LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 m. BIRŽELIO 27 d. ĮSAKYMO Nr. 348 „DĖL PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. liepos 29 d. Nr. D1-663

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymą Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2010, Nr. 53-2622):

Papildau šiuo 5 punktu (ankstesnįjį 5 punktą atitinkamai laikau 6 punktu):

5. Nustatau, kad Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo 1 pastaba įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.“

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas