LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2000 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 745 „DĖL PAGRINDINIŲ TYRĖJŲ IR BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ UŽSAKOVŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. sausio 16 d. Nr. V-29

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 145-6816) ir Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2011, Nr. 146-6838),

p a k e i č i u Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 745 „Dėl Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 110-3550):

1. Išdėstau 3 punktą taip:

3. Draudikas – asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.“

2. Išdėstau 4 punktą taip:

4. Draudėjas – biomedicininio tyrimo užsakovas arba pagrindinis tyrėjas, kuris arba kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo, arba kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su draudiku.“

3. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Apdraustasis – draudimo sutartyje draudėjo nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai, atsirandantys iš civilinės atsakomybės, yra draudžiami. Apdraustieji yra biomedicininių tyrimų užsakovas ir pagrindinis tyrėjas.“

4. Pripažįstu netekusiais galios 6, 7 ir 8 punktus.

5. Įrašau visame tekste vietoj žodžio „draudiminis“ atitinkamu linksniu žodį „draudžiamasis“.

6. Įrašau visame tekste vietoj žodžio „nedraudiminis“ atitinkamu linksniu žodį „nedraudžiamasis“.

7. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816), Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 44-1247) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“

8. Pripažįstu netekusiu galios 26.4 punktą.

9. Išdėstau 48 punktą taip:

48. Draudimo išmokos dydį nustato draudikas, atsižvelgdamas į nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarytą žalą. Žalos, padarytos nukentėjusiam trečiajam asmeniui, dydis nustatomas atsižvelgiant į Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatas, įsiteisėjusį teismo sprendimą ar įsiteisėjusią teismo nutartį patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal nukentėjusiojo trečiojo asmens ieškinį apdraustajam dėl žalos atlyginimo, nukentėjusio trečiojo asmens ir sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar kitų įstaigų bei įmonių, pagal teisės aktus turinčių teisę nustatyti žalos sveikatai dydį, išvadas.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS