Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 17 d. Nr. 597

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 68 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                               GINTARAS STEPONAVIČIUS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2009 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 597

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ MOKSLINIAMS TYRIMAMS, EKSPERIMENTINEI (SOCIALINEI, KULTŪRINEI) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo TVARKOS APRAŠAS

 

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau vadinama – valstybės biudžetas) lėšų skyrimą valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms, išskyrus kolegijas (toliau vadinama – mokslo ir studijų institucijos), moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti rengiant atitinkamų metų valstybės biudžeto projektą.

2. Moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti skiriama ne mažiau kaip 62 procentai mokslo ir studijų institucijoms skirtų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų.

3. Rengiant 2010 ir 2011 metų valstybės biudžeto projektus, laikomasi šių nuostatų:

3.1. 2010 metams 60 procentų, o 2011 metams 50 procentų tiems metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų mokslo ir studijų institucijoms paskirstoma proporcingai joms 2009 metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirtoms valstybės biudžeto lėšoms;

3.2. 2010 metams 40 procentų, o 2011 metams 50 procentų tiems metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų mokslo ir studijų institucijoms paskirstoma atsižvelgiant į jų 2006–2008 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus (t.y., mokslo (meno) darbus, įvertintus vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtinta metodika, lėšas, gautas dalyvaujant tarptautinių mokslo programų projektuose, ir lėšas, gautas vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus).

4. Rengiant 2012 metų ir vėlesnių metų valstybės biudžeto projektą, laikomasi šių nuostatų:

4.1. 2012 metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytos valstybės biudžeto lėšos mokslo ir studijų institucijoms paskirstomos proporcingai joms 2011 metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirtoms valstybės biudžeto lėšoms;

4.2. 2010+3n metams (čia n – 1, 2, 3... – sveikasis teigiamas skaičius) 50 procentų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų mokslo ir studijų institucijoms paskirstoma proporcingai joms 2010+3n-1 metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirtoms valstybės biudžeto lėšoms, kiti 50 procentų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytų valstybės biudžeto lėšų joms paskirstoma atsižvelgiant į jų 2010+3n-4, 2010+3n-3 ir 2010+3n-2 metų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus;

4.3. 2010+3n+1 ir 2010+3n+2 metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti numatytos valstybės biudžeto lėšos mokslo ir studijų institucijoms paskirstomos proporcingai joms 2010+3n metams moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti paskirtoms valstybės biudžeto lėšoms.

5.  30 procentų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai tais metais numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai humanitarinių ir socialinių mokslų srityse ir meno veiklai plėtoti, iš jų:

5.1. ne mažiau kaip 3 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant tarptautinių humanitarinių ir socialinių mokslų programų projektuose, sumoms;

5.2. ne mažiau kaip 5 procentai lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, sumoms;

5.3. ne daugiau kaip 92 procentai lėšų paskirstoma pagal mokslo (meno) darbų vertinimo rezultatus, iš jų ne daugiau kaip 87,3 procento – pagal mokslo darbų vertinimo rezultatus ir ne mažiau kaip 12,7 procento – pagal meno darbų vertinimo rezultatus.

6.  70 procentų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai tais metais numatytų valstybės biudžeto lėšų, paskirstomų atsižvelgiant į mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus, skiriama moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse, iš jų:

6.1. ne mažiau kaip 15 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų dalyvaujant tarptautinių fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų programų projektuose, sumoms;

6.2. ne mažiau kaip 20 procentų lėšų paskirstoma proporcingai lėšų, gautų vykdant ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse, sumoms, laikantis nuostatos, kad taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų ne iš valstybės arba savivaldybių biudžetų, skatinami dvigubai daugiau nei taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai iš ūkio subjektų, išlaikomų iš valstybės arba savivaldybių biudžetų;

6.3. ne daugiau kaip 65 procentai lėšų paskirstoma pagal mokslo darbų vertinimo rezultatus.

 

_________________