LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1997 m. birželio 24 d. Nr. VIII-299

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 59-1486)

 

1 straipsnis. 16 straipsnis pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Valstybės deleguotoji kompetencija

Savivaldos institucijos atlieka civilinės metrikacijos funkcijas, tvarko savivaldybių ir valstybinių bei privataus kapitalo įmonių, visuomeninių organizacijų registrą, įgyvendina antrinę sveikatos priežiūrą, taip pat gali valdyti valstybinius parkus (nacionalinius ir regioninius), organizuoti savivaldybių policiją, civilinę ir priešgaisrinę saugą, įgyvendinti kitas įstatymų deleguotas funkcijas.

Savivaldos institucijos, įgyvendindamos deleguotas valstybės funkcijas, vadovaujasi įstatymais, vykdo Vyriausybės nutarimus.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________