LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBEI IR SAVIVALDYBĖMS PRIKLAUSANČIŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ LANKYMO TIPINIŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. birželio 9 d. Nr. ĮV-237

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 25 straipsnio 3 dalimi,

tvirtinu pridedamas Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipines taisykles.

 

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                           VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-237

 

VALSTYBEI IR SAVIVALDYBĖMS PRIKLAUSANČIų KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ LANKYMO TIPINĖS taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybei ir savivaldybėms priklausančių kultūros paveldo objektų lankymo tipinės taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) nustato lankymosi valstybei ir savivaldybėms priklausančiuose kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose (toliau vadinama – kultūros paveldo objektai) jų pažinimo istorijos, meno ir mokslo požiūriu bei viešojo naudojimo tikslais reikalavimus ir apribojimus.

2. Kultūros paveldo objektų lankymas yra viena iš priemonių, kuria siekiama sudaryti visuomenei galimybes tiesiogiai pažinti kultūros paveldo objektus, jų buvimo vietą, jiems taikomus paveldosaugos reikalavimus bei formuoti atsakomybę už jų išsaugojimą.

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) apibrėžtas sąvokas.

 

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ LANKYMO REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI

 

4. Kultūros paveldo objektai pažinimui ir viešajam naudojimui gali būti lankomi pavienių asmenų ar lankytojų grupių laikantis šių Taisyklių nustatytos tvarkos.

5. Kultūros paveldo objektų lankytojams draudžiama:

5.1. važinėti motorinėmis transporto priemonėmis kultūros paveldo objektų teritorijose ne keliais ir statyti jas tam tikslui neskirtose ar atitinkamais ženklais nepažymėtose vietose;

5.2. įrengti kultūros paveldo objektų teritorijose stovyklavietes ir kurti laužus tam tikslui nenustatytose, neįrengtose ir nepažymėtose vietose;

5.3. savavališkai kirsti ar žaloti medžius, krūmus, niokoti vejas ir gėlynus, skinti ar rauti dekoratyvinius augalus, ardyti bei kasinėti žemės paviršių;

5.4. naikinti ir gadinti kultūros paveldo objektų ženklinimui skirtus stendus, ženklus bei informacines rodykles, apsaugos technines priemones, riboženklius ir kt.;

5.5. šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, ne šiukšlių dėžėse palikti atliekas ir tarą;

5.6. atlikti veiksmus, galinčius sukelti kultūros paveldo objektų pokyčius, naikinti ir žaloti juos.

6. Kultūros paveldo objektų lankytojai privalo:

6.1. tausoti lankomus kultūros paveldo objektus ir jų teritoriją;

6.2. kultūros paveldo objektų teritorijose tinkamai naudoti ir sutvarkyti paliekamą poilsiavietę;

6.3. apie pastebėtus kultūros paveldo objektų niokojimo atvejus nedelsdami pranešti atsakingai už kultūros paveldo objekto apsaugą institucijai;

6.4. laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

7. Tik iš anksto raštu suderinus su atsakinga už kultūros paveldo objekto apsaugą institucija kultūros paveldo objekte leidžiama:

7.1. organizuoti masinius renginius, kuriuose numatomas didesnis negu 100 lankytojų skaičius;

7.2. naudoti laikinuosius statinius, įrenginius ar technines priemones.

8. Atsakinga už kultūros paveldo objekto apsaugą institucija gali riboti kultūros paveldo objekto lankymą, jei lankymo intensyvumas žaloja jo vertingąsias savybes, kelia tiesioginę kultūros paveldo objekto sužalojimo grėsmę.

 

III. ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

 

9. Lankymosi kultūros paveldo objektuose kontrolę pagal kompetenciją vykdo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ir savivaldybių paveldosaugos padalinių pareigūnai.

10. Asmenys, padarę žalą kultūros paveldo objektų, jų teritorijų ir apsaugos zonų vertingosioms savybėms, privalo atlyginti žalą Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________