LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 66:2000 „MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS“ TVIRTINIMO

 

2000 m. gegužės 3 d. Nr. 242

Vilnius

 

Vykdydamas Atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsnį (Žin., 1998, Nr. 61-1726) ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 593 „Dėl Valstybinės atliekų tvarkymo strategijos ir veiksmų programos metmenų“ (Žin., 1999, Nr. 44-1409),

1. Tvirtinu:

1.1. Lietuvos higienos normą HN 66:2000 „Medicininių atliekų tvarkymas“ (pridedama);

1.2. Lietuvos higienos normos HN 66:2000 įgyvendinimo priemonių planą.

2. Nustatau HN 66:2000 „Medicininių atliekų tvarkymas“ įsigaliojimo datą – 2000 06 01.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu sveikatos apsaugos viceministrui V. Kriauzai.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 05 03 įsakymu Nr. 242

 

MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS lietuvos higienos norma Hn 66:2000

 

I. TAIKYMO SRITIS

 

1. Ši higienos norma nustato atliekų tvarkymo reikalavimus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose bei įmonėse, užsiimančiose farmacine veikla (toliau – sveikatos priežiūros įstaigos).

2. Ši norma privaloma sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, atliekų tvarkytojams ir asmenims, kurių veikla susijusi su atliekomis, taip pat kontroliuojančioms institucijoms.

3. Ši norma netaikoma tvarkant radioaktyviąsias medicinines atliekas.

 

II. NUORODOS

 

4. Šioje higienos normoje yra nuorodos į tokius dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099).

4.2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726).

4.3. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1998 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 2 „Dėl cheminių dezinfekcijos medžiagų, valiklių ir ploviklių bei buitinių parazitų ir graužikų naikinimo preparatų sąrašų“ (Žin., 1998, Nr. 28-760).

4.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-217).

4.5. Skalbyklų įrengimo ir eksploatacijos higieninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto 1991 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-6/4.

4.6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1994 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 2 „Dėl mokymo, instruktavimo ir atestavimo saugos darbe klausimais nuostatų ir saugos darbe standartų, normų, taisyklių, instrukcijų rengimo ir tvirtinimo nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 65-1263).

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

5. Šioje higienos normoje pavartoti terminai ir jų apibrėžimai:

5.1. atliekos

Bet kokios medžiagos ir daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, išvardytoms Atliekų tvarkymo taisyklėse [4.4].

5.2. medicininės atliekos

Atliekos, susidarančios teikiant sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose ir klasifikuojamos kaip medicininės šios normos A PRIEDE.

5.3. infekuotos atliekos

Atliekos, turinčios gyvybingų mikroorganizmų arba jų toksinų, kurie, kaip žinoma arba pagrįstai manoma, sukelia žmonių ar kitų gyvų organizmų ligas.

5.4. atliekų tvarkymas

Atliekų prevencijos, apskaitos, deklaravimo, surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, ženklinimo, saugojimo bei šalinimo veikla sveikatos priežiūros įstaigose.

5.5. atliekų gamintojas

Sveikatos priežiūros įstaiga, kurios veikloje susidaro medicininės atliekos.

5.6. atliekų turėtojas

Atliekų gamintojas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris turi atliekų.

 

IV. BENDROSIOS nuostatos

 

6. Sveikatos priežiūros įstaigos turi imtis priemonių, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, ypač medicininių atliekų. Atliekos turi būti tvarkomos saugiai, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

7. Atliekos, susidarančios sveikatos priežiūros įstaigose, turi būti grupuojamos vadovaujantis šios normos A priedu.

8. Sveikatos priežiūros įstaigos turi vykdyti pirminę atliekų apskaitą pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus [4.4].

9. Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, suteikę sveikatos priežiūros paslaugas ne sveikatos priežiūros įstaigose, susidariusias medicinines atliekas privalo tvarkyti pagal šios higienos normos reikalavimus.

10. Atliekų, susidarančių sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkymą prižiūri ir kontroliuoja visuomenės sveikatos kontrolės institucijos ir Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai pagal kompetenciją.

 

V. Atliekų, susidarančių sveikatos priežiūros įstaigose, tvarkymo reikalavimai

 

11. Visos medicininės atliekos jų susidarymo vietoje turi būti atskirtos nuo kitų atliekų, supakuotos ir paženklintos. Pažeidus pakuotę pakavimo metu, atliekos turi būti perpakuojamos. Medicinines atliekas presuoti draudžiama. Medicininių atliekų grupės: kūno dalys ir organai, aštrūs daiktai, naudoti vienkartiniai gaminiai gali būti infekuoti ir neinfekuoti. Infekuotų atliekų klasifikacija pateikta A priede.

12. Infekuotos atliekos sudedamos į skysčiams nepralaidžią, nepraduriamą pakuotę, ant kurios turi būti užklijuojama nustatytos formos etiketė (C priedas).

13. Jeigu infekuotas atliekas numatoma deginti, autoklavuoti ar apdoroti mikrobangomis, jas draudžiama nukenksminti cheminėmis dezinfekcijos medžiagomis.

14. Jeigu infekuotų atliekų nenumatoma apdoroti 13 p. nurodytais būdais, jos turi būti nukenksminamos dezinfekcijos medžiagomis. Nukenksmintos atliekos gali būti šalinamos kaip ir komunalinės atliekos.

15. Infekuotos atliekos dezinfekuojamos cheminių dezinfekcijos medžiagų tirpalais arba milteliais. Dezinfekcija atliekama atliekų susidarymo vietoje. Kietos atliekos nustatytą laiką mirkomos uždaruose induose dezinfekcijos tirpaluose. Infekuoti skysčiai dezinfekuojami ištirpinant jose dezinfekcijos medžiagų miltelius arba užpilant koncentruotais dezinfekcijos tirpalais (tirpalo turi būti 2 kartus daugiau negu atliekų). Dezinfekuoti skysčiai gali būti išpilami į kanalizaciją pagal sutartyje su kanalizacijos tinklus eksploatuojančia įmone nustatytas sąlygas.

Atliekoms dezinfekuoti rekomenduojamos cheminės medžiagos ir dezinfekcijos būdai pateikti B PRIEDE.

16. Infekuotoms atliekoms laikinai saugoti kiekviename sveikatos priežiūros įstaigos padalinyje turi būti numatyta patalpa arba tinkama saugojimo vieta (toliau – saugykla).

17. Saugykla turi būti netoli padalinio durų, kad būtų išvengta sukauptų atliekų gabenimo per padalinius.

18. Saugyklos sienos ir grindys turi būti padengtos plaunamomis, valomomis, dezinfekuojamomis medžiagomis.

19. Saugykloje turi būti įranga maišams pakabinti ir konteineriams sustatyti. Apie įvairių atliekų tvarkymą kiekvienoje saugojimo vietoje turi būti instrukcija (piktograma).

20. Infekuotos atliekos iš saugyklos į laikino saugojimo aikštelę turi būti gabenamos specialiai tam skirtais vežimėliais, o ten, kur nėra galimybių, kitu saugiu priimtinu būdu. Gabenimo įranga turi būti plaunama ir dezinfekuojama nustatyta tvarka.

21. Infekuotų atliekų laikino saugojimo aikštelė turi būti įrengta įstaigos teritorijoje, lengvai privažiuojamoje vietoje. Aikštelės pagrindas turi būti asfaltuotas arba betonuotas, aikštelė turi būti aptverta ne žemesne kaip 1,60 m aukščio tvora, vartai užrakinami. Į teritoriją neturi patekti valkataujantys gyvuliai, įeiti pašaliniai asmenys.

22. Pakuotės su atliekomis turi būti sudedamos į konteinerius, pagamintus iš patvarios, nelaidžios skysčiams medžiagos, su sandariai uždaromais dangčiais, kad skysčiai nepatektų iš aplinkos ir į aplinką.

23. Infekuotos atliekos saugomos:

23.1. susidarymo vietoje – kol pakuotė ar konteineris pripildomos 2/3 tūrio ir išvežamos (saugiai išnešamos) į saugyklą ar tinkamą saugojimo vietą;

23.2. saugykloje – ne ilgiau kaip iki darbo dienos pabaigos ir turi būti išvežamos (saugiai išnešamos) į laikino saugojimo aikštelę;

23.3. laikino saugojimo aikštelėje – šaltuoju metų periodu ne ilgiau kaip 72 val., šiltuoju metų periodu ne ilgiau kaip 48 val.

24. Kūno dalys ir organai dedami į plastikinius nepermatomus maišus arba į plastikinius kibirus ir gabenami į šaltą laikino saugojimo patalpą. Jeigu kūno dalys ir organai yra infekuoti, ant jų turi būti užklijuota etiketė (C priedas).

25. Jeigu kūno dalys ir organai buvo sudėti į fiksavimo skystį, tai panaudotą skystį galima išpilti į kanalizaciją pagal kanalizacijos tinklų savininko nustatytas sąlygas.

26. Iki bus išgabentos į deginimo įmonę ar į užkasimo vietą, kūno dalys ir organai turi būti laikomi specialiai tam skirtoje šaldymo kameroje minus 18 oC temperatūroje ar šaldytuve (2-8 oC) ne ilgiau kaip 12 val., o vėsioje patalpoje (10-12 oC) – ne ilgiau kaip 8 val.

27. Jeigu kūno dalys ir organai nedeginami, jie gali būti užkasami kapinėse arba ligoninės teritorijoje specialioje, nepralaidžiomis sienomis ir dugnu betonuotoje duobėje, atliekas užpylus sausomis chlorkalkėmis (200 gramų 1 kg atliekų). Duobė turi būti uždengta, o dangtis rakinamas. Užpildyta duobė iki 2/3 jos tūrio turi būti užkasama. Kūno dalių ir organų užkasimo vieta turi būti suderinta su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis.

28. Aštrūs daiktai turi būti pakuojami į atsparias dūriams 1-5 litrų talpos plastikines talpyklas. Talpyklose turi būti specialus įtaisas adatoms nuo švirkštų nuimti. Draudžiama adatas nuo švirkštų nuiminėti rankomis.

29. Kai talpykla pripildoma iki 2/3 jo tūrio, dangtis sandariai uždaromas. Jeigu aštrūs daiktai yra infekuoti, ant jų turi būti užklijuota etiketė (C priedas).

30. Naudoti vienkartiniai gaminiai turi būti sudedami į du plastikinius maišus arba į kartonines dėžes, išklotas plastiku, ir ant pakuotės užklijuota etiketė (C priedas). Visi naudoti vienkartiniai gaminiai laikomi infekuoti, išskyrus tuos, kurių galiojimo laikas yra pasibaigęs ir jie nebuvo panaudoti.

31. Jeigu naudoti vienkartiniai gaminiai nedeginami, jie turi būti dezinfekuojami, išplaunami, išdžiovinami, surenkami į kartonines dėžes ir perduodami perdirbti.

32. Netinkami naudoti vaistai yra pavojingos atliekos, kurios turi būti tvarkomos pagal atskirus Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus ir pagal Atliekų tvarkymo taisykles [4.4].

33. Dėl medicininių atliekų išvežimo turi būti pasirašyta sutartis su atliekų tvarkymo įmone, kuri savo transportu iš laikino saugojimo aikštelių į atliekų šalinimo įmonę turi išvežti atliekas pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. [4.2.,4.4].

34. Sutartyje su vežėju turi būti numatyti medicininių atliekų išvežimo terminai, atitinkantys šios higienos normos 23.1 – 23.3 punktų reikalavimus.

35. Už atliekų saugų pristatymą į šalinimo įmonę atsako atliekų vežėjas.

36. Kitų nepavojingų atliekų tvarkymo reikalavimai.

36.1. Komunalinės atliekos tvarkomos savivaldybių nustatyta tvarka.

36.2. Ligonių dokumentai turi būti susmulkinami ir tvarkomi kaip popieriaus atliekos.

37. Kitos pavojingos atliekos turi būti tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus [4.4].

 

VI. SAUGOS REIKALAVIMAI

 

38. Sveikatos priežiūros įstaigose turi būti ši higienos norma ir parengtos bei nustatyta tvarka patvirtintos saugaus darbo su medicininėmis atliekomis taisyklės [4.6].

39. Darbuotojai turi būti supažindinti su saugaus medicininių atliekų tvarkymo taisyklėmis.

40. Įstaigos vadovas privalo organizuoti reguliarius darbuotojų sveikatos patikrinimus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka [4.1].

41. Darbuotojai, dirbantys su atliekomis, turi dėvėti darbo drabužius, specialią avalynę, pirštines, kaukes (respiratorius). Darbo drabužiai skalbiami, avalynė dezinfekuojama nustatyta tvarka [4.5].

 

VII. ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

 

42. Už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą sveikatos priežiūros įstaigose atsako įstaigos vadovas. Jo paskirtas atsakingas už atliekų tvarkymą asmuo organizuoja skyrių aprūpinimą tara, atliekų surinkimą iš skyrių, tvarko apskaitą.

43. Sveikatos priežiūros įstaigose turi būti patvirtinta atliekų tvarkymo ir šalinimo tvarka, kurioje turi būti apibrėžtos visos atliekų priėmimo, saugojimo, tvarkymo ir šalinimo operacijos pagal šią higienos normą.

44. Už medicininių atliekų surinkimą, rūšiavimą, pakavimą, ženklinimą, apskaitą, saugojimą ir pridavimą vežėjui atsako atliekų gamintojas.

______________


A priedas (privalomasis)

 

sveikatos priežiūros įstaigose susidarančios Atliekos

 

MEDICININĖS ATLIEKOS

kitos PAVOJINGOS

ATLIEKOS

KITOS NEPAVOJINGOS ATLIEKOS

Infekuotos atliekos: atliekos iš užkrečiamųjų ligų sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų užkrečiamųjų ligų padalinių, odos ir veneros ligų skyrių, narkomanijos įstaigų, AIDS centrų, ligonių izoliavimo palatų; mikrobiologijos, virusologijos, parazitologijos, ypač pavojingų ligų, veterinarijos laboratorijų; mikroorganizmų kultūros, kraujas, organizmo sekretai ir ekskretai (pūliai, šlapimas, išmatos); vivariumų atliekos; kraujo atsargų likučiai.

Atliekos su gyvsidabriu:

amalgama, gyvsidabris, gyvsidabriniai termometrai.

Komunalinės atliekos ir antrinės žaliavos:

popieriaus atliekos, plastikų atliekos, metalo atliekos, stiklo atliekos, tetrapakai.

Kūno dalys ir organai : vaisiaus dalys, gimę negyvi, neišsivystę vaisiai (negyvagimiai); patologinės anatomijos skyrių atliekos (autopsijos, organų gabalėliai, išskyros, kraujas ir kūno skysčiai).

Fotochemikalų atliekos:

rentgeno nuotraukos.

Kitos atliekos: sugedusi, susidėvėjusi

aparatūra, įrenginiai, vežimėliai, sulūžę baldai, suplyšęs minkštas inventorius, statybos, remonto atliekos, teritorijos atliekos (lapai, žolė, šakos).

Aštrūs daiktai: švirkštai su pritvirtintomis adatomis, adatos, skalpeliai, lancetai, skutimosi peiliukai, chirurginės adatos, grąžtai, siurbliai, Petri lėkštelės, mėgintuvėliai, ampulės, pipetės, stiklo duženos, vamzdeliai ir kt.

Organiniai tirpikliai ir kitos pavojingos atliekos.

 

Naudoti vienkartiniai gaminiai: naudoti plastikiniai švirkštai, sistemos, kateteriai, vamzdeliai, drenai, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos, padėklai, pirštinės, prijuostės, talpyklos, popierinės slaugos atliekos (paklodės, puspaklodės, rankšluosčiai)

Netinkami naudoti vaistai: pasibaigusio tinkamumo laiko, nekokybiški arba iš gyventojų surinkti vaistai.

PASTABA. Kūno dalys ir organai, aštrūs daiktai, naudoti vienkartiniai gaminiai gali būti infekuoti ir neinfekuoti. Infekuotos atliekos ir netinkami naudoti vaistai yra pavojingos atliekos.

 

______________


B priedas (informacinis)

 

Rekomenduojamos atliekų cheminės dezinfekcijos medžiagos ir būdai

 

Dezinfekcijos medžiagos pavadinimas

Tirpalo koncentracija;

miltelių, tablečių kiekis

Atliekų pavadinimas ir dezinfekcijos trukmė

Techninis B chloraminas

5%

Vienkartiniai aštrūs metaliniai daiktai, plastikiniai gaminiai, stiklo duženos – 1 val.

1% (2,5 g amonio druskos

Vienkartiniai aštrūs metaliniai daiktai, plastikiniai gaminiai,

1 l tirpalo)

stiklo duženos – 1 val.

2,5% ir aktyviklis (6,25 g

Skrepliai tuberkuliozės įstaigose – 4 val.

amonio druskos 1 l tirpalo)

 

3%

Vienkartinės tekstilinės atliekos, tvarsliava ir kt. – 2 val.

Chlorkalkės

10-20% skaidrus tirpalas,

Biologiniai skysčiai, sekretai, ekskretai, maisto atliekos – 1 val.

20 g miltelių 100 ml skystų atliekų

Dvibazė kalcio hipochlorito druska

20-30 g miltelių 100 ml skystų atliekų

Skrepliai tuberkuliozės įstaigose – 2 val., kiti biologiniai

 

 

skysčiai, sekretai, ekskretai – 1 val.

Neutralusis kalcio hipochloritas

20 g miltelių 100 ml skystų atliekų

Biologiniai skysčiai, sekretai, ekskretai – 1 val.

 

 

Skrepliai tuberkuliozės įstaigose – 2 val.

 

1,5%

Vienkartiniai aštrūs daiktai, plastikiniai gaminiai, stiklo

 

 

duženos – 1 val.

Vandenilio peroksidas

6%

Vienkartiniai aštrūs daiktai, plastikiniai gaminiai, stiklo

 

 

duženos – 1 val.

Secusept Pulver

5%

Vienkartiniai plastikiniai, metaliniai gaminiai - 2 val.

Clorina

5%

Skrepliai tuberkuliozės įstaigose – 4 val.

Trichlorol

5%

Skrepliai tuberkuliozės įstaigose – 4 val.

HAZ - TABS

2 tabletės (2,5 g) 1 l vandens arba 1 tabletė (4,5 g) 1 l vandens

Vienkartiniai laboratoriniai indai – 1 val.

PASTABA. Galima naudoti ir kitas nustatyta tvarka įteisintas chemines dezinfekcijos medžiagas, skirtas medicininėms atliekoms nukenksminti.

______________


C priedas (privalomasis)

 

PAVOJINGŲ ATLIEKŲ ŽENKLINIMO ETIKETĖS FORMA

 

PAVOJINGOS ATLIEKOS

____________________________________

____________________________________

pavojingų atliekų pavadinimas

Gamintojas ___________________________            Pavojingųjų medžiagų ženklo vieta*

____________________________________

Adresas _____________________________

____________________________________

Telefonas ___________________________

____________________________________

______________


D priedas (informacinis)

 

LITERATŪROS SĄRAŠAS

 

1. Medical Waste – A Planning Guide. Order No: 1331 ISBN 91-7188-057-7 Stockholm, 1993.

2.Русаков Н. В., Авхименко М. М. Эколого-гигиенические проблемы утилизации медициских отходов за рубежом: [обзор] // НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина-РАМН // Москва.

3. ZH 1/176 Sicherheitsregeln für das Einsammeln, Befördern und Lagern von Adfällen in Einrichtungen des Gesundheits dienstes.

4. Merkblatt über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen aus öffentlichen und privatenn Einrichtungen des Gesundheitsdiensten. Mitteilungen der Länderarbeits gemeinschaft Abfall (LAGA) 18.

5. Europäischer Abfallkataloog – HKG-Mitteilung 153/93 vom 2.8.1993.

______________

 * Pavojingųjų medžiagų ženklas parenkamas pagal Lietuvos standarto LST 1483:1997 „Pavojingųjų medžiagų ženklai“ reikalavimus.