LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS 2002 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2004 m. birželio 2 d. Nr. 1K-210

Vilnius

 

Papildau Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 303 „Dėl Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu susijusių leidžiamų atskaitymų bei jų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 95-4149) šiais 2.3–2.5 punktais:

2.3. jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiantiems gyventojams išrašomuose dokumentuose, išskyrus 2.4 ir 2.5 punktuose nurodytus atvejus, turi būti nurodomi visų jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindais veikiančių gyventojų vardai, pavardės, asmens kodai arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių gyventojų vardas, pavardė su žodžiais „ir partneriai“ ir šio gyventojo asmens kodas, sumos, nurodytos šiuose dokumentuose, gali būti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatyta tvarka atitinkamai paskirstomos nuolatiniams Lietuvos gyventojams, sudariusiems jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kaip leidžiami atskaitymai;

2.4. partnerystės pagrindais veikiantiems advokatams išrašomuose dokumentuose (išskyrus PVM sąskaitas faktūras) turi būti nurodomi visų partnerystės pagrindais veikiančių advokatų vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai, taip pat kad jie yra advokatai, arba vieno iš partnerystės pagrindais veikiančių advokatų advokato (atstovo) vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė su žodžiais „ir partneriai“ bei šio advokato (atstovo) asmens kodas, o sumos, nurodytos šiuose dokumentuose, gali būti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje nustatyta tvarka atitinkamai paskirstomos kiekvienam iš advokatų, sudariusių partnerystės sutartį, kaip leidžiami atskaitymai;

2.5. notarų biuro notarams išrašomuose dokumentuose (išskyrus PVM sąskaitas faktūras) turi būti nurodomi visų notarų, dirbančių notarų biure pagal bendros veiklos sutartį, vardai (vardų pirmos raidės) ir pavardės arba tik pavardės, asmens kodai arba bent vieno iš notarų biure pagal bendros veiklos sutartį dirbančių notarų notaro vardas (vardo pirma raidė) ir pavardė arba tik pavardė bei šio notaro asmens kodas, o sumos, nurodytos šiuose dokumentuose, gali būti paskirstomos kiekvienam iš notarų, dirbančių pagal bendros veiklos sutartį notarų biure, kaip leidžiami atskaitymai pagal bendros veiklos sutartyje patvirtintą išlaidų paskirstymo konkretiems notarams tvarką.“.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS