LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISĖS VYKDYTI IŠSILAVINIMO IR KVALIFIKACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AUKŠTUOJU MOKSLU IR ĮGYTŲ PAGAL UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, AKADEMINĮ PRIPAŽINIMĄ SUTEIKIMO AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS

 

2012 m. balandžio 4 d. Nr. V-600

Vilnius

 

Įgyvendindamas Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. 212 (Žin., 2012, Nr. 29-1290), 22 ir 23 punktus, n u s t a t a u, kad:

1. Teisė vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas (toliau – užsienio kvalifikacijos), akademinį pripažinimą suteikiama aukštosioms mokykloms, turinčioms atitinkamą materialinę bazę, kvalifikuotą personalą ir kitas sąlygas, būtinas kompetentingiems sprendimams dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo priimti.

2. Aukštoji mokykla, siekianti vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą, teikia Švietimo ir mokslo ministerijai (toliau – Ministerija) prašymą ir dokumentus, įrodančius:

2.1. kad turi užsienio kvalifikacijų vertinimui ir akademiniam pripažinimui reikalingą personalą (asmenis, turinčius užsienio kalbų ir darbo kompiuteriu įgūdžių, baigusius kvalifikacijų vertintojams skirtus mokymus ir pan.);

2.2. kad turi užsienio kvalifikacijai pripažinti reikalingus informacijos šaltinius ar prieigas prie jų;

2.3. priimtų užsienyje įgijusių išsilavinimą studentų skaičių ir įvairovę;

2.4. kad numatyta sprendimų priėmimo kokybės užtikrinimo sistema.

3. Švietimo ir mokslo ministras šio įsakymo 2 punkte nurodytiems dokumentams išnagrinėti sudaro komisiją, kuri teikia išvadas ir siūlymus švietimo ir mokslo ministrui dėl teisės aukštosioms mokykloms vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo. Komisija sudaroma iš Ministerijos, Studijų kokybės vertinimo centro (toliau – Centras) ir Lietuvos mokslo tarybos atstovų.

4. Sprendimą dėl teisės vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą suteikimo aukštajai mokyklai priima švietimo ir mokslo ministras per 30 darbo dienų nuo dokumentų Ministerijoje gavimo dienos.

5. Teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą turinčios aukštosios mokyklos (toliau – įgaliotosios aukštosios mokyklos), vykdydamos užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą:

5.1. vadovaujasi Centro patvirtinta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo metodika ir atsižvelgia į Centro teikiamas užsienio kvalifikacijų vertinimo ir (ar) akademinio pripažinimo rekomendacijas;

5.2. kaupia informaciją, susijusią su priimtais sprendimais dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo;

5.3. kasmet iki sausio 31 d. teikia Centrui informaciją apie priimtus per metus sprendimus.

6. Centras:

6.1. teikia metodinę pagalbą įgaliotosioms aukštosioms mokykloms užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo klausimais;

6.2. vykdo įgaliotųjų aukštųjų mokyklų priimamų sprendimų dėl užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo stebėseną;

6.3. vykdo įgaliotųjų aukštųjų mokyklų gerosios praktikos užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo srityje sklaidą;

6.4. kasmet iki balandžio 1 d. teikia Ministerijai apibendrintą informaciją apie įgaliotųjų aukštųjų mokyklų vykdomą užsienio kvalifikacijų pripažinimą ir nuolat informuoja apie įgaliotųjų aukštųjų mokyklų pažeidimus užsienio kvalifikacijų akademinio pripažinimo srityje.

7. Paaiškėjus, kad įgaliotoji aukštoji mokykla nesilaiko šio įsakymo 5 punkto nuostatų, priima neteisėtus ir (ar) nepagrįstus sprendimus dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, taip pat esant kitų objektyvių priežasčių, lemiančių užsienio kvalifikacijos pripažinimo pažeidimus, švietimo ir mokslo ministras gali atimti aukštajai mokyklai teisę vykdyti užsienio kvalifikacijų akademinį pripažinimą.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

_________________