LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL INFORMAVIMO APIE KOMANDIRUOJAMUS DARBUOTOJUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 16 d. Nr. A1-169

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2406) 5 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ                           VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro

2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-169

 

INFORMAVIMO APIE KOMANDIRUOJAMUS DARBUOTOJUS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato informacijos apie komandiruojamus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas pateikimo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniams skyriams (toliau – Valstybinės darbo inspekcijos teritorinis skyrius) tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo (Žin., 2005, Nr. 67-2406) nuostatomis.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569) ir Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO TVARKA

 

4. Darbdavys, siunčiantis darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), privalo komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui pateikti nustatytos formos pranešimą lietuvių kalba (priedas) apie komandiruojamam darbuotojui taikomas Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas nuostatas (toliau – pranešimas).

Jeigu darbuotojas komandiruojamas laikinai dirbti keliose fiziniams ar juridiniams asmenims priklausiančiose įmonėse, pranešime nurodomas kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, priimantis komandiruojamą darbuotoją.

5. Pranešimas paštu arba faksu turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki komandiruojamo darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios. Ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais (pavyzdžiui, darbuotojas komandiruojamas dirbti neatidėliotinus mechanizmų arba įrengimų remonto ir atstatymo darbus, jeigu dėl jų gedimo didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą arba gali sugesti medžiagos ar įrengimai ir kt.) pranešimas pateikiamas pirmąją komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje dieną.

6. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytas 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas sumuojant komandiruojamo darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje laiką, neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas per tą laikotarpį dirbo vienam ar keliems fiziniams ar juridiniams asmenims priklausiančiose įmonėse. Jeigu tarp atskirų darbuotojo komandiravimų į Lietuvos Respublikos teritoriją yra mažesnis kaip 30 dienų laikotarpis, nurodytas laikotarpis apskaičiuojamas sumuojant visus komandiravimo laikotarpius (pertraukų tarp darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas į darbuotojo komandiravimo trukmę neįskaitomas).

7. Kai pateikus pranešimą pasikeičia komandiruotam darbuotojui taikomos Įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatytos nuostatos ir/ar komandiravimo trukmė, kitos komandiravimo sąlygos, darbdavys nedelsdamas šio tvarkos aprašo nustatyta tvarka privalo pateikti patikslintiną pranešimą, o kai komandiravimo atsisakoma, darbdavys privalo nedelsdamas apie tai informuoti komandiruojamo darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių laisva forma.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniai skyriai pranešimus registruoja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nustatyta tvarka.

9. Valstybinė darbo inspekcija, įgyvendindama Įstatymo 5 straipsnio 3 dalies reikalavimus, bendradarbiauja ir keičiasi informacija su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis.

10. Valstybinė darbo inspekcija keičiasi informacija apie komandiruotus darbuotojus su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sutartyse dėl šios informacijos keitimosi sulygtomis sąlygomis ir tvarka.

11. Asmenys, nevykdantys informavimo pareigos, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

______________


 

Informavimo apie komandiruojamus

darbuotojus tvarkos aprašo priedas

 

(Pranešimo apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą dirbti darbuotoją forma)

 

Valstybinės darbo inspekcijos ________ skyriui

 

PRANEŠIMAS APIE Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ KOMANDIRUOJAMĄ DIRBTI DARBUOTOJĄ

___________ Nr. ______

(data)

 

1. Duomenys apie darbdavį, siunčiantį darbuotoją

 

Juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavarde

Adresas................................................................................................................................................................................................

Telefonas.............................................................................................................................................................................................

Fakso Nr. ............................................................................................................................................................................................

El. paštas.............................................................................................................................................................................................

Veiklos rūšis

Kita informacija

 

2. Informacija apie komandiruojamą darbuotoją

 

Vardas

Pavardė

Gimimo data

Pilietybė

Asmens dokumentas

Galiojimo data

Serijos Nr.

Profesija, specialybė, kvalifikacija

Darbo funkcija

Kita informacija

 

3. Informacija apie komandiruojamą darbuotoją priimantį fizinį ar juridinį asmenį

 

Juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė

Adresas................................................................................................................................................................................................

Telefonas.............................................................................................................................................................................................

Fakso Nr. ............................................................................................................................................................................................

El. paštas.............................................................................................................................................................................................

Veiklos rūšis

Kita informacija

 

4. Informacija apie komandiravimą

 

Komandiravimo pradžia (komandiravimo pagrindas pagal Įstatymo 3 straipsnio 1 dalį)

Numatomas komandiravimo laikotarpis

Komandiravimo vieta

Komandiruojamo darbuotojo įsipareigojimai/darbo funkcijos

Komandiruojamo darbuotojo darbo dokumentų laikymo vieta

Kita informacija

 

5. Komandiruojamam darbuotojui taikomos garantijos

 

Darbo ir poilsio laiko trukmė

Kasmetinių apmokamų atostogų trukmė

Darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai

Apmokėjimo už viršvalandinį darbą dydžiai

Saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos visais su darbu susijusiais aspektais (tinkama įrengimų, prietaisų būklė, darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių ir normų laikymasis, reikiamas apšvietimas, šildymas, vėdinimas, triukšmo, spinduliuotės, vibracijos ir kitų kenksmingų veiksnių, neigiamai veikiančių darbuotojų sveikatą, pašalinimas ir kt.)

Jaunų asmenų, nėščių, neseniai pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų apsauga darbe (jeigu taikoma)

Laikino įdarbinimo įmonių darbuotojų darbo sąlygos (jeigu taikoma)

 

 

_________________________________       ____________       _____________________________

                   Darbdavio (įgalioto asmens)                                  (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

                                              (A. V)

______________