LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 25 d. Nr. 3-19

Vilnius

 

Pakeičiu Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1382):

1. Įrašau 2 punkto pirmojoje pastraipoje vietoj žodžių „aukščiausios kategorijos“ žodį „magistraliniais“.

2. Įrašau 6 punkte vietoj žodžių „aukščiausiosios kategorijos“ žodį „magistralinius“.

3. Įrašau 7 punkte vietoj žodžių „aukščiausiosios kategorijos“ žodį „magistraliniais“.

4. Išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. vinjetė priklauso kitai kainos kategorijai ar kitos kategorijos transporto priemonei, nei faktiškai nustatyta tikrinamai transporto priemonei, išskyrus atvejus, kai vinjetės kaina yra lygi ar didesnė, nei reikalaujama tikrinamai transporto priemonei;“.

5. Išdėstau 9.5 punktą taip:

9.5. nesutampa vinjetės pagrindinėje dalyje ir kontroliniame kupone nurodyti duomenys (galiojimo pradžia (tik metų vinjetės), serija ir numeris, transporto priemonės valstybinis registracijos numeris);“.

6. Pripažįstu netekusiu galios 11 punktą.

7. Išdėstau 15 punktą taip:

15. Vinjetė keičiama Kelių direkcijoje jos galiojimo laikotarpiu. Pakeistoje vinjetėje išlieka tas pats jos galiojimo laikas. Šio Aprašo 12.1 ir 12.3 punktuose numatytais atvejais pakeista vinjetė išduodama tai pačiai transporto priemonei, šio Aprašo 12.2 ir 12.4 punktuose numatytais atvejais – kitai, bet tos pačios kategorijos transporto priemonei. Keičiant vinjetę papildomai mokesčio mokėti nereikia.“

8. Įrašau priedo 5 punkto eilutės „Krovininės kelių transporto priemonės ir jų junginiai“ 2 skilties trečiojoje eilutėje vietoj skaičiaus ir žodžio „40 pėdų“ skaičius ir žodį „20, 30, 40, 45 pėdų“.

 

 

Susisiekimo ministras                                                     Algirdas Butkevičius

 

SUDERINTA                                                         SUDERINTA

L. e. Muitinės departamento                                   Valstybinės kelių transporto

prie Finansų ministerijos                                         inspekcijos prie Susisiekimo

generalinio direktoriaus pareigas                             ministerijos viršininkas

Ramutė Liupkevičienė                                            Vidmantas Žukauskas

2008 m. sausio 10 d.                                               2008 m. sausio 21 d.

 

SUDERINTA

L. e. Lietuvos policijos

generalinio komisaro pareigas

Vytautas Grigaravičius

2008 m. sausio 9 d.