LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKSLO KRYPČIŲ IR ŠAKŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 14 d. Nr. V-231

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 2010, Nr. 158-8030) 2 punktą:

1. Tvirtinu Mokslo kryptis ir mokslo šakas (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. 30 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 1998, Nr. 6-126);

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. vasario 4 d. įsakymą Nr. 243 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1998, Nr. 15-363);

2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1998 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. 1588 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 30 dalinio papildymo“ (Žin., 1999, Nr. 5-128);

2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. ISAK-743 „Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos 1998 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 30 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2475).

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

Eugenijus Butkus

2011 m. vasario 7 d.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2011 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. V-231

 

MOKSLO KRYPTYS IR MOKSLO ŠAKOS

 

Mokslo kryptys ir jų priskyrimas mokslo sritims

 

Kodas

Mokslo kryptis

Humanitariniai mokslai H 000

01H

Filosofija

02H

Teologija

03H

Menotyra

04H

Filologija

05H

Istorija

06H

Komunikacija ir informacija

07H

Etnologija

Socialiniai mokslai S 000

01S

Teisė

02S

Politikos mokslai

03S

Vadyba ir administravimas

04S

Ekonomika

05S

Sociologija

06S

Psichologija

07S

Edukologija

Fiziniai mokslai P 000

01P

Matematika

02P

Fizika

03P

Chemija

04P

Biochemija

05P

Geologija

06P

Fizinė geografija

07P

Paleontologija

08P

Astronomija

09P

Informatika

Žemės ūkio mokslai A 000

01A

Agronomija

02A

Veterinarinė medicina

03A

Zootechnika

04A

Miškotyra

Biomedicinos mokslai B 000

01B

Biologija

02B

Biofizika

03B

Ekologija ir aplinkotyra

04B

Botanika

05B

Zoologija

06B

Medicina

07B

Odontologija

08B

Farmacija

09B

Visuomenės sveikata

10B

Slauga

Technologijos mokslai T 000

01T

Elektros ir elektronikos inžinerija

02T

Statybos inžinerija

03T

Transporto inžinerija

04T

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

05T

Chemijos inžinerija

06T

Energetika ir termoinžinerija

07T

Informatikos inžinerija

08T

Medžiagų inžinerija

09T

Mechanikos inžinerija

10T

Matavimų inžinerija

 

Mokslo šakos ir jų priskyrimas mokslo kryptims

 

Mokslo šakos kodas

Mokslo šaka

Mokslo kryptis

H120

Filosofijos sistemos, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija

Filosofija

H125

Filosofinė antropologija

H130

Filosofijos istorija

H135

Fenomenologija

H140

Filosofinė logika

H150

Specialiųjų mokslų filosofija

H155

Moralės mokslai

H160

Bendroji, sisteminė ir praktinė krikščionių teologija

Teologija

H165

Kanonų teisė

H170

Biblija

H180

Krikščionių bažnyčios istorija

H190

Nekrikščionių religijos

H310

Meno istorija

Menotyra

H311

Tapyba

H312

Skulptūra ir architektūra

H313

Meno kritika

H314

Meno kūrinių apsauga ir restauravimas

H315

Estetika

H320

Muzikologija

H330

Teatrologija

H330

Teatrologija

Filologija

H350

Kalbotyra

H351

Fonetika, fonologija

H352

Gramatika, semantika, semiotika, sintaksė

H353

Leksikologija

H355

Kalbos istorija

H360

Taikomoji kalbotyra, svetimų kalbų mokymas, sociolingvistika

H361

Neurolingvistika

H365

Vertimas

H370

Onomastika

H380

Lyginamoji kalbotyra

H390

Bendroji ir lyginamoji literatūra, literatūros kritika, literatūros teorija

H400

Folkloras

H401

Dialektologija

H410

Mažosios Azijos indoeuropiečių kalbos ir literatūra, indų-iranėnų kalba ir literatūra

H420

Graikų kalba

H430

Graikų literatūra

H440

Lotynų kalba

H450

Lotynų literatūra

H460

Prancūzų kalba

H470

Prancūzų literatūra

H480

Italų kalba ir literatūra

H490

Ispanų ir portugalų kalbos ir literatūra

H500

Kitos romanų kalbos ir literatūra

H510

Keltų kalbos ir literatūra

H520

Germanų filologija

H530

Vokiečių kalba ir literatūra

H540

Olandų kalba

H550

Olandų literatūra

H560

Fryzų kalba ir literatūra

H570

Anglų kalba ir literatūra

H580

Skandinavų kalbos ir literatūra

H590

Baltų ir slavų kalbos ir literatūra

H591

Baltų kalbos

H592

Lietuvių kalba

H593

Lietuvių literatūra

H595

Rusų kalba ir literatūra

H600

Mažosios Azijos kalbos ir literatūra, kaukaziečių kalbos ir literatūra, baskų, šumerų kalbos

H610

Chamitų-semitų kalbos ir literatūra

H620

Uraliečių ir altajiečių kalbos ir literatūra

H630

Paleosibiriečių kalbos ir literatūra, korėjiečių kalba, japonų kalba

H640

Pietų ir Pietryčių Azijos kalbos ir literatūra, kinų kalba

H650

Austroneziečių ir papuasų kalbos ir literatūra

H660

Afrikiečių kalbos ir literatūra

H670

Amerikiečių kalbos ir literatūra, kreolų kalbos

H110

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija

Istorija

H180

Krikščionių bažnyčios istorija

H190

Nekrikščionių religijos

H200

Istorijos teorija

H210

Senovės istorija

H220

Viduramžių istorija

H230

Naujųjų amžių istorija (iki 1800 m.)

H240

Naujausiųjų laikų istorija (nuo 1800 iki 1914 m.)

H250

Naujausiųjų laikų istorija (nuo 1914 m.)

H260

Mokslo istorija

H270

Socialinė ir ekonominė istorija

H271

Politinė istorija

H280

Vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių

H290

Kolonijų istorija

H300

Teisės istorija

H340

Archeologija

H341

Priešistorė

H345

Egiptologija

H346

Numizmatika ir sigilografija

H347

Genealogija ir heraldika

H100

Dokumentacija, informacija, bibliotekininkystė, archyvistika

Komunikacija ir informacija

H105

Bibliografija

H110

Paleografija, knygotyra, epigrafija, papirusologija

H280

Vietovių ir regionų istorija, istorinė geografija nuo viduramžių

Etnologija

H310

Meno istorija

H320

Muzikologija

H330

Teatrologija

H340

Archeologija

H341

Priešistorė

H370

Onomastika

H400

Folkloras

S110

Teisės mokslai

Teisė

S111

Administracinė teisė

S112

Žmogaus teisės

S114

Lyginamoji teisė

S115

Teisės filosofija ir teorija

S120

Aplinkosaugos teisė

S121

Jaunimo teisė

S122

Masinės informacijos priemonių teisė

S123

Informatikos teisė

S124

Patentai, autorių teisės, prekių ženklai

S130

Civilinė teisė: asmenys, šeima, vedybų sutartys, paveldėjimai, dovanos, nuosavybė, prievolės, garantijos

S136

Transporto teisė

S137

Draudimo teisė

S140

Viešoji teisė

S141

Finansų teisė

S142

Teismų teisė

S143

Socialinė teisė

S144

Pramonės ir komercinė teisė

S145

Notarinė teisė

S146

Darbo teisė

S148

Konstitucinė teisė

S149

Baudžiamoji teisė, baudžiamasis procesas

S150

Tarptautinė privati ir viešoji teisė

S151

Oro, jūros ir kosmoso teisė

S155

Europos teisė

S160

Kriminologija

S170

Politikos ir administravimo mokslai

Politikos mokslai

S175

Polemologija

S265

Spaudos ir komunikacijos mokslai

S170

Politikos ir administravimo mokslai

Vadyba ir administravimas

S189

Organizavimo mokslai

S190

Įmonių vadyba

S191

Rinkotyra

S192

Apskaita

S265

Spaudos ir komunikacijos mokslai

S180

Ekonomika, ekonometrija, ekonomikos teorija, ekonomikos sistemos, ekonomikos politika

Ekonomika

S181

Finansų mokslas

S182

Draudos mokslas

S183

Ciklinė ekonomika

S184

Ekonominis planavimas

S185

Komercinė ir pramoninė ekonomika

S186

Tarptautiniai ekonominiai santykiai

S187

Žemės ūkio ekonomika

S188

Plėtros ekonomika

S189

Organizavimo mokslai

S192

Apskaita

S195

Bendradarbiavimo plėtra

S196

Socialinė ekonomika

S196

Socialinė ekonomika

Sociologija

S210

Sociologija

S211

Mokslo sociologija

S212

Darbo sociologija, įmonių sociologija

S213

Socialinės struktūros

S214

Socialinės permainos, socialinio darbo teorija

S215

Socialinės problemos ir gerovė, nacionalinė drauda

S216

Socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems

S220

Kultūros antropologija, etnologija

S230

Socialinė geografija

S240

Miesto ir krašto planavimas

S250

Demografija

S263

Socialinė psichologija

S265

Spaudos ir komunikacijos mokslai

S285

Socialinė pedagogika

S286

Ortopedagogika

S290

Socialinė medicina

S260

Psichologija

Psichologija

S261

Diferencinė ir asmenybės psichologija

S262

Vystymosi psichologija

S263

Socialinė psichologija

S264

Taikomoji ir eksperimentinė psichologija

S265

Spaudos ir komunikacijos mokslai

S266

Pramonės psichologija

S189

Organizavimo mokslai

Edukologija

S216

Socialinė rūpyba ir pagalba neįgaliesiems

S270

Pedagogika ir didaktika

S271

Specialioji didaktika

S272

Mokytojų ugdymas

S273

Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas

S274

Mokslinių tyrimų metodologija

S280

Suaugusiųjų mokymas, tęstinis mokymas

S281

Mokymas kompiuteriais

S282

Lyginamoji ir istorinė pedagogika

S283

Psichopedagogika

S284

Eksperimentinė pedagogika

S285

Socialinė pedagogika

S286

Ortopedagogika

P110

Matematinė logika, aibių teorija, kombinatorika

Matematika

P120

Skaičių teorija, kūnų teorija, algebrinė geometrija, algebra, grupių teorija

P130

Funkcijos, diferencialinės lygtys

P140

Eilutės, Furjė analizė, funkcinė analizė

P150

Geometrija, algebrinė topologija

P160

Statistika, operacijų tyrimai, programavimas, draudos matematika

P170

Kompiuterių mokslas, skaitiniai metodai, sistemos, valdymas

P175

Informatika, sistemų teorija

P180

Metrologija, fizikos prietaisai

Fizika

P190

Matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika

P 200

Elektromagnetizmas, optika, akustika

P210

Elementariųjų dalelių fizika, kvantinė lauko teorija

P211

Didelių energijų sąveikos, kosminiai spinduliai

P220

Branduolinė fizika

P230

Atomo ir molekulinė fizika

P240

Dujos, skysčių dinamika, plazmos

P250

Kondensuotos medžiagos: struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, kristalografija, fazinės pusiausvyros

P260

Kondensuotos medžiagos: elektroninė struktūra, elektrinės, magnetinės ir optinės savybės, superlaidininkai, magnetinis rezonansas, relaksacija, spektroskopija

P265

Puslaidininkių fizika

P305

Aplinkos chemija

P400

Fizikinė chemija

P410

Teorinė chemija, kvantinė chemija

P500

Geofizika, fizinė okeanografija, meteorologija

P520

Astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija

P250

Kondensuotos medžiagos: struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, kristalografija, fazinės pusiausvyros

Chemija

P300

Analizinė chemija

P305

Aplinkos chemija

P351

Struktūrinė chemija

P352

Paviršiaus ir ribinių sluoksnių chemija

P360

Neorganinė chemija

P370

Makromolekulinė chemija

P380

Branduolinė chemija

P390

Organinė chemija

P395

Organinė metalų chemija

P400

Fizikinė chemija

P401

Elektrochemija

P402

Fotochemija

P410

Teorinė chemija, kvantinė chemija

P520

Astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija

P310

Baltymai, enzimologija

Biochemija

P320

Nukleino rūgštys, baltymų sintezė

P330

Bioenergetika

P340

Lipidai, steroidai, membranos

P250

Kondensuotos medžiagos: struktūra, šiluminės ir mechaninės savybės, kristalografija, fazinės pusiausvyros

Geologija

P420

Petrologija, mineralogija, geochemija

P430

Mineralinės žaliavos, ekonominė geologija

P440

Tektonika

P450

Stratigrafija

P460

Sedimentologija

P470

Hidrogeologija, inžinerinė geografija, inžinerinė geologija

P500

Geofizika, fizinė okeanografija, meteorologija

P470

Hidrogeologija, inžinerinė geografija, inžinerinė geologija

Fizinė geografija

P500

Geofizika, fizinė okeanografija, meteorologija

P510

Fizinė geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija

P515

Geodezija

P305

Aplinkos chemija

Astronomija

P211

Didelių energijų sąveikos, kosminiai spinduliai

P520

Astronomija, erdvės tyrimai, kosminė chemija

P110

Matematinė logika, aibių teorija, kombinatorika

Informatika

P170

Kompiuterių mokslas, skaitiniai metodai, sistemos, valdymas

P175

Informatika, sistemų teorija

P176

Dirbtinis intelektas

P190

Matematinė ir bendroji teorinė fizika, klasikinė mechanika, kvantinė mechanika, reliatyvizmas, gravitacija, statistinė fizika, termodinamika

B225

Augalų genetika

Agronomija

B250

Entomologija, augalų parazitologija

B390

Augalininkystė, sodininkystė, augalų apsauga, fitopatologija

B410

Dirvožemio mokslas, žemės ūkio hidrologija

B420

Mityba

B431

Tropinė žemdirbystė

B432

Dekoratyviniai augalai

B433

Azoto fiksacija

B434

Agrochemija

B435

Žemdirbystės istorija

B510

Infekcijos

B190

Klinikinė chemija

Veterinarinė medicina

B200

Citologija, onkologija, kancerologija

B210

Histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra

B220

Genetika, citogenetika

B230

Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija

B240

Žmogaus ir gyvūnų parazitologija

B340

Gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija

B350

Gyvūnų raida, augimas (gyvūnų), ontogenezė, embriologija

B360

Gyvūnų fiziologija

B380

Gyvūnų etiologija ir psichologija

B420

Mityba

B480

Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija

B490

Hematologija, tarpląsteliniai skysčiai

B500

Imunologija, serologija, transplantacija

B510

Infekcijos

B520

Bendroji patologija, patologinė anatomija

B570

Akušerija, ginekologija, andrologija, reprodukcija, seksualumas

B590

Anesteziologija, intensyvi priežiūra

B620

Oftalmologija

B630

Dermatologija, venerologija

B700

Aplinka ir sveikata

B725

Diagnostika

B726

Klinikinė biologija

B740

Farmakologija, farmakognostika, farmacija, toksikologija

B750

Veterinarinė medicina: chirurgija, fiziologija, patologija, klinikiniai tyrimai

B790

Klinikinė genetika

B220

Genetika, citogenetika

Zootechnika

B280

Gyvūnų ekologija

B350

Gyvūnų raida, augimas (gyvūnų), ontogenezė, embriologija

B360

Gyvūnų fiziologija

B400

Zootechnika, gyvulininkystė, veisimas

B401

Paukštininkystė

B402

Žuvininkystė, žuvivaisa

B420

Mityba

B225

Augalų genetika

Miškotyra

B250

Entomologija, augalų parazitologija

B390

Augalininkystė, sodininkystė, augalų apsauga, fitopatologija

B390

Augalininkystė, sodininkystė, augalų apsauga, fitopatologija

B410

Dirvožemio mokslas, žemės ūkio hidrologija

B430

Miškininkystė, miško technologija

B432

Dekoratyviniai augalai

B433

Azoto fiksacija

B434

Agrochemija

B100

Biomedicinos mokslų istorija ir filosofija, teorinė biologija, bendrieji evoliucijos aspektai

Biologija

B110

Bioinformatika, medicininė informatika, biomatematika, biometrika

B115

Biomechanika, kibernetika

B145

Branduolinė medicina, radiobiologija

B190

Klinikinė chemija

B191

Augalų biochemija

B200

Citologija, onkologija, kancerologija

B210

Histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra

B220

Genetika, citogenetika

B225

Augalų genetika

B230

Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija

B235

Pirmuonių zoologija

B240

Žmogaus ir gyvūnų parazitologija

B250

Entomologija, augalų parazitologija

B340

Gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija

B360

Gyvūnų fiziologija

B370

Bestuburių endokrinologija

B390

Augalininkystė, sodininkystė, augalų apsauga, fitopatologija

B400

Zootechnika, gyvulininkystė, veisimas

B433

Azoto fiksacija

B470

Fiziologija

B480

Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija

B500

Imunologija, serologija, transplantacija

B520

Bendroji patologija, patologinė anatomija

B670

Gerontologija

B790

Klinikinė genetika

B115

Biomechanika, kibernetika

Biofizika

B120

Molekulinė biofizika

B130

Sistemų (fiziologinė) biofizika

B140

Klinikinė fizika, radiologija, tomografija, medicinos prietaisai

B145

Branduolinė medicina, radiobiologija

B145

Branduolinė medicina, radiobiologija

Ekologija ir aplinkotyra

B260

Hidrobiologija, jūrų biologija, vandenų ekologija, limnologija

B270

Augalų ekologija

B280

Gyvūnų ekologija

B330

Paleozoologija, filogenija

B700

Aplinka ir sveikata

B290

Augalų sistematika, taksonomija, morfologija, augalų geografija, cheminė taksonomija, sporinių induočių fiziologija

Botanika

B300

Paleobotanika, filogenija, palinologija

B310

Induočių augalų fiziologija

B235

Pirmuonių zoologija

Zoologija

B320

Gyvūnų sistematika, taksonomija, zoogeografija

B330

Paleozoologija, filogenija

B340

Gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija

B350

Gyvūnų raida, augimas (gyvūnų), ontogenezė, embriologija

B360

Gyvūnų fiziologija

B361

Bestuburių fiziologija

B370

Bestuburių endokrinologija

B380

Gyvūnų etiologija ir psichologija

B381

Žmogaus etiologija

B480

Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija

B120

Molekulinė biofizika

Medicina

B140

Klinikinė fizika, radiologija, tomografija, medicinos prietaisai

B145

Branduolinė medicina, radiobiologija

B190

Klinikinė chemija

B200

Citologija, onkologija, kancerologija

B210

Histologija, ląstelių chemija, histologinė chemija, audinių kultūra

B220

Genetika, citogenetika

B230

Mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija

B240

Žmogaus ir gyvūnų parazitologija

B340

Gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija

B350

Gyvūnų raida, augimas (gyvūnų), ontogenezė, embriologija

B381

Žmogaus etiologija

B420

Mityba

B440

Žmogaus anatomija ir morfologija

B450

Žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija

B460

Fizinė antropologija

B470

Fiziologija

B480

Endokrinologija, sekrecijos sistemos, diabetologija

B490

Hematologija, tarpląsteliniai skysčiai

B500

Imunologija, serologija, transplantacija

B510

Infekcijos

B520

Bendroji patologija, patologinė anatomija

B530

Širdies kraujagyslių sistema

B540

Kvėpavimo sistema

B550

Gastroenterologija

B560

Urologija, nefrologija

B570

Akušerija, ginekologija, andrologija, reprodukcija, seksualumas

B580

Skeletas, raumenų sistema, reumatologija, judėjimas

B590

Anesteziologija, intensyvi priežiūra

B600

Chirurgija, ortopedija, traumatologija

B610

Otorinolaringologija, audiologija, klausos sistema ir kalba

B620

Oftalmologija

B630

Dermatologija, venerologija

B640

Neurologija, neuropsichologija, neurofiziologija

B650

Psichiatrija, klinikinė (medicininė) psichologija, psichosomatika

B660

Pediatrija

B670

Gerontologija

B720

Bendroji praktika, medicinos mokymas

B725

Diagnostika

B726

Klinikinė biologija

B740

Farmakologija, farmakognostika, farmacija, toksikologija

B760

Psichonomika

B770

Teismo medicina

B780

Tropinė medicina

B790

Klinikinė genetika

B440

Žmogaus anatomija ir morfologija

Odontologija

B450

Žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija

B600

Chirurgija, ortopedija, traumatologija

B725

Diagnostika

B730

Odontologija, stomatologija

B190

Klinikinė chemija

Farmacija

B434

Agrochemija

B726

Klinikinė biologija

B740

Farmakologija, farmakognostika, farmacija, toksikologija

B110

Bioinformatika, medicininė informatika, biomatematika, biometrika

Visuomenės sveikata

B381

Žmogaus etiologija

B420

Mityba

B685

Ligoninės mokslas ir vadyba

B690

Darbo medicina, pramonės medicina

B700

Aplinka ir sveikata

B720

Bendroji praktika, medicinos mokymas

B670

Gerontologija

Slauga

B685

Ligoninės mokslas ir vadyba

B710

Fizinė medicina, kineziterapija, revalidacija, reabilitacija

B720

Bendroji praktika, medicinos mokymas

T111

Vaizdų technologija

Elektros ir elektronikos inžinerija

T121

Signalų technologija

T125

Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija

T165

Lazerinė technologija

T170

Elektronika

T171

Mikroelektronika

T181

Telematika

T190

Elektros inžinerija

T191

Aukštų dažnių technologija, mikrobangos

T150

Medžiagų technologija

Statybos inžinerija

T220

Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika

T230

Statyba

T240

Architektūra, interjero projektavimas

T340

Kasybos inžinerija

T280

Kelių transporto technologija

Transporto inžinerija

T290

Geležinkelio transporto technologija

T300

Vandens transporto technologija

T310

Oro transporto technologija

T320

Kosminė technologija

T330

Karo mokslas ir technologija

T220

Civilinė inžinerija, hidraulinė inžinerija, jūrų technologija, geotechnika

Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka

T250

Kraštovaizdžio projektavimas

T260

Fizinis planavimas

T270

Aplinkos technologija, užterštumo kontrolė

T350

Cheminė technologija ir inžinerija

Chemijos inžinerija

T360

Biocheminė technologija

T370

Anglies chemija, naftos chemija, kuro ir sprogmenų technologija

T380

Naftos, riebalų ir parafinų technologija

T390

Polimerų technologija, biopolimerai

T400

Miltelinių chemikalų technologija, dažai

T410

Farmacija ir jos technologijos

T411

Radiofarmacinė technologija

T430

Maisto ir gėrimų technologija

T480

Kitų produktų technologija

T490

Biotechnologija

T140

Energijos tyrimai

Energetika ir termoinžinerija

T160

Branduolinė inžinerija ir technologija

T200

Šilumos inžinerija, taikomoji termodinamika

T455

Varikliai ir jėgainės

T111

Vaizdų technologija

Informatikos inžinerija

T120

Sistemų inžinerija, kompiuterių technologija

T121

Signalų technologija

T125

Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija

T180

Telekomunikacijų inžinerija

T181

Telematika

T150

Medžiagų technologija

Medžiagų inžinerija

T151

Optinės medžiagos

T152

Kompozicinės medžiagos

T153

Keraminės medžiagos ir milteliai

T155

Dangų ir paviršių technologija

T165

Lazerinė technologija

T390

Polimerų technologija, biopolimerai

T440

Nerūdinių mineralų technologija

T460

Medienos, plaušų, popieriaus technologija

T470

Tekstilės technologija

T125

Automatizavimas, robotika, valdymo inžinerija

Mechanikos inžinerija

T130

Gamybos technologija

T190

Elektros inžinerija

T200

Šilumos inžinerija, taikomoji termodinamika

T210

Mechaninė inžinerija, hidraulika, vakuuminė technologija, virpesiai ir akustikos inžinerija

T320

Kosminė technologija

T420

Žemės ūkio inžinerija, žemės ūkio technika

T450

Metalų technologija, metalurgija ir metalo gaminiai

T490

Biotechnologija

T110

Prietaisų technologija

Matavimų inžinerija

T115

Medicinos technologija

T260

Fizinis planavimas

T510

Chronologija, datavimo priemonės

 

_________________