LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAPILDYMO

 

2007 m. vasario 23 d. Nr. 3D-87

Vilnius

 

Papildau Alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764; 2004, Nr. 77-2691), ir lentelės 5 eilutės stulpelyje „Kodas pagal KN“ prieš skaičių „2208“ įrašau skaičių „2206“.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ