LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. RUGPJŪČIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-433 „DĖL INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR DĖL KAI KURIŲ APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2009 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-663

Vilnius

 

P a k e i č i u Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašo patvirtinimo ir dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2004, Nr. 130-4677), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. D1-433

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2009 m. lapkričio 9 d.

įsakymo Nr. D1-663 redakcija)

 

INVAZINIŲ LIETUVOJE ORGANIZMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Organizmai

GYVŪNAI

1

Žinduoliai (Mammalia)

Mangutas (Nyctereutes procyonoides)

2

Kanadinė audinė (Mustela vison)

3

Ondatra (Ondatra zibethica)

4

Žuvys (Pisces)

Nuodėgulinis grundulas (Perccottus glenii)

5

Grundalas rubuilis (Neogobius melanostomus)

6

Vėžiagyviai (Crustacea)

Rainuotasis vėžys (Orconectes limosus)

7

Žymėtasis vėžys (Pacifastacus leniusculus)

8

Apželtkojis krabas (Eriocheir sinensis)

9

Spygliuotoji vandens blusa (Cercopagis pengoi)

10

Ežerinė mizidė (Paramysis lacustris)

11

Kietašarvė šoniplauka (Pontogammarus robustoides)

12

Jūros gilė (Balanus improvisus)

13

Moliuskai (Mollusca)

Dreisena (Dreissena polymorpha)

AUGALAI

14

Kleviniai (Aceraceae)

Uosialapis klevas (Acer negundo L.),išskyrus urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose

15

Salieriniai (Apiaceae)

Sosnovskio barštis (Heracleum sosnovskyi Manden.)

16

Pupiniai (Fabaceae)

Gausialapis lubinas (Lupinus polyphyllus Lindl.)

17

Baltažiedė robinija (Robinia pseudoacacia L.),išskyrus urbanizuotų teritorijų želdynuose ir želdiniuose

18

Spriginiai (Balsaminaceae)

Smulkiažiedė sprigė (Impatiens parviflora DC.)

19

Erškėtiniai (Rosaceae)

Vėlyvoji ieva (Padus serotina (Ehrh.) Borkh.)

 

_________________