LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 1.3, 2.55, 2.61, 2.72, 2.79, 2.112, 2.152, 2.160, 2.167, 4.176, 6.292, 6.298, 6.299, 6.747, 6.748, 6.751, 6.753 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. IX-2172

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262)

 

1 straipsnis. 1.3 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 1.3 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, kituose įstatymuose gali būti nustatytos kitokios, negu nustato šis kodeksas, civilinius teisinius santykius reglamentuojančios normos. Tokiu atveju šis kodeksas taikomas tiek, kiek kiti įstatymai nenustato kitaip.“

2. Buvusias 1.3 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

2 straipsnis. 2.55 straipsnio 3 dalies pakeitimas

2.55 straipsnio 3 dalyje po žodžio „atskaitomybė“ įrašyti žodį „būtina“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija, įregistravusi filialą, privalo informuoti juridinių asmenų registrą apie pateiktų registrui juridinio asmens dokumentų ir duomenų pasikeitimus ir apie juridinio asmens teisinį statusą, pateikti juridinio asmens metinės finansinės atskaitomybės, taip pat ir konsoliduotos, dokumentus, jei tokia atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai.“

 

3 straipsnis. 2.61 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2.61 straipsnio 1 dalyje prieš žodį „patvirtino“ įrašyti žodžius „ar kitas steigimo dokumente nustatytas organas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Tam tikras juridinio asmens valdymo organas ar kitas steigimo dokumente nustatytas organas gali patvirtinti sandorius, kuriuos juridinio asmens vardu ir dėl jo interesų sudarė kiti asmenys iki juridinio asmens įsteigimo. Sudarant tokį sandorį turi būti nurodoma, kad jis sudaromas steigiamo juridinio asmens vardu ir dėl jo interesų. Jei tokia nuoroda nepateikiama, tai sandorį sudaręs asmuo ir juridinis asmuo, kurio valdymo organas ar kitas steigimo dokumente nustatytas organas patvirtino dėl jo interesų sudarytą sandorį, turi solidarią pareigą įvykdyti prievoles.“

 

4 straipsnis. 2.72 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2.72 straipsnio 1 dalyje po žodžių „juridinių asmenų registro“ įrašyti žodį „nuostatų“, vietoj žodžių „šio registro“ įrašyti žodžius „šių nuostatų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Registro tvarkytojas apie juridinio asmens įregistravimą, registro duomenų pakeitimą turi paskelbti juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka ir šių nuostatų nustatytame šaltinyje.“

 

5 straipsnis. 2.79 straipsnio 6 dalies pakeitimas

2.79 straipsnio 6 dalyje vietoj žodžių „žyminis mokestis“ įrašyti žodžius „valstybės rinkliava“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą neturi viršyti licencijos išdavimo ir priežiūros sąnaudų.“

 

6 straipsnis. 2.112 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2.112 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „nuostatų“ įrašyti žodžius „steigimo dokumentų“, vietoj skaičiaus „2.42“ įrašyti skaičių „2.44“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmuo, priėmęs sprendimą likviduoti juridinį asmenį, juridinių asmenų steigimo dokumentų nustatyta tvarka turi apie tai paskelbti viešai tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais arba paskelbti viešai vieną kartą ir pranešti raštu visiems kreditoriams. Pranešime turi būti nurodyti visi šio kodekso 2.44 straipsnio 1 dalyje išvardyti duomenys.“

 

7 straipsnis. 2.152 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.152 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Prekybos agentais nelaikomi juridinio asmens organai ir asmenys, turintys juridinio asmens organo teises ir pareigas, taip pat partneriai, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį.“

 

8 straipsnis. 2.160 straipsnio 4 dalies pakeitimas

2.160 straipsnio 4 dalyje po žodžio „mėnesiams“ įrašyti žodžius „nuo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Atstovaujamasis privalo atsiskaityti su prekybos agentu kas mėnesį ir ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės dienos. Šalys rašytine sutartimi gali pratęsti atsiskaitymo terminą, bet ne ilgiau kaip trims mėnesiams nuo ataskaitinio laikotarpio paskutinės dienos.“

 

9 straipsnis. 2.167 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.167 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.167 straipsnis. Teisė į kompensaciją ir nuostolių atlyginimą

1. Pasibaigus prekybos agento ir atstovaujamojo sutarčiai, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją pagal šio straipsnio 2 dalį, jeigu šalys nesusitarė, kad, pasibaigus sutarčiai, prekybos agentas turi teisę į nuostolių atlyginimą pagal šio straipsnio 6 dalį. Atsisakymas nuo teisės į kompensaciją ar nuostolių atlyginimą negalioja.

2. Prekybos agentas turi teisę į kompensaciją, jeigu:

1) po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais dėl prekybos agento žymiai padidėjo atstovaujamojo verslo mastas; ir

2) atsižvelgiant į visas aplinkybes, kompensacijos mokėjimas atitiktų teisingumo principą.

3. Maksimalią kompensacijos sumą sudaro vidutinė metinė prekybos agento atlyginimo suma, apskaičiuota už visą sutarties galiojimo laikotarpį, jeigu sutartis galiojo ne ilgiau kaip penkerius metus. Jeigu sutartis galiojo ilgiau nei penkerius metus, skaičiuojamas paskutinių penkerių metų vidutinis metinis atlyginimas. Kompensacijos sumokėjimas nepanaikina prekybos agento teisės pareikšti reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių pažeidus sutartį, atlyginimo.

4. Prekybos agentas netenka teisės į kompensaciją, jeigu jis per vienerius metus nuo sutarties pasibaigimo nepraneša atstovaujamajam apie ketinimą šią teisę įgyvendinti.

5. Prekybos agentas neturi teisės į kompensaciją, jeigu:

1) sutartis nutraukta prekybos agento iniciatyva, išskyrus atvejus, kai prekybos agentas sutartį nutraukia dėl neteisėtų atstovaujamojo veiksmų arba dėl savo ligos, amžiaus ar negalios, dėl kurių jis negali tinkamai atlikti savo pareigų;

2) sutartis nutraukta atstovaujamojo iniciatyva dėl prekybos agento kaltės;

3) prekybos agentas atstovaujamojo sutikimu perduoda savo teises ir pareigas pagal komercinio atstovavimo sutartį kitam asmeniui.

6. Prekybos agentas turi teisę į nuostolių, kurių jis patiria dėl sutarties su atstovaujamuoju nutraukimo, atlyginimą, ypač jeigu prekybos agentas netenka komisinio atlyginimo, kurį būtų gavęs dėl tinkamo komercinio atstovavimo sutarties įvykdymo, o atstovaujamasis turi esminės naudos iš prekybos agento veiklos, arba (ir) kai yra neapmokėtos prekybos agento išlaidos, kurių jis turėjo vykdydamas atstovaujamojo nurodymus. Atlyginant nuostolius, taikomos šio straipsnio 4 ir 5 dalys.“

 

10 straipsnis. 4.176 straipsnio pakeitimas

4.176 straipsnyje po žodžio „inspekcijos“ įrašyti žodį „muitinės“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

4.176 straipsnis.   Hipotekos nustatymas valstybės reikalavimams, kylantiems iš mokestinių teisinių santykių, užtikrinti

Valstybės reikalavimams, kylantiems iš mokestinių bei valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių, užtikrinti hipoteka nustatoma valstybinės mokesčių inspekcijos, muitinės ar valstybinio socialinio draudimo institucijos prašymu, kuriame nurodomas daiktas, kuriam nustatoma hipoteka, skolininku esantis daikto savininkas, hipotekos nustatymo pagrindas, hipotekos terminas ir reikalavimo suma. Kartu su prašymu pateikiami jame nurodytus duomenis patvirtinantys dokumentai.“

 

11 straipsnis. 6.292 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6.292 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gamintoju laikomas galutinio produkto, produkto dalies arba žaliavų gamintojas, paslaugų teikėjas ar kitas asmuo, kuris pažymėdamas produktą (paslaugas) savo vardu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju žymeniu nurodo save kaip gamintoją (paslaugų teikėją).“

2. 6.292 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Lietuvos Respubliką“ įrašyti žodžius „Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kiekvienas asmuo, kuris dėl savo verslo importuoja į Europos ekonominės erdvės valstybių teritoriją netinkamos kokybės produktą turėdamas tikslą jį parduoti, išnuomoti ar kitaip paskirstyti, atsako kaip gamintojas.“

3. 6.292 straipsnio 4 dalyje prieš žodį „praneša“ įrašyti žodžius „per protingą terminą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Jeigu produkto gamintojo neįmanoma nustatyti, kiekvienas produktą realizavęs asmuo laikomas gamintoju, išskyrus atvejus, kai jis per protingą terminą praneša nukentėjusiam asmeniui apie produkto gamintoją arba apie produktą patiekusį asmenį. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai produktas buvo importuotas nenurodant jo importuotojo, nors jo gamintojas žinomas.“

 

12 straipsnis. 6.298 straipsnio 1 dalies 2, 5 punktų ir 4 dalies pakeitimas

1. 6.298 straipsnio 1 dalies 2 punkte po žodžio „aplinkybes“ įrašyti žodžius „yra pagrindas manyti, kad“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) atsižvelgiant į aplinkybes, yra pagrindas manyti, kad produktas išleidimo į apyvartą metu nebuvo netinkamos kokybės arba kad kokybė pablogėjo vėliau;“.

2. 6.298 straipsnio 1 dalies 5 punkte išbraukti žodžius „išvengti netinkamos kokybės ar ją“, po žodžio „nustatyti“ įrašyti žodžius „netinkamą kokybę“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) mokslo ir techninių žinių lygis produkto išleidimo į apyvartą metu nebuvo toks, kad leistų nustatyti netinkamą kokybę;“.

3. Pakeisti 6.298 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Įstatymai gali nustatyti kitas paslaugų teikėjo atleidimo nuo atsakomybės sąlygas, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje.“

 

13 straipsnis. 6.299 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.299 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.299 straipsnis. Atlygintina žala

1. Šiame skirsnyje vartojamas terminas „žala“ reiškia:

1) dėl gyvybės atėmimo ar sveikatos sužalojimo atsiradusią žalą, įskaitant neturtinę;

2) nukentėjusio asmens turtui, kuris yra skirtas ir paprastai buvo naudojamas asmeniniams poreikiams tenkinti, išskyrus patį netinkamos kokybės produktą, padarytą žalą, ne mažesnę kaip 500 eurų atitinkančią sumą pagal įstatymų nustatyta tvarka skelbiamą oficialų euro ir lito santykį. Ši suma netaikoma, kai žala atsirado dėl netinkamos kokybės paslaugų.

2. Šio skirsnio nuostatos netaikomos atlyginant branduolinę žalą.“

 

14 straipsnis. 6.747 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.747 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.747 straipsnis. Turizmo paslaugų teikimo sutarties samprata

1. Turizmo paslaugų teikimo sutartimi viena šalis – kelionės organizatorius – įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui – užtikrinti iš anksto organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas.

2. Šiame skirsnyje iš anksto organizuota turistinė kelionė – iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita esminę kelionės dalį sudaranti turizmo paslauga, nesusijusi su vežimu ar apgyvendinimu), jeigu ji tęsiasi ilgiau kaip 24 valandas arba į ją yra įtraukta nakvynė.

3. Šiame skirsnyje kelionės organizatorius yra asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis verčiasi turizmo verslu ir tiesiogiai arba per tarpininkus (kelionių pardavimo agentus) viešai siūlo teikti turizmo paslaugas bet kuriam asmeniui arba tam tikrai asmenų grupei.

4. Asmuo, kuris veikia kaip kelionės organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkas, turisto atžvilgiu taip pat laikomas kelionės organizatoriumi.

5. Šiame skirsnyje turistas yra fizinis asmuo, kuris su kelionės organizatoriumi sudaro turizmo paslaugų teikimo sutartį (sutartį pasirašęs asmuo), arba bet kuris kitas fizinis asmuo, kurio vardu sutartį pasirašęs asmuo perka turistinę kelionę ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį (kiti naudos gavėjai), arba bet kuris asmuo, kuriam sutartį pasirašęs asmuo ar bet kuris naudos gavėjas perleidžia savo teisę į kelionę.“

 

15 straipsnis. 6.748 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6.748 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kelionės organizatorius privalo prieš turizmo paslaugų teikimo sutarties pasirašymą suteikti turistui įstatymų nustatytos formos ir turinio išsamią informaciją (nurodyti su pasu ir vizomis susijusius reikalavimus, informaciją apie sveikatos formalumus ir t. t.).“

2. Pakeisti 6.748 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Iki turisto išvykimo į kelionę kelionės organizatorius privalo suteikti turistui įstatymų nustatytos formos ir turinio informaciją (nurodyti tarpines stotis, keleivio vietą transporto priemonėje, kelionės organizatoriaus atstovo duomenis ryšiams palaikyti ir t. t.).“

 

16 straipsnis. 6.751 straipsnio 3 dalies pakeitimas

6.751 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „už kelionę, išskyrus atvejus, kai“ įrašyti žodžius „už kelionę. Žala neatlyginama, kai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kelionės organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo atlyginti turistui turtinę žalą ir grąžinti pinigus už kelionę. Žala neatlyginama, kai:

1) kelionės organizatorius atsisako sutarties dėl to, kad buvo gautas mažesnis, nei nustatytas minimalus paraiškų tokiai kelionei kiekis, o turistas buvo raštu informuotas apie kelionės organizatoriaus teisę atsisakyti sutarties šiuo pagrindu per sutartyje nurodytą laiką;

2) kelionės organizatorius atsisakė sutarties dėl nenugalimos jėgos, išskyrus atvejus, kai sutartis numato tokiais atvejais kelionę organizuoti iš naujo.“

 

17 straipsnis. 6.753 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6.753 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

LAIKINAI EINANTIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAREIGAS                                      ARTŪRAS PAULAUSKAS

______________