LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 m. RUGSĖJO 10 d. ĮSAKYMO Nr. D1-481 „DĖL ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 2 d. Nr. D1-565

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės), patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1‑481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5168; 2005, Nr. 102-3793):

1.1. įrašau 7.5 punkte vietoj žodžio „saugojimas“ žodį „laikymas“

7.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos „atliekų naudojimas, atliekų perdirbimas, atliekų surinkimas, atliekų šalinimas, atliekų tvarkymas, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninės įrangos platintojas, gamintojas, importuotojas, laikymas“ atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme vartojamas sąvokas.“;

1.2. papildau šiuo 7.12 punktu:

7.12. užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, jo prekės ženklu pažymėtą elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių importuotojų vardu organizuojantis elektros ir elektroninės įrangos atliekų, surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą ir (ar) dalyvaujantis organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokantis minėtas atliekų tvarkymo išlaidas.“;

1.3. išdėstau II skyrių nauja redakcija:

 

II. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo:

8.1. prieš pradėdami elektros ir elektroninę įrangą tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, registruotis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), nustatyta tvarka;

8.2. apskaityti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninės įrangą Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka;

8.3. šviesti ir informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikti Taisyklių 113 punkte nurodytą ir kitą svarbią informaciją;

8.4. organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninę įrangą, surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokėti minėtas atliekų tvarkymo išlaidas;

8.5. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą žymėti:

8.5.1. Taisyklių 2 priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis;

8.5.2. elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją;

8.5.3. ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Tokiu ženklu (atskirai arba kartu) gali būti:

8.5.3.1. elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601:2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601:2004)“ reikalavimus;

8.5.3.2. ženklas, nurodytas Lietuvos standarte ST EN 50419:2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu.

9. Elektros ir elektroninės įrangos importuotojai 8.3 ir 8.4 punktuose nurodytų pareigų vykdymą gali pavesti užsienio gamintojui.

10. Ženklai, nurodyti Taisyklių 8.5 punkte, turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.

11. Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties 8.5.1 punkte nurodyto simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir garantijos.

111. Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą pakartotinį naudojimą, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas.

112. Taisyklių 111 punkte nurodyta informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikta leidiniuose ar elektronine forma ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.

113. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją visuomenei apie:

113.1. elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas;

113.2. elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.3. netinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai;

113.4. elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas;

113.5. reikalavimą rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis;

113.6. visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudojimo būdų;

113.7. Taisyklių 2 priede nurodyto simbolio reikšmę;

113.8. kitą svarbią informaciją.

114. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai Taisyklių 14.1–14.5 punktuose nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji visuomenei turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.“;

1.4. išdėstau III skyrių nauja redakcija:

 

III. REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS PLATINTOJAMS

 

12. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali platinti tik tokią elektros ir elektroninę įrangą, kurios gamintojas ar importuotojas įsiregistravęs Taisyklių 8.1 punkte nurodyta tvarka ir kuri paženklinta vadovaujantis Taisyklių 8.5 punkto reikalavimais.

121. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu šios atliekos yra tos pačios paskirties kaip platintojo platinama elektros ir elektroninė įranga.

122. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai gali nesilaikyti Taisyklių 112 punkte nustatyto reikalavimo ir nepriimti vartotojo atiduodamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų, jeigu šias atliekas sudaro elektros ir elektroninė įranga be pagrindinių tokios įrangos dalių ar jose yra atliekų, nepriskiriamų elektros ir elektroninės įrangos atliekoms ir (ar) šios atliekos kelia pavojų darbuotojų sveikatai bei saugumui.

123. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai privalo užtikrinti priimamų elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugų laikymą, šių atliekų perdavimą atliekų tvarkytojams ir apskaityti priimtas elektros ir elektroninės įrangos atliekas Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), nustatyta tvarka.

13. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, kurie naudojasi nuotolinio ryšio priemonėmis, vartotojams turi sudaryti sąlygas elektros ir elektroninės įrangos atliekas atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atsiėmimo vietoje.

14. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai prekybos vietoje privalo teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie tai, kaip vartotojai gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas platintojams.

15. Elektros ir elektroninės įrangos platintojai, naudojantys nuotolinio ryšio priemones, interneto parduotuvės svetainėje gerai matomoje vietoje turi skelbti informaciją, kam ir kokiais būdais vartotojas gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.“;

1.5. papildau šiuo 191 punktu:

191. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas naudojančios įmonės turi įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo, atliekose esančių dalių ir medžiagų pakartotinio naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis.“;

1.6. išdėstau 27 punktą taip:

27. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti tvarkomų atliekų apskaitą ir teikti atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 57-2720), nustatyta tvarka.“;

1.7. įrašau 34.3 punkte po žodžio „pagrindais“ žodžius „(rašytine sutartimi)“:

34.3. sutartiniais pagrindais (rašytine sutartimi) tarpusavyje bendradarbiaudami elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai (kolektyviai).“;

1.8. išdėstau 50 punktą taip:

50. Jei Įrengėjas neužtikrino Priėmimo vietose surinktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui (-ams), nevykdė Priėmimo vietose surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų apskaitos, neteikė apskaitos ataskaitų, nevykdė ar nepakankamai vykdė visuomenės informavimą, laikoma, kad Įrengėjas Priėmimo vietas eksploatavo netinkamai.“;

1.9. įrašau 54 punkte vietoj skaičiaus „14 dienų“ skaičių ir žodžius „10 darbo dienų“:

54. Regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Aplinkos apsaugos agentūra per 10 darbo dienų nuo šių Taisyklių 51 punkte nurodytų dokumentų pateikimui skirto termino pabaigos Aplinkos ministerijai pateikia apibendrintą informaciją (Taisyklių 7 priedas) apie tinkamai eksploatuotas Priėmimo vietas.“;

1.10. išdėstau 55 punktą taip:

55. Licencijuota gamintojų ir importuotojų organizacija Taisyklių 51 punkte nurodytą dokumentą turi pateikti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas išduodančiai institucijai vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. D1-57 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 15-534; 2009, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 70-3342).“;

1.11. pripažįstu netekusiu galios 56 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas