LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL IŠIMTIES ATVEJŲ, KADA LEIDŽIAMA DIRBTI DAUGIAU NEGU 36 VALANDAS PER SAVAITĘ

 

2005 m. gruodžio 29 d. Nr. ISAK-2668

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1195 (Žin., 2003, Nr. 93-4205; 2005, Nr. 146-5325), 2 ir 3 punktu,

nustatau darbuotojams, nurodytiems Darbuotojų, kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine, emocine įtampa, darbo laiko sutrumpinimo tvarkos 2 punkte, išimties atvejus, kada leidžiama dirbti daugiau negu 36 valandas per savaitę, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę, ir darbas nelaikomas viršvalandiniu:

1. pavaduojant laikinai nesančius darbuotojus dėl ligos, atostogų, kvalifikacijos tobulinimo, komandiruotės laikotarpiais;

2. per mokslo metus pasikeitus Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašui, patvirtintam Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 1565 (Žin., 1998, Nr. 112-3115; 2005, Nr. 95-3538), tarifikuojama papildoma valanda ir dėl to darbo laiko trukmė per savaitę viršija 36 valandas, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.;

3. mokykloje trūkstant kvalifikuotų specialistų, suderinus su darbuotojų atstovais ir savivaldybės mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, valstybinėje mokykloje (biudžetinėje įstaigoje) su steigėju, o viešosiose įstaigose su visuotiniu dalininkų susirinkimu.

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS

 

SUDERINTA                                         SUDERINTA

Lietuvos Respublikos                              Lietuvos Respublikos socialinės

finansų ministras                                     apsaugos ir darbo ministrė

Zigmantas Balčytis                                  Vilija Blinkevičiūtė