LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO, SPECIALIOJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, APRAŠO TVIRTINIMO

 

2005 m. kovo 29 d. Nr. ISAK-506

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 48 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašą (pridedama).

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                     REMIGIJUS MOTUZAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu

Nr. ISAK-506

 

KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ MOKYTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO, SPECIALIOJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS, APRAŠAS

 

1. Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, aprašo paskirtis – apibrėžti kvalifikacinius reikalavimus mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.

2. Dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas gali asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintis pedagogo kvalifikaciją ir laikomas dalyko/srities specialistu.

3. Pedagogo kvalifikaciją turinčiu laikomas:

3.1. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis diplomą, kuriame įrašyta, kad yra įgijęs atitinkamo dalyko mokytojo, auklėtojo ar dėstytojo kvalifikaciją;

3.2. asmuo, turintis aukštojo mokslo diplomą (pažymėjimą), kuriame nurodyta tik mokytojo kvalifikacija, tačiau nenurodytas dalykas (kokį dalyką mokytojas pasirengęs mokyti, rodo studijų programos pavadinimas);

3.3. asmuo, baigęs edukologijos studijų krypties magistrantūros studijas ir turintis edukologijos magistro laipsnį.

4. Ikimokyklinio ugdymo specialistu laikomas asmuo, baigęs vieną iš:

4.1. mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms studijų programų;

4.2. edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją.

5. Priešmokyklinio ugdymo specialistu laikomas asmuo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs priešmokyklinėje grupėje dirbantiems pedagogams skirtus kursus ir atitinkantis šio aprašo 4 ir 6 punkto reikalavimus.

6. Pradinio ugdymo specialistu laikomas asmuo, baigęs vieną iš:

6.1. mokytojų rengimo pradiniam ugdymui studijų programų;

6.2. edukologijos studijų krypties programų ir turintis pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją.

7. Pagrindinio ir vidurinio ugdymo atitinkamo dalyko specialistu laikomas:

7.1. asmuo, baigęs mokomąjį dalyką atitinkančias šio aprašo priede nurodytos studijų krypties programas;

7.2. etikos dalyko specialistu laikomas asmuo, baigęs edukologijos studijų krypties programas, atitinkančias mokomąjį dalyką;

7.3. tikybos dalyko specialistu laikomas ir mokyti pagal formaliojo švietimo programas gali asmuo, turintis pasirengimą tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų religijai mokyti (lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų). Toks asmuo turi turėti atitinkamos tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos vadovybės nustatyta tvarka išduotą leidimą;

7.4. ekonomikos dalyko specialistu laikomas asmuo:

7.4.1. baigęs ekonomikos studijų krypties programas;

7.4.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausęs kursus ekonomikos mokytojams.

7.5. technologijų dalyko specialistu laikomas asmuo, baigęs studijų programas, atitinkančias mokomąjį dalyką;

7.6. civilinės saugos mokyti gali asmuo, išklausęs civilinės saugos mokymo kursus;

7.7. saugaus eismo mokyti gali asmuo, išklausęs saugaus eismo mokymo kursus.

8. Specialiojo ugdymo specialistu laikomas asmuo, baigęs specialiosios pedagogikos studijų programas arba edukologijos studijų krypties programas ir įgijęs vieną iš šių kvalifikacijų:

8.1. oligofrenopedagogikos;

8.2. logopedijos;

8.3. surdopedagogikos;

8.4. tiflopedagogikos;

8.5. specialiojo pedagogo.

9. Asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 15 metų mokomojo dalyko/srities mokymo/darbo stažą, tačiau nebaigęs mokomojo dalyko studijų programos, laikomas mokomojo dalyko/srities specialistu.

10. Asmuo, kuris nėra laikomas dalyko specialistu dirbti mokytoju pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas gali iki 2007 m. rugsėjo 1 d. Šis apribojimas netaikomas asmenims, kuriems 2007 m. rugsėjo 1 d. iki senatvės pensijos amžiaus bus likę ne daugiau kaip 5 metai.

11. Dirbti mokytoju pagal neformaliojo vaikų švietimo programą gali:

11.1. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turintis pedagogo kvalifikaciją;

11.2. asmuo, įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar vidurinį išsilavinimą, neturintis pedagogo kvalifikacijos ir išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą.

12. Dirbti mokytoju pagal pirminio profesinio mokymo programą gali asmuo, išklausęs Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą ir:

12.1. įgijęs aukštąjį, aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir neturintis pedagogo kvalifikacijos;

12.2. baigęs profesinę mokyklą, turintis vidurinį išsilavinimą ir 3 metų atitinkamos srities darbo praktiką.

13. Asmuo, įgijęs išsilavinimą užsienyje, gali dirbti mokytojų šio aprašo nustatyta tvarka, tik pateikęs užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo dokumentą. Užsienyje įgytos kvalifikacijos Lietuvoje pripažįstamos teisės aktų nustatyta tvarka.

14. Kitais atvejais iškilus neaiškumams, ar asmens įgyta kvalifikacija gali suteikti teisę dirbti pedagoginį darbą, sprendimą priima Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintos Pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos siūlymus.

______________


Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams,

dirbantiems pagal ikimokyklinio,

priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo,

pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo

ugdymo ir profesinio mokymo programas,

aprašo priedas

 

Mokomasis dalykas

Mokomąjį dalyką atitinkanti studijų kryptis

l. Tikyba

Religijos mokslai

2. Gimtoji kalba (lietuvių) arba lietuvių kalba (valstybinė)

Filologija (lietuvių kalba)

3. Gimtoji kalba (nelietuvių):

 

3.1. Rusų

Filologija (rusų kalba)

3.2. Lenkų

Filologija (lenkų kalba)

3.3. Baltarusių

Filologija (baltarusių kalba)

4. Užsienio kalba

Filologija (atitinkama užsienio kalba)

5. Matematika

Matematika

6. Integruotas gamtos mokslų kursas „Gamta ir žmogus“ (5-6 klasės) arba integruotas gamtos mokslų kursas (11-12 klasės)

Biologija, biochemija, chemija, fizika, biofizika

7. Biologija

Biologija, biochemija, ekologija ir aplinkotyra

8. Chemija

Chemija, biochemija, chemijos inžinerija

9. Fizika

Fizika, biofizika

10. Istorija

Istorija, politikos mokslai

11. Geografija

Geografija

12. Integruotas istorijos ir geografijos kursas arba visuomenės pažinimas

Istorija, politikos mokslai, geografija

13. Filosofija

Filosofija

14. Psichologija

Psichologija

15. Dailė

Dailė, menotyra, architektūra

16. Muzika

Muzika

17. Šokis

Teatras, muzika

18. Teatras

Teatras, audiovizualinis menas

19. Informacinės technologijos

Informatika, informatikos inžinerija, matematika

20. Kūno kultūra

Sportas

 

______________