Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS ResPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. RUGSĖJO 25 D. NUTARIMO NR. 1155 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gruodžio 24 d. Nr. 1363

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 1155 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 85-2378; 2008, Nr. 49-1827):

1.1. Išdėstyti 9 punkto pirmąją pastraipą taip:

9. Užsienio reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis užsienio reikalų ministro patvirtintais strateginiais veiklos planais, rengiamais vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir derinamais su Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), kitais strateginio planavimo dokumentais. Sutrumpintiems ministerijos strateginiams veiklos planams pritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Ministerijos strateginiai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje. Ministerijos strateginių veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.“

1.2. Išdėstyti 12.7 punktą taip:

12.7. tvirtina ministerijos strateginius veiklos planus, įstaigų prie ministerijos strateginius ar metinius veiklos planus, kontroliuoja ministerijos strateginių veiklos planų įgyvendinimą. Tvirtinti įstaigos prie ministerijos metinius veiklos planus ministras gali pavesti įstaigos prie ministerijos vadovui;“.

1.3. Išdėstyti 12.8 punktą taip:

12.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos metines veiklos ataskaitas, kuriose informuoja, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, jos įgyvendinimo priemonės, ministerijos strateginis veiklos planas ir įstaigų prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai, ir Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;“.

1.4. Išdėstyti 21 punkto ketvirtąją pastraipą taip:

„Įstaigos prie ministerijos, jeigu šios įstaigos vadovas yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, veikla organizuojama vadovaujantis strateginiais veiklos planais. Įstaigos prie ministerijos, jeigu šios įstaigos vadovas nėra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, veikla organizuojama vadovaujantis metiniais veiklos planais. Įstaigos prie ministerijos strateginiai ar metiniai veiklos planai rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika ir skelbiami šios įstaigos arba ministerijos interneto tinklalapyje.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                              VYGAUDAS UŠACKAS