VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FORMOS, JOS PRIEDŲ FORMŲ BEI JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. liepos 26 d. Nr. VA-145

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 24 str. 3 dalies nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formą (toliau – FR0573 forma) ir jos priedus: Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis (toliau – FR0573A priedas), nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis (toliau – FR0573U priedas).

1.2. FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U priedų pildymo ir teikimo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Duomenų valdymo skyriui per dvi darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo FR0573 formą ir jos FR0573A bei FR0573U priedų formas įtraukti į Duomenų formų registrą.

2.2 VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams skyriui ir Reikalų skyriui organizuoti FR0573 formos ir jos FR0573A bei FR0573U priedų formų pagaminimą spaustuviniu būdu ir iki 2004-12-24 šiomis formomis aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas.

2.3. VMI prie FM Informacinių sistemų plėtros skyriui iki 2004-12-24 parengti programinę įrangą, kad FR0573 formos ir jos FR0573A bei FR0573U priedų formų duomenys galėtų būti priimami elektroniniu būdu.

2.4. Atitinkamas veiklos sritis kuruojantiems VMI prie FM viršininko pavaduotojams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Algirdas Butkevičius

2004 m. liepos 23 d.


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. liepos 26 d.

įsakymu Nr. VA-145

 

METINĖS A KLASĖS IŠMOKŲ, NUO JŲ IŠSKAIČIUOTO IR SUMOKĖTO PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0573 FORMOS, JOS FR0573A, FR0573U PRIEDŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiose Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos (toliau – deklaracija), jos FR0573A priedo (toliau – A priedas), FR0573U priedo (toliau – U priedas) pildymo ir teikimo taisyklėse (toliau – taisyklės) nustatyta deklaracijos, A priedo ir U priedo pildymo ir teikimo apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritoriniams skyriams (toliau – AVMI) tvarka.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; 2003, Nr. 116-5254) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243) ir kitais teisės aktais.

3. Tinkamai užpildytas deklaracijas ir jų A bei U priedus privalo teikti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, išmokėję Lietuvos vienetai, užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje, nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – mokesčius išskaičiuojantys asmenys).

4. Mokesčius išskaičiuojantys asmenys deklaracijų teikti neprivalo, jei per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) neišmokėjo jokių deklaruojamų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms.

5. Mokesčius išskaičiuojantiems asmenims nereikia deklaruoti tokių gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms:

5.1. neapmokestinamųjų, nurodytų taisyklių 1 priede,

5.2. deklaruotų mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos (FR0572 forma) A bei U prieduose (deklaruotų išmokų už gyventojų parduotą turtą).

6. Pildyti galima iš AVMI gautas spaustuviniu būdu pagamintas deklaracijos ir jos A bei U priedų formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www. vmi. lt) paskelbtas deklaracijos ir jos A bei U priedų formas.

7. Deklaracija ir jos A bei U priedai (užpildymo pavyzdžiai pateikti taisyklių 3 priede) turi būti užpildomi laikantis tokių reikalavimų:

7.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu),

7.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų,

7.3. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis,

7.4. kai į deklaraciją arba jos A bei U priedus įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pinigų sumos. Laukeliuose, kuriuose įrašomos pinigų sumos, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje,

7.5. įrašomos išmokėtų išmokų sumos negali būti apvalinamos, t. y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Tuo atveju, kai pinigų sumą sudaro tik sveiki skaičiai, po kablelio turi būti įrašomi nuliai,

7.6. įrašomos pajamų mokesčio sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu,

7.7. laukeliai, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, turi būti paliekami tušti (nerašyti jokių kryželių, brūkšnelių ar kitokių simbolių),

7.8. pildant deklaraciją ir jos A bei U priedus kompiuteriu, turi būti laikomasi visų minėtų reikalavimų,

7.9. kompiuteriu išspausdintoje deklaracijoje ir jos A bei U prieduose turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų).

8. Užpildytą deklaraciją turi pasirašyti:

8.1. Lietuvos vieneto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės įgaliotas asmuo (jei tai yra numatyta įmonės ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės sutartyje), arba neribotos civilinės atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitą), – kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas,

8.2. nuolatinis Lietuvos gyventojas, – kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas,

8.3. užsienio vieneto įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje,

8.4. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, ar jo įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

 

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

 

9. Deklaracijos 1–7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie mokesčius išskaičiuojantį asmenį:

9.1. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčius išskaičiuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas):

9.1.1. kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokio vieneto ar nuolatinės buveinės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas),

9.1.2. kai išmokas gyventojams išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, turi būti įrašomas jo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (t. y. jo asmens kodas),

9.1.3. kai išmokas gyventojams išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokiam gyventojui suteiktas (AVMI registruojant individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas).

9.2. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokesčius išskaičiuojančio asmens savivaldybės, kurioje yra šio asmens buveinė (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra juridinis asmuo), nuolatinė gyvenamoji vieta (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas) arba gyvenamoji vieta (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) arba individualios veiklos vykdymo vieta (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) kodas. Savivaldybių kodai pateikti deklaracijos lapo antroje pusėje.

9.3. Deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas mokesčius išskaičiuojančio asmens pavadinimas (kai išmokas išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje).

9.4. Deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas mokesčius išskaičiuojančio asmens buveinės (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra Lietuvos vienetas arba užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje) arba nuolatinės gyvenamosios vietos (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas), arba gyvenamosios vietos (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), arba nuolatinės bazės įregistravimo vietos (jei mokesčius išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) adresas. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu. Adresai rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753) nustatyta tvarka. Adresas gali susidėti iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimo, miesto pavadinimo, seniūnijos pavadinimo, miestelio arba kaimo pavadinimo, gatvės, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numerio. Jei adresas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys yra: miesto pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Adresų pavyzdžiai:

Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12,

Utena, J. Basanavičiaus g. 10-5,

Elektrėnai, Laisvės g. 10,

Vilnius, Vilniaus g. 12A-6,

Klaipėda, J. Basanavičiaus g. 17-24B.

Jeigu adresas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas (rašoma, jei tai nėra seniūnijos centras), miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstoma taip:

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15,

Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10,

Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.;

Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5,

Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15.

9.5. Deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas mokesčius išskaičiuojančio asmens telefono numeris:

9.5.1. mobiliojo telefono numerį įrašant į deklaraciją tarp kodo ir telefono numerio turi būti dedamas brūkšnelis,

9.5.2. stacionaraus telefono numerį įrašant į deklaraciją tarp gyvenamosios vietos miesto kodo ir telefono numerio dedamas brūkšnelis.

9.6. Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas fakso numeris (jeigu mokesčius išskaičiuojantis asmuo turi faksą),

9.7. Deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašomas elektroninio pašto adresas (jeigu mokesčius išskaičiuojantis asmuo turi elektroninį paštą).

10. Deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma deklaracijos pildymo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena).

11. Laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.

12. Deklaracijos 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio deklaracija teikiama.

13. Deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) darbo dieną (į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose).

14. Deklaracijos 11 laukelis „Pirminė“ turi būti pažymėtas „X“ ženklu.

15. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos A priedo pridedamų lapų skaičius.

16. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos A priedo pridedamų lapų užpildytų eilučių skaičius.

17. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos U priedo pridedamų lapų skaičius.

18. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas deklaracijos U priedo pridedamų lapų užpildytų eilučių skaičius.

19. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) ir neapmokestinamųjų deklaruojamų išmokų suma litais ir centais (A priedo visų pridedamų lapų A10 laukeliuose nurodyta suma).

20. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašoma išskaičiuota pajamų mokesčio suma litais, tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama nuolatiniams Lietuvos gyventojams faktiškai išmokėtoms apmokestinamoms išmokoms (A priedo visų pridedamų lapų A12 laukeliuose nurodyta suma).

21. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma (litais), kuri išskaičiuota nuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams per mokestinį laikotarpį (kalendoriniais metais), kurio deklaracija teikiama, išmokėtų apmokestinamųjų išmokų (A priedo visų pridedamų lapų A13 laukeliuose nurodyta suma).

22. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų apmokestinamųjų (neatėmus NPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) ir neapmokestinamųjų deklaruojamų išmokų suma litais ir centais (U priedo visų pridedamų lapų U12 laukeliuose nurodyta suma).

23. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma išskaičiuota pajamų mokesčio suma (litais), tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, nenuolatiniams Lietuvos gyventojams faktiškai išmokėtoms apmokestinamoms išmokoms (U priedo visų pridedamų lapų U14 laukeliuose nurodyta suma).

24. Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma (litais), kuri išskaičiuota nuo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams mokestiniame laikotarpyje (kalendoriniais metais), kurio deklaracija teikiama, išmokėtų apmokestinamųjų išmokų (U priedo visų pridedamų lapų U15 laukeliuose nurodyta suma).

 

 

III. PATIKSLINTOS DEKLARACIJOS (FR0573 FORMOS) PILDYMAS

 

 

25. Patikslinta deklaracija pildoma, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo tikslina pateiktos deklaracijos 16, 17, 18, 19, 20 ir 21 laukeliuose įrašytus neteisingus duomenis. Tokiu atveju patikslintos deklaracijos:

25.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliai turi būti pildomi, kaip nurodyta taisyklių II skyriuje,

25.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

25.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

25.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio deklaracija tikslinama,

25.5. 10, 12, 13, 14 ir 15 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti anksčiau pateiktoje deklaracijoje,

25.6. 11 laukelis „Patikslinta“ turi būti pažymimas „X“ ženklu, kai teikiama pilnai užpildyta patikslinta deklaracija ir kartu teikiami pilnai užpildyti patikslinti A ir U priedai.

Kai A ir U priedai tikslinami atskiromis eilutėmis, jų 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ pažymimas „X“ ženklu ir pilnai užpildytos patikslintos deklaracijos 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ taip pat pažymimas „X“ ženklu. Deklaracijos 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ pažymimas „X“ ženklu ir tuo atveju, kai tikslinamos pateiktos deklaracijos atskiros eilutės, o A ir U priedai netikslinami ir neteikiami;

25.7. tikslinamuose laukeliuose turi būti įrašomi teisingi duomenys, netikslinamuose laukeliuose įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje (pvz., pateiktos deklaracijos 16 laukelyje buvo įrašyta „3000“, o turėjo būti įrašyta „2000“, tai patikslintos deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma „2000“, o 17, 18, 19, 20 ir 21 laukeliuose turi būti atitinkamai įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 17, 18, 19, 20 ir 21 laukeliuose).

 

 

IV. A PRIEDO PILDYMAS

 

 

26. A priedas („Nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“) turi būti pildomas ir pateikiamas mokesčių administratoriui (kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį yra išmokėjęs nuolatiniams Lietuvos gyventojams A klasės išmokas) kartu su deklaracija.

Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, buvo išmokėtos kelių rūšių išmokos, turi būti pildoma tiek eilučių, kiek rūšių išmokų buvo išmokėta.

27. A priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas pildomo A priedo lapo eilės numeris. Visų pridedamų A priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (1; 2; 3 ir t. t.).

28. Į A priedo 1, 8, 9 laukelius ir 11 laukelį „Pirminė“ turi būti atitinkamai perkeliami duomenys iš deklaracijos 1, 8, 9 laukelių ir 11 laukelio „Pirminė“.

29. A priedo A1 laukelis turi būti pildomas tada, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais. Šiame laukelyje turi būti įrašomi metai, už kuriuos šios išmokos išmokamos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis.

30. A priedo A2 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas, kai teikiamas patikslintas deklaracijos A priedas.

31. A priedo A3 laukelyje turi būti įrašomas į šį priedą įrašomos eilutės eilės numeris. Kai pildomas daugiau negu vienas A priedo lapas, visų pridedamų lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1, 2, 3 ir t. t.).

32. A priedo A4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į A priedą, asmens kodas. Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo, turi būti įrašomas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytas identifikacinis numeris. Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas neturi asmens kodo ar minėto identifikacinio numerio, šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris bei požymio ženklas „D“ (tarp tapatybę patvirtinančio dokumento serijos, numerio simbolių ir „D“ ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

33. A priedo A5 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į A priedą, vardas ir pavardė. Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis ir neužtenka langelių vardams ir pavardėms įrašyti, tai antro vardo ir antros pavardės rašomos tik pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis.

34. A priedo A6 laukelyje turi būti įrašomas kodas savivaldybės, kurią nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328, nustatyta tvarka (Žin., 2003, Nr. 122-5557).

35. A priedo A7 laukelyje turi būti įrašytas nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, rūšies kodas. Pajamų rūšių kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

36. A priedo A8 laukelyje turi būti įrašomas A10 laukelyje atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) taikytas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD), t. y. bendra per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, taikyta NPD suma.

37. A priedo A9 laukelyje turi būti įrašomas A10 laukelyje atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai nuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) taikytas metinis papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (MPNPD), t. y. bendra per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, taikyta PNPD suma.

38. A priedo A10 laukelyje turi būti įrašoma nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų apmokestinamųjų išmokų (neatėmus MNPD, MPNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) suma (litais ir centais). Jeigu tam pačiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui buvo išmokėta ir neapmokestinamųjų deklaruojamų išmokų, tai šios išmokos turi būti įrašomos kitoje eilutėje ir užpildyti šios eilutės A3, A4, A5, A6, A7 ir A10 laukeliai, o A8, A9, A11, A12 ir A13 laukeliai nepildomi.

39. A priedo A11 laukelyje turi būti įrašomas A10 laukelio atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai taikytas pajamų mokesčio tarifas. Jeigu A10 laukelyje įrašytos pajamų mokesčiu neapmokestinamosios sumos, tai A11 laukelis nepildomas.

40. A priedo A12 laukelyje turi būti įrašoma išskaičiuota pajamų mokesčio suma, tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, išmokėtoms išmokoms, įrašytoms A10 laukelio atitinkamoje eilutėje (ši suma apvalinama: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu).

41. A priedo A13 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma, tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, nuolatiniam Lietuvos gyventojui faktiškai išmokėtos išmokos sumai (ši suma apvalinama: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu). Kai pajamų mokestis sumokėtas iš įmonės lėšų, tai laukelis „Iš įmonės lėšų“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

42. A priedo kiekvieno lapo pabaigoje yra dalis „Šiame lape iš viso“. Šios dalies laukeliai pildomi taip:

42.1. A priedo A14 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių A10 laukeliuose įrašytas sumas,

42.2. A priedo A15 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių A12 laukeliuose įrašytas sumas,

42.3. A priedo A16 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė lapo suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių A13 laukeliuose įrašytas sumas.

43. A priedo kiekvieno lapo pabaigoje yra nurodyti tikslinimo požymiai: „1“ – įterpti, „2“ – pakeisti ir „3“ – pašalinti. Šie požymiai turi būti nurodomi patikslinto A priedo A2 laukelyje, kai tikslinamos pateikto A priedo kai kurios eilutės.

 

 

V. PATIKSLINTO A PRIEDO PILDYMAS

 

 

44. Patikslintas A priedas pildomas ir teikiamas, kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo tikslina pateiktame A priede įrašytus duomenis.

45. Pateikto A priedo duomenys tikslinami tokiais būdais:

45.1. pateikiant pilnai užpildytą patikslintą (11 laukelyje „Patikslinta“ „X“ ženklu pažymėtą) A priedą kartu su pilnai užpildyta patikslinta (11 laukelyje „Patikslinta“ „X“ ženklu pažymėta) deklaracija,

45.2. pateikiant patikslintą A priedą, kuriame patikslintos kai kurios pateikto A priedo eilutės.

46. Taisyklių 45.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame A priede norima įterpti nuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie per klaidą nebuvo įrašyti, tai patikslintas A priedas turi būti pildomas taip:

46.1. patikslinto A priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktame A priedo 1 laukelyje,

46.2. patikslinto A priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų A priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

46.3. patikslinto A priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto A priedo pildymo data,

46.4. patikslinto A priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

46.5. patikslinto A priedo 11 laukelio langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

46.6. patikslinto A priedo A1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais,

46.7. patikslinto A priedo A2 laukelyje turi būti įrašomas tikslinimo požymis „1“,

46.8. patikslinto A priedo A3 laukelyje turi būti įrašomas eilutės numeris, einantis po pateikto A priedo paskutiniame lape šiame laukelyje nurodyto eilės numerio,

46.9. patikslinto A priedo A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16 laukeliai ir laukelis „Iš įmonės lėšų“ turi būti pildomi, kaip nurodyta taisyklių IV skyriuje.

46.10. Užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

46.10.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

46.10.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

46.10.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

46.10.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

46.10.5. 11 laukelio langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

46.10.6. 12 laukelyje turi būti įrašomas A priedo lapų patikslintas skaičius. Pvz., pateiktos deklaracijos 12 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto A priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma „11“ (prie pateiktos deklaracijos 12 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto A priedo lapų skaičių),

46.10.7. 13 laukelyje turi būti įrašomas A priedo eilučių patikslintas skaičius. Pvz., pateiktos deklaracijos 13 laukelyje buvo įrašyta „30“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamame patikslintame A priede įrašytos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašyta „33“ (prie pateiktos deklaracijos 13 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslintame A priede įrašytų eilučių skaičių),

46.10.8. 10, 16, 17 ir 18 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į įrašytus duomenis patikslintame A priede (pvz., pateiktos deklaracijos 10 laukelyje buvo įrašyta 30 ir įterpiamos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašyta 33, arba pateiktos deklaracijos 16 laukelyje buvo įrašyta „3000“, o patikslinto A priedo A10 laukeliuose įrašyta „2000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašyta „5000“ (3000 + 2000),

46.10.9. 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose turi būti įrašomi atitinkamai duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu A priedų nėra teikiamas patikslintas U priedas).

47. Taisyklių 45.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame A priede norima pašalinti per klaidą įrašytus nuolatinius Lietuvos gyventojus, tai patikslintas A priedas turi būti pildomas taip:

47.1. patikslinto A priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktame A priedo 1 laukelyje,

47.2. patikslinto A priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų A priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

47.3. patikslinto A priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto A priedo pildymo data,

47.4. patikslinto A priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

47.5. patikslinto A priedo 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

47.6. patikslinto A priedo A1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos, arba išskaičiuojamas ir jį biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais;

47.7. patikslinto A priedo A2 laukelyje turi būti įrašomas skaičius „3“,

47.8. patikslinto A priedo A3 laukelyje turi būti įrašomas pateikto A priedo pašalinamos eilutės numeris (pvz., pašalinant pateikto A priedo „10“ eilutę A3 laukelyje turi būti įrašoma „10“),

47.9. patikslinto A priedo A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 laukeliuose ir laukelyje „Iš įmonės lėšų“ turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateikto A priedo eilutėje, kurią norima pašalinti,

47.10. patikslinto A priedo užpildomi kontroliniai A14, A15 ir A16 laukeliai, kaip nurodyta taisyklių IV skyriuje,

47.11. užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

47.11.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

47.11.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

47.11.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

47.11.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

47.11.5. 11 laukelio langelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

47.11.6. 12 laukelyje turi būti įrašomas A priedo lapų patikslintas skaičius (pvz., pateiktos deklaracijos 12 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto A priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma „11“ (prie pateiktos deklaracijos 12 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto A priedo lapų skaičių),

47.11.7. 13 laukelyje turi būti įrašomas A priedo eilučių patikslintas skaičius. Pvz., pateiktos deklaracijos 13 laukelyje buvo įrašyta „30“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamame patikslintame A priede su požymiu „3“ įrašytos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašoma „27“ (iš pateiktos deklaracijos 13 laukelyje įrašyto skaičiaus atimama patikslintame A priede įrašytų eilučių skaičių),

47.11.8. 10, 16, 17 ir 18 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į šalinamus duomenis, įrašytus pateiktame A priede (pvz., pateiktos deklaracijos 10 laukelyje buvo įrašyta 30 ir šalinamos trys eilutės, tai patikslintos deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašyta 27, t. y. iš pateiktos deklaracijos 10 laukelyje įrašyto skaičiaus atimama patikslintame A priede įrašytų eilučių skaičių, arba pateiktos deklaracijos 16 laukelyje buvo įrašyta „3000“, o patikslinto A priedo A10 laukeliuose įrašyta „1000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašoma „2000“ (3000 – 1000), t. y. iš pateiktos deklaracijos 16 laukelyje įrašytos sumos atimama patikslinto A priedo A10 laukeliuose įrašytą sumą),

47.11.9. 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu A priedu nėra teikiamas patikslintas U priedas).

48. Taisyklių 45.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame A priede atitinkamoje eilutėje norima pakeisti per klaidą įrašytus duomenis, tai patikslintas A priedas turi būti pildomas taip:

48.1. patikslinto A priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktame A priedo 1 laukelyje,

48.2. patikslinto A priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų A priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

48.3. patikslinto A priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto A priedo pildymo data,

48.4. patikslinto A priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

48.5. patikslinto A priedo 11 laukelis „patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

48.6. patikslinto A priedo A1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos, arba išskaičiuojamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais;

48.7. patikslinto A priedo A2 laukelyje turi būti įrašomas skaičius „2“,

48.8. patikslinto A priedo A3 laukelyje turi būti įrašomas pateikto A priedo tikslinamos eilutės numeris (pvz., tikslinant pateikto A priedo „10“ eilutę A3 laukelyje turi būti įrašoma „10“). Užpildomi visi tikslinamos eilutės laukeliai, tikslinamuose laukeliuose turi būti įrašomi teisingi duomenys,

48.9. patikslinto A priedo užpildomi kontroliniai A14, A15 ir A16 laukeliai, kaip nurodyta taisyklių IV skyriuje,

48.10. užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

48.10.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

48.10.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

48.10.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

48.10.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

48.10.5. 10 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 10 laukelyje,

48.10.6. 11 laukelis „patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

48.10.7. 12 laukelyje turi būti įrašomas patikslintas A priedo lapų skaičius (pvz., pateiktos deklaracijos 12 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto A priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašoma „11“(prie pateiktos deklaracijos 12 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto A priedo lapų skaičių),

48.10.8. 13 laukelyje turi būti įrašomas eilučių skaičius, įrašytas pateiktos deklaracijos 13 laukelyje, nes eilučių skaičius nedidėja, o keičiasi jų duomenys,

48.10.9. 16, 17 ir 18 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į įrašytus duomenis patikslintame A priede. Pvz., pateiktos deklaracijos 16 laukelyje buvo įrašyta „5000“, ir tikslinama pateikto A priedo eilutė, kurios A10 laukelyje vietoj „2000“ įrašoma „1000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašyta „4000“ [5000 – (2000 –1000)]. Ši suma apskaičiuojama taip: iš pateiktos deklaracijos 16 laukelyje įrašytos sumos atimama suma, kuri gaunama iš pateikto A priedo A10 laukelyje įrašytos sumos atėmus patikslinto A priedo A10 laukelyje įrašytą sumą,

48.10.10. 10, 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 10, 14, 15, 19, 20 ir 21 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu A priedu nėra teikiamas patikslintas U priedas).

49. Jeigu tikslinamas elektroniniu būdu pateiktas A priedas su deklaracija, tai turi būti pateiktas visiškai užpildytas patikslintas A priedas ir visiškai užpildyta patikslinta deklaracija.

50. Kai deklaracijos A priedas tikslinamas pagal pažymius (1-įterpti, 2-pakeisti, 3-pašalinti), tai patikslinto A priedo A14, A15 ir A16 laukelių kontrolinės sumos neturi įtakos patikslintos deklaracijos 16, 17 ir 18 laukeliuose tikslinamoms sumoms.

 

 

VI. U PRIEDO PILDYMAS

 

 

51. U priedas („Nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtos A klasės išmokos, nuo jų išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis“) turi būti pildomas ir pateikiamas mokesčių administratoriui (kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo per mokestinį laikotarpį yra išmokėjęs nenuolatiniams Lietuvos gyventojams A klasės išmokas) kartu su deklaracija.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) išmokėtos kelių rūšių išmokos, turi būti pildoma tiek eilučių, kiek rūšių išmokų jam buvo išmokėta.

52. U priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas U priedo pildomo lapo eilės numeris. Visų pridedamų U priedo lapų numeracija turi būti ištisinė (1; 2; 3 ir t. t.).

53. Į U priedo 1, 8, 9 laukelius ir 11 laukelį „Pirminė“ turi būti atitinkamai perkeliami duomenys iš deklaracijos 1, 8, 9 laukelių ir 11 laukelio „Pirminė“.

54. U priedo U1 laukelis turi būti pildomas tada, kai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais. Šiame laukelyje turi būti įrašomi metai, už kuriuos šios išmokos išmokamos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis.

55. U priedo U2 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas, kai teikiamas patikslintas deklaracijos U priedas

56. U priedo U3 laukelyje turi būti įrašomas į šį priedą įrašomos eilutės numeris. Kai pildomas daugiau negu vienas U priedo lapas, visų pridedamų lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1, 2, 3 ir t. t.).

57. U priedo U4 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į U priedą, asmens kodas. Jeigu gyventojas neturi asmens kodo, tai šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris, požymio ženklas „D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).

58. U priedo U5 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo valstybės kodas (valstybių kodų sąrašas pateiktas deklaracijos antroje pusėje).

59. U priedo U6 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į U priedą, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės). Jeigu neužtenka langelių vardams ir pavardėms įrašyti, tai antras vardas gali būti neįrašomas arba įrašoma jo pirmoji raidė. Tarp vardų ir pavardžių turi būti paliekamas tuščias langelis.

60. U priedo U7 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris turi būti atskiriami brūkšneliu.

61. U priedo U8 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentas jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu gyventojas tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, turi būti įrašomi gyventojo duomenys, nurodyti šių Taisyklių 57 punkte.

62. U priedo U9 laukelyje turi būti įrašomas kodas savivaldybės, kurią nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka.

63. U priedo U10 laukelyje turi būti įrašytas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų išmokų, priskiriamų A klasės pajamoms, rūšies kodas. Pajamų rūšių kodai nurodyti taisyklių 2 priede.

64. U priedo U11 laukelyje turi būti įrašomas U12 laukelyje atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) taikytas metinis neapmokestinamasis pajamų dydis (MNPD), t. y. bendra per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, taikyta NPD suma.

65. U priedo U12 laukelyje turi būti įrašoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų apmokestinamųjų išmokų (neatėmus MNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio) suma (litais ir centais). Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui buvo išmokėta ir neapmokestinamųjų deklaruojamų išmokų, tai šios išmokos turi būti įrašomos kitoje eilutėje ir užpildyti šios eilutės U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10 ir U12 laukeliai, o U11, U13, U14, ir U15 laukeliai nepildomi.

66. U priedo U13 laukelyje turi būti įrašomas U12 laukelyje atitinkamoje eilutėje įrašytai sumai taikytas pajamų mokesčio tarifas. Jeigu U12 laukelyje įrašytos pajamų mokesčiu neapmokestinamosios sumos, tai U13 laukelis nepildomas.

67. U priedo U14 laukelyje turi būti įrašoma išskaičiuota pajamų mokesčio suma, tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, išmokėtoms išmokoms, įrašytoms U12 laukelio atitinkamoje eilutėje (ši suma apvalinama: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu

68. U priedo U15 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, į biudžetą sumokėta pajamų mokesčio suma, tenkanti per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus), kurio deklaracija teikiama, nenuolatiniam Lietuvos gyventojui faktiškai išmokėtos išmokos sumai (ši suma apvalinama: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu). Kai pajamų mokestis sumokėtas iš įmonės lėšų, tai laukelis „Iš įmonės lėšų“ turi būti pažymimas „X“ ženklu.

69. U priedo kiekvieno lapo pabaigoje yra dalis „Šiame lape iš viso“. Šios dalies laukeliai turi būti pildomi taip:

69.1. U16 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių U12 laukeliuose įrašytas sumas,

69.2. U17 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių U14 laukeliuose įrašytas sumas,

69.3. U18 laukelyje turi būti įrašoma kontrolinė suma, gauta sudėjus lapo visų eilučių U15 laukeliuose įrašytas sumas.

70. U priedo kiekvieno lapo pabaigoje yra nurodyti tikslinimo požymiai: „1“ – įterpti, „2“ – pakeisti ir „3“ – pašalinti. Šie požymiai turi būti nurodomi patikslinto U priedo U2 laukelyje, kai tikslinamos pateikto U priedo kai kurios eilutės.

 

 

VII. PATIKSLINTO U PRIEDO PILDYMAS

 

 

71. Patikslintas U priedas pildomas ir teikiamas kartu su patikslinta deklaracija, kai mokesčius išskaičiuojantis asmuo tikslina pateiktame U priede įrašytus duomenis.

72. Pateikto U priedo duomenys tikslinami tokiais būdais:

72.1. pateikiant pilnai užpildytą patikslintą (11 laukelyje „Patikslinta“ „X“ ženklu pažymėtą) U priedą kartu su pilnai užpildyta patikslinta (11 laukelyje „Patikslinta“ „X“ ženklu pažymėta) deklaracija,

72.2. pateikiant patikslintą U priedą, kuriame patikslintos kai kurios pateikto U priedo eilutės.

73. Taisyklių 72.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame U priede norima įterpti nenuolatinius Lietuvos gyventojus, kurie per klaidą nebuvo įrašyti, tai patikslintas U priedas turi būti pildomas taip:

73.1. patikslinto U priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktame U priedo 1 laukelyje,

73.2. patikslinto U priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų U priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

73.3. patikslinto U priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto U priedo pildymo data,

73.4. patikslinto U priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

73.5. patikslinto U priedo 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

73.6. patikslinto U priedo U1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos sumos, arba išskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais,

73.7. patikslinto U priedo U2 laukelyje turi būti įrašomas tikslinimo požymis „1“,

73.8. patikslinto U priedo U3 laukelyje turi būti įrašomi eilučių numeriai, einantys po pateiktų U priedų paskutiniame lape šiame laukelyje nurodyto eilės numerio,

73.9. patikslinto U priedo U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 laukeliai ir laukelis „Iš įmonės lėšų“ turi būti pildomi, kaip nurodyta taisyklių VI skyriuje.

73.10. Užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

73.10.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

73.10.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

73.10.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

73.10.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

73.10.5. 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

73.10.6. 14 laukelyje turi būti įrašomas U priedo lapų patikslintas skaičius. Pvz., pateiktos deklaracijos 14 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto U priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma „11“ (prie pateiktos deklaracijos 14 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto U priedo lapų skaičių),

73.10.7. 15 laukelyje turi būti įrašomas U priedo eilučių patikslintas skaičius (pvz., pateiktos deklaracijos 15 laukelyje buvo įrašyta „30“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamame patikslintame U priede įrašytos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašoma „33“ (prie pateiktos deklaracijos 15 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslintame U priede įrašytų eilučių skaičių),

73.10.8. 10, 19, 20 ir 21 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į įrašytus duomenis patikslintame U priede (pvz., pateiktos deklaracijos 10 laukelyje buvo įrašyta 30 ir įterpiamos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašyta 33, arba pateiktos deklaracijos 19 laukelyje buvo įrašyta „3000“, o patikslinto U priedo U12 laukelyje įrašyta „2000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašyta „5000“ (3000 + 2000),

73.10.9. 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose turi būti įrašomi atitinkamai duomenys įrašyti pateiktos deklaracijos 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu U priedu nėra teikiamas patikslintas A priedas).

74. Taisyklių 72.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame U priede norima pašalinti per klaidą įrašytus nenuolatinius Lietuvos gyventojus, tai patikslintas U priedas turi būti pildomas taip:

74.1. patikslinto U priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktame U priedo 1 laukelyje,

74.2. patikslinto U priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų U priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

74.3. patikslinto U priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto U priedo pildymo data,

74.4. patikslinto U priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

74.5. patikslinto U priedo 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

74.6. patikslinto U priedo U1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos išmokos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais,

74.7. patikslinto U priedo U2 laukelyje turi būti įrašomas skaičius „3“,

74.8. patikslinto U priedo U3 laukelyje turi būti įrašomi pateikto U priedo šalinamų eilučių numeriai (pvz. pašalinant pateikto U priedo „10“ eilutę, patikslinto U priedo U3 laukelyje turi būti įrašyta „10“),

74.9. patikslinto U priedo U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15 laukeliuose ir laukelyje „Iš įmonės lėšų“ turi būti įrašyti duomenys, įrašyti pateikto U priedo eilutėje, kurią norima pašalinti,

74.10. patikslinto U priedo užpildomi kontroliniai U16, U17 ir U18 laukeliai, kaip nurodyta taisyklių VI skyriuje.

74.11. užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

74.11.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

74.11.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

74.11.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

74.11.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

74.11.5. 11 laukelis „Patikslintos atskiros eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

74.11.6. 14 laukelyje turi būti įrašomas U priedo lapų patikslintas skaičius (pvz., pateiktos deklaracijos 14 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto U priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma „11“ (prie pateiktos deklaracijos 14 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto U priedo lapų skaičių),

74.11.7. 15 laukelyje turi būti įrašomas U priedo eilučių patikslintas skaičius. Pvz., pateiktos deklaracijos 15 laukelyje buvo įrašyta „30“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamame patikslintame U priede įrašytos 3 eilutės, tai patikslintos deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašyta „27“ (iš pateiktos deklaracijos 15 laukelyje įrašyto skaičiaus atimama patikslintame U priede įrašytų eilučių skaičių),

74.11.8. 10, 19, 20 ir 21 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į šalinamus duomenis, įrašytus pateiktame U priede (pvz., pateiktos deklaracijos 10 laukelyje buvo įrašyta 30 ir šalinamos trys eilutės, tai patikslintos deklaracijos 10 laukelyje turi būti įrašyta 27, t. y. iš pateiktos deklaracijos 10 laukelyje įrašyto skaičiaus atimama patikslintame U priede įrašytų eilučių skaičių, arba pateiktos deklaracijos 19 laukelyje buvo įrašyta „3000“, o patikslinto U priedo U12 laukeliuose įrašyta „1000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma „2000“ (3000 – 1000), t. y. iš pateiktos deklaracijos 19 laukelyje įrašytos sumos atimama patikslinto U priedo U12 laukeliuose įrašytą sumą),

74.11.9. 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu U priedu nėra teikiamas patikslintas A priedas).

75. Taisyklių 72.2 punkte nurodytu atveju, jeigu pateiktame U priede atitinkamoje eilutėje norima pakeisti per klaidą įrašytus duomenis, tai patikslintas U priedas turi būti pildomas taip:

75.1. patikslinto U priedo 1 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateikto U priedo 1 laukelyje,

75.2. patikslinto U priedo laukelyje „Lapo numeris“ turi būti įrašomas lapo numeris, einantis po pateiktų U priedų paskutinio lapo šiame laukelyje nurodyto numerio,

75.3. patikslinto U priedo 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslinto U priedo pildymo data,

75.4. patikslinto U priedo 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

75.5. patikslinto U priedo 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

75.6. patikslinto U priedo U1 laukelis turi būti nepildomas. Šis laukelis turi būti pildomas tada, kai nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokamos iki 2002-12-31 apskaičiuotos sumos, arba išskaičiuojamas ir į biudžetą sumokamas pajamų mokestis, kuris turėjo būti, bet nebuvo išskaičiuotas ankstesniais mokestiniais metais,

75.7. patikslinto U priedo U2 laukelyje turi būti įrašytas skaičius „2“,

75.8. patikslinto U priedo U3 laukelyje turi būti įrašomi pateikto U priedo tikslinamų eilučių numeriai (pvz., tikslinant pateikto U priedo „10“ eilutę U3 laukelyje turi būti įrašoma „10“). Užpildomi visi tikslinamos eilutės laukeliai, o tikslinamuose laukeliuose turi būti įrašomi teisingi duomenys,

75.9. patikslinto U priedo turi būti užpildomi U16, U17 ir U18 laukeliai, kaip nurodyta taisyklių VI skyriuje.

75.10. užpildoma patikslinta deklaracija, kurios:

75.10.1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, nurodyti pateiktoje deklaracijoje. Jeigu pateiktos deklaracijos 4, 5, 6 ir 7 laukeliuose įrašyti duomenys pasikeitė, tai patikslintos deklaracijos šiuose laukeliuose turi būti įrašyti nauji duomenys,

75.10.2. 8 laukelyje turi būti įrašoma patikslintos deklaracijos pildymo data,

75.10.3. laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas patikslintos deklaracijos registracijos numeris pagal mokesčius išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką,

75.10.4. 9 laukelyje turi būti įrašomas mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), kurio duomenys tikslinami,

75.10.5. 10 laukelyje turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 10 laukelyje,

75.10.6. 11 laukelis „Patikslintos kai kurios eilutės“ turi būti pažymimas „X“ ženklu,

75.10.7. 14 laukelyje turi būti įrašomas U priedo lapų patikslintas skaičius (pvz., pateiktos deklaracijos 14 laukelyje buvo įrašyta „10“, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslinto U priedo 1 lapas, tai patikslintos deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašoma „11“ (prie pateiktos deklaracijos 14 laukelyje įrašyto skaičiaus pridedame patikslinto U priedo lapų skaičių),

75.10.8. 15 laukelyje turi būti įrašomas eilučių skaičius, įrašytas pateiktos deklaracijos 15 laukelyje, nes eilučių skaičius nedidėja, o keičiasi jų duomenys,

75.10.9. 19, 20 ir 21 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys, atsižvelgiant į įrašytus duomenis patikslintame U priede. Pvz., pateiktos deklaracijos 19 laukelyje buvo įrašyta „5000“, ir tikslinama pateikto U priedo eilutė, kurios U12 laukelyje vietoje „2000“ įrašoma „1000“, vadinasi, patikslintos deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašyta „4000“ [5000 – (2000 – 1000)]. Ši suma apskaičiuojama taip: iš pateiktos deklaracijos 19 laukelyje įrašytos sumos atimama suma, kuri gaunama iš pateikto U priedo U12 laukelyje įrašytos sumos atėmus patikslinto U priedo U12 laukelyje įrašytą sumą;

75.10.10. 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi duomenys, įrašyti pateiktos deklaracijos 12, 13, 16, 17 ir 18 laukeliuose (jeigu kartu su patikslintu U priedu nėra teikiamas patikslintas A priedas).

Jeigu tikslinamas elektroniniu būdu pateiktas U priedas, tai turi būti pateiktas visiškai užpildytas patikslintas U priedas ir visiškai užpildyta patikslinta deklaracija. 

76. Kai deklaracijos U priedas tikslinamas pagal pažymius (1-įterpti, 2-pakeisti, 3-pašalinti), tai patikslinto U priedo U16, U17 ir U18 laukelių kontrolinės sumos neturi įtakos patikslintos deklaracijos 19, 20 ir 21 laukeliuose įrašytoms sumoms.

 

 

VIII. DEKLARACIJOS TEIKIMAS

 

 

77. Remiantis GPMĮ 24 str. 2 dalimi, kiekvieno mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) deklaracija ir jos A bei U priedai AVMI turi būti pateikiami iki kito mokestinio laikotarpio (kitų kalendorinių metų) vasario mėnesio 15 dienos.

Mokesčių mokėtojas jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo atveju privalo per 30 dienų nuo minėtų procedūrų pabaigos mokesčių administratoriui pateikti mokestinio laikotarpio deklaraciją ir jos priedus.

78. Deklaracijos pateikiamos AVMI, kurios veiklos teritorijoje mokesčių mokėtoju yra registruotas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėjęs Lietuvos vienetas arba yra užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje, arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

79. Deklaracijos gavimo data laikoma ta data, kurią deklaracijas tvarkantis darbuotojas pažymi deklaracijoje, kad deklaracija gauta. Kai deklaracija atsiunčiama paštu, deklaracijos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudą. Elektroniniu būdu pateiktos deklaracijos gavimo data nustatoma programinėmis priemonėmis.

80. Deklaracija AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:

80.1. tiesiogiai įteikta AVMI darbuotojui,

80.2. atsiųsta paštu, elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką.

81. Mokesčius išskaičiuojantis asmuo, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vieną bendrą deklaraciją, jos A ir U priedus.

82. AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildytas deklaracijos egzempliorius. Jeigu mokesčius išskaičiuojančiam asmeniui yra reikalingas vienas pateiktos deklaracijos egzempliorius su žyma apie jos pateikimą AVMI, tai AVMI jis turi pateikti du deklaracijos egzempliorius, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma grąžinamas deklaracijos pateikėjui.

 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

83. Mokesčius išskaičiuojantis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti deklaraciją, pateikęs deklaraciją pavėluotai, iš viso jos nepateikęs arba į deklaraciją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

 

 

 

Valstybių kodai

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

GB

D. Britanija

US

JAV

IE

Airija

CA

Kanada

FR

Prancūzija

AT

Austrija

KZ

Kazachstanas

RO

Rumunija

AU

Australija

CN

Kinija

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BE

Belgija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

Fl

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

PAR

XX

Kitos valstybės

 

Savivaldybių kodai

 

11

Alytaus m.

48

Kalvarijos

18

Marijampolės

71

Radviliškio r.

91

Šiaulių r.

32

Akmenės r.

49

Kaišiadorių r.

61

Mažeikių r.

72

Raseinių r.

77

Tauragės r.

33

Alytaus r.

19

Kauno m.

62

Molėtų r.

73

Rokiškio r.

78

Telšių r.

34

Anykščių r.

52

Kauno r.

23

Neringos

74

Rietavo

79

Trakų r.

12

Birštono

53

Kėdainių r.

63

Pagėgių

75

Skuodo r.

81

Ukmergės r.

36

Biržų r.

54

Kelmės

65

Pakruojo

84

Šakių r.

82

Utenos r.

15

Druskininkų

21

Klaipėdos m.

25

Palangos

85

Šalčininkų r.

13

Vilniaus m.

42

Elektrėnų

55

Klaipėdos r.

27

Panevėžio m.

86

Švenčionių r.

41

Vilniaus r.

45

Ignalinos r.

56

Kretingos r.

66

Panevėžio r.

87

Šilalės r.

30

Visagino m.

46

Jonavos r.

57

Kupiškio

67

Pasvalio

88

Šilutės r.

38

Varėnos r.

47

Joniškio r.

58

Kazlų Rūdos

68

Plungės

89

Širvintų r.

39

Vilkaviškio r.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

29

Šiaulių m.

43

Zarasų r.

 

 

 

 

Metinės A klasės išmokų, nuo jų

išskaičiuoto ir sumokėto pajamų

mokesčio deklaracijos FR0573

formos, jos FR0573A, FR0573U

priedų pildymo ir teikimo

taisyklių

1 priedas

 

 

NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ A KLASĖS PAJAMŲ SĄRAŠAS

 

I. NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOS PAJAMOS, NEVIRŠIJANČIOS 2000,0 LT SUMĄ PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

 

 

1. Palūkanos už Lietuvos banko licencijas turinčiose banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius.

2. Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo vertybinių popierių išleidimo dienos.

 

 

II. NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOS PAJAMOS PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ NEPRIKLAUSOMAI NUO PAJAMŲ DYDŽIO

 

 

1. Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, įskaitant dienpinigių išlaidas už komandiruotėse išbūtą laiką (neviršijančias nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarime Nr. 99 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 160), kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą.

2. Pensijos ir rentos, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų.

3. Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogiškas pensijų kaupimo nuostatas.

4. Gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės mokami pensijų anuitetai.

5. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 26 straipsnio nuostatas darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse sudarytame pensijų fonde.

6. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos.

7. Mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba numatomais atlikti darbais, suteiktomis arba numatomomis suteikti paslaugomis.

8. Valstybės stipendija.

9. Palūkanos, mokamos gyventojams, dalyvaujantiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasiūlytoje taupymo programoje.

10. Palūkanos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius.

11. Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

12. Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, išskyrus ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas.

13. Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio.

14. Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

15. Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, bei premijos profesionalaus meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų.

16. Sporto varžybų prizai, jeigu šiuos prizus įsteigia ir skiria olimpiniai (parolimpiniai) komitetai, tarptautinės sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos) ar šių federacijų (sąjungų, asociacijų) nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos (sąjungos, asociacijos), taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

17. Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, neviršijanti 2 pagrindinių NPD.

18. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka teikiama labdara.

19. Sumos materialinei žalai atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidos, susijusios su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginamos pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

20. Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) išlaikymas.

21. Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

22. Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos“.

23. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

______________

 


 

Metinės A klasės išmokų, nuo jų

išskaičiuoto ir sumokėto pajamų

mokesčio deklaracijos FR0573

formos, jos FR0573A, FR0573U

priedų pildymo ir teikimo

taisyklių

2 priedas

 

PAJAMŲ RŪŠIŲ KODAI

 

 

Gyventojo A klasės pajamų rūšies pavadinimas

Pajamų rūšies kodas, kuris nurodomas šiam pajamų mokesčio tarifui

0 proc.

15 proc.

33 proc.

1. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:

1.1. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

1.2. Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos

2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios pajamos:

2.1. Nekilnojamojo daikto, privalomai registruotino kilnojamojo daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

 

2.2. Kito turto (medienos, netauriųjų metalų) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

 

2.3. Palūkanos už vertybinius popierius, indėlius, suteiktas paskolas ir kitos palūkanos

 

2.4. Nekilnojamojo daikto nuomos pajamos (išskyrus gautas vykdant šios rūšies individualią veiklą)

 

2.5. Kito turto (įskaitant privalomai registruotino kilnojamojo daikto) nuomos pajamos (išskyrus gautas vykdant šios rūšies individualią veiklą)

 

2.6. Pajamos iš paskirstytojo pelno

 

2.7. Tantjemos

 

2.8. Stipendijos

 

2.9. Pensijų išmokos (pensijos, pensijų anuitetai)

 

2.10. Su darbo santykiais nesusijusios sporto veiklos ir atlikėjų veiklos pajamos

 

 

2.11. Kūrybos pajamos (autoriniai atlyginimai), honorarai (išskyrus gautas vykdant šios rūšies individualią veiklą)

 

2.12. Grąžinamos pensijų įmokos

 

2.13. Grąžinamos gyvybės draudimo įmokos

 

2.14. Kitos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios pajamos

 

 

 

010

 

030

 

 

110

 

 

130

 

 

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

710

 

720

 

700

 

 

011

 

031

 

 

111

 

 

131

 

 

211

 

 

231

 

 

 

241

 

261

 

 

 

 

 

481

 

 

501

 

 

 

601

 

711

 

721

 

701

 

 

012

 

032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262

 

442

 

472

 

482

 

 

 

 

 

 

 

 

712

 

722

 

702

______________


 

Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto

ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos

FR0573 formos, jos FR0573A, FR0573U

priedų pildymo ir teikimo taisyklių

3 priedas

 

DEKLARACIJOS, JOS A BEI U PRIEDŲ PILDYMO PAVYZDŽIAI

 

1 pavyzdys (deklaracijos ir jos priedų pildymas).

UAB „X“ 2004 m. pagal darbo sutartis dirbo 2 nuolatiniai Lietuvos gyventojai: Jonas Jonaitis (asmens kodas 35200000000). Savivaldybė, kurią Jonas Jonaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka - Vilniaus miesto savivaldybė) ir Petras Petraitis (asmens kodas 35300000000). Savivaldybė, kurią Petras Petraitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka - Kauno miesto savivaldybė).

Jonui Jonaičiui taikytas metinis NPD 3480 Lt (290 x 12). Petrui Petraičiui taikytas metinis NPD 3480 Lt (290 x 12) ir metinis PNPD 174 Lt (14,5 x 12). Per 2004 m. neatėmus NPD, soc. draudimo įmokų ir pajamų mokesčio išmokėta darbo užmokesčio: Jonui Jonaičiui 12000 Lt, Petrui Petraičiui 9600 Lt. Išskaičiuota pajamų mokesčio: nuo išmokėtos Jonui Jonaičiui sumos 2811,60 Lt, nuo išmokėtos Petrui Petraičiui sumos 1962,18 Lt. Visas išskaičiuotas pajamų mokestis sumokėtas į biudžetą. Be to, UAB „X“ 2004 m. nuolatiniam Lietuvos gyventojui Antanui Antanaičiui (asmens kodas 35100000000). Savivaldybė, kurią Antanas Antanaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis minėtomis taisyklėmis - Vilniaus miesto savivaldybė) apskaičiavo išmokėti 1000 Lt autorinio atlyginimo. Nuo šios sumos išskaičiavo 150,00 Lt pajamų mokesčio ir šį mokestį sumokėjo į biudžetą

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui Pranui Pranaičiui (asmens kodas 30000000000). Nuolatinė gyvenamoji vieta Danijos Karalystės Kopenhagos miesto Makso g. 10. Mokesčio mokėtojo kodas Danijos Karalystėje 4000000. Savivaldybė, kurią Pranas Pranaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka - Vilniaus miesto savivaldybė) apskaičiavo išmokėti 2000 Lt už turto, esantį Lietuvoje, nuomą. Nuo šios sumos išskaičiavo 300 Lt pajamų mokesčio ir šį mokestį sumokėjo į biudžetą.

UAB „X“ Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) 1000000. Buveinės adresas Vilnius, Vilniaus g. 10. Telefonas (8-5) 2000000.

Deklaracija ir jos A bei U priedai užpildomi taip:

 

 

 

 

 

Valstybių kodai

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

GB

D. Britanija

US

JAV

IE

Airija

CA

Kanada

FR

Prancūzija

AT

Austrija

KZ

Kazachstanas

RO

Rumunija

AU

Australija

CN

Kinija

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BE

Belgija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

Fl

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

PAR

XX

Kitos valstybės

 

Savivaldybių kodai

 

11

Alytaus m.

48

Kalvarijos

18

Marijampolės

71

Radviliškio r.

91

Šiaulių r.

32

Akmenės r.

49

Kaišiadorių r.

61

Mažeikių r.

72

Raseinių r.

77

Tauragės r.

33

Alytaus r.

19

Kauno m.

62

Molėtų r.

73

Rokiškio r.

78

Telšių r.

34

Anykščių r.

52

Kauno r.

23

Neringos

74

Rietavo

79

Trakų r.

12

Birštono

53

Kėdainių r.

63

Pagėgių

75

Skuodo r.

81

Ukmergės r.

36

Biržų r.

54

Kelmės

65

Pakruojo

84

Šakių r.

82

Utenos r.

15

Druskininkų

21

Klaipėdos m.

25

Palangos

85

Šalčininkų r.

13

Vilniaus m.

42

Elektrėnų

55

Klaipėdos r.

27

Panevėžio m.

86

Švenčionių r.

41

Vilniaus r.

45

Ignalinos r.

56

Kretingos r.

66

Panevėžio r.

87

Šilalės r.

30

Visagino m.

46

Jonavos r.

57

Kupiškio

67

Pasvalio

88

Šilutės r.

38

Varėnos r.

47

Joniškio r.

58

Kazlų Rūdos

68

Plungės

89

Širvintų r.

39

Vilkaviškio r.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

29

Šiaulių m.

43

Zarasų r.

 

 


2 pavyzdys. UAB „X“ patikslintos deklaracijos ir patikslintų A bei U priedą

pildymas.

UAB „X“ po 2004 m. deklaracijos ir jos priedų pateikimo pastebėjo, kad:

1. A priede per klaidą įrašytas Jonas Jonaitis.

2. A priedo A10, A12 ir A13 laukeliuose Petrui Petraičiui įrašytos klaidingos sumos (A10 laukelyje buvo įrašyta 9600, o turėjo būti įrašyta 9000. A12 ir A13 laukeliuose buvo įrašyta 1962, o turėjo būti įrašyta 1764).

3. A priede neįrašytas Justinas Justinaitis (asmens kodas 35400000000). Savivaldybė, kurią Justinas Justinaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka – Vilniaus miesto savivaldybė). Justinui Justinaičiui taikytas metinis NPD 3480 Lt (290 x 12). Per 2004 m. neatėmus NPD, soc. draudimo įmokų ir pajamų mokesčio išmokėta darbo užmokesčio 9000 Lt. Išskaičiuota pajamų mokesčio 1821,60 Lt. Šis pajamų mokestis sumokėtas į biudžetą.

4. U priede Pranui Pranaičiui įrašytos klaidingos sumos (U12 laukelyje buvo įrašyta 2000, o turėjo būti įrašyta 1000. U14 ir U15 laukeliuose įrašyta 300, o turėjo būti įrašyta 150).

Šiuo atveju:

1. Kadangi pateiktos deklaracijos 12 laukelyje buvo įrašytas skaičius 1, o prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslintas A priedas, patikslintos deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašomas skaičius 2.

2. Kadangi A priede l eilutė turi būti pašalinta, 1 eilutė turi būti įrašyta ir viena eilutė turi būti tikslinama, patikslintos deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašomas tas pats skaičius 3.

3. Pateiktos deklaracijos 16 laukelyje buvo įrašyta 22600. Pateikto A priedo A10 laukelyje įrašyta 12000 suma turi būti pašalinta, 9000 turi būti įrašyti ir vietoje^ įrašytos 9600 sumos turi būti įrašyta 9000. Todėl patikslintos deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašyta 19000 [22600 - 12000 + 9000 - 600 (9600–9000)].

4. Pateiktos deklaracijos 17 ir 18 laukeliuose buvo įrašyta 4924. Pateikto A priedo A12 ir Al3 laukeliuose įrašyta 2812 suma turi būti pašalinta, 1822 turi būti įrašyti ir vietoje įrašytos 1962 sumos turi būti įrašyta 1764. Todėl patikslintos deklaracijos 17 ir 18 laukeliuose turi būti įrašyta 3736 [4924 - 2812 + 1822 - 198 (1962 - 1764)].

5. Kadangi pateikto U priedo 14 laukelyje buvo įrašytas skaičius 1, prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslintas U priedas, patikslintos deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas skaičius 2.

6. Kadangi pateikto U priedo 15 laukelyje buvo įrašytas skaičius 1, prie patikslintos deklaracijos pridedamas patikslintas U priedas, kuriame tikslinama 1 eilutė, patikslintos deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas tas pats skaičius 1.

7. Pateiktos deklaracijos 19 laukelyje buvo įrašyta 2000. Tikslinama U priedo A12 laukelyje įrašyta suma (vietoje 2000 turi būti įrašyta 1000). Todėl patikslintos deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašyta 1000.

8. Pateiktos deklaracijos 20 ir 21 laukeliuose buvo įrašyta 300. Patikslinto U priedo U14 ir U15 laukeliuose įrašyta 150. Todėl patikslintos deklaracijos 20 ir 21 laukeliuose turi būti įrašyta 150.

Patikslinta deklaracija ir patikslinti A bei U priedai pildomi taip:


 

 

 

Valstybių kodai

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

GB

D. Britanija

US

JAV

IE

Airija

CA

Kanada

FR

Prancūzija

AT

Austrija

KZ

Kazachstanas

RO

Rumunija

AU

Australija

CN

Kinija

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BE

Belgija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

Fl

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

PAR

XX

Kitos valstybės

 

Savivaldybių kodai

 

11

Alytaus m.

48

Kalvarijos

18

Marijampolės

71

Radviliškio r.

91

Šiaulių r.

32

Akmenės r.

49

Kaišiadorių r.

61

Mažeikių r.

72

Raseinių r.

77

Tauragės r.

33

Alytaus r.

19

Kauno m.

62

Molėtų r.

73

Rokiškio r.

78

Telšių r.

34

Anykščių r.

52

Kauno r.

23

Neringos

74

Rietavo

79

Trakų r.

12

Birštono

53

Kėdainių r.

63

Pagėgių

75

Skuodo r.

81

Ukmergės r.

36

Biržų r.

54

Kelmės

65

Pakruojo

84

Šakių r.

82

Utenos r.

15

Druskininkų

21

Klaipėdos m.

25

Palangos

85

Šalčininkų r.

13

Vilniaus m.

42

Elektrėnų

55

Klaipėdos r.

27

Panevėžio m.

86

Švenčionių r.

41

Vilniaus r.

45

Ignalinos r.

56

Kretingos r.

66

Panevėžio r.

87

Šilalės r.

30

Visagino m.

46

Jonavos r.

57

Kupiškio

67

Pasvalio

88

Šilutės r.

38

Varėnos r.

47

Joniškio r.

58

Kazlų Rūdos

68

Plungės

89

Širvintų r.

39

Vilkaviškio r.

94

Jurbarko r.

59

Lazdijų r.

69

Prienų r.

29

Šiaulių m.

43

Zarasų r.


 

 


3 pavyzdys (patikslintos deklaracijos pildymas),

 

UAB „X“ (identifikacinis numeris -1000000, buveinės adresas Vilnius, Metalo g. 15, tel. 85-2000000) mokesčių administratoriui už 2004 metus pateiktoje deklaracijoje pastebėjo, kad tik deklaracijos A16 laukelyje įrašyta neteisinga suma ( įrašyta 25000, o turėjo būti įrašyta 25125).

Patikslinta deklaracija pildoma taip:

 

 

 

 

4 pavyzdys (A priedo pildymas, kai einamaisiais mokestiniais metais išskaičiuojamas pajamų mokestis neišskaičiuotas nuo išmokėtų išmokų praėjusiais mokestiniais laikotarpiais).

 

UAB „X“ (identifikacinis numeris 1000000) 2004 m. gegužės 20 d. nuolatiniam Lietuvos gyventojui Jonui Jonaičiui išmokėjo 1000 Lt už automobilio nuomą. Pajamų mokesčio neišskaičiavo. Jono Jonaičio asmens kodas 35800000000. Savivaldybė, kurią Jonas Jonaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 nustatyta tvarka - Vilniaus miesto savivaldybė).

UAB „X“ 2005 m. birželio mėnesį pastebėjo, kad Jonui Jonaičiui nuo išmokėtos išmokos neišskaičiuotas pajamų mokestis. Šį mokestį išskaičiavo ir sumokėjo į biudžetą. Šiuo atveju UAB „X“ turėtų patikslinti mokesčių administratoriui pateiktą 2004 m. gegužės mėnesio pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaraciją (FR0572 formą), pateikiant mokesčių administratoriui FR052 B formą, o 2005 m. Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos (FR0573 forma) A priede nurodyti taip:

 


5 pavyzdys (A priedo pildymas, kai einamaisiais mokestiniais metais išmokamas darbo užmokestis apskaičiuotas už laikotarpį iki 2002-12-31).

 

UAB „X“ (identifikacinis numeris -1000000, buveinės adresas Vilnius, Metalo g. 15, tel 85-2000000) nuolatiniam Lietuvos gyventojui Jonui Jonaičiui (asmens kodas 35800000000 Savivaldybė, kurią Jonas Jonaitis UAB „X“ nurodė vadovaudamasis Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr V-328 nustatyta tvarka – Vilniaus miesto savivaldybė) 2002 m. lapkričio – gruodžio mėnesių atlyginimą išmokėjo 2004 m. ir išskaičiuotą pajamų mokestį sumokėjo į biudžetą.

A priedas pildomas taip:

 

______________