoma tvarka, kaip stojantieji registruojasi motyvacijos įvertinimui; kaip perkeliami į kitą patikrinimo dieną neatvykusieji dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo; kaip paskiriamos motyvacijos įvertinimo vykdymo vietos; kaip jose pasiskirsto darbui vertinimo komisijos nariai; kaip vykdomas vertinimas, įforminami stojančiųjų rezultatai, apeliacijos procedūros ir žiniaraščio pavyzdys. Paskiriant vykdymo vietas turi būti numatyta, kad motyvacijos įvertinimas atliekamas mažiausiai trijuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

7. Apklausos raštu atsakymus vertina ir pokalbį vykdo du vertinimo komisijos nariai: vienas – turintis psichologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą, kitas – patyręs aukštosios mokyklos dėstytojas; jiedu negali būti tos pačios aukštosios mokyklos darbuotojai.

8. Ne vėliau kaip per dvi darbo dienas po motyvacijos įvertinimo dienos įgaliotos institucijos duomenų bazėje fiksuojamas stojančiojo motyvacijos įvertinimo rezultatas (0, 1 arba 2 balai), su kuriuo jis gali susipažinti naudodamasis įgaliotos institucijos internetinio aptarnavimo sistemos vartotojo numeriu.

9. Stojančiajam neatvykus motyvacijos įvertinimui (išskyrus reglamente numatytus atvejus), įgaliotos institucijos duomenų bazėje anuliuojami jo nurodyti pasirinkimai pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programose, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija.

10. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos stebėtojų grupės nariai turi teisę nesikišdami į procesą dalyvauti apklausoje raštu, pokalbyje, vertinimo komisijos narių posėdžiuose ir gauti visą jiems skirtam pavedimui atlikti reikalingą informaciją iš vertinimo komisijos, administravimo grupės ir įgaliotos institucijos.

 

II. APKLAUSOS RAŠTU TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Stojantiesiems raštu pateikiami trys visiems vienodi klausimai, kuriais prašoma:

11.1. pagrįsti numatomos profesinės veiklos srities pasirinkimą;

11.2. aptarti situaciją, kurioje susidūrė su žmonių įvairove (asmenų skirtybėmis);

11.3. atskleisti savo veiklą mokykloje ir (ar) kitose bendruomenėse.

12. Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

12.1. argumentuoja savo pasirinkimą patirtimi, išryškina asmenines savybes ir vertybines nuostatas;

12.2. atskleidžia supratimą apie nelygstamą kiekvieno asmens orumą ir savo atvirumą žmonių įvairaus pobūdžio skirtingumui;

12.3. reflektuoja savo socialinį aktyvumą ir jo svarbą;

12.4. demonstruoja deramą kalbinės raiškos kultūrą.

13. Apklausai raštu išduodamų lapų su klausimais pavyzdį ir vertinimo balų aprašą kaip reglamento priedą patvirtina įgaliotos institucijos prezidentas.

 

III. POKALBIO TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

14. Stojantiesiems individualaus pokalbio su komisijos nariais metu pateikiami 5–7 klausimai, kurių temos:

14.1. profesinės veiklos srities pasirinkimo veiksniai;

14.2. mokymo patirtis;

14.3. mokymosi sunkumų įveika;

14.4. bendradarbiavimo patirtis;

14.5. perspektyvinis įsivaizdavimas apie savo profesinę veiklą.

15. Vertinama, ar atsakymuose stojantieji:

15.1. esmingai susieja aptariamus aspektus su ugdomąja veikla;

15.2. atskleidžia nusiteikimą spręsti problemas;

15.3. reflektuoja sėkmingo bendradarbiavimo sąlygas ir asmeninę atsakomybę;

15.4. demonstruoja adekvačią komunikaciją.

16. Pokalbio orientacinį klausimų sąrašą ir vertinimo balų aprašą kaip reglamento priedą patvirtina įgaliotos institucijos prezidentas.

 

IV. MOTYVACIJOS ĮVERTINIMO VYKDYMAS

 

17. Įgaliotos institucijos prezidentas patvirtina administravimo grupę, kuri motyvacijos įvertinimo vykdymo dienomis turi užtikrinti, kad patalpose, kuriose vykdoma apklausa raštu ir pokalbis, visą laiką būtų jos paskirti prižiūrėtojai.

18. Į motyvacijos įvertinimo vietą stojantieji įleidžiami pateikę administravimo grupės nariams asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą); stojantiesiems pateikiami lapai, kurių reikia apklausai raštu atlikti.

19. Prieš apklausos raštu pradžią stojantieji supažindinami su jos trukme ir kitais reikalavimais.

20. Patalpų (auditorijų) prižiūrėtojai ir administravimo grupės nariai negali diskutuoti su stojančiaisiais; į klausimus, nesusijusius su motyvacijos įvertinimo turiniu, turi būti atsakoma garsiai, visiems girdint.

21. Atlikęs apklausos raštu užduotį, stojantysis grąžina auditorijos prižiūrėtojui arba administravimo grupės nariui visus išduotus lapus.

22. Pokalbio metu auditorijoje gali būti tik vienas stojantysis, pokalbį vykdantys vertinimo komisijos nariai ir stebėtojų grupės nariai. Komisijos darbe stebėtojų teisėmis gali dalyvauti Lietuvos studentų atstovybių sąjungų atstovai.

 

V. STOJANČIŲJŲ REZULTATŲ FORMALIZAVIMAS

 

23. Atliktos apklausos raštu užduotys iš karto perduodamos vertinimo komisijai; iki pokalbio pradžios vertinimo komisijos nariai susipažįsta su stojančiųjų apklausos raštu atsakymais.

24. Kiekvienas vertinimo komisijos narys pagal vertinimo balų aprašus savarankiškai vertina kiekvieną apklausos raštu ir pokalbio aspektą bei išveda šių vertinimų vidurkį; motyvacijos įvertinimą atlikusių vertinimo komisijos narių bendru sutarimu suderintas vertinimų vidurkių apibendrinimas kaip stojančiojo rezultatas įrašomas į žiniaraštį. Kai vertinimo komisijos narių nuomonės išsiskiria, jų vertinimų vidurkis apvalinamas į mažesnį skaičių.

25. Rezultatų žiniaraščius parengia administravimo grupės nariai; žiniaraščiuose pasirašo konkrečių stojančiųjų motyvaciją įvertinę vertinimo komisijos nariai, administravimo grupės vadovas ir vertinimo komisijos pirmininkas.

26. Stojantieji administravimo grupei reglamento nustatyta tvarka ir atvejais gali pateikti apeliaciją tik dėl motyvacijos įvertinimo vykdymo procedūrinių pažeidimų.

 

_________________