VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. B1-146 „DĖL valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymĄ, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 3 d. Nr. B1-517

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7459; 2011, Nr. 77-3741) ir įgyvendindamas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), 23, 24, 44–47 straipsnius:

1. P a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. B1-146 „Dėl Valstybinės veterinarinės kontrolės objektų, išskyrus maisto tvarkymą, veterinarinio patvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 31-1025; 2010, Nr. 27-1300) ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL valstybinės veterinarinės kontrolės SUBJEKTŲ, išskyrus maisto tvarkymO SUBJEKTUS, veterinarinio patvirtinimo ir Įregistravimo TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 2-15; 2010, Nr. 148-7563) 6 straipsnio 3 dalimi ir siekdamas užtikrinti vieningą valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo tvarką:

1. T v i r t i n u pridedamą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.“

2. N u s t a t a u, kad valstybinės veterinarinės kontrolės subjektams, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, kuriems buvo suteiktas veterinarinis patvirtinimas iki šio įsakymo įsigaliojimo:

2.1. veterinarinis patvirtinimas galioja iki jo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašą;

2.2. veterinarinį patvirtinimą sustabdo, jį panaikina valstybinės veterinarinės kontrolės subjekto veiklą kontroliuojanti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, vadovaudamasi šio įsakymo 1 punktu, patvirtintu Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašu.

 

Direktorius                                                                                               Jonas Milius

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos

2012-06-12 raštu Nr. (6.20) V4-532


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B1-146

(Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos direktoriaus

2012 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-517

redakcija)

 

VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS SuBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VETERINARINIO PATVIRTINIMO ir Įregistravimo TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo tvarką.

2. Vartojamos sąvokos:

Maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudedamosiomis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, gabenimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

Valstybinė veterinarinė kontrolė – įgaliotojo pareigūno atliekamas gyvūninių produktų, pašarų, veterinarinių vaistų ar juos tvarkančių subjektų, gyvūnų ar juos laikančių subjektų tikrinimas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – teritorinė VMVT) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektas – ūkio subjektas, kuris yra kontroliuojamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, remiantis teisės aktų reikalavimais.

Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas (toliau – įregistravimas) – ūkio subjektų įtraukimas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaromą Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą suteikiant numerį.

Veterinarinis patvirtinimas – teisės suteikimas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamam ūkio subjektui vykdyti nustatytą veiklą.

Ūkio subjektas – fizinis asmuo arba viešasis ar privatus juridinis asmuo, arba Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigta kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantys ekonominę veiklą, kurią prižiūri ar gali prižiūrėti reikiamus įgaliojimus turintys viešojo administravimo subjektai.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nurodytas Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 153-6901) 2 straipsnyje.

3. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektai, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, (toliau – kontrolės subjektai), kurie vykdo Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, turi būti patvirtinti ir turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, o kontrolės subjektai, kurie vykdo Aprašo 1 priedo 2 punkte nurodytą veiklą, turi būti įregistruoti ir turėti registracijos numerį. Veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį sudaro Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, registro (toliau – registras) identifikavimo žymuo ir kontrolės subjekto įregistravimo registre eilės numeris. Veterinarinio patvirtinimo numeris suteikiamas kiekvienai kontrolės subjekto vykdomos veiklos vietai.

4. Kontrolės subjektams veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, sustabdomas ar panaikinamas, veterinarinio patvirtinimo sustabdymas panaikinamas, laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas, pratęsiamas ar panaikinamas, kontrolės subjektų veiklos ar duomenų pakeitimai įforminami, kontrolės subjektai įregistruojami ar panaikinamas įregistravimas atitinkamos teritorinės VMVT vadovo įsakymu, vadovaujantis Aprašo 9–39 punktų nuostatomis.

5. Kontrolės subjektai tvirtinami ar registruojami atitinkamai veiklai, nurodytai Aprašo 1 priede, suteikiant jiems veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį vadovaujantis Aprašo 2 priedu. Tvirtinant kontrolės subjektą, kuris vykdo su šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių tvarkymu ar naudojimu, pašarų gamyba susijusią veiklą, ar jį registruojant, teritorinės VMVT vadovo įsakyme, be veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerio, turi būti nurodytas atitinkamas Aprašo 2 priedo 3 punkte nurodytas veiklos kodas ir Aprašo 2 priedo 4 punkte nurodytas šalutinių gyvūninių produktų tipas.

6. Kontrolės subjektai tvirtinami, išskyrus laikinąjį veterinarinį patvirtinimą, ar jie registruojami neterminuotam laikui.

7. Laikinojo veterinarinio patvirtinimo numeris suteikiamas ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas iki 3 mėnesių, tačiau bendras laikinojo veterinarinio patvirtinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

8. Kontrolės subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo apie vykdomos veiklos pakeitimus (kontrolės subjektas likviduojamas, reorganizuojamas, jam yra iškelta bankroto byla ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, keičiasi kontrolės subjekto veiklos sąlygos, veiklos rūšis arba gamybos technologijos) turi per 10 darbo dienų raštu, el. paštu ar faksu pranešti atitinkamai teritorinei VMVT.

 

II. DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUTEIKIMUI, PAKEITIMUI, PAPILDYMUI, PATEIKIMO TVARKA

 

9. Ūkio subjekto, siekiančio gauti veterinarinį patvirtinimą, veiklos sąlygos turi atitikti tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų, nurodytų Aprašo 3 priede, reikalavimus. Ūkio subjektas, ketinantis vykdyti Aprašo 1 priedo 1 punkte nurodytą veiklą, pagal numatomą veiklos vietą atitinkamai teritorinei VMVT arba kontaktiniam centrui turi pateikti:

9.1. tinkamai įformintą Aprašo 4 priede nurodytos formos Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, pasirašytą ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai dėl veterinarinio patvirtinimo kreipiasi fizinis asmuo. Pareiškėjas Prašyme dėl veterinarinio patvirtinimo turi nurodyti, kokiu būdu jis pageidauja gauti atsakymą;

9.2. kur tinkama, reikiamus dokumentus:

9.2.1. asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopijas (tik tuo atveju, kai kreipiasi fizinis asmuo),

9.2.2. patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schemą ir technologinio proceso aprašymą,

9.2.3. rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstas savikontrolės sistemos programas:

9.2.3.1. geriamojo vandens kontrolės programą,

9.2.3.2. nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programą,

9.2.3.3. šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programą,

9.2.3.4. kenkėjų kontrolės programą,

9.2.3.5. valymo, plovimo ir dezinfekavimo programą,

9.2.3.6. personalo higienos ir profesinio mokymo programą,

9.2.4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopiją,

9.2.5. kitus numatomą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus.

10. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo gavimo dienos turi išsiųsti ūkio subjektui raštą, kuriame nurodo Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo gavimo datą ir registracijos gaunamų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas dėl veterinarinio patvirtinimo, galimas ūkio subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl veterinarinio patvirtinimo suteikimo.

11. Ūkio subjektui iš teritorinės VMVT negavus per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 12 punkte, rašto, nurodyto Aprašo 10 punkte, laikoma, kad ūkio subjektui veterinarinis patvirtinimas suteiktas.

12. Ūkio subjektui veterinarinis patvirtinimas / laikinasis veterinarinis patvirtinimas suteikiamas arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas suteikti veterinarinį patvirtinimą / laikinąjį veterinarinį patvirtinimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų veterinariniam patvirtinimui / laikinajam veterinariniam patvirtinimui gauti reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

13. Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo ir kitus dokumentus, reikalingus veterinariniam patvirtinimui gauti, Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo užregistruoja gaunamų dokumentų registre ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo pateikia juridinis asmuo, teritorinė VMVT šiame prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstas abejones dėl jų tapatumo, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti.

14. Teritorinė VMVT, įvertinusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą.

15. Teritorinės VMVT vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir pateiktus dokumentus, per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 12 punkte, priima sprendimą dėl veterinarinio patvirtinimo ar laikinojo veterinarinio patvirtinimo suteikimo ir apie šį sprendimą informuoja Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo pateikusį ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį.

16. Tuo atveju, kai ūkio subjekto patikrinimo metu nustatoma, kad ūkio subjekto infrastruktūra ir įranga atitinka keliamus reikalavimus, ūkio subjektas pasirengęs vykdyti veiklą, užtikrinti gyvūnų gerovės ir sveikatos reikalavimų laikymąsi ir ūkio subjekto vykdoma veikla nekels pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, tačiau ji neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, ir ūkio subjektas pateikia garantijas, kad per 3 mėnesių laikotarpį įvykdys šiuos reikalavimus, jam suteikiamas laikinasis veterinarinis patvirtinimas.

17. Jeigu pasibaigus 3 mėnesių laikotarpiui po laikinojo veterinarinio patvirtinimo kontrolės subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad kontrolės subjektas padarė akivaizdžią pažangą, tačiau jo veikla dar neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, laikinasis veterinarinis patvirtinimas pratęsiamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

18. Jeigu pasibaigus Aprašo 17 punkte nurodytam terminui kontrolės subjekto veiklos patikrinimo metu nustatoma, kad:

18.1. kontrolės subjektas atitinka visus teisės aktų reikalavimus, kontrolės subjektui suteikiamas veterinarinis patvirtinimas neterminuotai;

18.2. kontrolės subjektas neatitinka visų teisės aktų reikalavimų, panaikinamas laikinasis veterinarinis patvirtinimas.

19. Europos Sąjungos valstybės narės ūkio subjektas gali laikinai Lietuvos Respublikoje vykdyti veiklą, jeigu:

19.1. jo vykdomai veiklai nėra keliamas reikalavimas turėti tam tikrus reikalavimus atitinkančias patalpas; ir

19.2. jam veterinarinį patvirtinimą ar registraciją yra suteikusi kita Europos Sąjungos valstybė narė ir veterinarinis patvirtinimas ar registracija nėra sustabdytas arba panaikintas; ir

19.3. jis dokumentus ir informaciją (ūkio subjekto pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą, numatomos vykdyti veiklos datą (pradžia ir pabaiga), teritoriją, kurioje bus vykdoma veikla, ir jam suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį) apie ketinimą laikinai vykdyti veiklą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki numatomos veiklos vykdymo pradžios Aprašo 40 punkte nurodytu būdu pateikia kontaktiniam centrui arba atitinkamai teritorinei VMVT, kurios teritorijoje numato vykdyti veiklą.

 

III. VETERINARINIO PATVIRTINIMO SUSTABDYMAS, Veterinarinio PATVIRTINIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, Veterinarinio PATVIRTINIMO PANAIKINIMAS

 

20. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas, panaikinamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais pagrindais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, panaikinimo pagrindai ar atsiranda Aprašo 27–28 punkte numatyti pagrindai, veterinarinis patvirtinimas sustabdomas Aprašo 21 punkte nurodytais pagrindais ar Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka, veterinarinis patvirtinimas panaikinamas Aprašo 25 punkte nurodytais pagrindais ar Aprašo 27–28 punktuose nustatyta tvarka.

21. Veterinarinis patvirtinimas sustabdomas:

21.1. kontrolės subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai veterinarinis patvirtinimas suteikiamas fiziniam asmeniui, prašymu;

21.2. kontrolės subjektas per nustatytą terminą nepašalino teritorinės VMVT nustatytų trūkumų.

22. Kontrolės subjektas, kuriam veterinarinis patvirtinimas buvo sustabdytas dėl Aprašo 21.2 punkte nurodytų pažeidimų, pašalinęs trūkumus, atitinkamai teritorinei VMVT pateikia laisvos formos prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo ir, teritorinei VMVT pareikalavus, dokumentus, kuriais patvirtinamas trūkumų pašalinimas.

23. Teritorinė VMVT, gavusi Aprašo 22 punkte nurodytą prašymą, esant reikalui patikrinusi kontrolės subjekto veiklą ir nustačiusi, kad nustatyti trūkumai yra pašalinti ir kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, panaikina veterinarinio patvirtinimo sustabdymą.

24. Tuo atveju, kai veterinarinis patvirtinimas buvo sustabdytas kontrolės subjekto prašymu, teritorinė VMVT veterinarinio patvirtinimo sustabdymą panaikina, gavusi kontrolės subjekto prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, ir esant reikalui patikrinusi kontrolės subjekto veiklą ir nustačiusi, kad toliau vykdoma kontrolės subjekto veikla atitinka teisės aktų reikalavimus.

25. Veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, jeigu:

25.1. kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas, kai jis yra fizinis asmuo, miršta;

25.2. kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

25.3. kontrolės subjektas per nustatytą laikotarpį nepašalino trūkumų, dėl kurių buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

25.4. paaiškėja, kad kontrolės subjektas veterinariniam patvirtinimui gauti pateikė klaidingus duomenis;

25.5. nustatoma, kad kontrolės subjektas vykdo veiklą po to, kai buvo sustabdytas veterinarinis patvirtinimas;

25.6. nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

26. Aprašo 25.1 punkte nurodytais atvejais veterinarinis patvirtinimas panaikinamas pagal kontrolės subjekto prašymą arba, kai teritorinė VMVT nustato, kad kontrolės subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Aprašo 25.2 punkte nurodytu atveju veterinarinis patvirtinimas panaikinamas, kai teritorinė VMVT nustato Aprašo 25.2 punkte nurodytas aplinkybes.

27. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia veiklą, kuriai buvo suteiktas veterinarinis patvirtinimas, šis ūkio subjektas teritorinei VMVT pateikia Prašymą dėl veterinarinio patvirtinimo, nurodant, kad veiklos sąlygos nepasikeitė. Pasibaigus kontrolės subjekto reorganizacijai, teritorinė VMVT reorganizuotam kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą panaikina, o reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perėmusiam ūkio subjektui veterinarinį patvirtinimą suteikia.

28. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos, kuriai yra suteiktas veterinarinis patvirtinimas, sustabdymą, sustabdo kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą iki pranešimo apie veiklos atnaujinimą arba apie veiklos nutraukimą gavimo. Teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos atnaujinimą, panaikina veterinarinio patvirtinimo sustabdymą, o gavusi pranešimą apie veiklos nutraukimą, panaikina kontrolės subjektui suteiktą veterinarinį patvirtinimą.

 

IV. ĮREGISTRAVIMAS IR REGISTRACIJOS NUMERIO PANAIKINIMAS

 

29. Ūkio subjektai, prieš pradėdami vykdyti veiklą, nurodytą Aprašo 1 priedo 2 punkte, pagal numatomą veiklos vietą teritorinei VMVT turi pateikti Aprašo 5 priede nurodytą Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo, pasirašytą ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens arba fizinio asmens, kai dėl registravimo kreipiasi fizinis asmuo, ir detalų veiklos aprašymą.

30. Teritorinė VMVT per 5 darbo dienas nuo Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo turi išsiųsti ūkio subjektui raštą, kuriame nurodo Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo gavimo datą ir registracijos gaunamų dokumentų registre numerį, terminą, per kurį turi būti išnagrinėtas Prašymas dėl ūkio subjekto įregistravimo, galimas ūkio subjekto teisių gynimo priemones, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų ginčų dėl kontrolės subjekto registracijos numerio suteikimo.

31. Ūkio subjektui iš teritorinės VMVT negavus per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 32 punkte, rašto, nurodyto Aprašo 30 punkte, laikoma, kad ūkio subjektas yra įregistruotas ir jam suteiktas registracijos numeris.

32. Ūkio subjektas įregistruojamas arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas suteikti registracijos numerį ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų įregistravimui gauti reikalingų ir tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

33. Teritorinė VMVT, gavusi Prašymą dėl subjekto įregistravimo ir kitus dokumentus, reikalingus ūkio subjekto įregistravimui, Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo užregistruoja gaunamų dokumentų registre ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas įvertina pateiktus dokumentus. Jeigu Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo pateikia juridinis asmuo, teritorinė VMVT šiame prašyme nurodytus juridinio asmens duomenis turi patikrinti Juridinių asmenų registre. Jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ar jie neteisingai įforminti, ar pateiktų dokumentų kopijos kelia pagrįstas abejones dėl jų tapatumo, teritorinė VMVT nustato ne trumpesnį kaip 7 dienų terminą trūkumams pašalinti.

34. Teritorinė VMVT, įvertinusi pateiktus dokumentus ir nustačiusi, kad jie atitinka teisės aktų reikalavimus, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas, jeigu ūkio subjekto numatoma vykdyti veikla susijusi su reikalavimu turėti patalpas ir (ar) įrenginius, patikrina, ar ūkio subjekto veiklos sąlygos atitinka tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ir surašo nustatytos formos patikrinimo aktą.

35. Teritorinės VMVT vadovas, įvertinęs patikrinimo aktą ir pateiktus dokumentus, per nustatytą terminą, nurodytą Aprašo 32 punkte, priima sprendimą dėl ūkio subjekto įregistravimo, vadovaudamasis Aprašo 2 priedo 1 punktu, suteikia jam registracijos numerį ir apie šį sprendimą informuoja Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo pateikusį ūkio subjekto vadovą ar jo įgaliotą asmenį.

36. Registracijos numeris panaikinamas kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose numatytais pagrindais. Jeigu kontrolės subjekto veiklą reglamentuojančiuose specialiuosiuose teisės aktuose nėra nustatyti registracijos numerio panaikinimo pagrindai, registracijos numeris panaikinamas, jeigu:

36.1. kontrolės subjektas nutraukia veiklą arba kontrolės subjektas (fizinis asmuo) miršta;

36.2. kontrolės subjektas nevykdo veiklos ilgiau kaip vienerius metus, jei tai nesusiję su rekonstrukcija, remontu ar sezoniškumu;

36.3. kontrolės subjektas per nustatytą laiką nepašalino teritorinės VMVT nustatytų trūkumų;

36.4. nustatomi pažeidimai, kurie kelia grėsmę žmonių ar gyvūnų sveikatai.

37. Aprašo 36.1 punkte nurodytais atvejais registracijos numeris panaikinamas pagal kontrolės subjekto prašymą arba, kai teritorinė VMVT nustato, kad kontrolės subjektas (fizinis asmuo) yra miręs. Aprašo 36.2 punkte nurodytu atveju registracijos numeris panaikinamas, kai teritorinė VMVT nustato Aprašo 36.2 punkte nurodytas aplinkybes.

38. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra reorganizuojamas ir jo teises ir pareigas perima kitas ūkio subjektas, kuris tęsia veiklą, dėl kurios reorganizuojamas kontrolės subjektas buvo įtrauktas į registrą, reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perimamantis ūkio subjektas teritorinei VMVT pateikia Prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo. Pasibaigus kontrolės subjekto reorganizacijai, teritorinė VMVT reorganizuotam kontrolės subjektui suteiktą registracijos numerį panaikina, o reorganizuojamo kontrolės subjekto teises ir pareigas perėmusį ūkio subjektą įtraukia į registrą ir jam suteikia registracijos numerį.

39. Tuo atveju, kai kontrolės subjektas yra likviduojamas ar jam yra iškelta bankroto byla, ar bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, teritorinė VMVT, gavusi likvidatoriaus arba administratoriaus (bankroto atveju) pranešimą apie kontrolės subjekto veiklos sustabdymą ar nutraukimą, panaikina kontrolės subjektui suteiktą registracijos numerį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Ūkio subjektai teritorinei VMVT arba kontaktiniam centrui Apraše nurodytą informaciją ir dokumentus pateikia tiesiogiai arba per atstumą (elektroninėmis priemonėmis, paštu, faksu).

41. Teritorinė VMVT ūkio subjektams Apraše nurodytą informaciją pateikia ūkio subjekto pageidaujamu būdu, nurodytu atitinkamame prašyme, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

42. Ūkio subjektai, prieš suteikiant jiems veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, turi sumokėti valstybės rinkliavą Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285) nustatyta tvarka.

43. Teritorinės VMVT kontroliuoja veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį turinčių kontrolės subjektų atitiktį jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

44. Teritorinės VMVT dokumentus, susijusius su kontrolės subjektų veterinariniu patvirtinimu, įregistravimu ir jų kontrole, turi saugoti visą kontrolės subjekto veiklos laiką ir 3 metus po kontrolės subjekto veiklos nutraukimo.

45. Teritorinė VMVT, priėmusi sprendimą dėl veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio pavirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamo sprendimo priėmimo pateikia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui elektroniniu paštu gss@vet.lt šio sprendimo kopiją.

46. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba sudaro Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą, jį reguliariai atnaujina ir skelbia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje.

47. Teritorinių VMVT sprendimai dėl veterinarinio patvirtinimo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo, veterinarinio patvirtinimo sustabdymo panaikinimo, veterinarinio patvirtinimo panaikinimo, laikinojo veterinarinio patvirtinimo, subjektų įregistravimo ir įregistravimo panaikinimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLŲ KODŲ SĄRAŠAS

 

1. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi turėti veterinarinį patvirtinimą, kodai:

01 – galvijų surinkimo centras;

02 – kiaulių surinkimo centras;

03 – galvijų ir kiaulių surinkimo centras;

07 – prekiautojo kiaulėmis ar galvijais patalpos;

08 – avių ir ožkų surinkimo centras;

10 – prekiautojo avimis ir ožkomis patalpos;

11 – bulių spermos surinkimo centras;

12 – bulių spermos laikymo centras;

13 – bulių spermos surinkimo ir laikymo centras;

14 – bulių spermos ir galvijų embrionų laikymo centras;

15 – galvijų embrionų gavybos grupė;

16 – galvijų embrionų surinkimo grupė;

17 – kuilių spermos surinkimo centras;

18 – kuilių spermos laikymo centras;

19 – kuilių spermos surinkimo ir laikymo centras;

20 – arklių karantino punktas;

21 – arklių surinkimo centras;

22 – naminių paukščių karantino punktas;

23 – vandens gyvūnų laikymo įmonė;

25 – 1 arba 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo / sandėliavimo įmonė;

26 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų tarpinė tvarkymo / sandėliavimo įmonė;

27 – įmonė, kurui naudojanti šalutinius gyvūninius produktus arba jų gaminius;

29 – 1 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

30 – 2 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

31 – 3 kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

32 – biologinių dujų gamybos įmonė;

33 – komposto gamybos įmonė;

34 – šalutinių gyvūninių produktų gaminių sandėliavimo įmonė;

35 – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė;

38 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių bendrojo deginimo įmonė;

39 – šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių deginimo įmonė;

40 – organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų gamybos įmonė;

43 – naminių paukščių perinimo ūkis;

44 – paukščių dedeklių auginimo ūkis;

45 – ratitae genties paukščių auginimo ūkis;

46 – mėsinių naminių paukščių auginimo ūkis;

47 – naminių paukščių veisimo ūkis;

50 gyvūnų vežėjas (bet kokiu atstumu II tipas);

51 – galvijų karantino punktas;

52 – kiaulių karantino punktas;

53 – avių ir ožkų karantino punktas;

54 – egzotinių paukščių karantino punktas;

55 – gyvūnų globos namai;

56 – kitų gyvūnų karantino punktas;

57 – akvakultūros gyvūnų karantino punktas;

59 – bandomųjų gyvūnų veisimo įmonė;

60 – bandomųjų gyvūnų tiekimo įmonė;

61 – bandomųjų gyvūnų naudojimo įmonė;

62 – veterinarijos paslaugų teikėjo patalpos;

63 gyvūnų poilsio ar perkrovimo vieta;

64 – kita ūkio subjektų veikla;

66 – prekiautojo arkliais patalpos;

67 – ūkio subjektas, prekiaujantis pašarais su trečiosiomis šalimis;

68 – ūkio subjektas, naudojantis gyvūninius produktus pašarams gaminti;

70 – avių ir ožkų spermos surinkimo, laikymo centras;

71 – gyvūnų augintinių veisėjo patalpos;

73 – prekiautojo gyvūnais augintiniais patalpos;

75 – prekiautojo naminiais paukščiais patalpos;

81 – transporto priemonių plovimo ir dezinfekavimo įmonė;

83 – kiaulių embrionų gavybos grupė;

84 – kiaulių embrionų surinkimo grupė;

85 – avių ir ožkų embrionų gavybos grupė;

86 – avių ir ožkų embrionų surinkimo grupė;

87 – žuvivaisos įmonė;

88 – vaistinių pašarų gamybos įmonė;

90 – gyvūnų vežėjas (trumpais atstumais);

91 – naminių paukščių auginimo ūkis;

92 – eržilų spermos surinkimo arba laikymo centras;

94 – naminių paukščių veislininkystės ūkis.

2. Veiklų, kurioms vykdyti ūkio subjektai turi būti registruoti, kodai:

04 – prekiautojas galvijais;

05 – prekiautojas kiaulėmis;

06 – prekiautojas kiaulėmis ir galvijais;

09 – prekiautojas avimis ir ožkomis;

24 – gyvūnų, skirtų išsaugojimui, visuomenės švietimui, fundamentaliajam ir taikomajam mokslui, laikymu užsiimantis ūkio subjektas;

28 – prekiautojas šalutiniais gyvūniniais produktais ir (ar) jų gaminiais;

36 – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

37 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ne pašarams gaminti, tvarkymo įmonė;

42 – aliejaus-chemijos įmonė;

48 – gyvūnų augintinių viešbutis;

49 – prekiautojas galvijais, kiaulėmis, avimis ir ožkomis;

58 – akvakultūros gyvūnų gaudymo teritorija;

65 – prekiautojas arkliais;

69 – veterinarijos paslaugų teikėjas;

74 – prekiautojas naminiais paukščiais;

76 – prekiautojas akvakultūros gyvūnais;

77 – gyvūnų augintinių veisėjas;

78 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių vežėjas;

79 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių, skirtų ūkiniams gyvūnams šerti, naudotojas;

80 – šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių naudotojas, kuris šalutinius gyvūninius produktus ir (ar) jų gaminius naudoja kitais, nei ūkinių gyvūnų šėrimo, tikslais, pvz., diagnostikos, mokymo ar mokslinių tyrimų tikslais ir kt.;

82 – ūkio subjektas, naudojantis perdirbtus gyvūninius baltymus ir (ar) 2 kategorijos mėsos kaulų miltus kaip organines trąšas dirvožemio savybėms gerinti;

89 – kiti šalutinių gyvūninių produktų ir (ar) jų gaminių tvarkymo ūkio subjektai;

93 – cirkas.

 

_________________

 


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

VETERINARINIO PATVIRTINIMO / REGISTRACIJOS NUMERIS

 

1. Ūkio subjektui suteiktą veterinarinio patvirtinimo / registracijos numerį sudaro didžiosios raidės LT ir septyni skaičiai, pvz., LT-01-32-001:

1.1. pirmieji du skaičiai žymi ūkio subjekto veiklos kodą, nurodytą Aprašo 1 priede;

1.2. trečias ir ketvirtas – savivaldybės, kurioje ūkio subjektas vykdo veiklą, kodą, nurodytą šio priedo 2 punkte;

1.3. penktas, šeštas ir septintas – eilės numerį.

Pastaba. Paukštininkystės ūkiui, kuris laiko vištas dedekles, suteiktą veterinarinio patvirtinimo numerį sudaro didžiosios raidės LT ir aštuoni skaičiai, pvz., 0-LT-44-32-001. Skaičius, rašomas prieš didžiąsias raides LT, žymi dedeklių vištų laikymo būdą, taikomą paukštininkystės ūkyje, kaip numatyta Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. B1-945 (Žin., 2004, Nr. 3-20; 2011, Nr. 80-3946), priedo 3–4 punktuose:

• vištų dedeklių laikymas ekologiniame paukštininkystės ūkyje žymimas 0;

• laisvas vištų dedeklių laikymas – 1;

• vištų dedeklių laikymas ant kraiko – 2;

• vištų dedeklių laikymas narvuose – 3.

2. Savivaldybės ir jų kodai:

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Kodas

1.

Akmenės r.

32

21.

Klaipėdos m.

21

41.

Rietavo r.

74

2.

Alytaus m.

11

22.

Kretingos r.

56

42.

Šakių r.

84

3.

Alytaus r.

33

23.

Kupiškio r.

57

43.

Šalčininkų r.

85

4.

Anykščių r.

34

24.

Lazdijų r.

59

44.

Šiaulių r.

91

5.

Birštono r.

12

25.

Marijampolės r.

18

45.

Šiaulių m.

29

6.

Biržų r.

36

26.

Mažeikių r.

61

46.

Šilalės r.

87

7.

Druskininkų r.

15

27.

Molėtų r.

62

47.

Šilutės r.

88

8.

Elektrėnų r.

42

28.

Neringos

23

48.

Širvintų r.

89

9.

Ignalinos r.

45

29.

Palangos r.

25

49.

Švenčionių r.

86

10.

Jonavos r.

46

30.

Pagėgių r.

63

50.

Tauragės r.

77

11.

Joniškio r.

47

31.

Panevėžio r.

66

51.

Telšių r.

78

12.

Jurbarko r.

94

32.

Panevėžio m.

27

52.

Trakų r.

79

13.

Kaišiadorių r.

49

33.

Pakruojo r.

65

53.

Ukmergės r.

81

14.

Kalvarijos r.

48

34.

Pasvalio r.

67

54.

Utenos r.

82

15.

Kauno r.

52

35.

Plungės r.

68

55.

Varėnos r.

38

16.

Kauno m.

19

36.

Prienų r.

69

56.

Vilkaviškio r.

39

17.

Kazlų Rūdos r.

58

37.

Radviliškio r.

71

57.

Vilniaus r.

41

18.

Kelmės r.

54

38.

Raseinių r.

72

58.

Vilniaus m.

13

19.

Kėdainių r.

53

39.

Rokiškio r.

73

59.

Visagino r.

30

20.

Klaipėdos r.

55

40.

Skuodo r.

75

60.

Zarasų r.

43

 

3. Raidinės santrumpos žymi ūkio subjekto vykdomos šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių tvarkymo veiklos kodą:

BIOGP – biologinių dujų gamybos įmonė;

COLC – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo centras;

COLL – šalutinių gyvūninių produktų surinkimo įmonė;

CoIP – bendrojo deginimo įmonė;

COMP – kompostavimo įmonė;

GATRP – medžioklės trofėjų gamybos įmonė;

INCP – deginimo įmonė;

OLCP – aliejaus chemijos įmonė;

OALKHP – šarminę hidrolizę taikanti įmonė;

OBIODP – biodyzelino gamybos įmonė;

OBRGAP – brookes dujinimo procesą taikanti įmonė;

OHPHBP – biologinių dujų gamybos įmonė, taikanti aukšto slėgio hidrolizės procesą;

OHPHTP – aukšto slėgio ir aukštos temperatūros procesą taikanti įmonė;

OTHER – kita šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių tvarkymo veikla (nurodykite);

PETPP – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik apdorotus šalutinius gyvūninius produktus;

PETPR – gyvūnų augintinių ėdalo gamybos įmonė, naudojanti tik neapdorotus šalutinius gyvūninius produktus;

PHAR – farmacinė veikla (apimanti visų tipų medicinines priemones);

PROCP – šalutinių gyvūninių produktų perdirbimo įmonė;

STORP – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių saugojimo įmonė;

TAN – kailių rauginimas;

UCOSM – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių naudojimas kosmetikos produktams gaminti;

UDOG – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas pripažintų šunų veisyklų ar skalikų rujų šunims ir gyvūnų globos namuose laikomiems šunims ir katėms šerti;

UFERT – šalutinių gyvūninių produktų, jų gaminių naudojimas organinėms trąšoms ir dirvos savybėms gerinti;

UFUR – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas kailiniams žvėreliams šerti;

UINSE – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas vabzdžiams, įskaitant jų lervas ir vikšrus, ir kirminams, naudojamiems žvejybos masalui, šerti;

UNEC – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas maitlesiams paukščiams lesinti;

URBP – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas ropliams ir rojaus paukščiams šerti;

UWILD – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas laukiniams gyvūnams šerti;

UZOO – šalutinių gyvūninių produktų naudojimas zoologijos sodo / cirko gyvūnams šerti.

4. Šalutinių gyvūninių produktų tipai:

API – bitininkystės šalutiniai produktai;

BHHP – kaulai, ragai, kanopos ir jų produktai;

BIOG – biologinės dujos;

BIOD – biodyzelinas;

BIOR – biologinių dujų gamybos liekanos;

BLPF – kraujo produktai, skirti pašarams gaminti;

BLPT – kraujo produktai, skirti techninėms reikmėms;

CAD – gaišena;

COL – kolagenas;

COMR – kompostas po kompostavimo;

COSM – kosmetikos produktai;

CATW – viešojo maitinimo atliekos, įskaitant naudotą kepimo aliejų;

DCAP – dikalcio fosfatas;

DTC – virškinamojo trakto turinys;

EGG – kiaušinių produktai;

FERT – trąšos, išskyrus BIOR;

FATOT – perdirbti riebalai ir žuvų taukai, neskirti pašarams gaminti ar aliejaus chemijos pramonei;

FATOL – perdirbti riebalai iš šalutinių gyvūninių produktų, skirti aliejaus chemijos pramonei;

FATD – riebalų dariniai;

FATF – perdirbti riebalai ir žuvų taukai, skirti pašarams gaminti;

FEED – pašarai su šalutiniais gyvūniniais produktais ar jų gaminiais (nurodykite žemiau pateiktą pašarą žyminčią raidinę santrumpą ir kokiems gyvūnams šis pašaras skirtas, pvz., FMNR kiaulėms):

• FMNR – pašaras su žuvų miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• DCAPNR – pašaras su gyvūniniu dikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• TCAPNR – pašaras su gyvūniniu trikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams,

• FMR – pašaras su žuvų miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• DCAPR – pašaras su gyvūniniu dikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• TCAPR – pašaras su gyvūniniu trikalcio fosfatu, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina pašarus atrajotojams,

• MRFMNR – pieno pakaitalai su žuvų miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris negamina kitų atrajotojams skirtų pašarų,

• MRFMR – pieno pakaitalai su žuvų miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris gamina ir kitus atrajotojams skirtus pašarus,

• FFBPBMNR – žuvų pašarai su kraujo miltais, pagaminti pašarų ūkio subjekte, kuris negamina pašarų atrajotojams arba ūkiuose auginamiems gyvūnams,

• NRFBPBMR – neatrajotojų pašaras su kraujo produktais arba kraujo miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuri gamina ir kitus pašarus atrajotojams,

• FFBPBMR – žuvų pašaras su kraujo miltais, pagamintas pašarų ūkio subjekte, kuris gamina ir kitus pašarus atrajotojams,

• OTHER – pašarai, į kurių sudėtį įeina kiti šalutiniai gyvūniniai produktai ar jų gaminiai (nurodyti šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių pavadinimą);

FORMF – buvę gyvūniniai maisto produktai;

GATR – medžioklės trofėjai;

GEL – želatina;

HISKR – žalios odos ir kailiai;

HISKT – raugintos ar kitaip apdorotos odos ir kailiai;

HYDP – hidrolizuoti baltymai;

INSE – vabzdžiai, jų lervos ir vikšrai bei kirminai;

MANU – neperdirbtas mėšlas;

MANP – perdirbtas mėšlas ir jo produktai;

MBM – mėsos ir kaulų miltai (1 ar 2 kategorijos);

MEDD – medicininės priemonės;

MIMC – pienas, pieno produktai ir krekenos;

OTHER – kiti produktai (nurodyti);

PAP – perdirbti gyvūniniai baltymai (3 kategorijos, nurodyti, iš kokių gyvūnų rūšies pagaminta);

PETC – konservuotas gyvūnų augintinių ėdalas;

PETFI – aromatinės medžiagos gyvūnų augintinių ėdalui;

PETD – gyvūnų augintinių ėdalas: kramtukai;

PETP – perdirbtas nekonservuotas gyvūnų augintinių ėdalas;

PETR – žalias gyvūnų augintinių ėdalas;

PHARM – farmacijos produktai;

RAW – kiti neperdirbti šalutiniai gyvūniniai produktai;

SERE – arklinių šeimos gyvūnų kraujas ir kraujo produktai;

TCAP – trikalcio fosfatas;

WHBF – vilna, plaukai, šeriai, plunksnos;

WWT – iš vandens valymo įrenginių surinktos medžiagos.

_________________

 


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ VALSTYBINĖS VETERINARINĖS KONTROLĖS SUBJEKTŲ, IŠSKYRUS MAISTO TVARKYMO SUBJEKTUS, VEIKLĄ, SĄRAŠAS

 

1. 1997 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/97 dėl Bendrijoje sustojimo punktams taikomų kriterijų ir, iš dalies keičiantis direktyvos 91/628/EEB priede nurodytą maršruto planą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 21 tomas, p. 174), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005 (OL 2005 L 3, p. 1).

2. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 32 tomas, p. 289), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. vasario 25 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) Nr. 189/2011 (OL 2011 L 53, p. 56).

3. 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiantis direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1).

4. 2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 318/2007, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (OL 2007 L 84, p. 7), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. gegužės 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 390/2012 (OL 2012 L 121, p. 18).

5. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33).

6. 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL 2011 L 54, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. liepos 29 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 749/2011 (OL 2011 L 198, p. 3).

7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-606 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-173; 2010, Nr. 79-4090).

8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 3D-607 „Dėl ūkio subjektų, kurie verčiasi pašarų veikla, įregistravimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-175; 2010, Nr. 67-3361).

9. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Naminių paukščių ir perinių kiaušinių prekybos su valstybėmis narėmis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2029; 2011, Nr. 165-7890).

10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 226 „Dėl Gyvūnų karantinavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2031).

11. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl Veterinarijos reikalavimų kuilių spermai patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 111-4955; 2009, Nr. 107-4510).

12. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. B1-588 „Dėl Tam tikrų gyvūnų ir gyvūninių produktų veterinarinio ir zootechninio tikrinimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 33-1086).

13. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. B1-945 „Dėl Paukštynų, laikančių dedekles vištas, registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 3-20).

14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. B1-80 „Dėl Vaistinių pašarų gamybos, tiekimo į rinką ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-688).

15. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. B1-208 „Dėl Prekybos avimis ir ožkomis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 44-1477).

16. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. B1-325 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų spermai patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 57-2036).

17. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-349 „Dėl Prekybos galvijais ir kiaulėmis veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 135-4916).

18. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. B1-351 „Dėl Veterinarijos reikalavimų galvijų embrionams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 106-3958).

19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. B1-571 „Dėl Specialiųjų reikalavimų ratitae paukščiams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 97-3600).

20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 179-6654).

21. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. B1-559 „Dėl Reikalavimų prekybai gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais bei jų importui patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 128-4651).

22. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. B1-720 „Dėl Prekybos arklinių šeimos gyvūnais ir jų importo iš trečiųjų šalių veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 2-32)

23. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. B1-708 „Dėl Veterinarijos reikalavimų cirko gyvūnams patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4943).

24. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. B1-352 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų, skirtų pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui, gamybos, tiekimo rinkai ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 72-2734).

25. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. B1-136 „Dėl Gyvūnų vežėjų leidimų išdavimo tvarkos aprašo ir Vežamų gyvūnų prižiūrėtojų kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 16-610).

26. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarijos kontrolei patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 51-1916).

27. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. B1-639 „Dėl Gyvūnų, skirtų eksperimentiniams ir kitiems mokslo tikslams, laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 8-287).

28. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-253 „Dėl Veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 87-4828).

29. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. B1-457 „Dėl Reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 65-3326) (įsigalios nuo 2012 m. lapkričio 1d.).

30. Kiti teisės aktai.

 

_________________

 


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Prašymo dėl veterinarinio patvirtinimo forma)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto duomenys / fizinio asmens adresas, telefono numeris)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

___________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS DĖL VETERINARINIO PATVIRTINIMO

 

_________ Nr.* ______

(data)

 

Prašyčiau suteikti / atnaujinti / papildyti / pakeisti / sustabdyti / panaikinti veterinarinį

(nereikalingą (-us) žodį (-ius) išbraukti)

patvirtinimą pagal teikiamą informaciją:

 

Informacija

Prašymo priežastis

£[] – pradedama veikla

£[] – atnaujinama veikla

£[] – sustabdoma veikla

£[] – papildoma veikla

£[] – keičiama veikla

£[] – keičiasi ūkio subjekto duomenys

£[] – kita _____________

______________________

(įrašyti)

Trumpas veiklos apibūdinimas

 

Veiklos vietos adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija (kai prašymą pateikia fizinis asmuo), __lapas (-ai).

2. Ūkio subjekto patalpų, teritorijos, kuriose numatoma vykdyti veiklą, schema ir technologinio proceso aprašymas, __lapas (-ai).

3. Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų principais pagrįstos savikontrolės sistemos programos:

3.1. Geriamojo vandens kontrolės programa, __lapas (-ai);

3.2. Nuotekų surinkimo ir nukenksminimo programa, __lapas (-ai);

3.3. Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo programa, __lapas (-ai);

3.4. Kenkėjų kontrolės programa, __lapas (-ai);

3.5. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo programa, __lapas (-ai);

3.6. Personalo higienos ir profesinio mokymo programa, __lapas (-ai).

4. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad ūkio subjektas galės atlikti reikalingus laboratorinius tyrimus, arba sutarties dėl laboratorinių tyrimų atlikimo kopija, __lapas (-ai).

Kiti _________________________________________________________________

(įrašyti kitų pridedamų dokumentų pavadinimą ir lapų skaičių)

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų): £[] – paštu, £[] – faksu, £[] – elektroniniu paštu, £[] – asmeniškai.

 

_____________

(Pareigos)

__________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

* Registracijos numeris nerašomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo. Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

 

_________________


Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų,

išskyrus maisto tvarkymo subjektus,

veterinarinio patvirtinimo ir įregistravimo

tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Prašymo dėl ūkio subjekto įregistravimo forma)

 

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas, pavardė)

__________________________________________________________________________

(ūkio subjekto duomenys / fizinio asmens adresas, telefono numeris)

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

__________________________________

(teritorinio padalinio pavadinimas)

 

PRAŠYMAS DĖL ŪKIO SUBJEKTO ĮREGISTRAVIMO

______________ Nr.* ______

(data)

 

Prašyčiau įregistruoti į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, registrą ir suteikti / papildyti / pakeisti / panaikinti registracijos numerį pagal

(nereikalingą (-us) žodį (-ius) išbraukti)

teikiamą informaciją:

 

 

Informacija

Prašymo priežastis

£[] – pradedama veikla

£[] – papildoma veikla

£[] – keičiama veikla

£[] – keičiasi ūkio subjekto duomenys

£[] – kita_________________

_________________________

(įrašyti)

Trumpas veiklos apibūdinimas

 

Veiklos vietos adresas

 

Kontaktiniai duomenys (telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas)

 

 

PRIDEDAMA:

1. Asmens tapatybės kortelės arba asmens paso kopija (kai prašymą pateikia fizinis

asmuo), ___lapas (-ai).

2. Detalus veiklos aprašymas, ___lapas (-ai).

3. Kiti _______________________________________________________________

(įrašyti kitų pridedamų dokumentų pavadinimą ir lapų skaičių)

__________________________________________________________________________

 

Atsakymą pageidauju gauti (nurodyti vieną iš būdų): £[] – paštu, £[] – faksu, £[] – elektroniniu paštu, £[] – asmeniškai.

 

_____________

(Pareigos)

__________

(parašas)

______________

(vardas, pavardė)

 

* Registracijos numeris nerašomas, kai prašymą teikia fizinis asmuo.

 

_________________