Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2010 M. SPALIO 20 D. NUTARIMO NR. 1504 „DĖL UŽ STUDIJAS SUMOKĖTOS KAINOS KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 18 d. Nr. 928

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 „Dėl Už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6426):

1. Įrašyti 1 punkte po žodžių „Lietuvos aukštųjų mokyklų“ žodžius „ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje“.

2. Papildyti 41 punktu:

41. Asmuo, kuriam pagal Studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 (Žin., 2012, Nr. 62-3121), nuostatas buvo paskirta studijų stipendija, neturi teisės gauti už studijas sumokėtos kainos kompensacijos už atitinkamą studijų laikotarpį ar jo dalį, kurią jis gavo studijų stipendiją.“

3. Išdėstyti 10 punktą taip:

10. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius nustatomas atsižvelgiant į priėmimo metais aukštųjų mokyklų nustatytas atitinkamų studijų programų studijų kainas (ne didesnes už normines studijų kainas) ir valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių ir (ar) gavusių studijų stipendijas atitinkamais priėmimo metais asmenų skaičių. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendras skaičius – ne daugiau kaip 10 procentų per Aprašo 6.1 punkte nurodytą laikotarpį valstybės finansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų (toliau – valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigę asmenys) ir (ar) asmenų, gavusių studijų stipendijas atitinkamais priėmimo metais, skaičiaus.“

4. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius kiekvienoje aukštojoje mokykloje nustatomas, didžiausią galimą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, bendrą skaičių paskirstant proporcingai per Aprašo 6.1 punkte nurodytą laikotarpį aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir (ar) asmenų, gavusių studijų stipendijas atitinkamais priėmimo metais, skaičiui.“

5. Išdėstyti 12 punktą taip:

12. Didžiausias galimas valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičius konkrečioje aukštosios mokyklos studijų kryptyje proporcingas asmenų, įstojusių į aukštosios mokyklos tos studijų krypties valstybės finansuojamas vietas ir (ar) gavusių studijų stipendijas atitinkamais priėmimo metais, skaičiui.“

6. Išdėstyti 14.1 punktą taip:

14.1. aukštosios mokyklos pagal Fondo direktoriaus nustatytas formas pateikia Fondui informaciją apie:

14.1.1. valstybės finansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų ir valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų skaičių pagal studijų kryptis ir programas atitinkamo studijų laikotarpio pradžioje;

14.1.2. valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, turinčių teisę gauti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją toje aukštojoje mokykloje, studijų duomenis: priėmimo metus, studijų programos pavadinimą, studijų programos valstybinį kodą, studijų kryptį, studijų formą, atitinkamo studijų laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, per atitinkamą studijų laikotarpį už studijas sumokėtą kainą (už kiekvieną semestrą) ar jos dalį;“.

7. Įrašyti 17 punkte po žodžių „studijų padalinys“ žodžius „priėmimo metai“.

8. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Jeigu valstybės nefinansuojamoje vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigęs asmuo dėl nepriklausančių nuo jo aplinkybių (techninės klaidos ar kitų nenumatytų aplinkybių) neįrašytas į aukštosios mokyklos Fondui pateiktą valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir yra motyvuotas asmens prašymas, Fondo valdyba priima sprendimą skirti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją šiam asmeniui, nesvarbu, kada šis asmuo baigė atitinkamą studijų laikotarpį. Jeigu informaciją apie nepriklausančias nuo asmens aplinkybes ir motyvuotą asmens prašymą Fondas gauna iki einamųjų metų spalio 20 d., už studijas sumokėta kaina asmeniui kompensuojama einamaisiais kalendoriniais metais, jeigu po einamųjų metų spalio 20 d. – kitais metais.“

9. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Paaiškėjus, kad valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąraše nurodytas asmuo neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų arba šiame sąraše nurodytam asmeniui buvo paskirta studijų stipendija Aprašo 41 punkte numatytu atveju, Fondo valdyba priima sprendimą neskirti šiam asmeniui už studijas sumokėtos kainos kompensacijos.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS