LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 22 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. birželio 5 d. Nr. X-1158

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208)

 

1 straipsnis. 22 straipsnio 2 dalies pakeitimas

22 straipsnio 2 dalyje vietoj datos „2009 m. sausio 1 d.“ įrašyti datą „2008 m. sausio 1 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta išmoka vieną ar du vaikus auginančių šeimų vaikams nuo 3 iki 7 metų skiriama ir mokama nuo 2004 m. liepos 1 d., o nuo 7 iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, skiriama ir pradedama mokėti atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes bei Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais, bet ne vėliau kaip nuo 2008 m. sausio 1 d.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________