VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Į S A K Y M A S

 

DĖL EUROPOS TRANSPORTO MINISTRŲ KONFERENCIJOS DAUGIAŠALĖS KVOTOS LEIDIMŲ TARPTAUTINIAM KROVINIŲ VEŽIMUI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR EUROPOS TRANSPORTO MINISTRŲ KONFERENCIJOS LEIDIMŲ VEŽTI PERKRAUSTOMĄ TURTĄ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 25 d. Nr. 2B-269

Vilnius

 

Vadovaudamasis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076), 15 punktu ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3-504 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos leidimo vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4716) 2 punktu:

1. T v i r t i n u Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis ir Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymą Nr. 2B-70 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos“ (Žin., 2009, Nr. 22-883);

2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. 2B-524 „Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 2B-70 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 145-7477).

3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 2B-269

 

EUROPOS TRANSPORTO MINISTRŲ KONFERENCIJOS DAUGIAŠALĖS KVOTOS LEIDIMŲ TARPTAUTINIAM KROVINIŲ VEŽIMUI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS IR EUROPOS TRANSPORTO MINISTRŲ KONFERENCIJOS LEIDIMŲ VEŽTI PERKRAUSTOMĄ TURTĄ TARPTAUTINIAIS MARŠRUTAIS IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis ir Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis (toliau – ETMK leidimai) ir Europos transporto ministrų konferencijos leidimų vežti perkraustomą turtą (toliau – ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą) tarptautiniais maršrutais išdavimo tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 119-2772) ir Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3-379 (Žin., 2006, Nr. 107-4076).

 

II. ETMK LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

3. ETMK leidimai vežėjams išduodami vadovaujantis ETMK leidimų išdavimo komisijos sprendimu skirti vežėjams ETMK leidimų.

4. Prašymai išduoti vežėjui skirtų ETMK leidimų pateikiami, leidimai išduodami Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) regionų departamentų paslaugų administravimo skyriuose (toliau – skyrius), kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr. 70-2887; 2010, Nr. 119-6092), (toliau – Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklės).

5. ETMK leidimai išduodami vežėjo (juridinio asmens) vadovui, individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, transporto vadybininkui ar kitam įgaliotam fiziniam asmeniui, pateikusiam įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka.

6. ETMK leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos skyrių, arba išsiunčiami paštu per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo, kai prašyme nurodoma, kad Inspekcijos skyrius leidimus išsiųstų paštu.

7. Išduodamas ETMK leidimą, Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas:

7.1. ETMK leidime po užrašu CODE OF THE COUNTRY ISSUING THE LICENCE deda spaudą LT;

7.2. įrašo vežėjo pavadinimą ir adresą;

7.3. teritorinio negaliojimo ir transporto priemonės kategorijos spaudus deda kiekvieno ETMK leidimo pirmo lapo dešiniajame krašte;

7.4. įrašo ETMK leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datas (arabiškais skaitmenimis, apačioje mėnesio pavadinimas įrašomas lietuvių ir anglų kalbomis);

7.5. įrašo ETMK leidimo išdavimo vietą ir datą.

8. Išduotą ETMK leidimą pasirašo Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas ir patvirtina antspaudu.

9. Kartu su ETMK leidimu vežėjui išduodamas kelionės žurnalas.

10. Kelionės žurnalo numeris turi būti pažymėtas ETMK leidimo numeriu.

11. Jei dalies vežėjui skirtų ETMK leidimų galiojimas teritoriniu atžvilgiu apribotas, Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas, išduodantis ETMK leidimus, privalo su vežėju suderinti ETMK leidimų galiojimo apribojimus pagal kiekvieną ETMK leidimą.

 

III. ETMK LEIDIMŲ VEŽTI PERKRAUSTOMĄ TURTĄ IŠDAVIMO TVARKA

 

12. ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą išduodami vežėjams, turintiems Bendrijos licenciją vežti krovinius ir bent vieną Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją, ir galioja vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais tarp ETMK šalių narių arba važiuoti tranzitu per vienos ar kelių ETMK šalių narių teritorijas. ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą negalioja vežimams tarp ETMK šalies narės ir trečiosios šalies. Vežant krovinius tarp ETMK šalių narių tranzitu per trečiąją šalį, ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą galioja, tačiau reikia papildomai turėti trečiosios šalies leidimą, suteikiantį teisę važiuoti per šią šalį.

13. Prašymai išduoti vežėjui ETMK leidimų vežti perkraustomą turtą pateikiami, leidimai išduodami Inspekcijos skyriuose, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėse.

14. ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą išduodami vežėjo (juridinio asmens) vadovui, individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, transporto vadybininkui ar kitam įgaliotam fiziniam asmeniui, pateikusiam įgaliojimą, išduotą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

15. ETMK leidimai vežti perkraustomą turtą išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į Inspekcijos skyrių, arba išsiunčiami paštu per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo, kai prašyme nurodoma, kad Inspekcijos skyrius leidimus išsiųstų paštu.

16. Išduodamas ETMK leidimą vežti perkraustomą turtą, Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas jame įrašo:

16.1. vežėjo pavadinimą ir adresą;

16.2. ETMK leidimo vežti perkraustomą turtą galiojimo pradžios ir pabaigos datas (pabaigos data – tų pačių metų gruodžio 31 d. (arabiškais skaitmenimis, apačioje mėnesio pavadinimas įrašomas lietuvių ir anglų kalbomis));

16.3. ETMK leidimo vežti perkraustomą turtą išdavimo vietą ir datą.

17. Išduotą ETMK leidimą vežti perkraustomą turtą pasirašo Inspekcijos skyriaus valstybės tarnautojas ir patvirtina antspaudu.

18. Kartu su ETMK leidimu vežti perkraustomą turtą išduodamas nustatytos formos priedas.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Fizinis ar juridinis asmuo, veždamas krovinius, privalo laikytis šio Aprašo 2 punkte nurodytų, taip pat Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių, kurių teritorija vežami kroviniai, tarptautinių sutarčių, įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su krovinių vežimu.

 

_________________