LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VEIKSMŲ YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ ATVEJAIS IR JŲ PADARINIŲ LIKVIDAVIMO VALDYMO

 

2003 m. gegužės 20 d. Nr. 248

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 2002, Nr. 2-49) 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766; 2002, Nr. 60-2464, Nr. 11-403) 11.5 punktu,

1. Tvirtinu:

1.1. Aplinkos ministerijos administracijos padalinių bei ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo tvarką (pridedama);

1.2. Aplinkos kokybės tyrimų atlikimo tvarką ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais bei likviduojant avarijų padarinius (pridedama);

1.3. Aplinkos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro sudėtį (pridedama);

1.4. Aplinkos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centro nuostatus (pridedama);

1.5. Ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų ir jų padarinių likvidavimo valdymo kontrolės protokolą (pridedama);

1.6. Ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų sudėtingumo lygių skalę (pridedama);

1.7. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos pranešimo apie ypatingąją ekologinę ar kitą ekstremalią situaciją bei avariją formą (pridedama);

1.8. Pirminių tyrimų protokolo formą (pridedama);

1.9. Pažymos apie aplinkos užterštumo pirminius tyrimus, atliktus ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų vietoje formą (pridedama);

1.10. Pažymos apie pirminį aplinkos užterštumo įvertinimą ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų vietoje formą (pridedama).

2. Skiriu:

2.1. Aplinkos kokybės departamento vyriausiąjį specialistą M. Bilkį ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (toliau – YES) atveju koordinatoriumi ministerijos administracijoje;

2.2. Valstybinę aplinkos apsaugos inspekciją (toliau – VAAI) YES valdymo atsakingąja institucija Aplinkos ministerijos sistemoje.

3. Laikau netekusiais galios:

3.1. 1999 m. spalio 1 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 312 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo“ (Žin., 1999, Nr. 84-2508) 1–4, 6 punktus, 7.1, 7.3 ir 7.4 papunkčius ir 9–10 punktus;

3.2. 2001 m. balandžio 27 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 233 „Dėl aplinkos ministro 1999 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. 312 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo“ pakeitimo įsakymo“ (Žin., 2001, Nr. 39-1378) 1–2 ir 4–5 punktus.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę ministerijos sekretoriui E. Gustainiui.

5. Ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais „valdymo sistema“.

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PAVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

APLINKOS MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ BEI MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ IR JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRIKLAUSANČIŲ INSTITUCIJŲ VEIKSMŲ YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ ATVEJAIS IR JŲ PADARINIŲ LIKVIDAVIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Visi Aplinkos ministerijos struktūriniai padaliniai bei Aplinkos ministerijos sistemos institucijos, jų darbuotojai, pastebėję arba gavę signalą ar informaciją apie ypatingąją ekologinę ar kitą ekstremalią situaciją bei avariją (toliau – YES), kurios metu teršiama aplinka ar naikinami gamtos ištekliai, arba įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, taip pat hidrotechninių statinių griūtį, privalo nedelsdami perduoti turimą informaciją Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos Avarijų prevencijos ir valdymo skyriui (toliau – VAAI), tel. (8 5) 273 29 95.

2. Aplinkos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centras pradeda veikti, kai dėl susidariusios ypatingosios ekologinės situacijos ar avarijos bei kito ekstremalaus įvykio yra pasiekiami ar viršijami kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-439). Šią informaciją Ekstremalių situacijų valdymo centro vadovui nedelsdama perduoda VAAI.

 

II. VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJA

 

3. Įvertinusi gautą pranešimą apie YES, gautą informaciją registruoja ir perduoda:

3.1. Regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio teritorijoje įvyko YES, pavesdama skubiai patikrinti vietoje ir pateikti VAAI patikslintą informaciją;

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai – kai YES atveju į aplinką gali patekti pavojingos medžiagos bei hidrotechninių statinių griūčių ir stichinių hidrologinių reiškinių atvejais;

3.3. Jūrinių tyrimų centrui – kai YES atveju teršiami Lietuvos teritoriniai vandenys Baltijos jūroje, Kuršių mariose ar šalies pakrantė, taip pat kai yra iškilusi tokio teršimo grėsmė;

3.4. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai – kai YES atveju į aplinką gali patekti pavojingos medžiagos;

3.5. Lietuvos geologijos tarnybai – pavojingų geologinių reiškinių ir situacijų, galinčių sukelti žemės gelmių ir požeminio vandens taršą, atvejais;

3.6. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai – statinių ir hidrotechninių statinių griūčių atvejais;

3.7. Saugomų teritorijų tarnybai ir Generalinei miškų urėdijai – gaisrų miškuose ir durpynuose atvejais;

3.8. Aplinkos kokybės departamento vyriausiajam specialistui, YES koordinatoriui ministerijos administracijoje, kai YES metu susidaro situacija, artėjanti prie ekstremalios pagal kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-439);

3.9. Aplinkos ministerijos vadovybei bei Ekstremalių situacijų valdymo centro vadovui, kai YES metu yra pasiekiami ar viršijami kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“, taip pat kai aplinkos užteršimas turi arba gali turėti tarpvalstybinį poveikį.

4. Atsižvelgiant į gautos informacijos apie YES pobūdį, praneša apie įvykį atsakingoms institucijoms – Civilinės saugos departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Ekstremalių sveikatai situacijų centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos policijos informacijos centrui, specialiosioms tarnyboms, esant reikalui, palaiko ryšį su jomis, keičiasi informacija.

5. Koordinuoja Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių bei Aplinkos ministerijos sistemos institucijų veiksmus YES valdyme, palaiko ryšį ir keičiasi informacija su įvykio vietoje esančiais pareigūnais.

6. Įvertinusi turimą informaciją, nedelsdama organizuoja reikiamų ministerijos struktūrinių padalinių bei institucijų specialistų ir technikos išvykimą į avarijos vietą, esant reikalui, organizuoja konsultacijas su reikiamais specialistais ir jų pasiūlymus teikia avarijos vietoje esantiems pareigūnams.

7. Kartu su Aplinkos apsaugos agentūra sprendžia apie kitų reikiamų priemonių pasitelkimą, specialistų ir laboratorijų išvykimo į įvykio vietą tikslingumą, reikiamų laboratorinių mėginių paėmimą ir analizių atlikimą.

8. Atsižvelgdama į YES pobūdį, teikia informaciją ministerijos vadovybei, atstovui spaudai, savivaldos institucijoms, visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms.

 

III. APLINKOS MINISTERIJOS APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS, YES KOORDINATORIUS MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOJE

 

9. Gavęs informaciją iš VAAI, kad susidariusios YES kriterijai artėja prie ekstremalios situacijos, pagal kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-439), informuoja apie tai ministerijos Ekstremalių situacijų centro vadovą.

10. Gautą informaciją perduoda reikiamų ministerijos administracijos departamentų ir skyrių vadovybei, informuoja dėl galimos pagalbos valdant situaciją reikalingumo.

 

IV. REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI

 

11. Regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau – RAAD) arba rajono, kuriame įvyko YES, agentūra, gavę informaciją apie YES, kurios metu teršiama aplinka arba naikinami gamtos ištekliai, arba įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, ją registruoja ir nedelsdami praneša turimą informaciją VAAI, savivaldybės arba apskrities Ekstremalių situacijų valdymo centro vadovui ir atsakingų institucijų vietos padaliniams.

12. Dalyvaudami YES valdyme:

12.1. atlieka gautos informacijos patikrinimą vietoje, padaryto poveikio aplinkai pirminį įvertinimą ir nustato galimas pasekmes, praneša apie tai VAAI ir informuoja savivaldos institucijas;

12.2. dalyvauja savivaldybės ir apskrities lygio Ekstremalių situacijų valdymo centrų veikloje, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus šių centrų vadovams;

12.3. kartu su kitų atsakingų institucijų atstovais nustato susidariusios YES ar įvykusios avarijos kaltininkus;

12.4. pagal nustatytas veikimo sritis atlieka aplinkos kokybės tyrimus, ima aplinkos komponentų mėginius laboratorinėms analizėms;

12.5. gavę pranešimą apie hidrotechninių statinių griūtį, apie įvykį informuoja hidrotechninių statinių savininkus, vietos savivaldos institucijas ir civilinės saugos, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybas;

12.6. vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais pasiūlymais, teikia nurodymus hidrotechninių statinių savininkams, o civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboms – pasiūlymus dėl nuotėkio reguliavimo galimybių ir būtinumo;

12.7. įvykio vietoje kontroliuoja, kad objekto, įmonės savininkai ar susidariusios YES kaltininkai, savivaldybių ir apskrities atsakingi pareigūnai, civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos, specialiųjų tarnybų atstovai operatyviai organizuotų ir vykdytų YES lokalizavimo ir likvidavimo darbus, siekiant, kad aplinkai būtų padaryta kiek įmanoma mažesnė žala. Apie darbų eigą nuolat informuoja VAAI ir praneša, jeigu nesiimama reikiamų veiksmų;

12.8. apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą;

12.9. priėmus sprendimą dėl monitoringo reikalingumo, organizuoja aplinkos monitoringą po YES;

12.10. apie YES valdymo metu priimtus sprendimus, informuoja VAAI, o apie atliktus tyrimus bei jų rezultatus informuoja VAAI ir Aplinkos apsaugos agentūrą;

12.11. teikia informaciją savivaldos institucijoms, visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms.

13. Kontroliuoja YES pasekmių likvidavimo darbus iki taršos likvidavimo ir aplinkos kokybės atstatymo, skiria administracines nuobaudas, teikia ieškinius dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo, kontroliuoja jų išieškojimą.

14. Informuoja VAAI apie YES pasekmių likvidavimo darbų eigą, pildo YES valdymo protokolą.

 

V. APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

15. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), gavusi informaciją apie YES, kurios metu teršiama aplinka arba naikinami gamtos ištekliai, ar įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, praneša turimą informaciją VAAI.

16. Dalyvaudama YES valdyme:

16.1. koordinuoja RAAD laboratorijų specialistų veiksmus ir konsultuoja juos;

16.2. priima sprendimą dėl AAA laboratorijų aplinkos tyrimams atlikti išvykimo į YES vietą tikslingumo ir apie tai informuoja VAAI;

16.3. atsižvelgdama į YES pobūdį ir mastą, pagal nustatytą veikimo sritį ima mėginius ir atlieka laboratorines analizes, nustato aplinkos taršos mastą ir teikia sklidimo prognozę;

16.4. sprendžia, ar reikalingas aplinkos monitoringas likvidavus YES;

16.5. apie YES valdymo metu priimtus sprendimus ir atliktus tyrimus bei jų rezultatus informuoja VAAI;

16.6. nustato informacijos apie atliktus tyrimus ir jų rezultatus teikimo visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms tvarką, teikia šią informaciją.

17. Gavusi pranešimą apie hidrotechninių statinių griūtį ir stichinių hidrologinių reiškinių atvejus ar esant tokiai grėsmei apie tai nedelsdama informuoja VAAI, Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (hidrotechninių statinių griūčių atvejais), taip pat atlieka šiuos veiksmus:

17.1. teikia pasiūlymus RAAD, civilinės saugos ir priešgaisrinės apsaugos bei gelbėjimo tarnyboms dėl nuotėkio reguliavimo galimybių ir būtinumo, kad būtų išvengta ar kiek galima sumažinta žala aplinkai ir jos komponentams;

17.2. vyksta į įvykio vietą, teikia pasiūlymus dėl būtinų priemonių avarijos padariniams likviduoti, dalyvauja hidrotechninių statinių griūčių priežasčių tyrime.

 

VI. JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

 

18. Gavęs informaciją apie YES, kurios metu teršiami Lietuvos teritoriniai vandenys Baltijos jūroje, Kuršių mariose bei šalies jūros pakrantės aplinka ar naikinami gamtos ištekliai, arba įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, nedelsdamas praneša turimą informaciją Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir VAAI, taip pat vietos savivaldos ir kitoms atsakingoms institucijoms.

19. Dalyvaudamas YES valdyme:

19.1. pagal nustatytą veikimo sritį dalyvauja aplinkos kokybės tyrimuose, kartu su RAAD nustato teršalų patekimo į jūrinę aplinką mastą, tiria teršalų įtaką jūrinei aplinkai ir teikia taršos sklidimo prognozes;

19.2. esant pavojui, kad teršalai bus išmesti į krantą, teikia konsultacijas vietos savivaldos ir kitoms atsakingoms institucijoms dėl tikslingų priemonių pasitelkimo;

19.3. atlieka jūros aplinkos monitoringą likvidavus YES, jeigu priimamas sprendimas, kad jis reikalingas;

19.4. apie YES valdymo metu priimtus sprendimus informuoja Klaipėdos RAAD ir VAAI, o apie atliktus tyrimus bei jų rezultatus informuoja Klaipėdos RAAD, VAAI ir AAA.

 

VII. LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA

 

20. Prognozuoja katastrofinius ir stichinius hidrometeorologinius reiškinius, galinčius sukelti didelius neigiamus gamtinės aplinkos pokyčius, ir stichinius hidrologinius reiškinius, galinčius sukelti didelius užtvindymus, nusekimus ar kitokius neigiamus aplinkos pokyčius. Gavusi informaciją apie YES, kurios metu teršiama aplinka arba naikinami gamtos ištekliai, ar įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, nedelsdama praneša turimą informaciją VAAI.

21. Dalyvaudama YES valdyme:

21.1. apie katastrofinius ir stichinius hidrometeorologinius bei hidrologinius įvykius ir galimų katastrofinių ir stichinių reiškinių prognozes informuoja Civilinės saugos departamentą, VAAI, AAA ir RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje įvyko ar gali įvykti YES;

21.2. YES metu, kai į aplinką patenka radioaktyvios, cheminės, biologiškai pavojingos ir kitos teršiančios pavojingos medžiagos, pagal poreikį teikia hidrometeorologines prognozes bei hidrologinių duomenų parametrus šių situacijų valdymą vykdančioms institucijoms.

 

VIII. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

 

22. Gavusi prognozę arba pranešimą apie pavojingą geologinį reiškinį bei YES atvejį, galintį sukelti žemės gelmių ir požeminio vandens užteršimą, apie tai nedelsdama informuoja VAAI.

23. Dalyvaudama YES valdyme:

23.1. teikia metodinę paramą ir konsultacijas žemės gelmių ir požeminio vandens tyrimo klausimais galimo jų užteršimo arba pavojingų geologinių reiškinių atveju;

23.2. organizuoja grunto ir gruntinio vandens, į kuriuos pateko teršalai, mėginių paėmimą ir pristatymą į RAAD Valstybinį analitinį kontrolės skyrių arba AAA;

23.3. pagal pateiktus tyrimų rezultatus rengia ekspertines išvadas ir prognozes apie YES poveikį žemės gelmėms ir požeminiam vandeniui bei ekosistemoms;

23.4. nustato žemės gelmių ir požeminio vandens užteršimo mastą bei teikia teršalų sklidimo prognozes šių situacijų valdymą vykdančioms institucijoms;

23.5. informuoja VAAI ir AAA apie visus priimtus sprendimus, ekspertines išvadas ir prognozes.

 

IX. VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA

 

24. Gavusi pranešimą apie hidrotechninių statinių griūtį arba griūties grėsmę, apie įvykį nedelsdama informuoja VAAI ir AAA.

25. Dalyvauja hidrotechninių statinių griūčių priežasčių tyrime.

 

X. VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA IR GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

 

26. Gavusios informaciją apie gaisrų saugomose teritorijose, miškuose ir durpynuose atvejus ar informaciją apie YES, kurios metu teršiama aplinka arba naikinami gamtos ištekliai, ar įvykį, galintį sukelti tokias pasekmes, nedelsdamos praneša turimą informaciją VAAI.

27. Dalyvaudamos gaisrų gesinime ir YES valdyme:

27.1. registruoja pranešimus apie gaisrus saugomose teritorijose, miškuose ir durpynuose;

27.2. Generalinė miškų urėdija kartu su vietos savivaldos institucijomis, priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybomis organizuoja miškų gaisrų gesinimą;

27.3. apie gaisrų gesinimo eigą, prognozuojamas pasekmes informuoja VAAI;

27.4. apskaičiuoja gaisrų padarytą žalą ir teikia šią informaciją VAAI.

______________

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

APLINKOS KOKYBĖS TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKA YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ ATVEJAIS BEI LIKVIDUOJANT AVARIJŲ PADARINIUS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir Aplinkos ministerijos sistemos institucijų techninį aprūpinimą, specialistų kvalifikaciją, specializaciją bei finansines sąnaudas, jų veikimo sritys ypatingųjų ekologinių situacijų ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (toliau – YES) atvejais yra nustatomos šioje Tvarkoje.

2. Avarijos likvidavimo metu tyrimus atlikti, vadovaujantis aplinkos apsaugos ir sveikatos apsaugos ministrų 1998 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 23/66 „Dėl darbų, atliekamų sprendžiant cheminių medžiagų valdymo klausimus, paskirstymo“ (Žin., 1998, Nr. 15-357) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 17 „Saugaus darbo zonų likviduojant chemines avarijas nustatymas“ patvirtinta metodika.

 

II. VALSTYBINĖ APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJA

 

3. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – VAAI) Avarijų prevencijos ir valdymo skyrius, vadovaudamasis patvirtinta YES lygių skale, esant pirmo lygio YES bei kitais specifiniais atvejais, informuoja Aplinkos apsaugos agentūrą (toliau – AAA), užpildydamas patvirtintą pranešimo formą.

4. Operatyviai teikia informaciją apie YES lokalizavimą, sustabdymą ar išplitimą bei nepalankių meteorologinių sąlygų susidarymą aplinkos tyrimus YES vietoje atliekančioms laboratorijoms.

 

III. REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAI

 

5. Regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) Valstybinės analitinės kontrolės skyrius (toliau – VAKS), esant bet kokiam YES mastui, atlieka oro ir vandens kokybinę ir kiekybinę analizes ir VAAI bei AAA pateikia patvirtintos formos protokolą apie atliktų tyrimų rezultatus.

6. Patikslina į YES židinį patekusio ūkio subjekto turėtų cheminių medžiagų ir kitų medžiagų sąrašą bei kiekius ir informuoja VAAI ir AAA.

7. Nustato pagrindinius hidrocheminius parametrus vandenyje, naftos produktų koncentraciją vandenyje ir grunte, radiacinį užterštumą bei kitus parametrus, kurių nustatymui yra atestuotas RAAD VAKS.

8. Operatyviai persiunčia į AAA Aplinkos tyrimų departamentą (toliau – ATD) oro, vandens ir dirvožemio mėginius specifinių ir kitų junginių (kuriems nustatyti RAAD VAKS neturi įrangos) analizei. Kartu pateikiama mėginių paėmimo vietų schema ir laikas. Apie išsiųstus arba numatomus išsiųsti mėginius iš anksto praneša ATD.

9. Jeigu YES įvyksta upėje, kur yra automatinė ėminių paėmimo stotis, operatyviai išanalizuoja jau paimtus mėginius, o esant reikalui, keičia stoties darbo režimą.

10. Vietovėse, kur yra oro kokybės tyrimo stotys, YES atveju, susijusiu su oro tarša, operatyviai paima tyrimų duomenis iš stoties, juos įvertina ir perduoda AAA bei kitoms institucijoms, nurodytoms normatyviniuose dokumentuose.

11. Parengia patvirtintos formos pažymas apie aplinkos užterštumo pirminių tyrimų rezultatus, atliktus YES vietoje, ir pirminį aplinkos užterštumo įvertinimą YES vietoje ir pateikia jas VAAI ir AAA.

 

IV. APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

12. Koordinuoja atskirų Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių ir institucijų aplinkos tyrimų veiklą, susijusią su YES.

13. AAA Operatyvinis skyrius skubiai išvyksta į bet kurį regioną, esant dideliam oro, paviršinio vandens, dirvožemio užterštumui cheminėmis medžiagomis, įvykus incidentui, kuris atitinka pirmo lygio YES, o esant radiaciniam užterštumui, viršijančiam 2,5 μSv/h (arba 250 μR/h), į įvykio vietą išvyksta mobili radiologinė laboratorija.

14. Kitais atvejais klausimą dėl AAA Operatyvinio skyriaus dalyvavimo būtinumo sprendžia AAA kartu su VAAI ir RAAD.

15. Atliekant aplinkos taršos tyrimus YES vietoje ir tyrimus bandinių, paimtų įvykio vietoje:

15.1. nustato sunkiuosius metalus ir jų koncentracijas ore, vandenyje, dirvožemyje, augmenijoje, dugno nuosėdose;

15.2. nustato pesticidus ir kitus organinius junginius bei jų koncentracijas vandenyje, dirvožemyje, augmenijoje, biotoje;

15.3. nustato įvairius dujinius organinius junginius ir jų koncentracijas atmosferos ore;

15.4. nustato sieros dioksido, azoto oksidų, ozono, anglies monoksido, kietųjų dalelių koncentracijas atmosferos ore;

15.5. nustato vandens mėginių ekotoksiškumą;

15.6. nustato ir atlieka radionuklidų analizę;

15.7. įvertina taršos mastą ir atlieka teršalų sklaidos prognozę.

16. AAA Operatyvinio skyriaus grupei tiesiogiai dalyvaujant aplinkos užterštumo tyrime YES vietoje:

16.1. įvertina taršos mastą bei prognozuoja taršos sklaidą;

16.2. parengia patvirtintos formos pažymas apie aplinkos kokybės tyrimo rezultatus;

16.3. apibendrina visų YES metu atliktų tyrimų rezultatus ir nusprendžia, ar reikalingas monitoringas po YES likvidavimo.

 

V. LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA

 

17. Koordinuojant AAA, YES vietoje organizuoja grunto ir požeminio vandens, į kuriuos pateko naftos produktų bei kitų cheminių medžiagų, mėginių paėmimą ir pristatymą į RAAD VAKS arba AAA. Kartu pateikia ir ėminių paėmimo vietų schemą.

18. Teikia metodinę paramą tiriant pavojingus geologinius reiškinius, incidentus su cheminėmis medžiagomis ir naftos produktais, grunto ir vandens taršos atvejus vandenvietėse ir jų sanitarinėse zonose ir kitus užregistruotus pavojingų medžiagų netiesioginio išleidimo į požeminius vandenis avarinius atvejus.

19. Rengia ir teikia ekspertines išvadas ir prognozes apie YES poveikį žemės gelmėms ir požeminiam vandeniui, nustato teršalų patekimo mastą bei teikia jų sklidimo prognozes YES valdymą vykdančioms institucijoms bei VAAI ir AAA.

 

VI. LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA

 

20. YES atvejais, susijusiais su radioaktyvių, cheminių, biologiškai pavojingų ir kitų teršiančių medžiagų patekimu į aplinką, kas valandą teikia hidrometeorologines prognozes šias situacijas valdančioms institucijoms, AAA ir RAAD, kurio kontroliuojamoje teritorijoje įvyko YES. Teikia hidrologinius parametrus, pagal esamos situacijos matavimus ir teorinius skaičiavimus bei atmosferos stabilumo parametrus minėtoms institucijoms ne vėliau kaip per valandą nuo pranešimo apie YES gavimo.

VII. JŪRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS

 

21. Jūrinių tyrimų centras (toliau – Jūr. TC) dalyvauja jūrinės aplinkos kokybės tyrime, tiria teršalų patekimo į jūrinę aplinką mastą bei teikia taršos sklidimo prognozes YES atvejais, kai teršiami Lietuvos teritoriniai vandenys Baltijos jūroje ir Kuršių mariose ar yra teršiama šalies pakrantė.

22. Atliekant tyrimus Baltijos jūroje ir Kuršių mariose:

22.1. nustato pagrindinius hidrobiologinius ir hidrocheminius parametrus;

22.2. nustato naftos produktus ir jų koncentraciją vandenyje, dugno nuosėdose ir grunte;

22.3. nustato sunkiuosius metalus ir jų koncentraciją vandenyje, dugno nuosėdose bei grunte;

22.4. nustato pesticidus, chlororganinius junginius ir jų koncentraciją vandenyje, dugno nuosėdose ir grunte;

22.5. atlieka hidrobiologinius tyrimus;

22.6. nustato paviršinio vandens mėginių ekotoksiškumą;

22.7. atlieka teršalų sklaidos vandenyje prognozę.

23. Atlieka sunkiųjų metalų, pesticidų ir kitų chlororganinių junginių analizes mėginiuose iš YES vietų Klaipėdos RAAD teritorijoje.

24. Pateikia VAAI, AAA ir Klaipėdos RAAD apibendrintą tyrimų ir matavimų, atliktų Baltijos jūroje bei Kuršių mariose YES atveju, medžiagą bei patvirtintos formos pažymas apie tyrimų rezultatus ir užterštumo įvertinimą.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

APLINKOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO SUDĖTIS

 

1. Nustatau šios sudėties Aplinkos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centrą:

E. Gustainis – ministerijos sekretorius, centro vadovas;

A. Daubaras – Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas, centro vadovo pavaduotojas;

M. Bilkis – Aplinkos kokybės departamento vyriausiasis specialistas, centro koordinatorius;

R. Baškytė – Lietuvos saugomų teritorijų tarnybos direktorė;

L. Budrys – Gamtos apsaugos departamento direktorius;

A. Čepelė – Aplinkos kokybės departamento direktorius;

R. Jankauskas – ministro patarėjas;

R. Klovas – Teisės ir personalo departamento direktorius;

P. Korkutis – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius;

V. Leonavičius – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko pavaduotojas;

J. Mockevičius – Lietuvos geologijos tarnybos direktorius;

B. Sakalauskas – generalinis miškų urėdas;

L. Stoškus – Aplinkos apsaugos agentūros direktorius.

______________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ VALDYMO CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo centras (toliau – Centras) koordinuoja Aplinkos ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų veiklą ypatingųjų ekologinių situacijų ar avarijų bei kitų ekstremalių situacijų (toliau – YES) atvejais.

2. Centras pradeda veikti, kai susidariusios YES metu yra pasiekiami ar viršijami kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-439).

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Centras sudaromas ir keičiamas aplinkos ministro įsakymu ir vykdo Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas funkcijas YES atvejais. Centrą sudaro: Centro vadovas, pavaduotojas, koordinatorius ir nariai, kurių dalyvavimas kiekvienu atveju priklauso nuo įvykusios YES pobūdžio.

 

II. CENTRO UŽDAVINIAI

 

5. Pagrindiniai Centro uždaviniai:

5.1. vadovauti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų veiklai įvykus YES, kai susidariusios YES metu yra pasiekiami ar viršijami kriterijai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 216 „Dėl ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-439);

5.2. įvykus YES, teikti savivaldybių ir apskričių ekstremalių situacijų valdymo centrams konsultacijas aplinkos užterštumo mažinimo klausimais.

 

III. CENTRO FUNKCIJOS

 

6. YES atvejais Centras vykdo šias pagrindines funkcijas:

6.1. gavęs pranešimą iš Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos (toliau – VAAI) apie YES, įvertina jos keliamą pavojų aplinkai;

6.2. įvertinus YES keliamą pavojų aplinkai ir galimus padarinius, teikia konsultacijas ir rekomendacijas YES valdymą vykdančioms institucijoms, padeda VAAI ir regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio teritorijoje įvyko YES, tinkamai kontroliuoti ekstremalios situacijos lokalizavimo ir padarinių šalinimo darbus;

6.3. rengia ir teikia reikiamą informaciją, ataskaitas bei pasiūlymus aplinkos ministrui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai;

6.4. aplinkos ministro pavedimu rengia siūlymus bei sprendimų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai dėl tarpininkavimo, kad Vyriausybė įstatymų nustatyta tvarka skirtų lėšas, reikalingas YES lokalizavimo ir padarinių šalinimo darbams;

6.5. centro vadovas palaiko ryšius su Krizių valdymo centru prie Krašto apsaugos ministerijos ir atstovauja ministerijai jo darbe;

6.6. organizuoja reikiamus operatyvinius ryšius tarp ministerijų, kitų institucijų, esančių YES zonoje;

6.7. prireikus sudaro konsultantų ir ekspertų grupes iš aukštųjų mokslo įstaigų, mokslo tiriamųjų institutų, ministerijų ir kitų valstybės institucijų specialistų, kurie teiktų techninę pagalbą ir konsultuotų priimant sprendimus dėl YES lokalizavimo ir padarinių šalinimo;

6.8. teikia aplinkos ministrui pasiūlymus dėl ekologinio pavojaus zonos skelbimo bei jos režimo nustatymo;

6.9. teikia aplinkos ministrui pasiūlymus dėl ekologinės nelaimės zonos bei jos režimo nustatymo;

6.10. rengia informaciją apie YES visuomenei, valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijoms.

 

IV. CENTRO TEISĖS

 

7. Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

7.1. gauti iš pavojingų objektų valdytojų išsamią informaciją apie turimus išteklius ir priemones YES likvidavimui, o įvykus YES, – informaciją apie susidariusią ekstremalią situaciją, taip pat turimą informaciją iš ministerijų, kitų institucijų, apskričių viršininkų administracijų, vietos savivaldos institucijų;

7.2. suderinus su aplinkos ministru, teikti siūlymus ir rekomendacijas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijai, Krizių valdymo centrui prie Krašto apsaugos ministerijos, ministerijoms, valstybės valdymo institucijoms, ūkio subjektams dėl pasirengimo YES;

7.3. prireikus kviesti ekspertus (ir iš užsienio valstybių) YES padarinių šalinimo darbų technologijų parinkimui;

7.4. nagrinėti galimybes ir teikti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo bei pagalbos suteikimo galimų YES atvejais, sutarčių su kaimyninėmis valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sudarymo;

7.5. prireikus siųsti ministerijos ar jai pavaldžių institucijų specialistus į YES zoną, padėti organizuoti YES pasekmių vertinimo, jų lokalizavimo bei likvidavimo darbus;

7.6. kreiptis pagalbos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisiją materialiniams ištekliams, panaudotiems YES lokalizavimui ir pasekmių likvidavimui, kompensuoti.

 

V. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Pagrindinė Centro veiklos forma – posėdžiai, kurie vyksta esant reikalui. Posėdyje dalyvauja Centro nariai priklausomai nuo įvykusios YES pobūdžio.

9. Centro veiklai vadovauja Centro vadovas, o jei jo nėra, – pavaduotojas.

10. Centro vadovas:

10.1. organizuoja Centro darbą;

10.2. atstovauja Aplinkos ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje ir Krizių valdymo centre prie Krašto apsaugos ministerijos;

10.3. įvertina ir apibendrina gautą informaciją apie YES iš VAAI ar kitų šaltinių;

10.4. informuoja aplinkos ministrą apie YES, jos susidarymo priežastis, aplinkos užterštumo lygį, priemones, kurių imtasi ar numatoma imtis YES likvidavimui;

10.5. teikia aplinkos ministrui pasiūlymus YES valdymo klausimais;

10.6. YES atvejais teikia raštiškus ir žodinius nurodymus visiems Aplinkos ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priklausančių institucijų ir įstaigų vadovams nepriklausomai nuo jų pavaldumo organizuojant darbus, susijusius su YES lokalizavimu ir pasekmių likvidavimu;

10.7. esant reikalui, sudaro specialistų grupes, kurių darbas organizuojamas ministerijoje arba įvykio vietoje, siekiant teikti reikiamą pagalbą YES valdymą vykdančioms institucijoms.

11. Centro koordinatorius:

11.1. gauna informaciją iš VAAI apie YES, kurių metu yra pasiekiami ar viršijami Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti ekstremalių įvykių kriterijai;

11.2. įvertina susidariusią YES ir priklausomai nuo situacijos pobūdžio teikia Centro vadovui pasiūlymus dėl posėdžio surengimo, jame dalyvaujančių Centro narių personalinio sąrašo ir aptariamų klausimų sąrašo.

12. Centro nariai teikia siūlymus Centro vadovui dėl YES valdymo koordinavimo, židinio lokalizavimo ir padarinių šalinimo darbų.

 

VI. CENTRO LIKVIDAVIMAS

 

13. Ekstremalių situacijų valdymo centras likviduojamas aplinkos ministro įsakymu.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ IR JŲ PADARINIŲ LIKVIDAVIMO VALDYMO KONTROLĖS PROTOKOLAS

 

Reg. Nr.

 

 

 

 

 

Dokumentas

Nr.

Data

val.

min.

 

 

YES data

 

 

 

val.

min.

 

RAAD

MA, RA

vietovė

 

 

 

 

Organizacija

 

 

Informacija apie YES

 

Iš ko gautas pranešimas

 

Įvykis

 

 

 

 

Pranešimą priėmė

 

 

 

 

 

 

Informacijos perdavimas

 

Kam perduota informacija

Data

val.

min.

Perdavimo būdas

Kas perdavė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YES valdymas

 

Tarnybų YES likvidavimui iškvietimas

Pastabos, kontrolės užduotys ir jų vykdymas

 

 

 

 

 


Priemonių, užtikrinančių, kad teršalai neplistų, panaudojimas

 

 

 

 

 

 

Kita

 

 

 

 

 

 

 

 

YES pasekmių vertinimo ir likvidavimo priemonės

 

Priemonės (tyrimai, valymas)

Pastabos, kontrolės užduotys ir jų vykdymas likviduojant pasekmes

 

 

 

 

 

Organizacinės prevencinės priemonės

Duoti privalomi nurodymai arba atlikti patikrinimai, siekiant išvengti YES

 

Objektas (įmonės, institucijos pavadinimas)

Turinys

 

 

 

 

 

 

 

Sankcijų taikymas

 

Paskirta administracinė bauda

Kas baudžiamas

Baudos dydis

 

 

 

 

Žalos įvertinimas atliktas

Data

Žalos dydis

Ieškinys pateiktas, kam, data

 

 

 

 

 

Ieškinys išieškotas, data

Bauda sumokėta, data

 

 

 

Kontrolė baigta

 

m.

mėn.

d.

 

Išvados ir pasiūlymai

 

 

 

 

 

Protokolą užpildė

Pareigos, vardas, pavardė

Parašas

 

 

 

Priedai

 

Lapų sk.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ SUDĖTINGUMO LYGIŲ SKALĖ

 

1. Pirmas lygis (sudėtingi įvykiai su sunkiai prognozuojama eiga):

1.1. cheminių medžiagų sandėlių gaisrai;

1.2. nenaudojamų pesticidų sandėlių gaisrai;

1.3. pavojingų cheminių medžiagų > 0,5 tonos išsiliejimas mieste, gyvenvietėje arba netoli jų;

1.4. cheminių medžiagų > 5 tonų išsiliejimas ir gaisras;

1.5. cheminių medžiagų > 10 tonų išsiliejimas į paviršinį vandenį (upes, ežerus) ir gruntą;

1.6. naftos produktų > 10 tonų išsiliejimas, išskyrus į paviršinį vandenį (upes, ežerus) ir gruntą;

1.7. avarija, gaisras arba sprogimas AB „Achema“;

1.8. avarija, gaisras arba sprogimas AB „Lifosa“;

1.9. avarija, gaisras arba sprogimas AB „Mažeikių nafta“;

1.10. plastmasių ir jų gamybos žaliavų > 10 tonų sandėlių gaisrai;

1.11. avarijos pramoniniuose šaldytuvuose;

1.12. radiacinis užterštumas, viršijantis 2,5 μSv/h (arba 250 μR/h).

2. Antras lygis: visi kiti atvejai.

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

VALSTYBINĖS APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS

PRANEŠIMAS APIE YPATINGĄJĄ EKOLOGINĘ AR KITĄ

EKSTREMALIĄ SITUACIJĄ BEI AVARIJĄ

200 m. _____________d.

 

____________________________________________

(AM struktūrinio padalinio ar institucijos pavadinimas)

 

YES įvykio ar avarijos data, laikas:

 

YES įvykio ar avarijos vieta, adresas:

 

Objekto, kuriame įvyko YES, pavadinimas:

 

Trumpas avarijos apibūdinimas:

 

Ar avarija lokalizuota ir sustabdyta:

 

Įvertinimas pagal YES sudėtingumo lygių skalę bei galimo poveikio aplinkai mastas ir prognozė:

 

Kokios pagalbos reikia aplinkos taršos tyrimams atlikti:

 

 

Pranešėjas: _______________________________________________________________________

                                                   (Pareigos)                            (Vardas, pavardė)                                (Parašas)

Tel./faks.

El. paštas

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

PIRMINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS

200 ___ m. __________ d. Nr. ___

 

Vietovė:

 

Data:

 

Tyrimų objektas (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.):

 

Matavimo (mėginių paėmimo) laikas (pradžia ir pabaiga):

 

Matavimo (mėginių paėmimo) vieta pagal schemą:

 

Mėginių Nr.:

 

Gauti tyrimų rezultatai:

 

Eil. Nr.

Nustatoma cheminė medžiaga

Nustatyta koncentracija (C), matavimo vnt.

DLK*

Normatyvo viršijimas, kartais

 

c

 

 

dlk

 

 

 

 

 

 

 

*Lietuvos Respublikoje nustatyti teršalų koncentracijos atskiruose aplinkos komponentuose normatyvai.

 

Priedas: Matavimo (mėginių paėmimo) vietų schema.

 

Tyrimus atliko: ___________________________________________________________________

                                                   (Pareigos)                            (Vardas, pavardė)                                (Parašas)

 

Protokolas perduotas: ______________________________________________________________

                                                   (Pareigos)                            (Vardas, pavardė)                                (Parašas)

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

__________________________________________________

(Institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA APIE APLINKOS UŽTERŠTUMO PIRMINIUS TYRIMUS,

ATLIKTUS YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ

SITUACIJŲ BEI AVARIJŲ VIETOJE

 

200 m. _____________d.

 

1. YES ar avarijos data, laikas:

 

2. YES ar avarijos vieta:

 

3. Aplinkos taršos pirminių tyrimų vieta:

 

4. Pirminių tyrimų atlikimo laikas (pradžia ir pabaiga):

 

5. Pirminių tyrimų rezultatai:

 

6. Papildoma informacija:

 

6.1. Mėginiai, paimti aplinkos komponentų (oro, vandens, dirvožemio, augalijos ir kt.) laboratoriniams tyrimams atlikti:

 

6.2. Laboratorijos pavadinimas, kur pristatyti mėginiai tolimesnei jų analizei:

 

6.3. Kada tikimasi gauti analizės rezultatus:

 

________________________________________________________________________________

                    (Pareigos)                                         (Vardas, pavardė)                                                   (Parašas)

______________

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 248

 

____________________________________________________

(Institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

APIE PIRMINĮ APLINKOS UŽTERŠTUMO ĮVERTINIMĄ

YPATINGŲJŲ EKOLOGINIŲ IR KITŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ BEI

AVARIJŲ VIETOJE

 

1. YES įvykio data, laikas:

 

2. YES įvykio vieta:

 

3. YES įvykio pobūdis:

 

4. Pirminių tyrimų aplinkos objektas (oras, vanduo, dirvožemis, augalija ir kt.):

 

5. Aplinkos užterštumo tyrimų rezultatai, jų įvertinimas pagal galiojančias aplinkos kokybės normas:

 

6. Meteorologinių ir hidrologinių sąlygų įvertinimas bei jų galimas poveikis ekologinio pavojaus zonos* dydžiui:

 

7. Aplinkos tyrimus atlikusios organizacijos pavadinimas:

 

___________________________________________________________________________

                       (Pareigos)                                            (Vardas, pavardė)                                             (Parašas)

 

______________

 

 

 

 

 

 * Ekologinio pavojaus zona - tai vietovė, kurioje susidarė ypatingoji ekologinė situacija