LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-511

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2001, Nr. 66-2407; 2007, Nr. 72-2831; 2008, Nr. 117-4442, Nr. 131-5030, Nr. 149-6044; 2009, Nr. 46-1796, Nr. 85-3576)

 

1 straipsnis. 13 straipsnio  2 dalies pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Atlyginimą Ministrui Pirmininkui apskaičiuoja ir išmoka Ministro Pirmininko tarnyba, o ministrams – ministerijos. Vyriausybės nariai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________