LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL APLINKOS IR FINANSŲ MINISTRŲ 2002 M. GRUODŽIO 21 D. ĮSAKYMO

NR. 663/409A „DĖL MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 686/1K-308

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu (Žin.,1999, Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474, Nr. 123-5550; 2003, Nr. 48-2108),

1. Pakeičiame Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką (toliau – Tvarka), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ir finansų ministrų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003, Nr. 4-152, Nr. 8, Nr. 75-3492):

1.1. Išdėstome nurodytos Tvarkos I dalies 11.1 punktą taip:

11.1. Mokesčio mokėtojai užpildo mokesčio deklaracijas pagal Tvarkos 1 ir 2 prieduose pateikiamas formas ir jų pildymo nuorodas ir per [2.1] nurodytą terminą jas pateikia tai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau –AVMI), kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas, ir atitinkamam AM RAAD:

11.1.1. kai teršiama iš stacionarių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia AM RAAD, kuris išdavė taršos objektui GIN arba TIPK leidimą.

Mokesčio mokėtojas teikia vieną mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaraciją, kurioje išskiriami kiekvieno taršos objekto (šaltinio) duomenys, kaip nurodyta GIN arba TIPK leidime;

11.1.2. kai teršiama iš mobilių taršos šaltinių, – mokesčio mokėtojas deklaraciją pateikia AM RAAD pagal mokesčio mokėtojo, kuris naudoja (eksploatuoja) mobilius taršos šaltinius, registracijos vietą.“

2. Pakeisti nurodytos Tvarkos 1 ir 2 priedus ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Tvarkos pakeitimai bei jos 1 ir 2 prieduose nurodytos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų formos bei jų užpildymo taisyklės taikomos apskaičiuojant bei mokant mokesčius už aplinkos teršimą pradedant nuo 2004 m. mokestinio laikotarpio pradžios.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________

 

 

 

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos

1 priedas

 

Gauta: 20 ___ m. _____________________ _____ d.

Mokesčio mokėtojo (įmonės) kodas: __________________ Mokesčio mokėtojo pavadinimas ir adresas (tel., faks., el. paštas):

_____________________________________________________________________________________________

RAAD'as (-ai), kuriam (-iems) teikiama (-os) deklaracija (-os):

_____________________________________________________________________________________________

 

Laikotarpis nuo: 20 ___ _________ ____ iki 20 ___ _________ ____

                                             metai         mėnuo     diena               metai     mėnuo     diena

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJA (pirminė/patikslinta)

 

 

Mobilūs taršos šaltiniai:

Degalų rūšis

Transporto priemonių skaičius

Transporto priemonių techniniai ypatumai

Koregavimo koeficientas

Per mokestinį laikotarpį sunaudotas apmokestinamas[1] degalų kiekis (t) arba ciklų skaičius

Tarifas (Lt už t /ciklą)

Mokestinio laikotarpio indeksas

Mokesčio suma per mokestinį laikotarpį, Lt (7*6*8* 9)

su neutrlizatoriais

be neutralizatorių

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Benzinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyzelinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suskystintos naftos dujos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suslėgtos gamtinės dujos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Geležinkelių transportas

Dyzelinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzinas

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vandens transportas

Dyzelinas

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazutas, kurio sieringumas ≤0,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5% iki 1,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5% iki 2,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Oro transportas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

Vadovas:                                                                                                                    _____________________

                                                                                                 (vardas, pavardė, tel.)                                                         (parašas, data)

 

Vyr. finansininkas (buhalteris):                                                                                  _____________________

                                                                                                              (vardas, pavardė, tel.)                                     A.V.        (parašas, data)

______________

 

 

1 priedo pildymo nuorodos

 

Adresas: nurodomas pilnas mokesčio mokėtojo, t. y. įmonės, įstaigos, akcinės bendrovės ar kito ūkio subjekto pavadinimas. Adreso dalies viršuje mokesčio mokėtojo kodas įrašomas iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro.

1 stulpelis „Mobilūs taršos šaltiniai“ – šios deklaracijos formos 1 punkte pabraukiamos tik tos mobilių taršos šaltinių rūšys, kurias mokesčio mokėtojai naudoja savo veikloje (pvz.: jei įmonė savo veikloje naudoja tik automobilius, tai pabraukiamas tik šis žodis – „ automobiliai, traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais“).

2 stulpelis „Degalų rūšis“ – nepildoma, nes ji jau užpildyta, kuriame išvardytos visos apmokestinamos degalų rūšys, kurioms yra nustatytas ir taikomas mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifas, todėl mokesčio mokėtojui reikia tik pasirinkti pildymui tą eilutę, kuri atitinka jo naudojamų degalų rūšį.

3 stulpelis „Transporto priemonių skaičius su neutralizatoriais“ – nurodomas transporto priemonių, naudojamų ūkinei komercinei veiklai vykdyti, skaičius (vnt.), kuriose įrengtos bei veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos.

4 stulpelis „Transporto priemonių skaičius be neutralizatorių – nurodomas transporto priemonių skaičius (vnt.), kuriose nėra įrengtų ir veikiančių išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemų.

5 stulpelis „Transporto priemonių techniniai ypatumai“ – išvardijami tik tie transporto priemonėse esantys ypatumai, kuriems pagal [2.5] nustatyti ir taikomi Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai.

6 stulpelis „Koregavimo koeficientas“ – pildoma tuo atveju, kai mobilus taršos šaltinis turi techninių ypatumų, kurie yra nurodomi 5 stulpelyje, kitu atveju k=1. Jei yra keli techniniai ypatumai, rašoma šių koeficientų sandauga.

7 stulpelis „Per mokestinį laikotarpį sunaudotas apmokestinamas degalų kiekis (t) arba ciklų skaičius“ – įrašomas degalų kiekis, sunaudotas Lietuvos teritorijoje mobilių taršos šaltinių, kuriuose nėra išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemų ar ciklų skaičius. Degalų kiekis yra apskaitomas tonomis iki 3 ženklų po kablelio.

8 stulpelis „Tarifas (Lt už t/ ciklą)“ – rašomas Mokesčio įstatymo [2.1] 5 priedėlyje nustatytas mokesčio tarifas už toną sunaudotų atitinkamos rūšies degalų, o lėktuvams – už pakilimo ir nusileidimo ciklą.

9 stulpelis „Mokestinio laikotarpio indeksas“ – rašomas mokestinio ketvirčio, o mokant kas pusmetį – II arba IV ketvirčio indeksavimo koeficientas, kurį nustato Statistikos departamentas ir skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Pastaba. Norint gauti indeksavimo koeficientą, Statistikos departamento skelbiamą procentinį Vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą reikia dalyti iš 100.

10 stulpelis „Mokesčio suma per mokestinį laikotarpį (Lt)“ – apskaičiuojama pagal 6 arba 7 formules, pateiktas šios Tvarkos I dalies 8.2 arba 8.3 punktuose ir yra lygi 7-ame, 6-ame, 8-ame ir 9-ame stulpeliuose įrašytų duomenų sandaugai. Mokestinė suma yra išreiškiama litais ir apvalinama iki 2 ženklų po kablelio.

______________

 

 

 

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos

2 priedas

 

Gauta: 20 ___ m. _____________________ _____ d.

Mokesčio mokėtojo (įmonės) kodas: __________________ Mokesčio mokėtojo pavadinimas ir adresas (tel.,faks.,el.paštas):

_______________________________________________________________________________________  

RAAD'as (-ai), kuriam (-iems) teikiama (-os) deklaracija (-os):

_______________________________________________________________________________________

 

Laikotarpis nuo: 20 ___ _________ ____ iki 20 ___ _________ ____

                                                             metai     mėnuo     diena               metai     mėnuo         diena

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ STACIONARIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ DEKLARACIJA (pirminė / patikslinta)

 

Taršos objekto pavadinimas

RAAD, kur išduotas GIN (TIPK) leidimas, pavadinimas

Savivaldybė, kurios teritorijoje yra taršos objektas

Teršalo pavadinimas (A – atmosferos; V – vandens; D – dirvožemio ir gilesnių jos sluoksnių)

Normatyvo rūšis (DLT/LLT)

Mokestinio laikotarpio normatyvas (N) (t)

Faktinis teršalo kiekis (t), ne didesnis už (N)

Teršalo kiekis (t), (F-N) arba (Ft–Nt)

Tarifas (Lt/t)

Koeficientas

Mokestinio laikotarpio indeksas

Mokestis pagrindiniu tarifu (Lt) (7*9*11)

Mokestis padidintu tarifu (Lt) (8* 9*10*11)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

Vadovas:                                                                                                                    _____________________

                                                                                                 (vardas, pavardė, tel.)                                                         (parašas, data)

 

Vyr. finansininkas (buhalteris):                                                                                  _____________________

                                                                                                              (vardas, pavardė, tel.)                                     A.V.        (parašas, data)

______________

 

2 priedo pildymo nuorodos

1 stulpelis „Taršos objekto pavadinimas“ – deklaraciją pildantis asmuo nurodo taršos objekto (šaltinio) pavadinimą, kaip yra įrašyta GIN arba TIPK leidime.

2 stulpelis „RAAD, kur išduotas GIN (TIPK) leidimas pavadinimas“ – deklaraciją pildantis asmuo nurodo AM RAAD pavadinimą, kuris išdavė GIN arba TIPK leidimą.

3 stulpelis „Savivaldybė – kurios teritorijoje yra taršos objektas“ – nurodoma savivaldybė, kurios teritorijoje yra taršos objektas.

4 stulpelis „Teršalo pavadinimas (A – atmosferos; V – vandens; D – dirvožemio ir gilesnių jo sluoksnių“ – išvardijami teršalų, kurie išmetami į aplinką bei yra normuojami GIN ar TIPK leidime, pavadinimai. Priklausomai nuo to, į kokią terpę išmetami teršalai, yra prirašoma raidė A – teršalai išmetami į atmosferą, V – teršalai išmetami į vandenį ir D – teršalai išmetami į dirvožemį ir gilesnius jo sluoksnius.

5 stulpelis „Normatyvo rūšis, DLT/LLT“ – nurodoma leidžiamo išmesti į aplinką teršalo normatyvo rūšis, nustatyta GIN ar TIPK leidime.

6 stulpelis „Mokestinio laikotarpio normatyvas (N), t“ – įrašomas mokestinio laikotarpio teršalo normatyvas nurodytas GIN arba TIPK leidime. Jei leidime nustatytas tik metinis teršalo normatyvas, tai I, II ir III ketvirčių (arba pirmojo pusmečio) teršalo normatyvas prilyginamas faktiniam teršalo kiekiui, IV ketvirčio (arba antrojo pusmečio) normatyvas lygus metinio normatyvo ir per pirmus tris ketvirčius (arba pirmąjį pusmetį) išmestų teršalų skirtumui.

7 stulpelis „Faktinis teršalo kiekis (t), ne didesnis už (N)“ – nurodomas per mokestinį laikotarpį, ketvirtį arba pusmetį į aplinką išmesto teršalo kiekis, ne didesnis už normatyvą, tonomis iki trijų ženklų po kablelio.

8 stulpelis „Teršalo kiekis (t), (F-N) arba (Ft-Nt)“ – teršalo kiekis, kuriuo viršijamas mokestinio laikotarpio leistinos taršos normatyvas (F-N) arba kai viršijama didžiausia leistina momentinė koncentracija (Ft-Nt).

9 stulpelis „Tarifas, Lt/t“ – įrašomas [2.1.] 1 priedėlyje teršalams nustatytas mokesčio tarifas. Kai 3 stulpelyje yra nustatytas LLT normatyvas, šis tarifas yra dauginamas iš 1,2.

10 stulpelis „Koeficientas“– nurodomas [2.1.] 2 priedėlyje teršalų tarifams nustatytas koeficientas.

11 stulpelis „Mokestinio laikotarpio indeksas“ – įrašomas mokestinio laikotarpio, t. y. ketvirčio arba pusmečio (II ar IV ketvirčio) indeksavimo koeficientas, kurio dydis yra nustatomas Statistikos departamento ir skelbiamas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientas nustatomas: Statistikos departamento skelbiamas procentinis Vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksas dalijamas iš 100.

12 stulpelis „Mokestis pagrindiniu tarifu, (Lt)“ – apskaičiuojamas už normatyvo neviršijantį teršalo kiekį pagal šios Tvarkos I dalies 6.1.1 punkte pateiktas formules (2) ir yra lygus 7-ame, 9-ame ir 11-ame stulpeliuose nurodytų duomenų sandaugai. Mokesčio suma išreiškiama litais, apvalinant iki 2 ženklų po kablelio.

13 stulpelis „Mokestis padidintu tarifu, (Lt)“ – apskaičiuojamas už normatyvą viršijantį teršalo kiekį pagal šios Tvarkos I dalies 6.1.2 punkte pateiktas formules (3) ir yra lygi 8-ame, 9-ame, 10-ame ir 11-ame stulpeliuose nurodytų duomenų sandaugai. Mokestinė suma išreiškiama litais, apvalinant iki 2 ženklų po kablelio.

______________

 

 [1] Sunaudoto kuro kiekis automobiliuose, kuriuose nėra išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos.