LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKOS

 

2001 m. sausio 5 d. Nr. 16

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2000, Nr. 47-1340) 9 straipsnio 2 dalimi ir 24 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarką (pridedama).

2. Nustatyti, kad nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto neatlygintinas perdavimas patikėjimo teise iš vienos įstaigos ar organizacijos, išlaikomos iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės biudžeto, kitai tokiai pat įstaigai arba organizacijai turi būti įforminamas turto perdavimo ir priėmimo aktu, kurio forma pateikiama šiuo nutarimu patvirtintos Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos 2 priede.

3. Rekomenduoti savivaldybėms nustatyti savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, perduodančioms savivaldybių turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo įforminimą šio nutarimo 2 punkte nurodytu turto perdavimo ir priėmimo aktu.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Rolandas Paksas

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                   Eugenijus Maldeikis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16

 

VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO TVARKA

 

1. Ši tvarka reglamentuoja valstybės turto, išskyrus nurodyto Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2000, Nr. 47-1340) 9 straipsnio 1 dalyje, perdavimą valdyti, naudoti ir disponuoti juo šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytiems subjektams, jeigu Lietuvos Respublikos Seimas nenustato kitaip.

2. Valstybės turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu arba turto valdytojo sprendimu laikantis šių nuostatų:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu perduodamas:

2.1.1. nekilnojamasis turtas;

2.1.2. nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (nepriklausomai nuo jo vertės), pagal Lietuvos Respublikos valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą (Žin., 1998, Nr. 6-113) priskirtas savivaldybės nuosavybėn, jeigu savivaldybė atsisako jį perimti nuosavybėn;

2.1.3. nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (nepriklausomai nuo jo vertės), jeigu jis perduodamas savivaldybei įstatymų numatytoms valstybės funkcijoms vykdyti arba perduodamas pasikeitus šioms funkcijoms ar jų subjektams;

2.1.4. nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas, kurio vieneto likutinė vertė viršija 50 tūkst. litų, ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra vertė per metus viršija 50 tūkst. litų (išskyrus šios tvarkos 2.2.3 punkte numatytą atvejį);

2.1.5. nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (nepriklausomai nuo jo vertės), jeigu jis perduodamas valstybės įmonėms;

2.1.6. ilgalaikis materialusis, nematerialusis ir trumpalaikis materialusis turtas (nepriklausomai nuo jo vertės), jeigu jį neatlygintinai perduoda patikėjimo teise iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos iš savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms ir organizacijoms;

2.2. turto valdytojų sprendimais perduodamas:

2.2.1. nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas, kurio vieneto likutinė vertė neviršija 50 tūkst. litų, ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra vertė per metus neviršija 50 tūkst. litų, jeigu turtą perduoda viena kitai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos, kurių steigėjai yra Lietuvos Respublikos Seimas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybė, – be steigėjų sutikimo;

2.2.2. nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas, kurio vieneto likutinė vertė neviršija 50 tūkst. litų, ir trumpalaikis materialusis turtas, kurio bendra vertė per metus neviršija 50 tūkst. litų, jeigu turtą perduoda viena kitai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos (nenurodytos šios tvarkos 2.2.1 punkte), kurių steigėjai yra skirtingi, – abiejų steigėjų raštišku sutikimu;

2.2.3. nematerialusis, ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (nepriklausomai nuo jo vertės), jeigu turtą perduoda viena kitai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos (nenurodytos šios tvarkos 2.2.1 punkte), kurių steigėjas yra tas pats, – steigėjo raštišku sutikimu.

3. Teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei nutarimo projektą ar rengiant turto valdytojo sprendimą perduoti valstybės turtą valdyti, naudoti ar disponuoti juo patikėjimo teise, turi būti pridėta:

3.1. perduodant nekilnojamąjį turtą, – turto apžiūros pažyma (jos forma pateikta šios tvarkos 1 priede) su turto valdytojo pasirašytu perduodamo turto sąrašu, jeigu perduodami keli objektai;

3.2. turto perėmėjo sutikimas priimti turtą;

3.3. steigėjų sutikimai, jeigu jie būtini (šios tvarkos 2.2.2 ir 2.2.3 punktai);

3.4. nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos;

3.5. teisinės registracijos dokumentai (gali būti pateikiamos ir to turto teisinės registracijos įstatymų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos);

3.6. kiti dokumentai.

4. Valstybės turto perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise įforminamas turto perdavimo ir priėmimo aktu (jo forma pateikta šios tvarkos 2 priede). Šis aktas surašomas dviem egzemplioriais. Pirmasis egzempliorius su priedų originalais ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintomis kopijomis paliekamas turto perėmėjui, antrasis duodamas turto valdytojui.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime ar turto valdytojo sprendime perduoti valstybės turtą, taip pat turto perėmėjo sprendime priimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise turi būti nurodytas asmuo, įgaliotas pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktą.

6. Turto valdytojo įgaliotas asmuo ir turto perėmėjo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo ar turto valdytojo sprendimo priėmimo dienos pasirašo turto perdavimo ir priėmimo aktą.

7. Jeigu turtas perduodamas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise kitam valdytojui, turto perėmėjas įtraukia jį į apskaitą, o turto valdytojas nurašo.

8. Turto perėmėjas turi įregistruoti patikėjimo teisę į perimtą nekilnojamąjį turtą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr. 100-2261) nustatyta tvarka.

9. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos neturi teisės neatlygintinai perduoti nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto savo steigėjui, išskyrus atvejus, kai jos reorganizuojamos ar likviduojamos arba kai įstatymai nustato kitaip.

______________

 


Valstybės turto perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti juo tvarkos

1 priedas

 

______________________________

(Institucijos pavadinimas)

 

PAŽYMA

_____________________ Nr.

                          (Data)

 

_____________________________________

                                        (Parengimo vieta)

 

Dėl turto apžiūros

 

1. Turto valdytojas ________________________________________________________________

2. Turto perėmėjas ________________________________________________________________

3. Turto pavadinimas ______________________________________________________________

4. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos numeris _______________________________

5. Turto teisinės registracijos numeris, data, registro įstaigos pavadinimas ____________________

________________________________________________________________________________

6. Nekilnojamojo turto identifikavimo duomenys (adresas, indeksas, plotas (kv. metrais) _________

________________________________________________________________________________

7. Turto būklė ____________________________________________________________________

8. Žemės sklypas (plotas (arais), nuomos (panaudos) sutarties numeris) _______________________

________________________________________________________________________________

9. Kiti duomenys apie turtą __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Išvada apie turtą _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Turtą apžiūrint dalyvavo:

 

________________________________________________________________________________

(Turto valdytojo įgalioto asmens                                                      (Turto perėmėjo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

pareigų pavadinimas)

 

__________________________________         _________________            ___________________

             (Parašas)          (Vardas, pavardė)                                             (Parašas)                        (Vardas, pavardė)

______________

 


Valstybės turto perdavimo valdyti,

naudoti ir disponuoti juo tvarkos

2 priedas

 

______________________________

              (Institucijos pavadinimas)

 

AKTAS

                                                 Nr. ___________

_____________________________________

                                                         (Data)

_____________________________________

                                           (Parengimo vieta)

 

Dėl turto perdavimo ir priėmimo

 

________________________________________________________________________________

(institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos, perduodančios turtą, pavadinimas, kodas)

atstovaujama įgalioto ______________________________________________________________

                                                                                                                 (pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasi ___________________________________________________________________

                                                         (dokumento perduoti turtą pavadinimas, data, numeris)

perduoda, o ______________________________________________________________________

                                (institucijos, įmonės, įstaigos ir organizacijos, priimančios turtą, pavadinimas, kodas)

atstovaujama įgalioto ______________________________________________________________

                                                                                                  (pareigos, vardas, pavardė)

vadovaudamasi ___________________________________________________________________

                                           (dokumento priimti turtą pavadinimas, data, numeris)

priima šį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausantį turtą _________________________

________________________________________________________________________________

(perduodamo objekto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas (nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto inventorizacinis numeris, įsigijimo data, įsigijimo ir likutinė vertė litais; papildomai nurodoma: nekilnojamojo turto – adresas, unikalus turto numeris (iš registro pažymėjimo), bendras statinio plotas, statinio pažymėjimas plane; trumpalaikio materialiojo turto – įsigijimo vertė. Jeigu perduodami keli objektai, nurodoma, kad turtas perduodamas pagal pridedamą sąrašą. Sąraše turi būti nurodyti atitinkamai turto grupei numatyti reikalavimai)

______________________________________________________________________________________

1. Yra (ne)nustatytos šios perduodamo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sąlygos:_____

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, numeris)

2. Perduodamas turtas yra (ne)perduotas pagal nuomos (panaudos) sutartį _____________________

________________________________________________________________________________

(sutarties pavadinimas, data, numeris)

 

PRIEDAI (jeigu jie turi būti):

1. Perduodamo turto sąrašas, _______ lapas(-ai), _____ egz.

2. Turto apžiūros pažyma, _______ lapas(-ai), _____ egz.

3. Dokumentas, suteikiantis teisę perduoti (priimti) turtą,

_______ lapas(-ai), _____ egz.

4. Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos arba jų kopijos, ____ lapas(-ai), ____ egz.

5. Teisinės registracijos dokumentai, _______ lapas(-ai), _____ egz.

6. Nuomos (panaudos) sutartis, _______ lapas(-ai), _____ egz.

7. Kiti dokumentai, _______ lapas(-ai), _____ egz.

 

Šis aktas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną turto perdavėjui ir turto perėmėjui.

 

Perdavė                                                                                     Priėmė

____________________________________              _____________________________________

(Įgalioto perduoti turtą                                                                                                   (Įgalioto priimti turtą asmens

asmens pareigų pavadinimas)                                                                                                 pareigų pavadinimas)

 

________________           _______________                                                   __________________

               (Parašas)           (Vardas, pavardė)                                            (Parašas)                    (Vardas, pavardė)

 

_______________________                                                                                                                 

                    (Data)                                                                                                                           (Data)

 

A. V.                                                                                                                     A. V.

______________